Военна академия „георги стойков раковски” становище от полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов, доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”Дата19.10.2018
Размер55.5 Kb.
#91217
ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

СТАНОВИЩЕ

от полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов,

доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната” на факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия.”Г.С.Раковски” - София

на дисертационен труд на подп. Владимир Иванов Кабаиванов на тема Повишаване на ефективността на мениджмънта на киберсигурността в отбраната на страната за придобиване на научна и образователна степен „доктор в област от висше образование 9 „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1 „Национална сигурност“ по научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността  1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Съвременните предизвикателства пред сигурността налагат гъвкаво и ефективно развитие на отбранителните способности в съюзен и национален формат. НАТО и Европейският съюз са изправени пред предизвикателството за намиране на решение за проблемите, произтичащи от възможностите, които предлага киберпространството на държавите, организациите и дори на отделния индивид да въздействат в позитивен и негативен аспект на останалите субекти чрез инструментариума на киберсредата. Съвременното общество става все по-зависимо от киберпространството и това налага същото да бъде основен обект на политиката за сигурност на страните. Като нова сфера на противопоставяне на съвременните конфликти, киберсигурността не е намерила и получила съответният мениджмънт, който да й позволи да гарантира свободата на използване на киберпространството в рамките на позволеното от закона. Констатирана е необходимост от ефективен модел за мениджмънт на киберсигурността в отбраната на страната, поради симбиозата между законово неурегулирано киберпространство и улеснен достъп на субекти (лица, групи, институции) с разнородни цели до съвременните технологии. Това генерира заплахи и щети (целенасочени атаки за блокиране на елементи от критичната национална инфраструктура, извличане на класифицирана информация и др.), не само в национален мащаб, но и оказва негативно влияние върху регионалната и стратегическата среда за сигурност. Същевременно навлизането на информационните технологии ще продължава във всички сфери на обществото.

Актуалността на разработвания научен проблем в дисертацията се състои в това, че тя предлага възможности за анализ на програмите и инициативите за изграждане на отбранителни способности в киберпространството в НАТО и ЕС. На базата на теорията и практиката по реализирането на опита на други държави и организации по отношение на киберзаплахите се посочат направления за повишаване на ефективността на мениджмънта на националните структури за противодействие и на бъдещи киберзаплахи..

Към настоящия момент не е извършвано в такъв обем изследване в областта на мениджмънта на киберсигурността в отбраната на страната. Очертаващите се проблеми от военно-политически, организационно-мениджърски, правен и финансов характер налагат обстойно изследване на материята, предвид важността и актуалността на прилагане на нови подходи в мениджмънта на киберсигурността в отбраната на страната, който е неотменна част на този на НАТО и ЕС.

Съществуващите разработки и програми за обучение на слушатели, студенти и други обучаеми в образователна степен и в специализирани курсове на наши учебни заведения, касаещи мениджмънта на киберсигурността в отбраната на страната, са изцяло или предимно в сферата на теорията и техническите способи за киберзащита. В тях, обаче, липсва научния и научно-приложния елемент, споделеният опит, професионалната експертиза и конкретните предложения. Опитът на подп. Кабаиванов от работата му в различни организации на равнище НАТО и ЕС му позволява на базата на най-актуалните данни в областта на разглежданата тематика, да направи обосновани предложения за повишаване на ефективността на мениджмънта на киберсигурността в отбраната на страната.

Като цяло, темата на дисертационен труд съответства на основното съдържание на разработката.
2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд

Представеният за обсъждане дисертационен труд на подп. Владимир Иванов Кабаиванов е разработен в обем от 281 стр., вкл. 216 стр. основен текст с увод, три глави, изводи и предложения, заключение, библиография, списък със съкращения и дефиниции и 65 стр. с 5 приложения. При изследването е ползвана литература от български и чуждестранни автори и институти, които през последните години са разгледали в дълбочина различни елементи от появата и развитието на проблемите. За целите на анализа са разгледани и действащи национални и съюзни способности (НАТО и ЕС).

Използваната литература включва 92 източника, които са публикации на различни езици (на български – 30, на английски - 62), 7 са нормативни документи, а 22 са източници от интернет. В разработката са ползвани/изготвени 26 фигури, 24 таблици, 2 формули и 1 дефиниция. По дисертационния труд са посочени 3 авторски публикации, публикувани в издания на ВА „Г. С. Раковски”.

Разработеният дисертационен труд и авторефератът съответстват на изискванията.

Научноизследователските задачи, които докторантът си поставя са следните:

1. Проучване и анализ на природата, основните и специфични характеристики на съвременните и бъдещите киберзаплахи;

2. Изследване на модели за мениджмънт на специализирани структури за противодействие на киберзаплахи с анализ и оценка на общите и специфични елементи, необходими при архитектурата за киберсигурност в отбраната на страната;

3. При отчитане на националните особености и възможности да се създадат проекти на линеен модел за мениджмънт на киберсигурност от отбраната на страната, както и методика за анализ на риска за автоматизирани информационни системи.

В първа глава „Същност, обхват и основни проблеми на мениджмънта на киберсигурността в отбраната на страната“ е решена първа изследователска задача.

Разкрити и анализирани са същността на мениджмънта, спецификата по отношение на отбраната на страната, принципите и изискванията към процеса. Дефинират се понятията мениджмънт и мениджмънт на киберсигурността в отбраната на страната, общите и специфични изисквания към процеса и се анализират изискванията и цикъла за функциониране на способности за противодействие на кибератаки.

В глава втора „Модели на мениджмънта на киберсигурността в съюзен и национален формат“ е решена втората изследователска задача.

Разгледани и изследвани са моделите за мениджмънт на специализирани структури за противодействие на киберзаплахи в различни формати вкл. и състоянието в Р България. Анализират се и се оценяват общи и специфични елементи, които могат да се ползват при изграждането на архитектура за киберсигурност в отбраната на страната.

В глава трета „Проект на линеен модел на мениджмънт на киберсигурността в отбраната на страната и направления за повишаване на ефективността“ е решена третата изследователска задачи

В трета глава с отчитане на националните особености и възможности се изследва и предлага линеен модел за мениджмънт на киберсигурност от отбраната на страната, както и анализ на риска за автоматизирани информационни системи.

Основните положителни страни на изследването са:

- проучени и анализирани са природата, основните и специфични характеристики на съвременните и бъдещите киберзаплахи;

- изследвани са модели за мениджмънт на специализирани структури за противодействие на киберзаплахи с анализ и оценка на общите и специфични елементи, необходими при архитектурата за киберсигурност в отбраната на страната;

- предложен е проект на линеен модел за мениджмънт на киберсигурност от отбраната на страната, както и методика за анализ на риска за автоматизирани информационни системи.

Приемам като цяло изтъкнатите от автора приноси на разработката. Тези приноси отразяват реални постижения на предложения научен труд, посветен на постигането на образователната и научна степен доктор.


  1. Критични бележки

Към труда могат да се направят следните бележки и препоръки:

  • В дисертационния труд и автореферата се срещат правописни грешки, предимно от технически характер. Същите е необходимо да бъдат коригирани.

  • Препоръчвам на автора да задълбочи изследванията си в областта на киберсигурността, с акцент върху връзката и по-нататъшното развитие на процесите в рамките на електронната война и операциите в компютърните мрежи.

Направените забележка и препоръка не променят положителната оценка за съдържателния характер и наличието на съществени приноси на дисертационен труд. Те имат смисъл на предложение за подобряване на неговите качества.

  1. Заключение

В заключение, дисертацията „Повишаване на ефективността на мениджмънта на киберсигурността в отбраната на страната“, разработена от подполковник Владимир Иванов Кабаиванов, отговаря на изискванията за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област от висше образование 9 „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1 „Национална сигурност“ по научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността“.

  1. Оценка на дисертационния труд

Давам положителна си оценка на дисертационния труд и предлагам на уважаемото жури да вземе решение за присъждане на подполковник Владимир Иванов Кабаиванов образователната и научна степен “доктор”.
София, 26.10.2016 г.

Член на журито: полк. доцент д-р…………………….Тотко Симеонов
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница