Уважаеми господин председателДата24.07.2016
Размер52.73 Kb.
ДО

Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

40-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 87, ал.1 от Конституцията на Република България внасям законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване с мотиви към него.

Моля законопроектът да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.

София, 6 Декември 2007 г.
Народни представители:

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З А К О Н


за

изменение и допълнение на

Закона за здравното осигуряване
(Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г., доп. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., доп. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.107 от 15 Ноември 2002г., доп. ДВ. бр.112 от 29 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г., доп. ДВ. бр.50 от 30 Май 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., доп. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., доп. ДВ. бр.38 от 11 Май 2004г., изм. ДВ. бр.49 от 8 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.97 от 23 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2007г.)

§ 1. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

а) т. 1 се изменя така:

„т. 1. всички български граждани, които постоянно живеят на територията на Република България;”

б) т. 2 се отменя;

в) т.3, 4 и 5 стават съответно т. 2, 3, и 4.
§ 2. В чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) т. 1 изразът „всички български граждани” се заменя със „българските граждани, които постоянно живеят на територията на Република България”;

б) в т. 2 изразът „по чл. 33, т. 3” се заменя с „по чл. 33, т. 2”;

в) в т. 3 изразът „по чл. 33, т. 4” се заменя с „по чл. 33, т. 3”;

г) в т. 4 изразът „по чл. 33, т. 5” се заменя с „по чл. 33, т. 4”.
§ 3. В чл. 34, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 2 изразът „по чл. 33, т. 4” се заменя с „по чл. 33, т. 3”;

б) в т. 3 изразът „по чл. 33, т. 5” се заменя с „по чл. 33, т. 4”.
§ 4. Чл. 40 а се изменя така:

„Чл. 40а (1) Българските граждани, които не живеят постоянно на територията на Република България, могат да придобият или да въстановят здравноосигурителните си права на лицата след завръщането им в страната след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40 или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските.

(2) Сумите по ал. 1 се внасят по реда на чл. 41 .

(3) До възстановяване на осигурителните права лицата по ал. 1 заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ на изпълнителите.”


§ 5. В преходни и заключителни разпоредби § 19 в се изменя така:

„§ 19 в (1) Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски.

(2) В случаите по ал. 1 лицата лично или чрез упълномощено лице подават декларация до Националната агенция за приходите.

(3) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват по реда на чл. 40а.”

(4) Сумите за платени здравноосигурителни вноски за своя сметка на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г. за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат възстановени по ред, определен с инструкция, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, съгласувана с директора на Националната здравноосигурителна каса.”

Народни представители:

МОТИВИ

към

Законопроект за изменение и допълнение на


Закона за здравното осигуряване
При създаването на Закона за здравното осигуряване 1999г., законодателят е заложил принципът на задължително здравно осигуряване да подлежат всички български граждани, независимо къде живеят. Тази практика не е честа в страните от Европейския съюз. В по-голямата част от страните-членки здравното осигуряване е обвързано не с гражданството, а с продължителното местоживеене или икономическата заетост (т.е. къде работи лицето). С разширяването на Европейския съюз и засилващата се миграция на гражданите в рамките на съюза, голяма част български граждани живеят продължително време извън страната и съответно плащат данъци и се осигуровки в страните, където живеят и работят постоянно. При тези обстоятелства те са задължени паралелно да се осигуряват здравно и в България, въпреки че не живеят в страната и не ползват здравноосигурителната система.

В първите години на съществуването на здравноосигурителната система този проблем не можеше да бъде отчетен, тъй като НЗОК и НОИ нямаха информационна система по отношение на здравото осигуряване и това не позволяваше да бъдат обхванати здравно неосигурените лица и съответно „длъжници” на държавата. Когато през 2003г. започнаха да работят модули на информационната система на НЗОК, се откроиха основните групи длъжници към системата. Една голяма група се оказа, че са именно българите, живеещи постоянно извън България и НОИ предприе действия по санкционирането на длъжниците от тази група, което логично доведе до тяхното недоволство. През периода 2004г. – 2006г. бяха направени многократно промени в Закона за здравното осигуряване в посока освобождаване на българите, живеещи в чужбина, от здравноосигурителните им задължения. Това става, обаче, по сложен административен ред, отнемащ време и средства, тези променени само палиативно и временно решават проблема.Предложените в законопроекта промени решават генерално проблема, като променят философията на закона и заменят принципа на обвързване на задължителното здравно осигуряване с постоянното местоживеене, вместо с гражданството. Такива са и препоръките на Регламент 1408/71 и новия 883/2204 на ЕС касаещи взаимопризнаването на осигурителните системи в рамките на Европейския съюз и такива препоръки бяха отправени към страната ни от консултантите по туининг-проекта „Свободно движение на хора”.


Народни представители:
Каталог: wp-content -> uploads -> 2007
2007 -> Национална академия по разработка на софтуер
2007 -> Y un poco más tarde и малко по-късно Граматика 37 Упражнения 38 En la calle 11
2007 -> Автобиографична справка (кратка форма) на проф д-р Стефан Иванов Христов
2007 -> Национална и регионална сигурност
2007 -> Национална и регионална сигурност
2007 -> Национална академия по разработка на софтуер
2007 -> За неимуществени вреди
2007 -> National and Regional Security
2007 -> Последна редакция Април 2012 г. Автобиографична справка


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница