Задача по Междуинституционални взаимодействия Изготвил: Проверил: Ивелина Йорданова доц д-р. Маринела Колева фак.№22300015473Дата20.05.2023
Размер133.34 Kb.
#117784
ТипЗадача
Взаимодействието между училището и различните институции и организации се осъществява под различна форма
Свързани:
СТО - Духалка 2023-1


изпитна задача
по

Междуинституционални взаимодействия


Изготвил: Проверил: Ивелина Йорданова доц. д-р. Маринела Колева
фак.№ 22300015473
Велико Търново 2023
Взаимодействието между училището и различните институции и организации се осъществява под различна форма: информационна, изпълнителска, екипна, експертна, съгласуваща, организационна, образователна и други и цели осигуряване на качествено образование и подкрепяща среда за всеки ученик. 1. Училище – Център за обществена подкрепа(ЦОП)
Съгласно Закона за училищното и предучилищното образование, училищата „основават дейността си на принципа на превенция на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях“ и при необходимост работят съвместно с регионалните центрове за подкрепа. Към ЦОП работят логопеди, психолози и социални работници. Предлаганите социални услуги сe предоставят в индивидуални и групови срещи, разговори, консултации, при необходимост и в домашна среда, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата. Акцентира се върху: социална и психологическа работа с деца в риск; логопедична терапия на деца с езикови и говорни нарушение; психологическо консултиране и социална работа с родители и семейства.
Училищата откриват и насочват нуждаещите се от подкрепа деца. Съвместно с ЦОП разработват план за работа според индивидуалните потребности. Работата се реализира съвместно с вътрешно училищния екип и екипа за подкрепа на личностното развитие и продължава в различен времеви интервал в зависимост от напредъка.За целта се изготвят и ежемесечни доклади, предлагат се възможни решения. За повишаване на ефективността се информират и родителите, с които се обсъждат провежданите действия.
2. Училище– Министерство на вътрешните работи(Районни полицейски управления)
Взаимодействието се реализира чрез превенция и интервенция. При установени системни нарушения на общественият ред от страна на отделни ученици, училищната комисия за борба с противообществените прояви на непълнолетните търси подкрепа от инспектори от Детска педагогическа стая към съответното РПУ. При наличие на случаи, които изискват по-продължително взаимодействие, планиране на мерки и конкретна грижа на повече нива, училищната комисия може да се насочи към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолентите и непълнолетните. Ефективното взаимодействие и обратна връзка се осъществява под формата на уточнени съвместни действия, разпределени отговорности и препоръки съобразени със спецификата на случая и потребностите на детето. При работата с деца, влезли в конфликт със закона, на които е наложена възпитателна мярка, училището осъществява срещи с обществен възпитател, планира съвместни дейности за справяне с проблема при спазване на пълна конфиденциалност на ученика.
3. Училище– дирекция „Социално подпомагане“
Съгласно Закона за закрила на детето, чл. 7(1) „Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за защита на детето или МВР. Същото задължение има и лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори ако това е свързано с професионална тайна. В тази връзка, при наличие на рискова ситуация, училището подава сигнал към отдел „Закрила на детето“ по местоживеене. Работата с детето започва веднага, като в зависимост от естеството на риска( училищен тормоз, домашно насилие и др.) включва съвместни дейности на училищният екип с този на дирекцията. Те трябва да са добре планирани, да се работи в мултидисциплинарен екип с постоянен обмен на информация.
4. Училище– РЗИ
Взаимодействието на училището с РЗИ протича в няколко направления, свързани със здравето на учениците. Осъществява превантивна работа, чрез работа по програми насочени към опазване здравето на учениците, като подкрепя идеята за здравословни избори. Дейността се осъществява както посредством тематични срещи и беседи с учениците, така и чрез реализиране на общи инициативи в училище и извън него. Друго важно направление между двете институции е контрол върху спазване на хигиенните норми и препоръки за гарантиране на здравословна среда, търсене на подкрепа от страна на училището при възникнали необичайни ситуации.
Създаване на система от взаимодействие между училището и личните лекари с оглед контрол на издадените медицински бележки. Организиране и провеждане на обучения на директори, учители и други педагогически специалисти за поведение и реакции при инциденти и критични ситуации в образователните институции.
Организиране и провеждане но обучения на педагогическите специалисти за оказване на първа помощ на деца и ученици.
5. Училище– Общинска администрация
Общините подпомагат училищата при определяне на координиращи екипи в детските градини и училищата в началото на учебната година с цел осигуряване на максимален обхват на децата и учениците, гарантиране на равни шансове на всички деца от уязвими общности за социализация. Осигуряване на стипендии на талантливи деца, за да продължат образованието си. Взаимодействие между образователните институции и общината за съвместно ангажиране на специалисти като медицинско лице, психолог и др. Общината може да служи като партньор между училището и местният бизнес за професионалната ориентация на учениците, като стимулира откриването на паралелки с подходяща за региона насоченост. Двете институции могат успешно да си партнират при кандидатстване по проекти по различни оперативни програми с цел подобряване материалната база, енергийната ефективност и независимост, ремонт и подобряване на спортната база, облагородяване но училищния двор и др. Общинските съвети финансират маломерните паралелки, за да протича нормален учебен процес. Общината информира, мотивира и създава организация за участие на училищните общности за участие в общоградски празници и чествания и в масови ученически прояви с комплексен възпитателен ефект - изложения, фестивали, форуми. Осигурява развитие на човешките ресурси чрез повишаване квалификацията на педагогическите и управленски кадри в системата на средното образование чрез различни форми за "учене през целия живот".
Проблемни области при междуинституционалните взаимоотношения. Мерки за решаването им.
1.Обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна възраст. Мерки: Посещения в домовете на децата и учениците, които подлежат на задължително предучилищно и училищно образование и са отпаднали или са в риск от отпадане; провеждат се разговори с родителите или с лицата, които полагат грижи за тях с цел записването им в училище или преодоляването на риска от отпадане. .Привличат и работят с медиатори и местни общности. Стимулиране на отговорните родители и ристрикции към неглижиращите своите задължения и отговорности.
2. Агресия и тормоз в училище. Превенция и методи за справяне с тях. Тези прояви са твърде често срещани в училището днес. За разлика от годините, когато типично беше учениците от по- горните класове да тормозят малките, то днес агресията и тормоза обхваща всички нива и се проявява между съученици. Много често децата се притесняват да споделят в къщи и често родителите научават късно. Такъв пример мога да посоча от училището на моите деца в което един ученик бе „наел“ ромчета да тормозят друго дете, което още повече е с говорни проблеми. Когато това стана общо достояние, училището предприе мерки съвместно с полицията , но главният виновник така и не беше наказан. В нашето училище няма психолог, а само педагогически съветник, за чиито компетенции може да се поспори. Мисля, че ако децата могат анонимно да подават сигнали ще се чувстват по- свободни да споделят. Горещи линии съществуват, но за малките населени места не са ефективни.Също така в училище не се прилагат достатъчно строги административни наказания. Въвеждането на оценката за поведение също би имала положителен ефект. Часовете на класа не се използват достатъчно за беседи и срещи със специалисти. И в крайна сметка всичко идва от семейството. Докато има родители, които защитават и подкрепят децата си, дори когато са на лице неоспорими факти за вината им, не уважават учителите и училището нещата няма да се подобрят, а напротив.
3. Проблема деца в риск . Тук мога да посоча не достатъчните мерки от дирекция „Социално подпомагане“ и агенция Закрила на детето. Като пример ще посоча действителен случай. В нашият град живее жена от ромски произход. Тя има голямо дете, което отдавна не живее с нея. Жената има още две деца в начална училищна възраст и е бременна с трето. Тя няма жилище, няма и съпруг.Децата не ходят на училище, просят и крадат. Тя намира средства по неморален начин. Въпреки, че всичко това се случва в центъра, а ние сме малък град, трябваха няколко години и то след като бебето се роди, за да предприемат мерки институциите. Днес децата не живеят при майката , а в приемно семейство. Посещават училище и са в сигурна среда.
4. Деца работят без трудови договори, здравни книжки и разрешение от Инспекцията по труда. Редовна практика е наемането на работа на малолетни и непълнолетни лица,особено през летните месеци. Не е и изключение децата да работят и в учебно време, вечер в затворени помещения в които се пуши. Мерки , които могат да се предприемат са подаване на сигнали към компетентните органи, но не винаги се извършват проверки.
5.Тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества. Тук виждам недостатъчно взаимодействие между училището, РПУ и РЗИ. В дворът на училището се пуши и това е известно на всички. Училищното ръководство не предприема никакви мерки, а проблема бързо може да се реши с няколко проверки от страна но полицията и РЗИ .Когато се наложат глоби на родителите, те също ще следят децата изкъсо(отговорните такива). Продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни също става свободно в определени магазини. Деца на 12- 13г. си бяха купили алкохол и едното от тях бе прието в болница. Чак тогава се задейства полицията, както в повечето случаи мерки се вземат когато се е случила нещо, добре, че не е непоправимо.
6. Недостатъчно добра комуникация между училището , личните лекари и РЗИ с оглед издаване на медицински бележки. Поради различни причини има ученици, които не посещават училище, но винаги намират медицински бележки.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница