Втори царшишманови дни – 2008 гДата10.07.2017
Размер67.83 Kb.
ВТОРИ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ – 2008 г.
През есента на 2008 г. се проведоха Вторите Царшишманови дни в Самоков, организирани от Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” и подкрепени от Община Самоков, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Съвета за чуждестранна българистика при БАН и „Екип 123” ЕООД. Те бяха посветени на 130-годишнината от освобождението на Самоков от турско робство и протекоха в три формата: Международен научен симпозиум „ЕПОС – ЕЗИК – МИТ” с 32 доклада на учени от България, Русия, Германия, Гърция и Албания; Трети сезон на Фестивала за късометражен етнографски и природонаучен филм и фотография „Балканската културна филмотека” – 7 филма и фотопрезентации; Мемориална изложба за професионалния път на славистката Бойка Добрева.

Симпозиумът продължи по един успешен начин традицията, начената от Асоциация „Онгъл” през 1991 г., за академично по тип общуване на учени от различни държави, институции, школи и поколения по въпросите, които стоят пред съвременната етнология, медиевистика и археология. Филмотеката даде възможност за аудиовизуално представяне на различни научни и творчески гледни точки към обекти от етнокултурната действителност. Изложбата припомни краткия, но ярък научен път на колегата Бойка Добрева, която напусна преждевременно нашия свят.

В края на Вторите Царшишманови дни в Самоков бяха присъдени три награди на заслужили учени: 1. На г-н Веселин Хаджиангелов – за цялостен принос към разработването на проблеми, свързани с природата, културата и историята на Самоков и Самоковската котловина; 2. На д-р Веселка Тончева – за принос към българската етнология и медиевистика; 3. На г-ца Радостина Петрова – на името на Бойка Добрева, за поощряване на млад изследовател.

Темата за ЕПОСА (самостоятелно и заедно с тези за историята, езика, митологията и др.) е предмет на постоянен изследователски интерес от страна на Асоциация „Онгъл”. Началото бе поставено във връзка с организирането и провеждането на теренни етноложки проучвания в с. Поповяне, община Самоков, през лятото на 1990 г. с финансовата подкрепа на ННЕК „ЮНЕСКО”.

Тогава, в хода на подготовката за експедицията, научен колектив с ръководител д-р Константин Рангочев създаде „Научно-изследователска програма за проучване на песенната юнашка епическа традиция в Самоковския етнорегион”, която се центрира върху следните основни проблеми:

1. Място на българските юнашки песни в системата на местната фолклорна култура

2. Система на персонажите с оглед на етническия идеал

2.1 Отношение между антагонист и протагонист като основно измерение на епоса

2.2 Митологичен пласт в песенния епос – демонични персонажи

2.3 Основни опозиции в епоса като изразители на етническата му същност

3. Време и пространство в епоса (хронотоп)

3.1 Отношение между епическо, етническо и географско пространство

3.2 Специфика на времевите категории – взаимоотношение между епическо време и хронос

3.3 Особености на временно-пространствения континуум

4. Песенният юнашки епос като текст

4.1 Време на възникване

4.2 Периодизация на пластовете

4.3 Хронология на записите

4.4 Честотни анализи на епическата лексика – ономастично пространство

4.5 Честотни граматически анализи – морфология и синтаксис

4.6 Парадигмални отношения в епическата лексика и структуриране на епическия стих

4.7 Стихосложение

4.8 Отношение между песенни и наративни части

4.9 Диалектни особености на местните варианти на български юнашки песни

5. Музикологичен анализ на песенната епическа традиция в Самоковския етнорегион

5.1 Инструменти – струнни и духови

5.2 Инструментални части в епическите музикални текстове – солови партии, съпровод

5.3 Акапелно пеене

5.4 Певчески гласове – монофония и полифония при изпълнението на песните

5.5 Особености на мъжкото и женското пеене

6. Статус на епическия певец

6.1 Социален статус – престижност и функции в социума

6.2 Обреден статус – място и функции в обредния хронотоп

7. Професионализъм на епическото пеене

8. Местната песенна юнашка епическа традиция в общобългарски контекст

9. Статус на информатора, от когото са записани епическите текстове

9.1 Социален статус – престижност и функции в социума

9.2 Обреден статус – място и функции в обредния хронотоп

10. Съвременно състояние на юнашкия епос в Самоковско

11. Средства и методи за компютърна обработка на песенни епически текстове

11.1 Генериране и синтез на епически текстове

11.2 Анализ на епически текстове

11.3 Съставяне на честотни речници

11.4 Съставяне на речници конкорданси

В резултат на летните проучвания в Поповяне през 1990 и 1991 г. бяха достигнати следните резултати: Общ брой на събраните песни – 208; от тях юнашки – 49; процент на юнашките песни – 23, 56 %. В съседното село Алино в периода 1992-1993 г. – Общ брой на събраните песни – 149; от тях юнашки – 28; процент на юнашките песни – 18, 8 %.

Програмата за проучване на песенната юнашка епическа традиция бе изпълнявана с различна активност от участниците във всички следващи проучвания на Асоциация „Онгъл” в селища от Самоковска община – Широки дол (1996), Доспей (2004), Бели Искър (2005), Говедарци и Мала църква (2006), Белчин (2007-2010), Клисура (2007-2009), Райово (2010).

В теоретичния ракурс на тази дейност стоят защитените дисертационни трудове на колегите д-р Константин Рангочев – „Структурни особености на епическия текст (По материал от българския юнашки епос)”, 1994 г. http://www.spisanie.ongal.net/research/broi1/2Rangochev_K_autoreferate.pdf), и д-р Цветелина Димитрова – „Народната история” между устност и писменост”, 2009 г. (http://www.spisanie.ongal.net/research/broi1/5Dimitrova_Cv_autoreferate.pdf), както и статиите на д-р Веселка Тончева – „Фолклорни представи за песента от с. Доспей, Самоковско” и „Музикалната традиция на с. Бели Искър, Самоковско, през ХХ век”, публикувани в т. VІІ от Годишника на Асоциация „Онгъл” (2009 г.), и на г-жа Албена Малчева – „Модели за изграждане на образа на Крали Марко в българския песенен юнашки епос” (отново в т. VІІ от Годишника) и „Три синджира роби” – три “синджира” проблеми” (публикация в настоящия т. ІХ, 2011 г.).

Работата по научно-изследователската програма за ЕПОСА продължава с осъществяването на Проект за мотивно класифициране на песенните текстове от Архива на „Онгъл”, с начало 2010 г. Ръководител на тази най-нова инициатива на Асоциацията е доц. д-р Тодор Моллов от Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий”, сътрудници – д-р Росен Р. Малчев и г-ца Симона Петрова, а първата цел на екипа е обработката на сбирката с песни от Самоковско. Резултатите ще бъдат публикувани в електронното издание „Български фолклорни мотиви” на адрес: http://liternet.bg/publish/katalog/knigi/f_sbornici.htm, а впоследствие и на сайта на Асоциацията.

Разглеждан в този контекст, Международният научен симпозиум „ЕПОС – ЕЗИК – МИТ”, материалите от който се публикуват в настоящия Годишник, представлява важна брънка от идейния развой на Асоциация „Онгъл” в разработването и развиването на основополагащата за хуманитаристиката тема за ЕПОСА, ЕПИЧНОТО и МИТОЛОГИЧНОТО.
Главен секретар на Асоциация „Онгъл”

д-р Росен Р. Малчев

SECOND TSAR SHISHMAN DAYS – 2008
In the autumn of 2008 were carried out The Second Tsar Shishman Days in Samokov, organized by ‘Ongal’ Association of anthropology, ethnology and folklore studies and supported by Samokov Municipality, “St. Kliment Ohridski” Sofia University, Council for Bulgarian Studies Abroad in BAS and “Ekip 123” EOOD. They were dedicated to the 130-anniversary of liberation of Samokov from Turkish slavery and carried out in three formats: International scientific symposium “EPOS – LANGUAGE – MYTH” with 32 reports of scientists from Bulgaria, Russia, Germany, Greece and Albania; Third season of the Festival for short ethnographic and natural scientific film and photography “Balkan Cultural Filmbox” – 7 films and photo-presentations; Memorial exhibition about the professional way of Slav scholar Boyka Dobreva. The symposium continued the tradition, set by ‘Ongal’ Association in 1991, for academic type of communication of scientists from different states, institutions, schools and generations about the questions which stand in front of the contemporary ethnology, mediaevistic and archeology. The filmbox gave an opportunity for audiovisual presentation of different scientific and creative points of view to objects to the ethno-cultural reality. The exhibition reminded of the short but brilliant scientific way of the colleague Boyka Dobreva who left prematurely our world.

In the end of The Second Tsar Shishman days in Samokov were awarded three honoured scientists: 1. Vesselin Hadzhiangelov – for contribution to development of problems connected with the nature, culture and history of Samokov and Samokov hollow; 2. Vesselka Toncheva, Ph.D. – for contribution to the Bulgarian ethnology and mediaevistic; 3. Radostina Petrova – on the name of Boyka Dobreva, for encouraging of a young scientist.

The theme about the EPOS (separately and in connection with the themes about the history, language, mythology and etc.) is an object of permanent interest of ‘Ongal’ Association. The beginning was set in a connection with the organization and realization of the terrain ethnological researches in Popovyane village, Samokov municipality in the summer of 1990 with the financial support of NNEK “UNESCO”.

In the time of preparing the expedition, a scientific collective with a leader Konstantin Rangochev, Ph.D. created a “Research program for investigating the song heroic epic tradition in Samokov ethnoregion”. The program is concentrated on the following basic problems:

1. Place of the Bulgarian heroic songs in the system of the local folklore culture

2. The system of characters with a view to the ethnic ideal

2.1. Relation between antagonist and protagonist as basic dimension of the epos

2.2. Mythological part in the song epos – demonic characters

2.3. Basic oppositions as exponents of its ethic essence

3. Time and space in the epos (chronotope)

3.1. Relation between epic, ethnic and geographic space

3.2. Specificity of the time categories – relation between epic time and the chronos

3.3. Peculiarities of the time-spatial continuum

4. Song heroic epos as a text

4.1. Time of growing up

4.2. Periodization of the parts

4.3. Chronology of the records

4.4. Frequency analyses of the epic lexis – onomastics space

4.5. Frequency grammatical analyses – morphology and syntax

4.6. Paradigmatic relations in the epic lexis and structuring of the epic verse

4.7. Versification

4.8. Relation between song and narrative parts

4.9. Dialect specifics of the local variants of the Bulgarian heroic songs

5. Musicological analysis of the song epic tradition in Samokov region

5.1. Instruments – stringed and wind

5.2. Instrumental parts in the epic musical texts – solo parts, accompaniment

5.3. Accapel singing

5.4. Sing voices – monophony and polyphony in the performance of the song

5.5. Specifics of the male and female singing

6. Status of the epic singer

6.1. Social status – prestige and functions in the socium

6.2. Ritual status – place and functions in the ritual chronotope

7. Professionalism of the epic singing

8. The local song heroic tradition in the all-Bulgarian context

9. Status of the informants from whom the epic texts are recorded

9.1. Social status – prestige and functions in the socium

9.2. Ritual status – place and functions in the ritual chronotope

10. Contemporary state of the Bulgarian heroic epos in the villages from Samokov region

11. Resources and methods for computer processing of the song epic texts from Samokov region

11.1. Generating and synthesis of the epic texts

11.2. Analysis of the epic texts

11.3. Compilation of frequency dictionaries

11.4. Compilation of concordance dictionaries

As a result of the summer terrain researches in Popovyane village in 1990 and 1991 was reached the following results: Total number of the collected songs – 208; from them heroic songs are 49; percentage of the heroic songs – 23, 56 %. In the near village Alino in the period of 1992-1993 – total number of the collected songs – 149; from them heroic songs are 28; percentage of the heroic songs – 18, 8 %.

The “Research program for investigating the song heroic epic tradition in Samokov ethnoregion” was realized with a different activity from the participants in the following researches from Association “Ongal” in the villages of the Samokov region – Shiroki dol (1996), Dospey (2004), Beli Iskar (2005), Govedartsi and Mala tsarkva (2006), Belchin (2007-2010), Klisura (2007-2009), Rayovo (2010), as well as in Saparevo village in the Sapareva banya commune in 2008.

In the theoretical racurs of this activity stand the dissertational works of the colleagues Konstantin Rangochev, Ph.D. – “Structural specifics of the epic texts (On a material from the Bulgarian heroic epos)”, 1994. (http://www.spisanie.ongal.net/research/broi1/2Rangochev_K_auto-referate.pdf), Tsvetelina Dimitrova, Ph.D. – “National history” between oral and writing“, 2009. (http://www.spisanie.ongal.net/research/broi1/5Dimitrova_Cv_autoreferate.pdf), as well as the articles of Ass. prof. Veselka Toncheva, Ph.D. – “Folklore notion about the song in Dospey village, Samokov region” and “Musical tradition in Beli Iskar village, Samokov region, in XX century”, published in volume VII from the Anniversary of ‘Ongal’ Association (2009) and the articles of Albena Malcheva – “Models for building up the character of Krali Marko in the Bulgarian song heroic epos” (in volume VII from the Anniversary) and “Three Chains-Gangs” – Three “Chains” Problems (publication in the present volume IX, 2011).

The work on the research program for EPOS continues with a realization of a project for motive classification of song texts from the archive of ‘Ongal’ Association, in the beginning of 2010. The leader of this newest initiative of the Association is Ass. prof. Todor Mollov, Ph.D. from “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, collaborators – Rossen Malchev, Ph.D. and Simona Petrova, The first purpose of the group is the preparation of the collection of songs from Samokov region. Results will be published in the electronic publication of “Bulgarian folklore motives” on the following address: http://liternet.bg/publish/katalog/knigi/f_sbornici.htm. After that they will be published on the site of the Association.

Examined in this context, the materials from the International scientific symposium “EPOS – LANGUAGE – MYTH” are important link from the ideological development of the ‘Ongal’ Association in the work of the momentous for the humanities theme about the EPOS, EPIC and MYTHOLOGIC.


General Secretary of ‘Ongal’ Association

Rossen R. Malchev, Ph.D.
Каталог: editions -> 9Epos-ezik-mit
editions -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 6 – 13 април 2016 Г
editions -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 16 – 23 март 2016 Г
editions -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 23 – 30 март 2016 Г
editions -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 30 март – 6 април 2016 Г
editions -> Полетата на Етнология Urbana
editions -> Статии Кирилица
editions -> Новооткрита станция на пътя „ескус – филипопол” Методи Бинев
editions -> За коледния цикъл ст н. с д-р Елена Коцева Кирило-Методиевски научен център – бан
9Epos-ezik-mit -> Съдържание росен Р. Малчев – Втори Царшишманови дни – 2008 г Секция „Епос”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница