Утвърждавам: /п/ веселин златев председател на кзпДата13.10.2018
Размер64 Kb.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

УТВЪРЖДАВАМ: /п/


ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ В КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящите вътрешни правила са разработени за изпълнение на мярка № 21 от Оперативен план за мерките, залегнали в план – програмата за работа през 2009 г. за мерки и действия в областта на противодействието и превенцията на корупцията и с тях се уреждат правилата за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция в Комисия за защита на потребителите (КЗП).
Чл. 2. Описаните в правилата процедури се извършват при спазване на принципите, установени в Закона за държавния служител (ЗДСл.), в Закона за администрацията, правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на служителите в КЗП, утвърден със Заповед № 621/07.07.2010 г., Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Административно процесуалния кодекс (АПК).

Глава втора

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ
Чл.3. Председателят на КЗП предприема, организира и провежда превантивни мерки за предпазване от корупционни практики в комисията.

Чл.4. Постоянни превантивни мерки в КЗП са:

1. Запознаване на служителите на КЗП с техните правомощия и задължения и невъзможността на други органи и служители да вземат решения по тях;

2. Осъществяване на ежедневен контрол от директорите на дирекции и главния секретар на КЗП по изпълнение на служебните правомощия и задължения от служителите на КЗП;

3. Докладване от служителите на КЗП за изпълнение на поставени задачи, включително и за срещнатите трудности;

4. Постоянно проучване на положителни антикорупционни случаи и запознаването на служителите на КЗП с тях.

Чл.5. КЗП предприема и други превантивни мерки като:

1. Участие чрез свои представители в обучения, семинари и др. във връзка с борбата с корупцията и запознаване на служителите с резултатите им;

2. Участие чрез свои представители в свои проекти и проекти на други юридически лица във връзка с борбата с корупцията;

3. Огласяване на разкрити случаи на корупция в сферата на държавната администрация.


Глава трета

МЕХАНИЗЪМ ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ НА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ
Чл. 6. Писмени сигнали за корупционни практики от служители на КЗП могат да подават всички заинтересовани юридически и физически лица, включително и служители на комисията без страх от търсене на каквато и да е била отговорност. Устни сигнали за корупционни практики не се приемат.

Чл. 7. Сигналите трябва да съдържат информация относно лицето или длъжността, осъществило корупционните действия, в какво се изразява корупцията, кога са осъществени, както и доказателства или свидетели, подкрепящи сигнала.

Чл. 8. Сигналите трябва да съдържат и достатъчно данни за подателя му с оглед информирането му за предприетите действия по подадения от него сигнал. Анонимни сигнали не се разглеждат. За анонимни се смятат сигналите, които нямат посочен подател и адрес за обратна връзка.

Чл.9.(1) КЗП осигурява следните канали за достъп на сигнали за корупция :

  • по електронна поща с адрес info@kzp.bg;

  • по електронна поща с адрес  anticorruption@kzp.bg;

  • по пощата на адреса на КЗП - в гр. София, 1000, пл.”Славейков”№4А, ет.3.;

  • на телефон 0700 111 22 на Комисия за защита на потребителите; 

  • сигнали могат да се изпращат чрез сайта на КЗП с адрес www.kzp.bg, секция “Антикорупция” на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет.

(2) Информация по разглеждането на всеки сигнал може да бъде предоставяна само на лицето, подало сигнала или на изрично упълномощен негов представител.

Чл.10. Сигнали за корупция могат да бъдат препратени и от други органи и институции в КЗП за разглеждане по компетентност.
Глава четвърта

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕРКА НА СИГНАЛИТЕ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ
Чл. 11. (1) Всички постъпили сигнали се завеждат в деловодството в специален регистър “Регистър за сигнали за корупция” (Приложение №1) и им се поставя уникален входящ номер.

(2) Достъп до регистъра по ал.1 имат само служителите от деловодството, членовете на комисиите за разглеждане на сигналите за корупция, директорът на дирекция “ПДЧР”, главният секретар на КЗП и председателят на КЗП.

Чл. 12. Всяко тримесечие директорът дирекция “ПДЧР”, съгласувано от главния секретар представя на председателя на КЗП отчет с анализ за постъпилите сигнали за корупция.

Чл.13. Сигнали за извършени корупционни действия от председателя и членовете на КЗП се препращат в Министерството на икономиката, след като се заведат и в регистъра и се направи съответното отбелязване.

Чл. 14. След регистрирането на сигнала от него се прави копие, на което данните за подателя се заличават. Оригиналът се съхранява в каса, до която достъп имат само служителите на деловодството, а за работа по сигнала се предоставя копието със заличените данни.

Чл.15. Председателят на КЗП определя със заповед комисия, която да извърши проверка във връзка с подадения сигнал и определя срок, в който да се извърши проверката.

Чл.16. Проверката се осъществява при максимално спазване на принципите, прогласени в чл. 2 от настоящите вътрешни правила и при максимална конфиденциалност както от страна на проверяващите, така и от страна на включените по време на проверката лица.

Чл.17. Проверката се извършва, като се проверяват всички посочени в сигнала доказателства, разговори с длъжностни и други лица, проверка на документи и други. Проверката може да включва при необходимост разговор с лицето, подало сигнала.

Чл.18. (1) Комисията, извършила проверката, съставя доклад до председателя на КЗП, в който сочи дали има събрани достатъчно данни за извършени корупционни действия.

(2) Когато няма събрани достатъчно данни за извършени корупционни действия от страна на съответния служител, преписката се прекратява с резолюция на председателя на КЗП, поставена на доклада на комисията.

(3) При необходимост председателят на КЗП може да разпореди повторна проверка по същия сигнал, като в този случай в комисията не могат да се включват служители, участвали в първата проверка.

(4) Комисията, извършила проверката уведомява подателя на сигнала за резултата от проверката в седемдневен срок от резолюцията.(5) Документите и материалите по извършените проверки се съхраняват от деловодството в касата заедно с Регистъра за сигнали за корупция.
Глава пета

МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ
Чл.19. Когато комисията, извършила проверка по сигнал за корупционни действия от страна на служител на КЗП счита, че са събрани достатъчно данни за действително извършени корупционни действия, председателят на КЗП сезира компетентните за разкриване на корупция органи: МВР и районна прокуратура като изпраща цялата преписка по случая.

Чл.20. КЗП съдейства на компетентните органи за разкриване на корупционните практики в КЗП.

Чл. 21. Комисията, извършила проверката уведомява подателя на сигнала за предприетите действия в седемдневен срок от уведомяването на компетентните органи.
Глава шеста

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. При всички доказани случаи на извършени от служители на КЗП корупционни действия председателят на КЗП разпорежда предприемането на действия за търсене на дисциплинарни и/или имуществена отговорност.

Чл. 23. При доказани случаи на извършени от служители на КЗП корупционни действия, които съставляват престъпление, случаят се разглежда по установения за това ред в страната. В този случай председателят на КЗП по своя преценка може временно да отстрани от работа служителя.

Чл. 24. За извършени корупционни действия от страна на служителите на КЗП се търси дисциплинарна и/или имуществена отговорност по установения за това ред в Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Чл. 25. Дисциплинарните наказания и търсенето на имуществена отговорност на служителите на КЗП се налагат с писмен акт на органа по назначаването.

Чл. 26. Всички наложени дисциплинарни наказания и потърсената имуществена отговорност могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по съответния административен и/или съдебен ред.
Глава шеста

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КЗП С ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ПРИ УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯНА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КЗП

Чл. 27. С всички влезли в сила дисциплинарни наказания, потърсена имуществена отговорност и присъди за извършване на корупционни действия се запознават служителите на КЗП.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите правила се издават на основание чл.8, ал.1 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, утвърдени са със заповед № 213 от 19.03.2015 г. на председателя на КЗП и влизат в сила от датата на утвърждаването им.

§ 2. Настоящите правила отменят Вътрешните правила за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция в Комисията за защита на потребителите, утвърдени със заповед № 391/19.06.2009г.

Приложение1 към чл.11, ал.1


РЕГИСТЪР ЗА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ


ВходящИме, адрес и телефон на

жалбоподателя


Резюме на сигнала за

корупцията


Краен срок

за отговор


Отговор

Бележки
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница