Предмет: Обект : “Oборудване на килии в п/ст „Нови Пазар” за изводи – вл 20 kV „Север” и вл 20 kV – килия 26 инженеринг”страница1/4
Дата07.06.2017
Размер0.96 Mb.
#23062
  1   2   3   4СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С
ПРЕДМЕТ:
Обект : “Oборудване на килии в п/ст „Нови Пазар” за изводи – ВЛ 20 kV „Север” и ВЛ 20 kV – килия 26 - инженеринг”

Съдържание :
1

Технически изисквания

стр. 2

2

Образец - ОФЕРТА

стр. 25

3

Образец – Ценово предложение

стр. 27

4

Образец – Техническо предложение

стр. 29

5

Образец

стр. 32

6

Указания за подготовка на офертата

стр. 44

7

Проекто-договор

стр. 46

8

Споразумение за здравословни и безопасни условия на труд

стр. 54

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

За възлагане на поръчка с предмет:

Oборудване на килии в п/ст „Нови Пазар” за изводи – ВЛ 20 kV „Север” и ВЛ 20 kV – килия 26 - инженеринг”


A. ПО ОТНОШЕНИЕ НА П/СТ „НОВИ ПАЗАР” КИЛИЯ - ВЛ 20 kV „СЕВЕР”:
I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:
1. Място на изпълнение на поръчката:

Планира се да се извърши преоборудване на килията на въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) „Нови пазар Север” в закритата разпределителна уредба (ЗРУ) 20 kV на ел. подстанция “Нови пазар“ 110/20kV, собственост на НЕК ЕАД, обслужвана от ЕСО ЕАД, МЕР Шумен/.


2. Съществуващо положение:

Подстанцията е съоръжена с два силови трансформатора, а ЗРУ 20kV на п/ст „Нови пазар” е изпълнена по схема «двойна шинна система». Неутралата на мрежа 20kV има възможност за заземяване чрез активно съпротивление.. Закритата разпределителна уредба 20 kV на ел. подстанция “Нови пазар“ е в сграда построена на два етажа с двустранно разположение на килиите. Обекта на настоящата поръчка - килията на извод “ Нови пазар Север” в п/ст “Нови пазар” e със следното текущо оборудване: • Шинни разединители – РМ 20/400;

 • Прекъсвач – вакуумен, тип: 3AE1353-1, производител: Siemens

 • Токови трансформатори – GS-24c 300/5/5- 3 броя

 • Напреженови трансформатори – няма

 • Линеен разединител– РМз-20/400

 • Вентилни отводи : - 3EK7 300-4CF4-ZM11 – 3броя

 • РЗА – Извода е оборудван с електромеханични релейни защити – ЗЗ, МТЗ и MТО

 • Противоаварийна автоматика – Извода е включен в системата на АЧР

 • Електромери – контролни, електромеханични -2 бр.


3. Обем на поръчката:

За осъществяване на присъединяването и гарантиране на нормалното функциониране на Обекта, разпределителната и преносната мрежа, необходимо е да се извърши пълен инженеринг (проектиране, доставка и оборудване) за оборудване на 1 бр. килия „ Нови пазар Север” за присъединяване на въздушна линия 20 kV, към която ще се присъедини Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с обща мощност 2 MW. Общата присъединена мощност от централи към извод “Север” ще бъде 7МW.

Оборудването на килията предмет на настоящата поръчка се извършва съгласно изискванията на договор за присъединяване сключен между НЕК ЕАД и “Е.ОН България мрежи” АД. Съгласно сключения договор оборудването на килията следва да е изцяло ново, което означава демонтаж на цялото съществуващо оборудване и замяната му с ново.

Изисква се да има възможност за селективно изключване на повреди по извод “Нови пазар Север” и в подстанцията. За целта релейна защита на извода следва да бъде посочна и нейното действие да се съгласува с действието на другите защити в подстанцията от гледна точка на работата на извод “Нови пазар Север” като генераторно присъединение към шини 20kV.

Изисква се да има монтирана двустъпална напреженова защита реагираща на напрежения с нулева последователност. Веригите на защитата за измерване се предвижда да бъдат присъединени към напреженови трансформатори в ОРУ110kV, а изключвателните вериги да подават сигнал за изключване към извода 20kV (I-во стъпало) и към силовия трансформатор (II-ро стъпало).

Проектанта няма ангажимент към определяне на настройките на защитата по отношение на изключване на повреди, но следва съгласувано с Възложителя да предвиди необходимото оборудване за осигуряване на логическата и времева съгласуваност между действията на релейната защита на извода и действията на другите защити в подстанцията.


Изисква се, съгласно присъединителния договор, в килията да се монтира контролен електромер за измерване на електрическата енергия. Електромера се изисква да бъде двупосочен четири квадрантен, с отделни измервателни елементи за всяка фаза.

Изисква се да се осигури възможност за бъдещо въвеждане на комуникация на релейната защита и електромера с централни станции за управление и запис на информация и за дистанционно отчитане на електромера.


Настоящата поръчка ще се изпълни като пълен инженеринг, на три етапа:
3.1. Първи етап: Проектиране на Ел. част – фаза Работен проект за оборудване с нови съоръжения на килия 20 kV, ВЕЛ „Север”, в ел. подстанция „Нови пазар”.

 • Проектът да е в съответствие с изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти ( Дв. Бр. 51 от 05.06.2001г.);

 • Проектът да се изготви за общата присъединена мощност от централи към извод “Север” - 7МW

 • Да се представят четири екземпляра на хартия и един на електронен носител (CD-R) в МЕР „Шумен” за съгласуване;

 • Екзекутивните чертежи да се предадат преди комплексното изпробване на оборудването, и независимо дали “строежа” е изпълнен в съответствие с чл. 175 (4) от ЗУТ.

 • Планът за безопасност и здраве да бъде в обем посочен в чл.10 на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Дв. Бр. 37 от 04.05.2004г.).

Необходими проектни части:

 • Част: Първична комутация в обем :

    • Обяснителна записка описваща: приетите технически решения и основанията за тях - изчисленията направени за определяне на минималните технически изисквания необходими за специфициране на доставка на оборудване;

    • Обяснителна записка съдържаща описание на предвидените СМР, реда и технологията на изпълнение на проекта, както и препоръки и изисквания относно организацията и изпълнение на СМР;

    • Спецификация на апаратите и материалите предвидени за влагане при изпълнението на проекта. За всеки апарат или материал се посочват изисквания за качество и нормативни документи (стандарти, отраслови нормали и др.) регламентиращи характеристиките на съответния материал.

    • Еднолинейна схема;

    • Разрези на килията;

 • Част: Вторична комутация в обем :

    • Обяснителна записка описваща: приетите технически решения и основанията за тях - изчисленията направени за определяне на минималните технически изисквания необходими за специфициране на доставка на оборудване;

    • Обяснителна записка съдържаща описание на предвидените СМР, реда и технологията на изпълнение на проекта, както и препоръки и изисквания относно организацията и изпълнение на СМР;

    • Спецификация на апаратите и материалите предвидени за влагане при изпълнението на проекта. За всеки апарат или материал се посочват изисквания за качество и нормативни документи (стандарти, отраслови нормали и др.) регламентиращи характеристиките на съответния материал.

    • Разгъната схема вторични вериги

    • Монтажна схема • Част: Конструктивна в обем:

    • обяснителна записка съдържаща описание на предвидените видове СМР, реда и технологията на изпълнение на проекта, както и препоръки и изисквания относно организацията и изпълнение на СМР. Проектират се всички необходими закрепващи и носещи конструкции, детайли, преработки или подмяна на врати, предкилийни шкафове и други строително-конструктивни дейности, необходими за цялостно изпълнение на поръчката.;

    • спецификация на материалите предвидени за влагане при изпълнението на проекта. За всеки материал се посочват изисквания за качество и нормативни документи (стандарти, отраслови нормали и др.) регламентиращи характеристиките на съответния материал.

    • работни чертежи на предвидените в проекта нови конструкции и детайли и евентуални преработки на съществуващи такива.

 • Част: План за безопасност и здраве;

 • Подробна количествено-стойностна сметка (представяне на подробен списък- демонтаж, доставка на съоръжения и материали с конкретен тип и технически характеристики на доставяните съоръжения и помощна апаратура, монтаж на първична и вторична комутация, пусково-наладъчна дейност). Сметката се групира по раздели – “Доставки”, ”Монтажни работи”, “Демонтажни работи”, “Допълнителни работи и временно строителство”, “Пусково-налъдачни измервания и изпитвания”.


Работният проект се представя на Възложителя за разглеждане и приемане на технически съвет! След одобряване на проекта се пристъпва към следващия етап. Възложителя при необходимост ще предаде на Изпълнителя проект на НЕК ЕАД за изготвяне на стойка за ВО, която става част от работният проект, Част: Конструктивна
3.2. Втори етап: Доставка на електроапаратура и оборудване на КИЛИЯТА.

Техническите характеристики и количества на основните съоръжения са дадени в раздел ІІ, а допълнителните ще бъдат определени в проекта.

Всички доставени апарати и оборудване да се придружават от сертификати за качество и произход.

Списък на приложените документи, удостоверяващи качеството на материалите и доставените съоръжения (за всеки един материал): • Сертификати (протокол от рутинни изпитания в завода производител) за качество.

 • Сертификат от производителя за гаранционен срок.

 • Други документи, удостоверяващи действителните технически характеристики на предлаганите материали, които ще бъдат вложени (проспекти, каталожни материали и др.).

Измервателните трансформатори трябва да притежават :

 • Издадено удостоверение за одобрен тип средства за измерване от БИМ, съгласно изискванията на чл.32 от Закона за измерванията

 • На измервателните трансформатори следва да бъдат проведени първоначални метрологични проверки

 • Преди монтажа на измервателните трансформатори, върху тях трябва да има поставени знаци за първоначална проверка от сертифицирана лаборатория и за одобрен тип.


3.3. Трети етап: Демонтаж на съществуващото обурудване и изпълнение на проекта за оборудване с нови съоръжения на килия 20 kV в ел. подстанция „Нови пазар”.

Пусково-наладачни дейности:

- единични изпитвания на съоръженията и функционални проби на отделните системи;

- пробно пускане на основните и спомагателни съоръжения;

- комплексно изпробване за 72 часа .
ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:
1. Български стандарти и нормативи: Проектите, строително-монтажните и демонтажни работи да се изпълнят съгласно изискванията на българските стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти и на:

● Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии от 2004 г.

● Правила и норми за извършване и приемане на СМР-ПИПСМР;

● Наредба №3 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

● Наредба №3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;

● Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи от 2005 г.

● Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от 2001 г.

● Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи от 2004 г.

● № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

● Наредба №9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи от 2004 г.

● Наредба №16-116 за техническа експлоатация на електрообзавеждането от 2008 г.

● Противопожарни строителни-технически нормии всички други нормативни документи, свързани с изпълнението на проектиране и СМР.
2. Основни технически и функционални изисквания към проекта:

2.1 Изисквания към съоръженията за първична комутация:

 • токовите и напреженовите измерителни трансформатори, трябва да имат технически характеристики не по-лоши от тези, посочени по долу;

 • Всички електрически устройства и елементи, включени в шкафовете за управление, трябва да работят безотказно при диапазон на номиналното захранващо напрежение на клемите им от 85% - 110%;

 • Металните части, да са с антикорозионно покритие, устойчиво на влиянието на околната среда. Да бъдат горещо поцинковани или боядисани с антикорозионна боя,

 • Да се предвидят означителни, указателни и предупредителни табелки, съответстващи на първичната схема на подстанцията и диспечерските наименования на елементите на схемата;

 • Индикациите за положенията на комутиращите устройства да са показани на мнемосхемата;

 • Вътрешните и външни връзки на първичната и вторичните намотки на измервателните трансформатори трябва да са устойчиви на изместване при въздействие на вибрации при протичане на ток на късо съединение;

 • Първичните и вторични клемни изводи на токовите и напреженовите измервателни трансформатори, трябва да бъдат маркирани съгласно изискванията на IEC. Всеки измервателен трансформатор да бъде с маркирана клема за заземяване;

 • Измервателните токови и напреженови трансформатори да запазват искания клас на точност на вторичните ядра при всичките възможни натоварвания и напрежения съгласно изискванията на IEC;

 • Манипулациите с прекъсвачи, разединители да се извършва отпред на шкафа на килията;

 • Всички конструкции и апарати и други обекти подлежащи на заземяване съгласно Наредба №3 да бъдат свързани със заземителната инсталация на подстанцията.


2.2 Проектната документация да бъде изготвена въз основа на:

 • изчислителни проверки за надеждност и устойчивост на оборудването в килиите;

 • изчислителни проверки за избор на ново оборудване в килиите с възможност за присъединяване на нови консуматори и с минимални разходи за експлоатация в бъдеще.

 • проектантът да се съобрази с изпълнената в момента схема на вторична комутация в килиите на подстанцията, като я преработи съгласно новото оборудване (нови кабелни връзки, помощни релета, сигнални устройства, блок-контакти, показващи уреди, предпазители, блокировки, клеми и др.)

 • проектантът да предвиди подмяна на мощностни разединители, подпорни и проходни изолатори, високоволтови предпазители, шинна система, шина заземителна и др. съобразно с получените изчислителните параметри за новото оборудване

 • Килията на ВЕЛ “Нови пазар Север” да се оборудва с контролен електромер за техническо измерване на електрическата енергия , съгласно чл.122, ал.1 от Наредба №3/2004 г за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Електромера се предвижда да бъде свързан по четири проводникова схема с три измервателни елемента. Съгласно изискванията на управление ИОЕЕЕК на НЕК ЕАД електромера да е двупосочен четири квадрантен. Необходимо е да се проектират веригите за свързване до клеморед на електромера. Вторичните вериги за измерване на ел. енергия на извода да бъдат с екранирани кабели и да бъдат изведени до клемореда на контролния електромер на извода като се предвидят и резервни клеми.


3. Спецификация за новото електрооборудване:

● За всяка част на проекта да се изготви спецификация на вложените в нея съоръжения, апаратура, материали и т.н.;


4. Технически изисквания на Възложителя за новото електрооборудване на килията:

Условията на околната среда са класифицирани както следва:

 • Максимална околна температура +40 ˚ С;

 • Минимална околна температура - 5 ˚ С;

 • Относителна влажност на въздуха за месец  90 %;

 • Максимална надморска височина до 1000 m;

 • Сеизмично ускорение 0,3 g

Характеристики на електроенергийната система в мястото на присъединяване

1. Номинално напрежение - 20 kV

2. Максимално работно напрежение - 24kV

3. Минимално работно напрежение - 19 kV

4. Максимален ток на късо съединение на ниво шини 110 kV - 9.97 kA На ниво 20kV се изчисляват от Проектанта.
4.1 Първична комутация:


   1. Техническа спецификация за доставка и монтаж на 1 бр. вакуумен прекъсвач с данни:

Uн = 24 kV

Iн = 1250 A

Imax. изкл. = 25 kA
Останалите технически характеристики се определят в работния проект, част от предмета на настоящата поръчка.

Монтажните габарити на новият прекъсвач да бъдат съобразени с монтираните към момента габарити на прекъсвачи в подстанцията, за да се осигури взаимозаменяемостта им.

   1. Техническа спецификация за доставка и монтаж на 3 бр. токови трансформатори:

Номинални данни Uн = 24 kV, сухи, стоящи, капсуловани

а) Брой на ядрата за релейна защита – 1;

б) Брой на ядрата за мерене – 2;

в) Клас на точност на ядрата за мерене – 0,2S;

г) Клас на точност на ядрата за релейна защита – 5Р20;

д) Коефициент на сигурност на измервателните уреди на ядрата за мерене (rated safety factor) Fs = 5;

е) Номинална мощност на ядрата за мерене – гарантираща клас на точност 0,2Sдоказана с изчислителна записка в проекта;

ж) Номинална мощност на ядрата за релейна защита – гарантираща клас на точност 5Р20доказана с изчислителна записка в проекта;

з) Вторичен ток – 5 А;

и) Коефициент на трансформация – определя се в проекта.
   1. Техническа спецификация за доставка и монтаж на 3 бр. напреженови трансформатори:

Номинални данни Uн = 24 kV, сухи, стоящи, капсуловани

а) Брой на намотките за мерене – 1, с номинално напрежение 100/√3 V, свързано по схема „звезда”;

б) Брой намотки за релейна защита – 2. Намотката с номинално напрежение 100/√3 V е свързано по схема „звезда”, а намотката с номинално напрежение 100/3 V е свързана по схема „отворен триъгълник”.

в) Клас на точност на намотката за мерене – 0,2;

г) Клас на точност на намотките за релейна защита – ;

д) Номинална мощност на намотките за мерене – гарантираща клас на точност 0,2доказана с изчислителна записка в проекта;

е) Номинална мощност на намотките за релейна защита – гарантираща клас на точност доказана с изчислителна записка в проекта;

ж) Преводно отношение 20/√3 / 0,1/√3 / 0,1/√3 / 0,1/3 kV;

з) Напрежение фактор (rated voltage factor) Vs:

= 1,2 продължителен режим на работа;

= 1,9 при продължителност 8 часа.


   1. Техническа спецификация за доставка и монтаж на 3 бр. вентилни отводи: Uн = 24 kV, I=10kA, клас 1.0

   2. Техническа спецификация за доставка и монтаж на 3 бр. разединители:

а) 2 броя шинни разединители

б) 1 брой линеен разединител

Минимално издържимите токове на термична и динамична устойчивост се определят с проекта. Двата разединителя ще бъдат към шинна система и са без земен нож, а третия е ще бъде линеен и трябва да бъде със земен нож, изпълнение за въздушен извод.


   1. Проектиране, доставка и монтаж на материалиподпорни и проходни изолатори, разединители, високоволтови предпазители, шина алуминиева, шина заземителна и др метални конструкции за съоръженията.


4.2. Вторична комутация – проектиране доставка и монтаж.


   1. Проектиране, доставка и монтаж на РЗА:


Комплексна посочна цифрова релейна защита за извод средно напрежение 1 брой – 220V DC, In=5A. Релейната защита трябва да има следните функции:

  • МТЗ с независимо от тока закъснение;

  • МТЗ със зависимо от тока закъснение;

  • МТО;

  • ЗЗ с независимо от тока закъснение;

  • ЗЗ със зависимо от тока закъснение;

  • Мощностна ЗЗ;

  • Минималнонапреженова защита;

  • Земна контрола;

  • АПВ;

  • Телемеханика;

  • Регистър на аварийна информация;

  • Регистратор на аварийни процеси;

  • Защитата трябва да има възможност за посочност;

  • Защитата да има функция за измерване на електрическа енергия;

Защитата да е за преден монтаж.Двустъпална напреженова защита реагираща на напрежения с нулева последователност. Защитата да се състои от максимално напреженови релета с номинално напрежение подходящо за присъединяване към напреженови трансформатори с коефициенти на трансформация 110kV:√3 / 0.1kV свързани по схема отворен триъгълник, по едно реле към всеки от 2-тa извода 110kV присъединени към тази подстанция. Релетата се присъединяват към напреженовите трансформатори на съответния извод, като нормално отворените контакти на всички релета се свързват в паралел по схема “ИЛИ” за подаване на команда за пускане на две релета за време, чрез които ще се реализират изискваните две стъпала. За извеждане на съответното реле при необходимост, последователно на контакта му да се включи нормално затворен контакт на ключ или накладка за извеждане на релето (схема “И”). Релетата за време да могат да осигуряват настройка от 0 до 3 секунди минимум, със стъпка на настройка не по груба от 0,1 секунда. Релето за време предназначено за I-во стъпало ще подава команда за изключване към прекъсвача на извода 20kV. Релето за време предназначено за II-ро стъпало ще подава команда за изключване към прекъсвачите и на двата силови трансформатора. Всички изключвателни вериги да могат да се извеждат чрез ключове или накладки. При проектирането да се предвиди възможността за бъдещо включване на допълнителни помощни релета за размножаване на командата за изключване и към други изводи 20kV.
АЧР. Съгласно сключения между НЕК ЕАД и “Е.ОН България мрежи” АД договор извода се извежда от системата за АЧР. Предвид изискването за минимални разходи за експлоатация в бъдеще, към килията следва да се проектират и изпълнят съответните вериги за АЧР аналогично на съществуващото положение, като накладката се поставя в положение “изведено”.
За всички защити и автомати да се предвиди съответното оборудване за интегрирането им в системата за сигнализация.


   1. Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения НН (кабели, помощни релета, сигнални устройства, показващи уреди, предпазители, блокировки, клеми и др. за едно изводно поле)

Блокировката и сигнализацията на килията да се реализират аналогично на съществуващите в ЗРУ 20кV. Стандартните блокировки между прекъсвача, разединителите и вратите на килията, а също така свързването им към общите блокировки на уредбата. Да се предвиди измерване на всички електрически величини. На вратата на предкилийния шкаф да бъде отразена мнемосхема, в която да са вградени светодиодни индикатори за положението на разединителите тип ИПС и командно-квинтиращ ключ за управление на прекъсвача.

Обемът и организацията на РЗА, следва да бъдат изпълнени, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (Дв. Бр. 90 и 91 от 2004г.).

Оперативните вериги за управление да се защитават от автоматичен предпазител 10А/DC със сигнален контакт, а веригите за сигнализация с автоматичен предпазител 6A/DC със сигнален контакт. Всички напреженови вериги да се защитят с предпазители 2А/АС със сигнални контакти. За предпазителите във веригите за измерване на електрическа енергия да се предвидят кутии с възможност за пломбиране. Релейната защита да бъде защитена с автоматичен предпазител, двуполюсен, 220V/2A/DC. Всички сигнали от автоматичните предпазители да бъдат изведени на клеморед.

За веригите за вторична комутация да се ползват нови едножилни и гъвкави многожилни проводници с кримпвани накрайници с изолация и сечения както следва: за токовите вериги – 2,5 mm2; за напреженовите вериги – 1,5 mm2; за оперативни вериги – 1,5 mm2.

По отношение на клеморедите да се спазват следните изисквания: Токовите клеми да бъдат разкъсващи се с тест отвори и плъзгащи шунтиращи мостове. Напреженовите клеми също да бъдат с възможност за разкъсване, с тест отвори. Клемите за оперативните вериги могат да бъдат без възможност за разкъсване на захранващото оперативно напрежение, управляващите оперативни вериги и веригите за сигнализация. Клемите да бъдат за присъединяване на проводник с минимално сечение 4mm2. На клемореда да се предвидят клеми за извеждане на връзки от релейна защита и от електромера към централни станции.

Показващите уреди да бъдат одобрени средства за измерване на електрически величини.Каталог: uploads -> file
file -> Регистрирани Фирми за обработка на дървен опаковъчен материал чрез термично третиране по Стандарт 15 за 2014 г
file -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
file -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
file -> 10 години движение за социален хуманизъм
file -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
file -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
file -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
file -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
file -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
file -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница