Теория криволинеен интеграл от първи родДата16.10.2018
Размер51.71 Kb.
#89585
§3. Задачи от пресмятане на криволинеен интеграл
Съдържание

1. Непосредствено пресмятане на криволинеен интеграл от първи и втори род.

2. Привеждане на криволинеен интеграл по затворен контур към пресмятане на двоен интеграл по формулата на Гаус.
ТЕОРИЯ

Криволинеен интеграл от първи род. Нека , , е гладка крива с начална точка и крайна точка (Рис1).

Рис. 1.


Тогава дължината на участъка от кривата от началната точка до точката се дава от формулата

Криволинейният интеграл от първи род от функцията върху гладката крива се дефинира чрез формулатаНека гладката крива е зададена с параметрично уравнение , . Тогава като направим смяна на променливите , , получаваме формулата.

Криволинеен интеграл от втори род. Нека е дадена гладката крива с параметрично уравнение , , което в разгърнат вид изглежда по следния начин


Когато във всяка точка на едно множество е определен вектор , то се казва, че в е зададено векторно поле с координати , и . Ако върху ориентираната гладка крива е зададено векторното поле , то можем да образуваме скаларното произведение

.

Рис. 2.


Криволинеен интеграл от втори род от векторното поле върху гладката крива се нарича криволинейният интеграл от първи род от скаларното произведение , т.е.

означава сеНека е жорданова крива с вътрешност областта и нека векторното поле е гладко в затворената област . Тогава е в сила равенството (формула на Грийн).

Нека е едносвързана област, а функциите и имат непрекъснати частни производни в . В такъв случай криволинейният интегралне зависи от пътя тогава и само тогава, когато,

за всяко .


ЗАДАЧИ

Задача 1. Да се решат линейните интеграли от първи род:

1.1.

където е дъгата от елипсаталежаща в първи квадрант .1.2.

където е първата извивка на винтовата линия.

1.3.

където е четвъртината от окръжностталежаща в първи октант.Решение. 1.1. Параметричните уравнения на елипсата са

и в първи квадрант . Намирамеи заместваме , и . Тогава1.2. От векторно-параметричното уравнение на линията определяме

и чрез тях.

За да се опише първата извивка на винтовата линия, трябва . Заместваме в дадения интеграл. Тогава

1.3. Четвъртината от окръжността

лежаща в първи октант е част от окръжността, получена от сечението на сферата


с равнината . Намираме параметрични уравнения на тази окръжност като полагаме . Тогава от и следва . За да се опише дъга от окръжността в първи октант, трябваТогава

Задача 2. Да се пресметнат линейните интеграли от втори род:

2.1. ,

където е полуокръжността

2.2.

където е отсечката с начало точка и край точка .2.3.

по линията.

Решение. 2.1. Заместваме и с дадените в уравнението на кривата изрази и решаваме получения определен интеграл

2.2. Съставяме каноничните уравнения на правата

и чрез тях параметричното представяне на отсечката,

Тогава
2.3. Намираме сечението на двете повърхнини (централна сфера и кръгов цилиндър) като заместваме в първото уравнение . Получава се . Тогава и , което означава, че сечението е окръжност, лежаща в равнината с уравнение .

Пишем параметричните уравнения на тази окръжности свеждаме дадения криволинеен интеграл към определен интеграл.Задача 3. Да се докаже, че линейния интеграл

не зависи от пътя , а само от началната точка и крайната точка . Да се намери потенциалната функция на полето с представител.

Решение. Проверяваме изпълнено ли е условието за независимост на интеграла от пътя, т.е. вярно ли е, че .Вижда се, че получените частни производни са равни. Тогава даденият интеграл не зависи от пътя , а зависи само от началната точка и от крайната точка . Нека е точка от потенциалното поле на . Тогава потенциалната функция спрямо нея ще еЗадача 4. Да се пресметнат дадените линейни интеграли, като предварително се установи, че те не зависят от пътя на интегриране:

4.1.

4.2.

Решение. 4.1. Пресмятаме

, .

Вижда се, чеСледователно линейният интеграл не зависи от пътя, а само от началната и крайната точка на пътя. Намираме потенциалната функция на полето

Изчисляваме дадения интеграл като разлика от потенциалите на крайната и началната точка.

4.2. Решава се аналогично. ОтговорЗадача 5. Проверете дали дадените изрази представляват пълни диференциали на функции на две променливи и ако е така, намерете тези функции:

5.1.

5.2.

Задача 6. Да се пресметне непосредствено и чрез формулата на Гаус линейния интеграл

където е затворения контур образуван от координатните оси и дъгата от астроидатав първи квадрант.Решение. 1) Непосредствено намираме

2) Чрез формулата на ГаусСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница