За дейността на Общинска администрация Тутракан ноември 2011-ноември 2012 уважаеми г-н председателстраница1/4
Дата21.01.2018
Размер0.53 Mb.
#50519
ТипДоклад
  1   2   3   4


ДОКЛАД

за дейността на Общинска администрация Тутракан

ноември 2011-ноември 2012


УВАЖАЕМИ Г-Н  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА Групи общински съветници,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През първата година от управлението ние заложихме на следнитеОСНОВНИ ПРИНЦИПИ към които смятаме да се придържаме и за напред

НОВ НАЧИН НА РАБОТА - на бързи обороти, с възлагане и търсене на отговорност, с еднакво внимание към всички сфери.

НОВ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ – прозрачно и почтено управление на  общинските активи и дейности; стратегическо планиране.

НОВИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ - максимална ефективност на провежданите дейности и проекти; осезаема обществена полза от реализацията им; спазване на законите, зачитане на морала и обществените очаквания.

НОВ СТИЛ НА УПРАВЛЕНИЕ – залагане на дългосрочна визия за  развитие, активно разработване на проекти за усвояване  на европейски средства във всички програмни области.

През изтеклата година приоритетите в работата на общинска администрация бяха: • Социална отговорност към гражданите;

 • Публичност и прозрачност на информацията;

 • Гъвкавост при управление на общинския бюджет при наличния ресурс;

 • Предприемане на своевременни и активни мерки за смекчаване удара от свиване на трансферите и всички последствия от икономическата и финансова криза;

 • Активност за привличане на финансов ресурс по ОП на ЕС за решаване на инфраструктурни и други проблеми;

 • Ефективно и прозрачно управление на проекти финансирани по ОП на ЕС;

 • Създаване на администрация покриваща международните стандарти за качествено управление на административната дейност;

 • Повишаване на квалификацията на административния персонал;

 • Качествени промени в младежките дейности и дейностите по спорта;

 • Оптимизиране организацията на работа в целодневните детски градини в общината;

 • Информационно осигуряване на туризма.

АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Общата численост на общинска администрация от 155 щатни бройки е намалена на 135.
Приета с Решение на ОбС №………... и е въведена нова по-функционална административна структура, отразяваща приоритетите за управление.

 Новата структура на Община Тутракан е съобразена с новите изисквания за численост на дирекциите и отделите, тя е по-ефективна и с по-добра функционалност.

След приемане на новата структура на общинска администрация  са утвърдени Устройствен правилник за организацията и дейността на общинска администрация в Община Тутракан, Правилник за работа и взаимодействие на структурните звена на общинска администрация  и Инструкция за организация на деловодната система и общинския архив. Актуализират са Вътрешните  правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Община Тутракан във връзка с новите промени в ЗОП.

Дирекция „Инвестиционни дейности и европроекти”
І. Информация за подготовката, договорирането и етап от изпълнението на видовете проекти на община Тутракан, финансирани по оперативните програми /Общо 13 , с бюджет – 13 585 619,76 лв./

ІІ. Информация за текущи и приключили процедури за възлагане по ЗОП, свързани с изпълнението на проекти и инвестиции на средства /Общо– 25, от които : СМР -4 открити процедури, 1 договаряне с покана; Услуга-1 открита, 9 –публична покана; Доставка – 1 открита процедура;Услуга- Директно възлагане -8/.

ІІІ. Други дейности, извършвани от служители в Дирекция „Инвестиционни дейности и европроекти” за отчетния период .

ІV.Информация за проекти, финансирани със средства на ЕС – приключващи, изпълнявани и в процес на оценяване. /Приключващи- 3, бюджет- 1575 481,14 лв.; изпълнявани-5, с бюджет 8 755 973,40 лв; подписани договори за финансиране-3, с бюджет – 1 449 021,39 лв.; в процес на оценяване-4, с бюджет -1 805 143,83;

в процес на разработване-1, с бюджет -90 000 лв. Общ бюджет -13 585 619,76 лв./І. Информация по подготовката, договорирането и етап от изпълнението на видовете проекти на община Тутракан, финансирани по оперативните програми

Наименование на проект, източник на финансиране,

на договорОсновни дейности


Изпълнение на проекта през 2012 г.

1.

Проект „ Основен ремонт на етнографски музей и рехабилитация на крайдунавски парк ІІ част с прилежащи паркови зони”

ПРСР, М 322Договор № 19/322/ 00152 от 23.10.2009г.

Проектът включва основен ремонт на сградата на етнографски музей Дунавски риболов и лодкостроене в гр.Тутракан, реновиране и модерни зиране на музейна експозиция на стойност 195 993 лв.; рехабилитация на над 11 дка паркови площи крайдунавски парк- обособени места за отдих, детска площадка, обновяване на около паметникови пространства, зелени зони,подновена настилка на пешеходни алеи и т.н.; инсталирана поливна система – общо стойност на рехабилитация на Крайдунавски парк- 798 047 лв.

Статус : етап на провеждане на заключителна част за СМР/строително-монтажни работи/ и СН/строителен надзор/.

През 2012 г. бяха проведени процедури за възлагане на обществени пръчки и сключени договори с изпълнители на основните дейности по проекта- СМР и СН.

Извършени са авансови и междинни плащания по договори с изпълнители в размер на 50 % от стойността на договорите. Сключени са Анекси V –VІ с ДФЗ за удължаване на срока по Договора и актуализирането му след проведени обществени поръчки.

Води се кореспонденция с ДФЗ относно изплащане на ДДС върху авансовото плащане и одобрение на промени, възникнали в процеса на строителството. Предстои изготвянето на окончателен доклад за изпълнение на проекта и искане за средства за окончателно плащане.


2.

Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и рехабилитация на зелени площи”
ПРСР, М322

Договор № 19 / 322/ 00323 от 12.08.2010г.

Проектът предвижда изпълнение на ремонт на уличната настилка на 13 улици в гр.Тутракан с обща дължина 4232 м и зелени

площи с площ от 860 м2. :

  ул.”Раковски ул.”Никола Обретенов. ул.”Таньо войвода. ул.”Даме Груев” ул.”Пейо Яворов ул.”Вежен ул.”Опълченска”- ул.”Козлодуй”- ул.”Добри Чинтулов”- ул.”Тинтява” ул.”Олтеница” ул.”Дунав ул.”Крепостта”

Зелена площ по ул.”Никола Обретенов”

  Зелена площ по ул.”Добри Чинтулов”

Общ бюджет на проекта : 1 583 772.00 лв

Статус: етап на обявление за провеждане на обществена поръчка за СМР Срок за подаване на оферти -30.11.2012г.

През периода проектните дейности са преминали предварителна проверка чрез полученото одобрение от ДФЗ на Списък на планираните обществени поръчки и Описателни документи към тях , извършено беше актуализиране на документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно забележки на АОП и нов ЗОП.

Успоредно с провеждането на процедурата по ЗОП за СМР ще се подготвя документация за процедури по СН /строителен надзор/и УП /управление на проекта/ Има в наличност авансово плащане от ДФЗ в размер на 791 886.00 лв


3.Проект „Рехабилитация на общински пътища и реконструкция на водопроводната мрежа на с.Белица в Община Тутракан”

ПРСР,М321Договор 19/321/00887 от 14.07.2011г

Проектът предвижда рехабилитация на междуселски пътища, свързващи населени места в общината – Антимово- Търновци; Пожарево- Тутракан; Сяново-Н.Черна, както и реконструкция на участък от водопроводна мрежа в с.Белица- главен водопровод в централна част.Общ бюджет 3 618 938.00 лв.


Статус : етап на провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

На 30.05.12г. е обявена на страницата на АОП «открита процедура» по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за СМР по проекта. След обжалване в КЗК има Решение от 06.11.2012г за връщане на работата на комисията по избор на изпълнител на етап-техническа оферта.

Получен аванс 50 %: 1 809 469 лв.

4.

Проект „Трансмариска –древното начало на Тутракан”- Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура

ОПРРДоговор № ВG161PO001/4.1-05/2011/007 от 25.04.12г

Проектът включва дейности по

І.-Kонсервация, реставрация и експониране на кули и крепостна стена – 469 320,30 лв; II- - Благоустрояване на архитектурен комплекс „Рибарска махала“ чрез възстановяване на автентичния вид на 5 къщи – 498 991,66 лв.; III- - Благоустрояване на архитектурен комплекс “Рибарска махала” чрез възстановяване на улица (360-400м.), реконструкция на водопровод, канализация, настилка и ул. осветление – 267 109,08 лв.

Оборудване и обзавеждане, обособяване на посетителски център и етнографска къща , както и доставка на туристическо влакче- 823 090.34 лв .

Общ бюджет : 2 898 604 лв

Статус : етап на провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
От подписването на договора до 12.11.12г. . са изпълнени следните дейности:

 • Определен беше екипа за управление на проекта, който е одобрен от УО на ОПРР и подписани съответните граждански договори.

 • Изготвен беше и одобрен от УО на ОПРР График за провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта.

 • Приет беше актуализиран график за изпълнение на проекта

 • Бяха изготвени и представени пред УО тримесечни отчетни доклади

 • Проведена беше процедура и сключен договор с изпълнител за Организиране и провеждане на мерки за информация, публичност и визуализация на проекта. Следва изпълнението на договора- представяне на проекта чрез публикации в медии, пресконференция, издаване на информационни брошури.

 • Предстои обявление за провеждане на обществена поръчка за Доставка на оборудване и обзавеждане на стойност 823 090,44 лв. и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за Строителство.
5.

Проект „Преустройство и модернизиране на МБАЛ- Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване”

ОПРРДоговор №ВG161PO001/4.1-05/2011/007 от 22.12.2011г.-

Проектът включва дейности по :

1.Доставка на висококачествена апаратура,обучение за експлоатацията й,СМР във връзка с привеждането на помещенията, където ще се доставя специализирано оборудване в съответствие с изискванията на производителя и медицинските стандарти, подобряване на енергийните характеристики
2.Обособяване на отделение за долекуване с доставка на необходимото оборудване и съпътстващи СМР за подобряване на техническите и топлотехническите характеристики

Бюджет : 4 436 444,00 лв.

Статус::Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки на изпълнител за Доставка на медицинско оборудване и СМР/строително-монтажни работи/, СН /строителен надзор/.

От подписването на договора до 12.11.12г. са изпълнени следните дейности:

 • Определен беше екипа за управление на проекта, който е одобрен от УО на ОПРР и подписани съответните граждански договори.

 • Изготвен беше и одобрен от УО на ОПРР График за провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта.

 • Проведена беше кореспонденция с УО /МРРБ и МЗ/ за Съгласуване на промени в техническите спецификации в одобрения Списък с оборудване.

 • Извършено Изменение на Договор с УО на ОПРР, сключване на Анекс.

 • Приет беше актуализиран график за изпълнение на проекта

 • Бяха изготвени и представени пред УО тримесечни отчетни доклади

 • Проведена беше процедура и сключен договор с изпълнител за Организиране и провеждане на мерки за информация, публичност и визуализация на проекта. Следва изпълнението на договора- представяне на проекта чрез публикации в медии, пресконференция, издаване на информационни брошури.

 • В процес на подготовка са документациите за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на останалите дейности по проекта- одит, авторски надзор.6.

Проект „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан"

ОПОС, МОСВДоговор № DIR-51011119-С013 /28.11.2011г. І етап- 654 659,40 лв .


Проектът предвижда изпълнение на първия етап на проект за подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан

Статус : етап на провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки за дейностите по проекта, одобрени с Договора, като началото на всяка една процедура се предшества от изготвяне на тръжна документация или нейното актуализиране, съгласуване или коригиране.:

 1. Организиране и провеждане на публичност – Сключен Договор с изпълнител на 28.03.12.

 2. Извършване на одит – Сключен Договор с изпълнител на 20.04.12, а процедура е стартирала през м.февруари.

 3. Управление на проект – Договор от 26.06.12

4. Изготвяне на идеен проект за ПСОВ и работни проекти за линейна инфраструктура. - Сключен Договор на 29.08..2012г 1. 5.Провеждане на процедура за изпълнител на „Анализ разходи и ползи”- предстои сключване на договор.

За периода бяха изготвени и представени пред О УО годишен и тримесечни отчетни доклади; изискано и осъществено авансово плащане в размер на 20% от одобреното за І етап финансиране; разплатени са договорирани суми за извършени разходи преди одобрението на проекта; определен е със Заповед на Кмета на Община Тутракан съставът на Екипа за управление на проекта от страна на бенефициента и са сключени договори с неговите членове.

7.

Проект Красива България - 2012г „Ремонт на Исторически музей- гр.Тутракан”

Споразумение № РД-09-17

Извършване на ремонт на Исторически музей –Тутракан

Статус: извършване на СМР- Ремонт на Исторически музей-Тутракан на стойност 31 591,81 лв.

Предстои приключване на ремонта и окончателен отчет- до 30.11.2012 г.

През м.февруари 2012г. Община Тутракан кандидатства по Проект „Красива България - 2012” на МТСП с предложение за ремонт на Исторически музей –Тутракан, което беше одобрено за финансиране с Решение на УС на Проекта от 12.03.2012 г. От обявената покана до внасяне на проектното предложение се изготвиха следните документи и преминаха следните етапи :

І . Преди одобрението на проектното предложение :

 1. Решение на Об съвет –Тутракан № 75 от 30.01.2012 г. за избор на обект и финансова рамка.

 2. Изготвяне на техническа документация за кандидатстване – архитектурно заснемане и КСС.

 3. Изготвяне на съпътстваща документация -придружителни писма, протокол от партньорски съвет, Заявление за становище от НИНКН (за обекти недвижимо културно наследство), снимков материал.

 4. Комплектоване на проектното предложение според изискването на програмата –изготвяне на архив (електронен и хартиен).

 5. Внасяне на проектното предложение.

ІІ.След одобрение на проектното предложение :

 1. Подписване на Споразумение за изпълнение на проекта между Община Тутракан и МТСП. Съгласуване на технически спецификации от МТСП.

 2. Отправено искане за удължаване срока за начало на ремонтните дейности по Споразумението – причини : забавяне на Становище от НИНКН(21.02-18.05.12) и наложените от НИНКН корекции в изпълнението на дейностите по ремонта; необходимост от провеждане на процедура по ЗОП, видът на която изисква по-дълъг срок за провеждане.

 3. Срок на действие на Споразумение удължен до 30.07.2012 г.- срок за провеждане на процедура за избор на изпълнител на СМР.


След Избор на изпълнител на СМР и СН стартират Ремонтните работи , чийто финал предстои и след него –окончателен отчет.


8.

Проект „ Дом и подходящи грижи за всяко дете в Тутракан” – изграждане на ЦНСТ и ЦСРИ в Тутракан съгласно проект на ДАЗД и изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация.

М 321, ПРСРДоговор № 19/321/01113 от 03.10.12г. на стойност 829 650.00 лв

Дейности по проекта :

 • Ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за Център за социална рехабилитация и интеграция (пристрояване, надстрояване, реконструиране и преструктуриране на пространства), включително прилежащото им дворно място

 • Доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради, свързано с предоставянето на съответните социални услуги;

 • Доставка на специално оборудван транспорт- микробус .

Статус : Представени за одобрение от ДФЗ Списък на планираните обществени поръчки и Описателни документи към тях

За периода – 01.01.2012 – 23.05.12

Период на работа по проекта до внасянето му : декември 2011г..-23.05.12г.

1. Решение на ОбС № 38 от 22.12.2011г. и определяне обхвата на проектното предложение, в т.ч. обекти на интервенция.

2. Съдействие в работата на проектанти и консултанти.

3. Участие в работни срещи,водене на кореспонденция с институциите – ДАЗД, НИКН,РОСВ, ДФЗ и представяне на изискваната документация за съгласуване.

4. Изготвяне на техническа документация и съгласуването й с всички експлоатационни дружества до издаване на РС.

5.Изготвяне и събиране на придружителни документи съгласно Наредба №25.

6.Комплектоване и внасяне на проектно предложение.

7.От 23.05.2012 до 03.10.2012г.- етап на оценяване от ДФЗ, по време на което се води кореспонденция между Община Тутракан и ДФЗ за пояснения и отстраняване на пропуски

8.Сключване на договор за финансиране-03.10.2012 г.

9.След одобряване от ОбС Тутракан на кандидатстване на общината за авансово плащане по проекта на 09.11.12 г . беше внесена Заявка за аванс и Запис на заповед към нея в ДФЗ-РА-Разград.


9.

Проект„Благоустрояване на „Крайдунавски парк- частІ, етап ІІ” в град Тутракан

СМР на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”, Мярка 2.1Договор № 116 от 20. 09.2012 г

Дейности по проекта : Изграждане на Алея, "Панорамни стълби” и обособяване на Клуб на рибаря) в Крайдунавски парк, гр. Тутракан"

Оодобрен бюджет на стойност от 488 833, 39 лв

Статус : Разработва се тръжна документация за провеждане на процедури по избор на изпълнител за дейностите по проекта с одобрен бюджет на стойност от 488 833, 39 лв.

За периода до сключване на договора беше извършено: Решение на ОбС № 81 от 16.02.2012г. и определяне обхвата на проектното предложение, в т.ч. обекти на интервенция.

2. Съдействие в работата на проектанти и консултанти.

3. Участие в работни срещи, водене на кореспонденция с институциите –НИКН, УС на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”

4. Изготвяне на техническа документация и представянето й за съгласуване с експлоатационните дружества до издаване на РС.

5.Изготвяне и събиране на придружителни документи съгласно Насоки на СМР на МИРГ
Главиница – Тутракан – Сливо поле”, Мярка 2.1 и Наредба №15.

Внасяне на проектно предложение в МИРГ –Тутракан -11.05.2012г., договор за финансиране сключен на 20.09.2012г.

10.


Национална кампания „За чиста околна среда – 2012г.” на тема : „Обичам природата – и аз участвам” финансиране от ПУДООС-МОСВ. малки проекти за благоустрояване и почистване на зелени площи в населените места
Статус: Приключване на дейностите по проекта, подготовка на окончателни отчети и одобрение от ПУДООС.

Резултат- новоизградени обществено достъпни зелени зони в жилищни райони на населени места в общината.

 1. Финансиране от ПУДООС-МОСВ на малки проекти за благоустрояване и почистване на зелени площи в населените места в Община Тутракан получиха – с.Белица и гр.Тутракан. /„Благоустрояване на парк „Славянка”- гр.Тутракан с Бюджет – 9405.80 лв. и „Благоустрояване на парка пред църква „Св. ДУХ” -село Белица,Община Тутракан с бюджет – 1832.14 лв./

 2. Формулярите с проектните предложения бяха изготвени от Дирекция „ИДЕ” , а техническата документация към тях – скици-чертежи и КСС от Дирекция „Инфраструктурно развитие и опазване на околната среда”.

11.

Проект „Ефикасност и ефективност – гарантиране на целите в местната администрация на община Тутракан чрез оптимално използване на наличните ресурси ”ОПАК-МФ

Договор № 12-11-12 /09.11.2012 г.
Статус : Сключен Договор с Министерство на финансите –Управляващ орган на Оперативна програма Административен капацитет на стойност 130 538 лв. –усъвършенстване на организационна структура, увеличаване на капацитет и качество на работа на администрацията. Подобряване на достъпа до публични услуги.

Предстои изготвяне на график на планираните обществени поръчки и подготовка на документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители по дейностите на проекта.

12.

Пр Проект „Тутракан -модерна дестинация на риболовен туризъм, интегриран с история, традиции и изкуство” по мярка 3.1 Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство” на „Местна инициативна рибарска група Главиница – Тутракан – Сливо поле” на стойност 489 618лв

Статус : Предстои сключване на договор .

Проектно предложение внесено на 19.10.2012 г.13.

„Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури в община Тутракан” по Мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании"

Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство"

на стойност 434 205,83 лв

Статус : Представен за оценяване в ИАРА на 16.10.2012 г.


Каталог: novini
novini -> На вниманието на потребителите
novini -> Конкурс за наградата „Петър Увалиев, предназначена за български творци, живеещи и работещи в чужбина
novini -> Във връзка със Световния ден за борба с диабета 14 ноември, Клиниката по вътрешни болести и метаболитни заболявания към умбал „Ц. Йоанна исул провежда безплатни профилактични прегледи
novini -> Програма за планираните дейности и кампании по повод 14 февруари 2013г
novini -> Програма по прехраната и Международния фонд за развитие на селското стопанство
novini -> Отдел “Методичен”
novini -> Община хасково драматично куклен театър "иван димов"
novini -> Семинар по динамика на механичните системи" научен форум за постиженията в тази област на науката. За неговите лични приноси в тази научна област той бе удостоен със званието „Заслужил деятел на науката."


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница