Утвърдил: председател на апелативен съд апелативен прокурор гр. ПловдивДата27.09.2017
Размер120.52 Kb.
УТВЪРДИЛ: УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР

ГР. ПЛОВДИВ ГР.ПЛОВДИВ

/МАГДАЛИНА ИВАНОВА / / ИВАН ДАСКАЛОВ/

УТВЪРДИЛ: УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ НА АПЕЛАТИВНА

НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

ГР. СОФИЯ ГР. СОФИЯ

/ДАНИЕЛА РОСЕНОВА/ / ДАНИЕЛА ПОПОВА/

УТВЪРДИЛ: УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ И.Д.АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА

НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

ГР. СОФИЯ ГР. СОФИЯ

/ГЕОРГИ УШЕВ / / АНДРЕЙ АНДРЕЕВ/

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт,

при Окръжен и Административен съд в гр. Смолян за 2016 година

  1. КЛАС “КРИМИНАЛИСТИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ”

Георги Христов Тодоров, съдебно-химически и всички видове криминалистични експертизи;

Румен Стефанов Глухов, всички видове криминалистични експертизи;

Илия Атанасов Поповски, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи;

Евгени Перов Николов, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи и съдебно-химични експертизи;

Здравко Николаев Деспотов, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи;

Велизар Огнянов Димитров, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи;


Борис Панталеев Уручев, криминалистични експертизи на писмени доказателства в РДГП-Смолян
Стефан Ангелов Шеев, всички видове криминалистични експертизи;
Марин Бисеров Буков, всички видове криминалистични експертизи;
Станислав Евелинов Дерменджиев, всички видове криминалистични експертизи;
Костадин Трендафилов Узунов, всички видове криминалистични експертизи;
Валентин Светославов Арнаудов, всички видове криминалистични експертизи;
Радомир Неделчев Профиров, всички видове криминалистични експертизи;
Величко Здравков Синапов, всички видове криминалистични експертизи;
Валентин Златев Заимов, всички видове криминалистични експертизи;

2.КЛАС “СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”

2.3. СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ ПРОИЗХОД

Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност Биохимия и микробиология, квалификация Биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология;

Мая Иванова Кичева, специалност Молекулярна и функционална биология, квалификация Биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи;

Борис Петров Шахов, специалност Молекулярна биология, квалификация Молекулярен биолог със специализация Микробиология


2.4. СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЧОВЕК

Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност Биохимия и микробиология, квалификация Биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология;

Мая Иванова Кичева, специалност Молекулярна и функционална биология, квалификация Биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи;

Борис Петров Шахов, специалност Молекулярна биология, квалификация Молекулярен биолог със специализация Микробиология
  1. КЛАС “СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА НА ПСИХИЧНО СЪСТОЯНИЕ”


3.2. СЪДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Даниела Христова Топова, социална приложна психология; съдебна психология;

Емилия Младенова Кръстева, социална приложна психология, психолог;

Толя Вълчева Узунова–Грудева, психология, военна психология


Нели Христова Георгиева-Величкова,социална приложна психология,психолог;детска и юношеска психология,психология със специализация по клинична и консултативна психология


  1. КЛАС “СЪДЕБНО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”

Стойка Георгиева Найденова, народно стопанско планиране;

Симеон Радев Танев, счетоводство и контрол;

Румяна Запрянова Карагрошева, счетоводна отчетност;

Цветанка Нейчева Колева, счетоводство и контрол, квалификация – съдебно–счетоводен експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество;

Стефка Петкова Велева, счетоводна отчетност, квалификация – съдебно–счетоводен експерт;

Геновева Атанасова Балиева, счетоводство и контрол, квалификация – съдебно–счетоводен експерт;

Милко Иванов Мачоков, счетоводител и консултант, квалификация – съдебно–счетоводен експерт;

Катерина Христова Маркова, счетоводство и контрол, квалификация – съдебно–счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти;

Елена Костадинова Кабасанова, икономика и управление на строителството, квалификация – съдебно–счетоводен експерт;

Георги Апостолов Русев, икономика и управление на машиностроенето; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти;

Детелина Сергеева Пенчеджиева, икономика и управление на социално-културните дейности; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти;

Росица Николова Генчева, счетоводна отчетност; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт–оценител на недвижими имоти и земеделски земи;

Розета Юриева Пелтекова, икономика на промишлеността; квалификация – съдебно-счетоводен експерт;

Николина Георгиева Чолакова, прогнозиране и планиране на икономическата система; квалификация – съдебно-счетоводен експерт;

Елена Костадинова Рафаилова, счетоводство и контрол;

Страхил Манолов Лалов, счетоводство, финанси и контрол;

Васил Димитров Измирлиев, икономика на вътрешната търговия;

Десислав Росенов Георгиев, финанси;

Борис Стойков Бабачев, счетоводна отчетност;

Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти; квалификация – оценител на земеделски земи; квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител;

Дора Христова Бабачева, организация на производството и управлението в промишлеността;

Величка Димитрова Бечева, икономика на вътрешната търговия;

Люба Илиева Ангелова, икономика, планиране и отчет;

Силва Феликсова Данаилова–Мавродиева, финанси; квалификация – международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;

Севдалин Росенов Странджалиев, счетоводство и контрол;

Бистра Здравкова Русева, счетоводство и контрол, външна търговия и международно право;,

Йорданка Георгиева Кръстанова, счетоводство и контрол и финанси, квалификация – експерт по финансово-счетоводни и банкови проблеми; сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор;

Росица Филипова Копчева, аграрна икономика;

Величка Георгиева Чолакова, счетоводна отчетност;

Лидия Калинова Делиева, счетоводство и контрол, дипломиран експерт счетоводител;

Костадин Веселинов Хараламбов, макроикономика;

Димитър Щерев Кермедчиев, специалност Счетоводна отчетност и контрол;

Димчо Тонев Каров, икономика и организация на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразуванни в търговски дружества;

Бисер Славеев Минчев, специалност икономика и организация на труда; квалификация – съдебно-счетоводен експерт;

Петя Симеонова Коровска, специалност финансов мениджмънт;

Юлия Василева Исакова, специалност Аграрна икономика и квалификация Икономист;

Ирина Нейкова Юрчиева, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти;

Лидия Филипова Карамитева, счетоводство и контрол, дипломиран експерт счетоводител;

Пенка Станчова Чувитева, счетоводна отчетност, квалификация икономист-счетоводител, сертификат за мениджмънт, сертификат за управление на качеството;

Росица Руменова Димитрова, счетоводство и контрол, Регистриран одитор – Дипломиран експерт-счетоводител – член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България;

Галя Стефанова Тотева, валутен и митнически контрол, магистър по икономика, специалност Финанси, оценител на земеделски земи;

Елица Милкова Татарова, счетоводство и контрол, магистър по икономика, професионална квалификация по съдебно-счетоводни експертизи, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти;

Йордан Радоев Кавалджиев, икономика на строителството, квалификация икономист – счетоводител, оценител на цели държавни и общински предприятия и оценител на недвижими имоти;

Мария Николаева Рускова, счетоводство и контрол;

Красимира Иванова Кичукова, счетоводство и контрол;
Никола Манолов Стаматов,стопанско управление;
Недялка Бонева Стефанова-Петрова,икономист организатор в промишленото производство;
Георги Тодоров Петров,счетоводство и контрол;
Росица Тодорова Щърбова- Сарандалиева , организация на производството и управление в промишлеността, дипломиран експерт счетоводител;
Силвия Сашова Щърбова,счетоводство и контрол;
Ваня Велкова Пенчева,управление и планиране на народното стопанство;
Виктор Славчев Кузманов,международни икономически отношения;


  1. КЛАС “СЪДЕБНИ ИНЖИНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”


5.1. СЪДЕБНА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

Димо Георгиев Касабаджаков, технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти;

Стефан Томов Радев, машинен инженер – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ; квалификация за автоексперт – оценител, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферета на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта;

Анастас Михалев Марковски, електроинженер; оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и електротехническата промишленост;

Харитон Георгиев Ковачев, минен инженер – електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт – оценител; квалификация за експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;

Григор Георгиев Ковачев, инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация – експерт - оценител на оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт – оценител;

Елена Костадинова Дишлиева, топлинна и масообменна техника;

Митко Ясенов Асенов, хладилна технология;

Седеф Емилов Симитчиев, механично уредостроене; квалификация – трансфер внедряване на технологии и изделия;

Лидия Атанасова Арсова, ел. инженер-ел.централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични оценки- екология; трудово законодателство; енергетика;

Иван Огнянов Николов, електроинженер - електроенергетика и електрообзавеждане;

Никола Манолов Стаматов, техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност климатична, вентилационна техника и топлотехника; (специалност стопанско управление и квалификация стопански ръководител и мениджър;


Емил Трифонов Софрониев,топлинна и масообемна техника,сертификат за придобиване на професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството;

5.2. СЪДЕБНА АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

Атанас Николов Каварджиков, машинен инженер, специалност по двигатели с вътрешно горене;

Йонко Христов Петков, транспортна техника и технологии, квалификация – извършване на периодични прегледи на техническата изправност на ППС и автотехническа експертиза – методика, пазарна стойност. Ликвидация по щети на МПС и ППС;
Валентин Руменов Исов, двигатели с вътрешно горене;

5.4. СЪДЕБНА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

Артур Иванов Сулинаджиев, инженер-геодезист;

Росица Христова Крушкова, промишлено и гражданско строителство – технология;оценител на недвижими имоти и сгради –паметници на културата;

Нели Петрова Щерева, промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти;

Денка Кръстева Стоева, земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за извършване на дейности по кадастъра;

Николай Димитров Ружинов, геодезия, фотограметрия и картография;

Анета Колева Петкова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти;

Мария Костадинова Палагачева, промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата; квалификация - проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради и съоръжения;

Мария Стойчева Видолова, строителен техник - промишлено и гражданско строителство;

Димитър Върбанов Йотов, хидроенергийно строителство;

Иван Георгиев Милин, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, пълна проектанска правоспособност по геодезия, правоспособност за извършване дейности по кадастъра;

Александра Александрова Стаматова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти; удостоверение за пълна проектантска правоспособност;

Димитър Филипов Хаджиев, среден техник архитектура и строителство;

Минка Христова Салагьорова, промишлено и гражданско строителство –конструкции; оценител на недвижими имоти;

Емил Илиев Ехленов, геодезия и картография;

Маргарита Запрянова Гегова, промишлено и гражданско строителство;

Руска Христова Гънчарова, промишлено и гражданско строителство;

Стефан Райчев Пътников, строителство и архитектура – строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи;

Златка Манолова Стаматова, хидро техническо строителство – строителен инженер; специализация по организация и планиране на инвестиционния процес; квалификация за ограничена проектанска правоспособност;

Албена Свиленова Пейкова, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;

Генадий Янков Бакалов, строителен техник - строителство и архитектура;

Светлин Стойнев Кьоровски, строителен техник – строителство и архитектура;

Румяна Петкова Стефанова, строителен техник – геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;

Яким Алексиев Ръжев, строителен техник – строителство и архитектура;

Стефка Ангелова Стойчева, строителен техник - строителство и архитектура; оценител на недвижими имоти;

Фаня Емилова Дюлгерова, строителен техник – геодезия и картография;

Севдалина Альошева Гогаджова, строителен техник – строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти;

Татяна Димитрова Драганова – Терзийска, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; включена в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност; оценител на недвижими имоти;

Васил Димитров Прахов, инженер по маркшайдерство и геодезия; проектантска правоспособност, правоспособност за извършване на дейности по Кадастъра;

Васка Георгиева Караджова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство;


Антон Димитров Тонев,промишлено и гражданско строителство-технология;
Румяна Иванова Караиванова,хидротехническо строителство;
Димитър Костадинов Божков,,промишлено и гражданско строителство-технология;
Юлия Димитрова Узунова,,промишлено и гражданско строителство –технология,лицензиран оценител на недвижими имоти,строителни съоръжения;
Христина Анастасова Сбиркова,промишлено и гражданско строителство –технология,лицензиран оценител на недвижими имоти;

7. КЛАС “ЕКСПЕРТИЗИ НА МАТЕРИАЛИ, ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ”
н. с. инж. Стефка Райчева Белчилова, химическа технология на дървесината и технология на пластмасите

8. КЛАС “СЪДЕБНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”

8.1.СЪДЕБНА ВЕТИРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА
Валерия Божкова Тодорова –Пампорова,ветиринарна медицина,съдебен експерт по ветиринарна медицина;

8.2. СЪДЕБНО-АГРОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

Николина Георгиева Кожухарова, агроном по растителна защита, квалификация – оценител на земеделски земи;

Стефан Христов Беров, инженер по горско стопанство – лесовъд, лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности;

Владимир Георгиев Даскалов, инженер по горско стопанство;

Асен Недков Речников, инженер по горско стопанство;

Йорданка Георгиева Кацарова, инженер по горско стопанство;Здравец Минчев Матев, инженер по горско стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от горския фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности;

УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОКРЪЖЕН СЪД-СМОЛЯН

/ЛЮБЕН ХАДЖИИВАНОВ/

УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ АДМ. СЪД-СМОЛЯН

/ ИГНАТ КОЛЧЕВ/

УТВЪРДИЛ:

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР - СМОЛЯН

/ТОДОР ДЕЯНОВ/
УТВЪРДИЛ:

ЗАВЕЖДАЩ ОСлО при ОП - СМОЛЯН

/КИРИЛ ВАСИЛЕВ/


Каталог: courts
courts -> Доклад за дейността на районен съд -благоевград през 2010г. І. Кадрова обезпеченост 1
courts -> Длъжностна характеристика на длъжност: Системен администратор
courts -> И н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н насрочени наказателни дела в Районен съд – Смолян
courts -> И н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н насрочени наказателни дела в Районен съд – Смолян
courts -> Какво е свидетелство за съдимост?
courts -> За управление на риска на окръжен съд благоевград въведение
courts -> Районен съд – град мадан


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница