Закон за научните степени и научните звания анализ и предложения към общия проект на закон за научни степени и звания, внесен от проф. Асен дурмишев в нс на 01. 02. 2005гДата02.02.2018
Размер110 Kb.
#53363
ТипЗакон
Инициативен комитет

"Учени за нов закон за научните степени и научните звания"
АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИЯ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ, ВНЕСЕН ОТ ПРОФ. АСЕН ДУРМИШЕВ В НС НА 01. 02. 2005г.
Разработен от д-р инж. Галя Маринова и д-р инж. Васил Гуляшки с отчитане на внесения от Инициативния комитет проектозакон за НСНЗ, внесен в Комисията за петициите и жалбите в НС на 20. 07. 2004г., с вх. № 7402.
Внесеният общ проект за закон създава впечатление на незавършеност и на липса на сериозно отношение към темата, което личи от следните несъответствия:

- позовавания на несъществуващи членове (например в Преходни и заключителни разпоредби - § 24, III вариант (3) препраща към чл. 41, ал. 1, т. 11, която не съществува и др. подобни, особено във вариант II и III),

- препращане към погрешни членове (като наприме𠧧 14, 15 и 16 от Преходните и заключителни разпоредби препращат към член 54, ал. 4, 6 и 7, които нямат отношение към темата и вероятно би било правилно да се насочат към чл. 53, ал. 4, 6 и 7),

- смесване на названия, произлизащи от различните варианти (например в раздел III в членове 52, 53, 54 и 55, в основния вариант се използва наименованието НАА, а в членове 58 и 59 в основния вариант се използва съкращението АНА, което произтича от II вариант),

- безсмислени изрази (като например чл. 49, вариант III, ал. 4: "при липса на недостатъчен брой хабилитирани лица"),

- предлагане на една и съща опция в два варианта (като например в § 24 на Преходните и заключителни разпоредби: "Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет" и вариант III "Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет".),

- към един член се предлагат варианти, които засягат различни теми (например чл. 32 - вариант I дефинира как се избират рецензенти, а вариант III към този член дефинира как се обявява конкурс),

- общият проект на закон обединява закони с различни философии и изворът на една опция в определен член прави безпредметен изборът на опции в други членове (например ако се приеме вариант III, чл. 1, че има една научно-образователна степен "доктор", т. е. няма "доктор на науките", редица членове от вариант I и вариант II стават безпредметни).


Конкретни забележки и предложения:
Инициативният комитет подкрепя предложението на доц. Г. Панев за една научно-образователна степен "доктор" и отпадането на степента "доктор на науките", следователно в глава Втора. чл. 9 ал. (2) и (3) следва да отпаднат, а към Заключителните разпоредби - § 24, вариант III, ал. (1) да стане "Лицата с научната степен доктор на науките придобиват научното звание професор в научната организация, където работят.".
По глава Втора - Условия и ред за даване на научни степени

Към чл. 11, ал. (1) да се добави следният текст: "Към всички въпроси в конспекта за кандидат-докторантски изпит да има посочен достъпен литературен източник. Към този член да се добави и ал. 3 със следния текст: "За избор на консултант на свободен докторант е достатъчно съгласието на едно хабилитирано лице."

Към чл. 14 подкрепяме вариант III ал. (1) като се видоизмени по следния начин: "Докторантът предоставя дисертационния си труд с доклад до ръководителя на първичното звено, което в срок от 15 дни избира рецензенти."

В чл. 17 подкрепяме вариант III, ал. (2), която предвижда да се гласуева само с "да" и с "не", без "въздържал се" и всеки член на комисията предоставя кратки писмени мотиви. Предлагаме да се добави допълнителна алинея: "Докторантът има право да получи копие от протокола на заседанието в срок от два работни дни след заседанието."

Настойчиво подкрепяме вариант III на чл. 18, особено в следните алинеи: - "Докторантът може да направи възражение по процедурата пред ДАА (НАА) в двуседмичен срок след датата на защитата с копие до организацията обявила защитата."

- "ДАА (НАА) се произнася с решение по процедурата, включително и по постъпилите възражения в едномесечен срок от датата на получаване."

- "При констатиране на процедурни нарушения, довели до опорочаване на решенията на журито ДАА (НАА) отменя решението като посочва нарушенията и определя чрез жребий нов състав на съвета, където да се проведе нова защита. ДАА (НАА) уведомява докторанта в едноседмичен срок от постановяването му."

- "При липса на констатирани от ДАА (НАА) нарушения в двуседмичен срок от получаване на уведомлението се издава диплом на лицето за присъдена научно-образователна степен "доктор"."


Инициативният комитет подкрепя вариант III, който се нарича ОТГОВОРНОСТ ПО ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР".
Да се уточни какви санкции (например глоба) ще налага НАА (ДАА) на административните ръководители за неспазване на срокове и стъпки в процедурата за присъждане на научни степени и звания.
По глава Трета - Раздел 1 - Звания на нехабилитирани лица:

Към чл. 21, ал. 1 да се добави следният текст: "Към всеки въпрос от конспекта на кандидат-асистентския изпит трябва да бъде посочен достъпен литературен източник."

В чл. 23 подкрепяме вариант III, ал. (7). "Решението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок пред ръководителя на организацията, обявила конкурса."

По Раздел 2 - Звания на хабилитирани лица:

По чл. 25 - Характерните за всяка организация научни критерии не могат да са в противоречие с общите научни критерии!

Чл. 27 Вариант III ал. (1), т. 3 и ал/ (2) т. 2 препращат към член, който няма отношение към темата.

Инициативният комитет предлага да има едно звание за хабилитация: "професор".

По чл. 28 III вариант ал. 1, т. 2 "П степен " да стане "II степен".

Чл. 29 Да се добави думата "трудове": "...с оригинални творчески постижения, с трудове отпечатани..."

Към чл. 32, т. 1 (1) да се добавят 4-та и 5-та алинеи от III-ти вариант към същия член, а алинея (2) да стане: "След изтичане на тримесечния срок за подаване на документи, в случай че има поне един кандидат ФНС към .... " Към ал. (3) да се добави "или от чужбина.". В отделна алинея да се изключат от участие в съвети и от избор за рецензенти лицата, с които кандидатите имат конфликт на интереси: не могат да участват ръководители на докторантурите, членове на съветите, с които един от кандидатите води съдебни дела или съществуват други конфликти, които могат да се докажат с документи. Рецензентите не трябва да имат общи публикации с кандидатите. Кандидатите имат право предварително да внесат списък с лица, с които имат конфликт на интереси. Такива лица се изключват от съвета и се заменят с други.

Към чл. 33, ал. (1), т. 7 - Към нея се добавят ал. (2) и (3) на вариант III от чл. 38: (2) "При констатиране на процедурни нарушения, довели до опорочаване на решението на журито ДАА (НАА) отменя решението като посочва нарушенията и определя чрез жребий съвет с нов състав, който да проведе нова процедура."

Ако остане в оригиналния вид има опасност да се получи безкраен цикъл между Апелативната комисия и научния съвет. Затова трябва да се смени състава на съвета.

(3) "ДАА (НАА) уведомява научната организация, както и лицата, участвали в конкурса за решението си в едноседмичен срок от постановяването му."

Към чл. 33, вариант III не е ясно на каква основа се прави преценката за допускането на кандидатите до конкурса.

Не е необходимо рецензентите да са от състава на съвета. Подкрепяме предложение III вариант ал. 2 (3) "Поне един рецензент - външно лице за организацията, обявила конкурса". Инициативният комитет предлага дори и двата рецензенти да са външни за организацията, обявила конкурса.

Подкрепяме чл. 33 ал. (1) т. 3 - Предаването на рецензиите във ФНС / НС да е в срок до два месеца и отхвърляме III вариант (1) - рецензентите да представят рецензиите си в тримесечен срок от датата на избора им.

Към чл. 34 отхвърляме вариант II, който предлага тайно гласуване. Подкрепяме вариант III, ал. (6) - Кандидатите неявили се на публично представяне отпадат от конкурса.Недостатък на закона е, че държавните критерии се препращат за дефиниция от НАА. Би следвало след 15 г. работа по този законопроект да има държавни критерии, които да влязат в закона!

Приемаме предложението на вариант III ал. (2) : "Гласуването е поименно чрез вот "да" или "не", като никой член от журито (съвета) не може да се въздържи от него. Всеки член от журито има право да гласува с "да" само за един от кандидатите като представя и кратки писмени мотиви заедно с вота си.В основния вариант не е дефинирана системата за гласуване и това е съществен недостатък!

Към чл. 34, т. 2 ал. (3) да стане: "Изборът се исвършва с явно гласуване и се изготвя протокол. Кандидатът има право да получи копие от протокола на заседанието в срок от два работни дни след заседанието на съвета."

Към чл. 36 ал. (1) - да се добави: ", както и да получат копие от рецензиите и протокола на ФНС всрок от два работни дни."

Към чл. 36 ал. (3) - да се измени така: "Ако в конкурса участват членове на съвета, те се изключват от съвета и на тяхно място се назначават други членове на съвета."

Подкрепяме чл. 36, вариант III, ал. (3).

Чл. 38, вариант III, ал. (1), (2) и (3) да се добавят към чл. 36. : (1) "Всички материали по конкурса се изпращат в ДАА в едноседмичен срок от датата на вземане на решението. В същия срок журито изпраща с препоръчана поща решението на научната организация, обявила конкурса и на участниците в конкурса.",

(2) "Участниците в конкурса имат право да подават възражения по процедурата в триседмичен срок от датата на решението." и

(3) "ДАА (НАА) уведомява научната организация, както и лицата участвали в конкурса, за решението си в едноседмичен срок от постановяването му."

В чл. 39 подкрепяме основния вариант и вариант III, ал. (4), (5) и (6).

В чл. 40 приемаме основния вариант и отхвърляме вариант III.

Към чл. 41 предлагаме хабилитираните лица да подлежат на периодично атестиране не по-рядко от три години, вместо предложените в законопроекта 5 години. Не е ясно кой ще атестира членовете на ФНС и НС. Не е редно те да се атестират сами. Трябва атестирането да се извърши от външни лица!
По глава Четвърта: Отнемане на научни степени и звания

Към чл. 42 ал. (1) да стане: "Научната степен се отнема от НАА ..."

Чл. 44 ал. (2) - Препоръчваме да се прецизира отговорността за неверни преценки на рецензентите.

Чл. 45 Не е ясно какви са критериите за рецензиране. Подкрепяме чл. 45, който трябва да е валиден винаги, а не само в случаите на плагиатство. Да се дефинират критериите за рецензиране. Този член да се отнася за членовете на СНС, ФНС, НС и за рецензентите.

По същия член: "определен период" да се замени с "една година".

Чл. 46 Отхвърляме вариант II ал. (1), (2), и (3).


Глава Пета. Органи за даване на научни степени и звания

Раздел 1 Специализирани научни съвети. Отхвърляме вариант II. Имаме предпочитания към вариант III, ал. (2) и (3) на първото допълнение. За да се спази духа на явното гласуване ако остане основният вариант на чл. 49 изборът на СНС да се извършва с явно гласуване и да бъде 2/3 от състава да се избира за срок от 2 години, вместо за 4 години.

Към чл. 49 ал. (4) да се допълни: "или от чужбина.".

Вариант III ал. (4) да се промени "при липса на недостатъчен брой" да стане "при липса на достатъчен брой". Същата алинея препраща към чл. 5 ал.2 т. 2, която не съществува.

Подкрепяме III-ти вариант ал. 1: "Журито се избира за всяка процедура."

Раздел 2. ФНС/НС. Отхвърляме II вариант на чл. 50.

Към чл. 51 ал. (2) да отпадне "или участват в конкурса", защото предлагаме членовете на съвета, които участват в конкурса да напускат съвета и да се заменят с други. Следователно отпада и чл. 51 ал. (3).

Отхвърляме и двете допълнения II-ри вариант.

Раздел 3. Национална агенция за атестиране /НАА/

Отхвърляме вариант III на чл. 52.Забележка: Препоръчваме максимална част от правилата да са в самия закон и да не се прехвърлят в допълнителни правилници, както е в чл. 52 ал. (3) и (4).

Към чл. 54 ал. (1) т.2 да се промени като вместо "последните 5 години" да бъде "последните 3 години".

Подкрепяме вариант II, т. 3 и 4 за критериите, но най-добре би било тези критерии да са в закона.

Чл. 56 Атестационният съвет да има мандат 2 години, вместо 4 години.

Отхвърляме вариант II.

Към чл. 57 ал. (1) - да има допълнение: "Член на атестационния съвет не може да бъде ....., директор на научен институт, нито министър, зам. министър или депутат."

Чл. 57 ал. (2) "повече от два мандата" да се замести с "повече от един мандат".

Отхвърляме двете допълнения от вариант III.

Чл. 58 Най-вероятно АНА трябва да се замести с НАА. Подкрепяме вариант III, ал. (1) т. 1. и т. 8.

Чл. 59 също АНА да се замести с НАА. Вариант III, ал. (3) списъкът на хабилитираните лица да се актуализира всяка година, а не на 4 години.

Чл. 61 ал. (1) Срокът да не е 4, а 2 години. Ал. 3. След "научен институт" да се добави ", нито министър, зам. министър или депутат".

Чл. 63. Алинея (4) да отпадне, а към алинея (3) да се добави "и при констатирани груби нарушения в процедурата, да назначава нови съвети за нова процедура."

Чл. 64. Двуседмичният срок за възражението да стане триседмичен.

Отхвърляме вариант II.


Допълнителни разпоредби

В § 4 подкрепяме вариант III т. 2.

В § 7 ал. (3) препраща към несъществуващия чл. 41 ал. 2.

Преходни и заключителни разпоредби

В § 9 отхвърляме вариант III.

В §§ 14, 15, 16 чл. 54 най-вероятно трябва да бъде чл. 53.

В § 19 трябва да се допълни така: "СНС към ВАК и ФНС".

В § 20 отхвърляме целия III вариант.

В § 24 първото допълнение на III вариант е излишно. Отхвърляме третото допълнение на вариант III. Подкрепяме четвъртото допълнение на вариант III.
Към глава Четвърта предлагаме да се добави следния член:

"Учените, заемащи административни постове в държавната администрация не могат да кандидатстват за разкриване на процедури за научно израстване и присъждане на научно звание и научна степен по-рано от една година след освобождаването им от тази длъжност."


Към глава Трета да се дефинират правила за иницииране на хабилитация както следва:

а) При разкриване на процедура за защита на докторска дисертация, инициативата се предоставя на кандидата, който предоставя с доклад труда си на декана на факултета или до председателя на научния съвет.

б) За обявяване на конкурс за хабилитация инициативата се предоставя на кандидата, който може да инициира конкурс с писмо до декана или директора на института, ако е покрил предварително дефинирани критерии, независимо от броя налични преподаватели в областта.

в) Как оценявате следните минимални изисквания към един доктор за откриване на процедура за хабилитация7 години трудов стаж като асистент

20 публикации извън дисертацията

Поне 5 самостоятелни публикации

Поне 5 публикации в чужбина

Предложение за учебна програма или за научни изследвания

г) При повече от един кандидат на конкурс за хабилитация класирането става по предварително зададени научни и обективни критерии.

д) Обявяването на процедура за хабилитация във ВУ не зависи от това, дали ръководството на ВУ е разрешило на асистента да преподава 45 часа лекции до този момент.

е) Всеки доктор във ВУ има право да предлага на студентите свободно-избираеми дисциплини.

ж) При подготвено предложение за национален или международен проект, ръководството на ВУ или института е длъжно да подкрепи всички автори на проекти на равни начала, чрез осигуряване на необходимите подписи и други официални документи в срок. При умишлено забавяне и при доказано плагиатство на проекти или при насилствено изземване на договори се налага административно наказание на отговорния администратор и му се налага глоба от 500лв.


Към Преходните и заключителни разпоредби да се добавят следните членове:

а) Всички откази на присъждане на степен или звание през последните 5 години се преразглеждат, като автоматично се обявяват нови конкурси по новата процедура.

б) Всички учени в България се пенсионират в деня на навършване на 65 години, независимо от техните степени и звания.Пенсионираните учени не могат да заемат държавна длъжност и да бъдат членове на научни съвети и рецензенти.
Като разгледахме най-задълбочено предложените в новия закон научни системи, научни журита, НАА (ДАА и АНА) убедено препоръчваме тази система да се замести с предложената в нашата петиция:

а) Трябва да се въведе юридическата институция и лице Омбудсман в науката, който да оказва юридическа помощ на кандидатите на всички стъпала на процедурата:

б) Изборът на кандидата да става в Специализирана тричленна научна комисия и апелативна Специализирана петчленна научна комисия в университета или научния институт:

в) Създава се Национален регистър на хабилитираните лица по специалности, от които чрез жребий се избират рецензентите и членовете на специализираните комисии при процедурите.


Каталог: Pueron -> news
news -> Белградски юридически факултет теомира Десислава Петкова Докторантка в свубит
news -> Закон за висшето образование ( дв бр. 112 от 27 Декември 1995г.) и Закон за научните степени и звания
news -> България и Лисабонската стратегия
news -> България и Лисабонската стратегия
news -> Българо-Немска Конференция „България и Лисабонската стратегия Реформи в образователната система и в законодателството за мотивация в научната кариера”
news -> Академична несправедливост
news -> Инвестициите като начин за управление на качеството при производството на лекарствените средства – опита на Китай
news -> България и Лисабонската стратегия
news -> Академичната автономия демокрация или тоталитаризъм
news -> Книга трета, Нягол Манолов, Издателство темто, София 2007/ Представя ирион, 23. 08. 2008 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница