Вх. № на тд на напстраница1/10
Дата19.03.2017
Размер0.59 Mb.
#17330
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Т


вх. № на ТД на НАП: .....................................................

дата: ............................................................................

(попълва се служебно)

(for official use only)
ова искане се издава на основание чл. 137, ал. 1 от ДОПК и служи

за удостоверяване на основанията по чл. 136 от ДОПКThis claim is issued under Art. 137, para 1 of the Tax and Social Security Procedure Code to comply with the requirements of Art. 136 of the Tax and Social Security Procedure Code1-ви екземпляр – за ЦУ на НАП

1st copy – for the Headquarters of National Revenue Agency
година, за която се отнася


year concerned

И С К А Н Е

C L A I M
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА С И Д Д О МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ......................………………


FOR RELIEF UNDER THE TAX TREATY BETWEEN B U L G A R I A AND.........................…………………..

ЧАСТ І. Данни за платеца на дохода в България


PART І. Particulars of the payer of the income in Bulgaria

Име/наименование на платеца на дохода:

Name of the payer of the income:

Адрес, постоянно местоживеене или седалище:

Address, residence or seat of company:

Служебен номер/ЕИК по БУЛСТАТ


Identification number/Unique Identification code):ЧАСТ ІІ. Данни за молителя


PART ІІ. Particulars of the claimant

Име /наименование (ако е дружество или

сдружение от лица):


Name/ title (if company or body of persons):

Адрес в държавата, на която молителят е местно лице:

Address of fiscal residence of the claimant:

Служебен номер/ ЕИК по БУЛСТАТ:


Identification number/Unique Identification code:  1. Да се попълни, ако молителят е физическо лице:


1. To be completed if the claimant is an individual:

(а) В коя държава имате постоянно местоживеене?


(a)Which is your country of residence?

(б) Посещавали ли сте България през …....*? Ако е така, отразете датите на влизане и излизане.

(b) Have you/did you visit/ed Bulgaria in….............*?

If so, give dates of arrival and departure.

(в) Имали ли сте в България определено място, където обикновено сте отсядали и/или което сте използвали като определена база за извършване на лични услуги за определени периоди от време през............*? Ако е така, отразете адреса и периода от време, за който сте имали или използвали това място.

(c) Have you retained a specific place to stay at and/or have you used a fixed base in Bulgaria during any portion of the year .............*? If so, give the address and the period for which it was retained or used.

*На съответните места посочете годината, за която се отнася доходът

* Specify the year to which income is related, where indicated  1. Да се попълни, ако молителят е дружество или сдружение от лица:


2. To be completed if the claimant is a company or body of persons:

(а) Държава, в която е извършена регистрацията/ учредяването.


(a) Country of registration/incorporation.

(б) Адрес и държава, в която се намира седалището?

(b) Address and country of head office.

(в) Държава, в която се осъществява управлението и контролът.

(c) Country where control and management is exercised.

(г) Адрес(и) на клон(ове) или офис(и) в България.

(d) Address(es) of any branch(es) or office(s) in Bulgaria.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница