Автобиографична справка (кратка форма) на проф д-р Стефан Иванов ХристовДата04.02.2017
Размер252.87 Kb.
АВТОБИОГРАФИЧНА СПРАВКА

(кратка форма)
на проф. д-р Стефан Иванов Христов
Катедра “Национална и регионална сигурност”

Университет за национално и световно стопанство
ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ
Име

Стефан

Презиме

Иванов

Фамилия

Христов

Служебен адрес

България

София 1700

Студентски град

Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”

Тел +359 2 8195298, +359 2 8195239

Факс +359 2 8195272

E-mail address shristov@e-dnrs.org


Професор Стефан Христов е получил висшето си образование и се е дипломирал като магистър в Харковския национален икономически университет (Харьковский инженерно-экономический институт) през юни 1968 г. Харков, Украйна, Той е инженер-икономист по специалността “Икономика и организация на минната промишленост”.

През август 1968 година постъпва като икономист-проучвател в научната секция „Икономика” на Комплексния изследователски и проектантски институт „НИПРОРУДА”, София. През периода 1968 – 1971 г. е участвал в реални проекти, свързани с функционирането на минните предприятия от добивната промишленост в нашата страна. През 1971 година чрез проведен конкурс от Съвета за висше образование става редовен докторант (аспирант) в катедра „Изследване на операциите” на Московския държавен минен университет (МГГУ). Темата на дисертацията е „Исследование методов и разработка моделей прогнозирования перспективного развития отрасли (на примере меднорудной промышленности НРБ)” Дисертационният труд е по научната специалност „Икономика, организация на управлението и планиране на народното стопанство” (по отрасли).
В УНСС работи от 1974 година след защита на докторската си дисертация в Русия. Публикувал е общо над 230 научни труда на български, руски, английски, немски и френски езици. Автор и съавтор е на множество книги, учебници, монографии, статии и доклади главно в областта на мениджмънта, маркетинга, търговията и др.
Преминал е през различни форми на следдипломно обучение. Завършил е специализиран курс по „Изследване на операциите” в Института за следдипломна квалификация във Висшия икономически институт, София, май - юни 1970 г. и шестмесечен курс по английски език в Института за чуждестранни студенти (ИЧС) – София, 1975 г. Провел е дългосрочна специализация по имитационно моделиране на икономически системи в Бирмингамския университет, Великобритания, декември 1977 г. - май 1978 г., краткосрочна специализация по изследване на операциите в Технологичния университет, Хелзинки, Финландия, юни, 1980 г., краткосрочна специализация в областта на мениджмънта, Университет „Теймс Вали”, Лондон, Великобритания, февруари 1993 г., краткосрочна специализация в областта на маркетинга в Университета в Лариса, Гърция, март 1993 г., краткосрочна специализация по стратегически мениджмънт в Университета на Аризона, САЩ, октомври - ноември 1993 г.
Хабилитирал се е като доцент (старши научен сътрудник II степен) в УНСС (Висш икономически институт) - София, Научна специалност: 05.02.08 “Математически методи и приложение на изчислителната техника в икономиката” (Икономико-математическо моделиране в промишлеността), юли 1982 г. Избран е за професор в Специализирания научен съвет (СНС) по Отраслова и фирмена икономика към Висшата атестационна комисия (ВАК). Назначен е за редовен професор в Университета за национално и световно стопанство, Катедра „Национална и регионална сигурност” по научната специалност 05.02.18 „Икономика и управление” (Стратегическо управление в отбраната и сигурността), април, 2008 г.

Водил е лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми по стратегически мениджмънт, основи на мениджмънта, бизнес менижмънт, операционен менижмънт, проектен мениджмънт, стратегически маркетинг, маркетинг и търговия, управленски решения, лидерство и решения, устойчиво развитие и др. Привличан е за хонорован преподавател в Софийския университет „Св. Климен Охридски”, Пловдивския университет, Техническия университет - София, Русенския университет, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Новия български университет и други учебни заведения.

През годините е заемал различни академични и административни длъжности в УНСС. Бил е Директор и Председател на Управителния съвет на Центъра за стратегическите изследвания в отбраната и сигурността при УНСС (2008-2013 г.), Заместник ръководител по научната работа и международното сътрудничество на Института за следдипломна квалификация (1978 – 1980 г.), Заместник ръководител на Проблемната научноизследователска лаборатория „Развитие на производствени и селищни системи” (1980 – 1986 г.), Заместник директор на Висшата школа за системорганизатори (1975 – 1976 г.) и др. Избиран е за член на факултетни, научни и други съвети.

Занимава се със стратегическата проблематика в различни сфери от средата на 80-те години на ХХ век. Провежда стратегически изследвания в икономиката, сигурността, образованието, бизнеса и др. Научните му интереси са в областта на стратегирането, маркетирането, прогнозирането, моделирането, оптимизирането, и др. Участва в международни и национални проекти в областта на публичната и бизнес администрацията.

Научен ръководител е на 5 редовни докторанти, в т.ч. 4 защитили (доц. д-р Ваня Сланчева, д-р Румяна Константинова, гл. ас. д-р Нончо Димитров, ас. д-р Теодора Гечкова). Председател и член на научни журита за избор на професори и доценти. Рецензент в различни конкурси за хабилитация и защити на докторски дисертации. Научен ръководител на магистърски тези и дипломни работи на студенти.

Член е от 1995 до 1997 г. на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация от квотата на Министерския съвет. Съосновател е на Българската асоциация по маркетинг (БАМ) и е член на нейния Управителен съвет от 2002 година. Участва в организирането на маркетингови конференции, семинари, конкурси и други прояви.

През периода 1995 – 1997 г. е ръководител на редколегията на печатното издание на Агенцията за приватизация. От 1978 до 1983 г. е член на редколегията на списание „Системи и управление”, а от 2004 г. на списание „Маркетинг и мениджмънт”.

АВТОБИОГРАФИЧНА СПРАВКА

(подробен формат)

на проф. д-р Стефан Иванов Христов

Катедра “Национална и регионална сигурност”

Университет за национално и световно стопанство

I. ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ
Име

Стефан

Презиме

Иванов

Фамилия

Христов

Служебен адрес

България

София 1700

Студентски град

Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”

Тел +359 2 8195298, +359 2 8195239

Факс +359 2 8195272

E-mail address shristov@e-dnrs.org

Снимка


II. АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ
1.Висше образование, Харковски национален икономически университет (Харковски инженерно-икономически институт), юни 1968 г. Харков, Украйна, специалност “Икономика и организация на минната промишленост”, инженер-икономист.
2.Специализиран курс по изследване на операциите: Институт за следдипломна квалификация (Отделение за следдипломно обучение) при Университета за национално и световно стопанство ( Висш икономически институт), София, май- юни 1970 г.
3.Шестмесечен курс по английски език, ИЧС – София, 1975 г.
4.Дългосрочна специализация по имитационно моделиране на икономически системи, Бирмингамски университет, Великобритания, декември 1977- май 1978 г.
5.Краткосрочна специализация по изследване на операциите, Технологичен университет, Хелзинки, Финландия, юни, 1980 г.
6.Краткосрочна специализация по мениджмънт, Университет „Теймс Вали”, Лондон, Великобритания, февруари 1993.
7.Краткосрочна специализация по маркетинг: Университет в Лариса, Гърция, март 1993.
8.Краткосрочна специализация по стратегически мениджмънт, Университет в Аризона, САЩ, октомври- ноември 1993 г.
9.Доцент (Старши научен сътрудник II степен), УНСС (Висш икономически институт), София, Научна специалност: 05.02.08 “Математически методи и приложение на изчислителната техника в икономиката” (Икономико-математическо моделиране в промишлеността), юли 1982 г.

10.Професор, Университет за национално и световно стопанство, София, Научна специалност: 05.02.18 „Икономика и управление” (Стратегическо управление в отбраната и сигурността), април, 2008 г.ІІІ. Трудов стаж

Организация

От 1968 г. до 1971 г.

КНИПИ „НИПРОРУДА”, София, Научна секция „Икономика”, икономист-проучвател.

От 1971 г. до 1974 г.

Московски държавен минен иниверситет (МГГУ), Москва, Катедра „Изследване на операциите”, редовен докторант (аспирант).

От 1974 г.

Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Висш икономически институт (ВИИ), преподавател.

От 1974 г. до 1980 г.

УНСС (ВИИ), Институт за следдипломна квалификация (Отделение за следдипломно обучение), щатен преподавател.

От 1975 г. до 1976 г.

УНСС (ВИИ), Институт за следдипломна квалификация (Отделение за следдипломно обучение), Заместник директор на Висшата школа за системорганизатори.

От 1978 г. до 1980 г.

УНСС (ВИИ), Институт за следдипломна квалификация (Отделение за следдипломно обучение), Заместник ръководител по научната работа и международното сътрудничество (с ранг на декан).

От 1980 г. до 1986 г.


УНСС (ВИИ), Научноизследователски сектор, ПНИЛ „Развитие на производствени и селищни системи”, Заместник ръководител (доцент, ст.н.с. II ст.).

От 1986 г. до 1987 г.

УНСС (ВИИ), Научноизследователски сектор, Ръководител на проекти. (доцент, ст.н.с. II ст.).

От 1987 г. до 1993 г.

УНСС (ВИИ), Катедра „Теория на управлението и моделиране на стопански системи”, щатен преподавател (доцент, ст.н.с. II ст.).

От 1993 г. до 2004 г.

УНСС, Катедра „Търговия”, щатен преподавател (доцент).

От 2004

УНСС, Катедра „Национална и регионална сигурност”, щатен преподавател (редовен професор).

Ръководна позиция

УНСС, професор, Директор на Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС (2008-2013)

Лекционни курсове:

Стратегически мениджмънт, Основи на мениджмънта, Бизнес мениджмънт, Операционен мениджмънт, Проектен мениджмънт, Стратегически маркетинг, Маркетинг и търговия, Управленски решения, Лидерство и решения, Устойчиво развитие и др.

Езикови умения

Български, Руски, Английски

Научни интереси

Сигурност - Стратегиране, Маркетиране, Прогнозиране, Моделиране, Оптимизиране и др.

Хоби

Шахмат, Фотография.

Научен ръководител на дипломанти – бакалаври и магистри – над 100 научни ръководства.

Рецензент на дипломни работи и магистърски тези – над 100 броя.

Рецензент и оценител на 7 докторски дисертации и 16 хабилитации.

Научен ръководител на 5 докторанти, в т.ч. 4 защитили (доц. д-р Ваня Сланчева, д-р Румяна Константинова, гл. ас. д-р Нончо Димитров, ас.д-р Теодора Гечкова).

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

на проф. д-р Стефан Иванов Христов, катедра „Национална и регионална сигурност”
№ по ред

Заглавие

Характер на труда, авторство

Къде и кога е публикувано
Дисертация, автореферат.


Христов, С., Исследование методов и разработка моделей прогнозирования перспективного развития отрасли (на примере меднорудной промышленности НРБ), Дисертационен труд по научната специалност „Икономика, организация на управлението и планиране на народното стопанство” (по отрасли).

автор

МДМУ, Москва, октомври 1974 г.
Христов, С., Исследование методов и разработка моделей прогнозирования перспективного развития отрасли (на примере меднорудной промышленности НРБ), Автореферат на дисертационен труд.

автор

МДМУ, Москва, септември 1974 г.
Б. Хабилитационен труд за участие в конкурс за професор по научната специалност 05.02.18. Икономика и управление (Стратегическо управление в отбраната и сигурността)

автор

УНСС, София, март 2007 г.
Монографии


Христов, С., Стратегическо управление в колективната система за сигурност и отбрана.

Монография, автор

УНСС, Университетско издателство “Стопанство”, С., 2007, стр. 200
Иванов, Т., и колектив, Политика за публично-частно партньорство в сектора за сигурност и отбрана.

Монография, съавтор

УНСС, Университетско издателство “Стопанство”, С., 2008,. стр..
Цветков, Ц., и колектив, Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България – Икономически и социални аспекти.

Монография, съавтор

УНСС, Университетско издателство “Стопанство”, С., 2010, стр. 310.
Христов, С., и колектив, Трафик на хора: Социално-икономически аспекти, том 1.

Монография, ръководител и съавтор

УНСС, Университетско издателство “Стопанство”, С., 2010, стр. 264.
Христов, С., и колектив, Трафик на хора: Социално-икономически аспекти, том 2.

Монография, ръководител и съавтор

УНСС, Университетско издателство “Стопанство”, С., 2011, стр. 235.
Христов, С., и колектив, Трафик на хора: Социално-икономически аспекти, том 3.

Монография, ръководител и съавтор

УНСС, Издателство “Авангард- Прима”, С., 2012, стр. 213.
Учебници, книги, помагала, в т.ч..

Христов, С., Методология и организация на изследване на операциите.

Учебник, автор

УНСС (ВИИ), С., 1978, стр. 156.
Стойков, И., Б. Димитров, С. Христов, Изследване на операциите.

Учебник, съавтор

УНСС (ВИИ), С., 1980, стр. 458.

Христов, С., Евристични и количествени методи в управлението на предприятието.

Учебник, автор

УНСС (ВИИ), С., 1986, стр. 233.

Христов, С., Моделиране в стопанското управление.

Учебник, автор

УНСС (ВИИ), С., 1990, стр. 111.
Христов, С., Делова игра „Стратег”.

Учебно помагало, автор

УНСС (ВИИ), София, 1990, стр. 57.
Христов, С., Оптимизационни методи във фирменото управление.

Книга, автор

Изд. Век-22, С., 1990, стр. 43.
Христов, С., Бизнес мениджмънт.

Учебник, автор

Изд. Стопанство, С., 1998, стр. 161.
Христов, С., Стратегически маркетинг

Учебник, автор

MTM College, С., 1998, стр. 214.
Христов, С., Стратегически мениджмънт.

Учебник, автор

Изд. Стопанство, С., 2000, стр. 249.
Христов, С., Стратегически маркетинг в организацията.

Учебник, автор

Изд. Стопанство, С., 2001, стр. 275.
Христов, С., Стратегически маркетинг.

Учебник, автор

Изд. Стопанство, С., 2002, стр. 285.
Христов, С., Стратегическо управление на бизнеса.

Учебник, автор

MTM College, С., 2003, стр. 250.
Христов, С., Стратегически маркетинг за бизнеса.

Учебник, автор

MTM College, С., 2005, стр. 263
Христов, С., Стратегическо управление на бизнеса.

Учебник, автор

MTM College, С., 2006, стр. 249.
Христов, С., Стратегически маркетинг за бизнеса.

Учебник, автор

MTM College, С., 2009, стр. 201.

.

Христов, С., Стратегически мениджмънт.

Учебник, автор

Изд. Стопанство, С., 2009. стр. 358.
Христов, С., Стратегически маркетинг.

Учебник, автор

Изд. Стопанство, С., 2010, стр. 285.

.

Общ брой на книгите и учебниците – 31


Научни статии, в т.ч.


Христов, С., Стратегически консенсус в сигурността и отбраната.

Статия, автор

Сп.Икономически алтернативи, бр. 4, 2006, стр. 57-67.
Христов, С., Консенсус и сигурност в съвременното общество.

Статия, автор

Сп.Данъчна практика / Финанси на фирмата, бр. 10, 2006, стр. 34-38.
Христов, С., Съвременни предизвикателства пред колективната сигурност и отбрана.

Статия, автор

Сп.Военен журнал, бр. 2, 2007, стр. 57-61.
Христов, С., Оценяване на заплахите за сигурността.

Статия, автор

Сп.Икономически алтернативи, бр. 3, 2007, стр. 131-137.
Христов, С., Експертно изследване на средата за сигурност.

Статия, автор

Сп.Данъчна практика / Финанси на фирмата, бр. 5, 2007, стр. 40-43.
Христов, С., Икономическа сигурност и конкурентност в условията на глобализация.

Статия, автор

Сп.Данъчна практика / Финанси на фирмата, бр. 6, 2007, стр. 24-27.
Христов, С., Човешката сигурност като житейска ценност.

Статия, автор

сп.Данъчна практика / Финанси на фирмата, бр.10, 2008, стр. 28-30.
Христов, С., Трафикът на хора и човешката сигурност.

Статия, автор

Публикация в Христов, С., и колектив, Трафикът на хора: Социално-икономически аспекти, том1, изд. Стопанство, С., 2010, стр. 19-32.
Христов, С., Стратегически въпроси на защитата на критичната инфраструктура.

Статия, автор

Публикация в Цветков, Ц., и колектив, Защита на критичната инфраструктура в Европейския съюз и България – Икономически и организационни аспекти, изд. Стопанство, С., 2010, стр.127-145.
Христов, С., Социално-икономически измерения на трафика на хора в България.

Статия, автор

Публикация в Христов, С., и колектив, Трафикът на хора: Социално-икономически аспекти, том 2, изд. Стопанство, С., 2011, стр. 9-27.
Христов, С., Маркетиране на сигурността.


Статия, автор

сп. Инфраструктура & Комуникации, бр. 5, 2011, стр. 5-8.
Христов, С., Стратегически модели за борба с трафика на хора.

Статия, автор

сп. Икономически алтернативи, бр. 5, 2011, стр. 134-147.
Христов, С., Стратегически ориентири в борбата с трафика на хора.

Статия, автор

сп. Международни отношения, бр. 5-6, 2011, стр. 137-146.
Христов, С., Стратегическо приоритизиране на ключовите мерки за борба с трафика на хора.

Статия, автор

Публикация в Христов, С., и колектив, Трафикът на хора: Социално-икономически аспекти, том 3, изд. Авангард-Прима, С., 2012, стр. 9-25.
Христов, С., Стратегическа експертиза в борбата с трафика на хора, Strategic Expertise in Fight Against Human Trafficking.

Статия, автор

сп. Инфраструктура & Комуникации, бр. 6, 2012, стр.5-13..
Христов, С., Стратегически предизвикателства в борбата с трафика на хора.

Статия, автор

сп. Сигурност, бр 4, 2012, стр.12-13.
Христов, С., Европейски измерения на борбата с трафика на хора,

Статия, автор

сп. Международни отношения, бр. 6, 2012, стр.17-24.
Hristov, S., Human Trafficing Impact on the Public Security.

Статия, автор

сп. Economic Alternatives, issue 1, 2013, p.81-86.
Общ брой на статиите – 108


Д. Научни доклади, в т.ч.


Христов, С., Стратегическа политика в областта на устойчивото развитие.

Доклад, автор

Научен симпозиум “Качество-конкурентоспособност-икономически растеж”, УНСС, С., 2003, стр. 52-56.
Христов, С., Глобалната търговия с енергийно-суровинни ресурси.

Доклад, автор

Юбилейна международна научна конференция “50 години Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, МГУ, С., 2003, стр. 69-74.
Христов, С., Глобалното потребление на енергийни суровини.

Доклад, автор

Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, Научно-технически съюзи, С., 2003, стр.151-153.
Hristov, S., Investment Appraisals in Privatisation and Concession of State Ownership, (Инвестиционни оценки при приватизирането и концесионирането на държавната собственост).

Доклад, автор

Private Investment Initiatives for Armaments Modernization , Annual International Workshop on Economics and Management of Security and Defense, Sofia, June, 23-24, 2005. (Ежегоден международен семинар “Частна инвестиционна инициатива за модернизация на въоръженията”), УНСС, С., УИ „Стопанство”, С., 2005 , стр. 32-39.
Hristov, S., Public-Private Partnership through Privatisation and Concession (Публично-частно партньорство чрез приватизиране и концесиониране).

Доклад, автор

International Conference on Public-Private Partnership in Security and Defence Sector, Sofia, October, 13-14, 2006., (Международна конференция “Публично-частно партньорство в сектора на сигурността и отбраната”, 2006.) изд. Авангард-Прима, С., стр. 49-59.
Христов, С., Европейска сигурност и консенсус.

Доклад, автор

Научен симпозиум “Качество-конкурентоспособност-икономически растеж”, УНСС, С., 2006, изд. „Стопанство”, С., 2007, стр. 26-30.
Hristov, S., Innovation Benchmarking (Иновационен бенчмаркинг).

Доклад, автор

International Conference “Policy and Models for R&D Management in Support of Defence Industrial Transformation”, UNWE, Sofia, June, 28-29, 2007, (Международна конференция „Политики и модели за управление на НИРД в подкрепа на трансформацията на отбранителната промишленост”, УНСС, 2007.), изд. Авангард-Прима, С., стр. 112-122.
Христов, С., Стратегически заплахи за българската държавност в началото на ХХI век.


Доклад, автор

Юбилейна международна конференция ”130 години от Руско-Турската освободителна война (1877-1878г.) и възстановяването на българската държавност”, УНСС, 19-20 февруари 2008. изд. Стопанство, С., 2008, стр. 249-254.
Hristov, S., Production Innovation and Commercialization in Defence Industry (Иновиране и комерсиализиране на продукцията в отбранителната индустрия).

Доклад, автор

International Conference “Security and Defence R&D Management: Policy, Concepts and Models”, Varna, May 29-31, 2008. (Международна конференция „Управление на НИРД в сигурността и отбраната: Политика, концепции и модели, Варна, 29-31 май, 2008.), изд. Авангард-Прима, С., стр. 118-128.
Hristov, S., Corporate Leadership in Time of Crisis (Корпоративно лидерство в време на криза).

Доклад, автор

International Conference “Business and Science for Security and Defence Industrial R&D”, (Международна конференция „Бизнесът и науката в подкрепа на НИРД в отбраната и сигурността”, София, 15 май, 2009.), изд. Авангард-Прима, 2009, стр. 106-116.
Христов, С., Съвременни проблеми на стратегирането в областта на мира и сигурността.

Доклад, автор

Юбилейна научна конференция „Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността”, УНСС, 2010, стр. 67-78.
Христов, С., Информационно подпомагане на борбата с трафика на хора.

Доклад, автор

Международна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии в икономиката и образованието”, УНСС, 2-3 декември, 2011, стр. 578-584.
Христов, С., Стратегически мениджмънт в кризисни условия.

Доклад, автор

Научна конференция „Управление на кризи – международно коопериране, хуманитарна помощ и реакция при кризи”, УНСС, 2011, стр. 84-91.
Общ брой на докладите – 91


Е. Научна и научно-приложна продукция


Е1. Участие в изследователски проекти, в т.ч.


SfP-982063 Мanagement of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation (2006-2009).

Изследователски проект, съавтор

UNWE-Sofia, Defence College- Bucharest, European University- Skopje, ITIS- Munich – NATO Programme Science for Peace and Security 2006-2009
Phare Project “Strategic Policy-Making and Co-ordination” (2003-2004).

Изследователски проект, съавтор

Проект по Програма ФАР “Стратегическа политика-разработване и координиране”, 2003-2004.
Проект “Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България - икономически и организационни аспекти”. (2008-2009).

Изследователски проект, съавтор

УНСС – София, под ръководството на доц. Цветан Цветков, 2008-2009
Проект “Социално-икономически аспекти на трафика на хора”. (2009-2012).

Изследователски проект, ръководител и съавтор

УНСС – София, под ръководството на проф. Стефан Христов, 2009-2012
Общ брой на проектите – над 40


Е2. Научна редакция

Редколегия на бюлетина на Агенцията за приватизация.

Ръководител

От 1995 – 1997 г.Редколегия на сп. Системи и управление

Член

От 1978 – 1983 г.Редколегия на сп. Маркетинг и мениджмънт

Член

От 2004 г.Участие в управленски органи

Надзорен съвет на Агенцията за приватизация

Член

От 1995 г. до1997 г.Управителен съвет на Българската асоциация по маркетинг

Член

От 2002 г. досегаПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница