Закон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 гстраница1/5
Дата24.07.2016
Размер0.67 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5
ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

В сила от 01.01.2001 г.

Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този закон урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър.

Чл. 2. (1) Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от този закон ред.

(2) Кадастърът обхваща и:

1. данни за правото на собственост върху недвижимите имоти;

2. данни за другите вещни права върху недвижимите имоти;

3. данни за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;

4. допълнителни данни в случаите по чл. 34.

(3) Данните по ал. 1 и 2 се нанасят върху кадастрална карта и се записват в кадастрални регистри.

(4) Картата, върху която са отразени и допълнителни данни по ал. 2, т. 4, е специализирана карта.

(5) Данните по ал. 1 и 2 са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното.

Чл. 3. (1) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти.

(2) В имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Съдията по вписванията разпорежда вписванията в партидите на недвижимите имоти, които се намират на територията на съответния съдебен район.

Чл. 4. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Кадастърът се създава, поддържа и съхранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра на инвестиционното проектиране.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Министърът на инвестиционното проектиране упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Имотният регистър се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Министърът на правосъдието упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с имотния регистър.

(3) Министърът на правосъдието издава наредба за воденето и съхраняването на имотния регистър.

Чл. 6. (1) Кадастърът и имотният регистър са свързани чрез двустранна връзка въз основа на идентификатора на недвижимите имоти.

(2) Основните данни за недвижимите имоти в имотния регистър се получават от кадастъра. Данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти в кадастъра се получават от имотния регистър.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Двустранната връзка по ал. 1 и обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на инвестиционното проектиране и министъра на правосъдието.

Чл. 7. (1) За кадастъра и имотния регистър се създават компютъризирани информационни системи, които са свързани помежду си.

(2) Информационните системи по ал. 1 осъществяват връзка и с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), регистрите на държавните и общинските имоти.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Условията и редът за създаване, поддържане и ползване на информационните системи, както и за пряк достъп до данните в тях се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на инвестиционното проектиране и министъра на правосъдието.

Чл. 8. (1) Кадастърът и имотният регистър са публични.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) За нанасяне в кадастъра, за съобщаване на процедури по чл. 35б, ал. 3 и по чл. 49а, ал. 1 и 4 и за справки и услуги по чл. 52, ал. 5, чл. 55 и 56 се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) За вписване в имотния регистър и за справки и услуги по чл. 92 се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(4) Ведомствата и общините заплащат за услугите по ал. 2 само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър заплаща за предоставените й данни в случаите по чл. 52, ал. 1, 2 и 3 само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Финансирането на дейностите по създаването, поддържането и съхраняването на кадастъра се осъществява чрез трансфер от бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране, с такси по този закон, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми за развитие на техническата инфраструктура, по международни програми, проекти и споразумения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Финансирането на имотния регистър се осигурява чрез трансфер от бюджета на Министерството на правосъдието, с такси по този закон, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми, по международни програми, проекти и споразумения.
Част втора.
КАДАСТЪР


Глава първа.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (В СИЛА ОТ 25.04.2000 Г.) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2006 Г.)


Чл. 10. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър е изпълнителна агенция, която е юридическо лице със седалище София и със служби по геодезия, картография и кадастър в административните центрове на областите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) За извършване на административното обслужване службите по геодезия, картография и кадастър могат да имат структурни подразделения в седалищата на районните съдилища.

Чл. 11. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър се ръководи от изпълнителен директор, а службата по геодезия, картография и кадастър - от началник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да предоставя на началниците на службите по геодезия, картография и кадастър свои функции, права и задължения освен тези по глава втора, по чл. 35, ал. 1, чл. 47, ал. 2 и чл. 49, ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Изпълнителният директор може да бъде лице, което:

1. е завършило висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен "магистър";

2. има най-малко 5 години стаж по специалността;

3. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Чл. 12. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

1. осъществява дейностите по кадастъра съгласно този закон;

2. (нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осъществява функциите и задачите, определени й със Закона за геодезията и картографията;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) поддържа държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), който приема, съхранява и предоставя за ползване по установения от Закона за Националния архивен фонд ред геодезически, картографски, кадастрални и други материали и данни;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осигурява координацията на дейностите по кадастъра с другите държавни геодезически и картографски дейности;

5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) разработва формат на записа на цифровите карти и регистрите към тях, който се одобрява от Министерския съвет;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) съвместно с компетентния държавен орган по метрология организира метрологичния контрол върху геодезическите средства за измерване;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осигурява поддържането на квалификацията на служителите;

8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) води регистри на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осъществява координацията при международния информационен обмен, включващ кадастрална информация;

10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) е администратор на приходите от таксите, глобите и имуществените санкции, събирани по този закон и по Закона за геодезията и картографията.

Чл. 13. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър осъществяват дейностите по геодезия, картография и кадастър за определените им райони от територията на страната, съхраняват предоставените им първични материали и данни от геодезическите измервания и изпълняват и други функции, определени с устройствения правилник.

Чл. 14. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е длъжен да се легитимира.

Чл. 15. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на службите по геодезия, картография и кадастър се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на инвестиционното проектиране.
Глава втора.
ЛИЦА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (В СИЛА ОТ 25.04.2000 Г.) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2006 Г.)


Чл. 16. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Дейности по кадастъра могат да изпълняват и лица, получили правоспособност по кадастър при условията и по реда на този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър възлага на правоспособни лица по ал. 1 изпълнението на дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно глава пета.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Собственик или друго заинтересувано лице може да възложи и на правоспособно лице по ал. 1 изработването на скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот, кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35а.

Чл. 17. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособно лице по геодезия, по картография или по кадастър може да бъде:

1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) физическо лице, което е български гражданин, има завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер, има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра, съответно в областта на геодезията или картографията и не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;

2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) българско юридическо лице, което има за предмет на дейност създаване на кадастър, съответно извършване на дейности по геодезия или картография, и в постоянния му специализиран състав има лице или лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния специализиран състав само на едно юридическо лице.

Чл. 18. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Кандидатът подава молба за вписване в съответния регистър по чл. 12, т. 8 до Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) (*) Комисия, назначена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, проверява в 30-дневен срок от постъпване на молбата дали са налице условията по чл. 17 за вписването на кандидата в съответния регистър. В състава на комисията се включва представител на Камарата на инженерите по геодезия. Вписването се извършва на основание на заповед на изпълнителния директор.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Когато не са налице законните условия, Агенцията по геодезия, картография и кадастър отказва вписването. Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в двуседмичен срок от получаване на съобщението може да обжалва отказа пред министъра на инвестиционното проектиране.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Отказът за вписване на кандидата в съответния регистър може да се обжалва и пред съответния административен съд. Решението не подлежи на обжалване.

Чл. 19. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособността да се извършват дейности по кадастър, по геодезия или картография се придобива от момента на вписването в съответния регистър по чл. 12, т. 8.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, са публични.

Чл. 20. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) Правоспособното лице е длъжно:

1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да извършва възложените му работи по кадастър, съответно по геодезия или картография в съответствие с нормативните изисквания;

2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) да защитава класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която му е станала известна във връзка с осъществяване на възложената му дейност.

3. (нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да осигурява защита на личните данни, станали му известни във връзка с осъществяване на възложената му дейност.

(2) След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри лицето по ал. 1 може да ползва данни от тях само по реда, предвиден в глава седма.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособното лице е длъжно да се застрахова само за времето на своята дейност по този закон за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители. Минималният размер на застрахователната сума се определя от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 21. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) Правоспособността се загубва:

1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) по писмено искане на правоспособното лице до Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

2. при смърт или с поставянето на правоспособното физическо лице под запрещение;

3. при реорганизация или прекратяване с ликвидация на правоспособното лице;

4. когато физическото лице загуби българското си гражданство или бъде осъдено за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) когато правоспособното лице нарушава задълженията си по чл. 20, ал. 1 от този закон или по чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) В случаите по ал. 1, т. 5 правоспособността се загубва за срок от една до три години.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 - 4 изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповед за заличаване на правоспособното лице от съответния регистър.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Нарушенията по ал. 1, т. 5 се установяват с акт от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, въз основа на който се издава заповед за заличаване. В заповедта се определя срокът, в който правоспособното лице не може да бъде вписано отново в регистъра.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите по ал. 1, т. 2 - при поставяне на правоспособното физическо лице под запрещение, както и по ал. 1, т. 3 - 5, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на чл. 18, ал. 3 и 4.

Чл. 22. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Редът за водене на регистрите по кадастър, геодезия и картография се определя с наредба, издадена от министъра на инвестиционното проектиране.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена при изпълнение на своите функции по кадастъра се смятат за правоспособни за извършване на дейности по кадастъра по силата на този закон.
Глава трета.
СЪДЪРЖАНИЕ НА КАДАСТЪРА


Чл. 23. Недвижим имот - обект на кадастъра е:

1. поземлен имот;

2. сграда, включително изградена в груб строеж;

3. самостоятелен обект в сграда.

Чл. 24. (1) Основна единица на кадастъра е поземленият имот.

(2) Поземлен имот е част от земната повърхност, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.

(3) Поземлените имоти образуват територията на страната, определена от държавните граници, без да се припокриват един с друг.

(4) Държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение са граници и на поземлени имоти.

Чл. 25. (1) Всеки поземлен имот има трайното предназначение на територията, в границите на която се намира.

(2) Промяната на трайното предназначение се извършва по ред, предвиден в закон.

(3) Промяната на трайното предназначение на част от поземлен имот води до образуване на отделни имоти.

Чл. 26. (1) Всеки поземлен имот, сграда и самостоятелен обект в сграда получават идентификатор.

(2) Идентификаторът е уникален номер, чрез който недвижимият имот се посочва еднозначно за територията на страната. Идентификаторът включва задължително кода по ЕКАТТЕ на населеното място, на чиято територия е имотът.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Идентификаторът се дава от службата по геодезия, картография и кадастър.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Структурата и съдържанието на идентификатора, както и условията и редът за ползването му се определят с наредба, издадена от министъра на инвестиционното проектиране.

Чл. 27. (1) Основни кадастрални данни са:

1. за поземлен имот: идентификатор; граници, определени с геодезическите координати на определящите ги точки; площ; трайно предназначение; начин на трайно ползване; адрес;

2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) за сграда: идентификатор; очертание на сградата, определено с геодезическите координати на определящите го точки; застроена площ; брой етажи; предназначение; адрес;

3. за самостоятелен обект в сграда: идентификатор; местонахождение; етаж; предназначение.

(2) Основни кадастрални данни са и данните за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение.

(3) За недвижими имоти, свързани с отбраната и сигурността, кадастърът съдържа само идентификаторите и данни за границите на съответните поземлени имоти.

Чл. 28. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в графичен и писмен вид върху традиционен носител и в цифров вид върху магнитен, оптически или друг технически носител.

(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри подлежат на приемане, съобщаване на заинтересуваните лица и одобряване по ред, определен от този закон.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри се въвеждат в информационната система от службата по геодезия, картография и кадастър.

(4) При въвеждане на основните кадастрални данни в информационната система се посочва датата на въвеждането им.

Чл. 29. (1) Кадастралната карта съдържа:

1. държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;

2. поземлените имоти с границите и идентификаторите им;

3. сградите и идентификаторите им;

4. наименованията на местности, улици, водни течения и площи и други обекти, определени с наредбата по чл. 31;

5. точките от геодезическата основа.

(2) Към кадастралната карта се създават схеми на самостоятелните обекти в сгради.

Чл. 30. (1) Водят се кадастрални регистри на:

1. недвижимите имоти - обект на кадастъра;

2. геодезическите основни точки;

3. точките от работната геодезическа основа;

4. идентификаторите и промените им.

(2) Кадастралният регистър на недвижимите имоти - обект на кадастъра съдържа:

1. основните данни за имота по чл. 27, ал. 1 без данните за граници на поземлен имот и очертание на сграда;

2. данните по чл. 61, ал. 1, т. 1 - 11 за собственика на недвижимия имот и за акта, от който собственикът черпи правото си;

3. данните по чл. 62, ал. 1, т. 1 - 4 за другите вещни права върху недвижимия имот;

4. номера на партидата на имота в имотния регистър.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Съдържанието, както и условията и редът за създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се определят с наредба, издадена от министъра на инвестиционното проектиране. Наредбата определя и класификатора за начина на трайно ползване на поземлените имоти.
Каталог: sites -> default -> files -> documents -> regulation
regulation -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
regulation -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
regulation -> Закон за устройството на черноморското крайбрежие в сила от 01. 01. 2008 г
regulation -> Административнопроцесуален кодекс в сила от 12. 07. 2006 г
regulation -> До министерскиЯ съвет на Република България д о к л а д от


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница