Устав за дейността на Ученически съветДата21.01.2018
Размер91.94 Kb.
НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ – ГАБРОВО


Габрово 5300, ул.”Априловска” № 15,тел:(066)807 011,803 551,803 554, факс:(066)807 011,803 217,e-mail: nagschool1835@gmail.com , web-site:www.nag-school.org

Устав за дейността на

Ученически съвет

към Национална Априловска гимназия
гр. Габрово

2014

Ние, членовете на Ученически съвет към Национална Априловска гимназия – гр. Габрово, в стремежа си да изразим волята на учениците, като обявяваме верността си към общочовешките ценности свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; като зачитаме правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим и почитаме училищните ритуали, символи и традиции, прогласяваме своята решимост да създадем демократична и социална училищна среда, съобразена с всички законови уредби в Закон за народната просвета, Правилник за дейността на НАГ и всички приети от Република България международни конвенциии, описващи и/или защитаващи основните човешки права и свободи.


І. Общи положения

1. УС е орган на ученическо самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност. Тези решения се представят пред ръководството и/или Педагогическия съвет и Училищното настоятелство към Национална Априловска гимназия.

2. Изграждането на УС е отговор на потребностите от хуманизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище.

3. Принципи на действие: демократичност, толерантност, индивидуалност, креативност, иноваторство.


ІІ. Цели и задачи на УС

 1. Да обединява и представя учениците от Национална Априловска гимназия.

 2. Да осъществява комуникация между учениците от една страна и от друга – между институции, ръководство и Педагогически съвет към НАГ.

 3. Да дава гласност на проблемите на учениците.

 4. Да защитава правата и интересите на учениците.

 5. Да стимулира ангажираността на учениците за включването им в общоученическия живот, да организира различни занимания, състезания, концерти и др.

 6. Да съдейства изграждането на позиции на нетърпимост към негативните явления и процеси в обществото.

 7. Да участва активно в дейности, насочени към личностното развитие на учениците към поемане на отговорност.

 8. Съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника за дейността на НАГ.

 9. Да представя ученическата общност на НАГ пред други институции.

ІІІ. Членство в УСЧл. 1. Право на членство:

т. 1. има всеки ученик, избран за представител на класа си по демократичен начин;

т. 2. има всеки ученик, чиите действия не противоречат на този Устав;

т. 3. има училищният психолог в НАГ, приемащ всички права и задължения на членството, описани в този Устав;

т. 4. има всеки ученик, който няма наложени наказания по чл. 118, т. 2, 3, 4 и 5 от Правилника за дейността на НАГ от предходната учебна година.
Чл. 2. Приемане на членове в УС става съгласно чл. 1 и при следните условия:

ал. (1) Абсолютно съгласие от страна на кандидата за членство в УС.

ал. (2) Изборите във всеки клас се провеждат по демократичен начин в присъствието на класен ръководител и/или представител на УС, който трябва да:

т. 1. предварително да запознае класа с основните принципи на УС;

т. 2. да осигури възможността всеки желаещ да участва в изборите като кандидат по негово собствено желание. За невалидна кандидатура се приема всяка, която не произтича от лицето, за което става дума.

т. 3. да даде възможност на класа да гласува тайно или явно.

т. 4. да определи за представител на класа този, за когото са гласували най-много ученици от неговия клас.

т. 5. да проведе избори съгласно точки 1, 2, 3 и 4 от тази алинея за втори представител на класа в УС.

ал. (3) Ако член на УС реши да прекрати участието си в УС, той е свободен да го направи по всяко време на годината, като представи мотивите за своето решение, посочи свой заместник и го съпроводи на първото заседание на УС след напускането на титуляра.

Чл. 3. Наказателен кодекс:

т. 1. Разговор с класния ръководител.

т. 2. Предупреждение за изключване от УС.

т. 3. Изключване от УС.Чл. 4. Прилагане на чл. 3

ал. (1) При едно безпричинно отсъствие от заседание на УС, представителят на съответния клас се наказва съгласно чл. 3., т. 1.

ал. (2) При две безпричинни отсъствия от заседания на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл. 3, т. 2.

ал. (3) При три безпричинни отсъствия от заседанията на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл. 3, т. 3, бива сменен съгласно чл. 2, ал. (1) и ел. (2) и губи правото си да участва като кандидат в изборите.

ал. (4) При още две безпричинни отсъствия от заседания на УС, направени от новия представител на съответния клас, ученикът се наказва съгласно чл. 3, т. 3, а същият клас губи право да участва в УС до края на учебната година.

ал. (5) Ако член на УС има поведение, уронващо престижа на УС и НАГ съгласно Правилника за дейността на НАГ, чрез демократично гласуване в УС, при наличие на кворум и мнозинство, УС налага наказание по чл. 3, т. 3.

ал. (6) При неизпълнение на възложените му отговорности, представител на съответния клас може да бъде сменен по предложение на: председателя на УС, член на УС, класа, на класния ръководител.

Чл. 5. Права и задължения на членовете на УС:

ал. (1) Всеки член на УС има право:

т.1. на един глас в УС (един клас има право на един глас при гласуване);

т.2. да участва активно в управлението и работата на УС;

т.3. да му бъде извинено отсъствие от събрание на УС при наличие на уважителни причини;

т.4. да избира и да бъде избиран в УС и неговите дейности;

т.5. да гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това;

т.6. да бъде информиран за дейността на УС;

т.7. да участва активно в провеждането на час на класа;

т.8. да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител и/или училищния психолог по важни за класа въпроси и възникнали проблеми.

Ал. (2) Всеки член на УС е длъжен:

т.1. да спазва Устава на УС и да изпълнява решенията на УС;

т.2. да участва активно в събранията на УС;

т.3. да не използва по какъвто и да е начин УС за цели, противоречащи на Устава и общочовешката етика;

Ал. (3) Представителят на класа е задължен:

т.1. да осигури демократично избиране на учениците, отговарящи за различните длъжности, определени от класа, чрез явно или анонимно гласуване;

т.2. да организира провеждането на избори за нов представител в края на мандата си от една година или при писмено искане на 40 % от класа;

т.3. да следи за правилното изпълнение на длъжностите в класа с мандат от една учебна година или временните по установения от класния ръководител график, да дава съвети и да внася корекции в изпълнението им при нужда;

т.4. да представлява класа пред УС на всяко негово заседание;

т.5. да уведомява класа за взетите решения от УС и информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко или косвено интересите на класа;

т.6. да стимулира активното участие на своите съученици в дейности, инициирани от УС.
ІV. Длъжности в УС

Чл. 6. Всички длъжности са с мандат една учебна година.

Чл. 7. Длъжностите, за които може да се кандидатства в УС към НАГ, са:

т.1. Председател

т.2. Заместник-председател

т.3. Касиер

т.4. Отговорник по съобщенията

т.5. Секретар (протоколист)Чл. 8. За посочените длъжности може да кандидатства всеки ученик, който:

т.1. Притежава организаторски умения;

т.2. Притежава умения за мотивиране;

т.3. Може да поема отговорност за поверената му длъжност;

т.4. Има желание да изпълнява длъжността, за която кандидатства;

т.5. Се ползва с доверието не само на свои съученици от класа, но и от ученици от други класове;

т.6. Притежава творческа и иновативна мисъл;

т.7. Няма наложени наказания по чл. 118, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от Правилника за дейността на НАГ.Чл. 9. Гласуването за посочените длъжности се извършва от членовете на УС в рамките на заседанието на УС в началото на учебната година. Гласуването е демократично. Гласува се тайно или явно.

Чл. 10. Длъжността ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС

ал. (1) Председателят олицетворява единството на УС и ученическата общност в Национална Априловска гимназия. Той ги представлява както в училище, така и извън пределите на гимназията.

ал. (2) Председателят се подпомага в своята дейност от заместник-председател.

ал. (3) Председателят:

т.1. Ръководи дейността на УС.

т.2. Води заседанията на УС.

т.3. Взима активно участие в обсъждането на въпроси, засягащи дейността на УС.

т.4. Има право да присъства на Педагогически съвет при нужда.

т.5. Има право да гласува при вземане на решение в УС.

т.6. Свиква извънредни заседания в случай, че това е необходимо.

т.7. Има право да предлага кандидатури за различните длъжностни постове в УС.

т.8. Има право еднолично да отхвърли прието от УС решение през мандата си, което противоречи на демократичните принципи и ценности и след като ясно и точно е аргументирал своето решение.

т.9. Се задължава да спазва Устава на УС и Правилника за дейността на НАГ. В нито един момент председателят няма право да пренебрегва законите и традициите на своето училище.

ал. (4) Избор на председател:

т.1. Председателят се избира от УС.

т.2. Право на вот могат да упражнят всички членове на УС.

т.3. За председател на УС на НАГ може да бъде избран ученик, навършил 16 години.

т.4. Избран е кандидат за председател, получил кворум 50% + 1 от членовете на УС.

т.5. Заместник-председател се избира, след като е избран председател.

т.6. За заместник-председател на УС на НАГ може да бъде избран ученик, навършил 16 години.

т.7. Избран е кандидат за заместник-председател, получил кворум 50% + 1 от членовете на УС.

Чл. 11. Пълномощията на председателя и заместник-председателя се прекратяват предсрочно при:

Т.1. Доброволно отказване от поста, мотивирано с представяне на причини, налагащи това действие.

Т.2. Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си поради тежко и/или продължително заболяване.

Т.3. Гласуване вот на недоверие.

Т.4. В случай на т. 1, 2 и 3, заместник-председателят встъпва в длъжността председател до края на мандата.

Т.5. При невъзможност зам.-председателят да встъпи в длъжност, на негово място се избира нов председател по начина, описан в чл. 10, ал. (3).Чл. 12. Длъжността КАСИЕР на УС:

т.1. Води Книга за приходите на УС.

т.2. Отчита се пред УС.

т.3. Съхранява средствата на УС.Чл. 13. Длъжността ОТГОВОРНИК ПО СЪОБЩЕНИЯТА:

т.1. Информира ученическата общност на НАГ по въпроси, касаещи дейността на УС посредством средствата за масово разспространение, с които разполага НАГ – училищно радио, информационни табла, интернет и други.

т.2. Избира се по описания в Устава ред.

т.3. Има право да гласува при вземане на решение в УС.Чл. 14. Длъжността СЕКРЕТАР/ПРОТОКОЛИСТ:

т.1. Води и съхранява протоколите от заседанията на УС.

т.2. Избира се по описания в Устава ред.

т.3. Има право да гласува при вземане на решение в УС.


V. Заседания и ред за вземане на решения

Чл. 15. Редовните заседания на УС в НАГ се провеждат всяка последна сряда на месеца.

Чл. 16. Извънредно заседание на УС се свиква по решение на председателя на УС.

Чл. 17. При отсъствие на председателя, заседанието на УС се води от заместник-председателя.

Чл. 18. Заседанието е редовно, ако има кворум – 50% + 1 от членовете на УС.

Чл. 19. Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове.

Чл. 20. УС може да вземе решение и без да бъде провжедано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всичките му членове.
За нуждите на Ученическия съвет и настоящия Правилник се ползват следните определения, съкращения и понятия:

 1. УС – Ученически съвет

 2. НАГ – Национална Априловска гимназия

 3. ПД на НАГ – Правилник за дейността на Национална Априловска гимназия

 4. Кворум – образува се от минимум 50 % от членовете на УС плюс още един

 5. Демокрация – осигуряване на доброволно участие на всички членове от един колектив в живота на организацията/институцията.

 6. Мнозинство – определя се при гласуване от най-големия брой гласове, изразяващи единна личностна позиция на членове при обсъждане на тема, проблем, събитие.

 7. Малцинство – тази част от членовете, които не споделят позицията на мнозинството. Те са задължени да се съобразят с решението, взето от мнозинството.

 8. Член на УС – всеки ученик, приет да участва в УС съобразно описаните в този Устав регламент. Ученикът трябва да е мотивиран за работа, да бъде човек, на когото може да се разчита. Ако е представител на класа, той дойстойно да отстоява мнението на класа пред УС, да е човек, на когото съучениците имат доверие, в класа да уважават мнението му.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница