Закон за радиоактивното разпадане. Верига от последователни разпадания математическо описание и формула на Бейтмън. Радиоактивно равновесиеДата06.02.2018
Размер40.49 Kb.
#55842
ТипЗакон


Утвърждавам:

Декан ФзФ

(проф. дфн Ал. Драйшу)

К О Н С П Е К Т

за конкурсен кандидат-докторантски изпит по Ядрена физика

 1. Строеж на материята. Атом, атомно ядро и елементарни частици. Общи свойства на атомните ядра. Ядрен радиус. Ядрени маси и разпространение на изотопите. Масов дефект и енергия на свързване на атомните ядра. Линия на стабилност. Ядрен спин и четност.
 1. Строеж на атома. Характеристично рьонтгеново лъчение – закон на Мозли. Квантовомеханична теория на водородния атом.
 1. Радиоактивност. Видове радиоактивни превръщания. Закон за радиоактивното разпадане. Верига от последователни разпадания – математическо описание и формула на Бейтмън. Радиоактивно равновесие.
 1. Алфа разпадане на атомните ядра. Основни експериментални факти. Квантово-механично обяснение на алфа-разпадането.
 1. Бета разпадане. Основни експериментални факти. Теория на Ферми за бета-разпада. График на Кюри. Приведен период на полуразпадане. Класификация и правила на отбор.
 1. Гама-излъчване от атомните ядра. Гама-преходи и ядрена изомерия. Закони за съхранение при гама-излъчването. Правила за отбор - тип и мултиполност. Приведени вероятности за преход. Вътрешна конверсия. Коефициент на вътрешна конверсия. 0+→0+ преходи. Коефициент на вътрешна конверсия.
 1. Взаимодействие на заредени частици с веществото. Загуби на енергия при стълкновения и за спирачно лъчение. Взаимодействие на тежки заредени частици с веществото. Пробег и флуктуации в пробега на тежките заредени частици във веществото.
 1. Взаимодействие на електрони и позитрони с веществото. Линейна и масова спирачна способност. Формула на Бете-Блох-Щернхаймер за йонизационните загуби. Радиационни загуби. Многократно разсейване.
 1. Взаимодействие на рьонтгеново и гама-лъчение с веществото. Фотоефект, кохерентно и комптъново разсейване, раждане на двойка електрон-позитрон.
 1. Ускорители на заредени частици. Принцип на ускоряване. Генератор на Ван-де-Граф. Линейни ускорители. Циклотрон.
 1. Детектори на ядрени лъчения. Принцип на действие на газонапълнени и сцинтилационни детектори. Сцинтилационен процес. Фотоелектронни умножители.
 1. Полупроводникови детектори. Принцип на действие на полупроводниковите детектори. Преобразуване на енергията в заряд. Разделителна способност. P-n и p-i-n преходи в електрично поле. Конструкция на полупроводниковите детектори.
 1. Метод на гама-спектрометрията. Параметри на гама-линията. Интерпретация на апаратурен гама-спектър на моноенергиен гама-източник. Калибриране по енергия и ефективност. Гама-спектрометри с комптъново подтискане. 1. Статистика при регистрацията на ядрени лъчения. Поасоново и гаусово разпределение. Неопределеност в регистрирания брой импулси. Разпространение на неопределеностите. Концепция за минимална детектируема активност.
 1. Измерване на времена в ядрената физика. Измерване на къси времена. Доплерово отместване.
 1. Ъглови корелации. Обща теория. Корелации от ориентирани ядра, получени в ядрени реакции.
 1. Емпирични ядрени модели. Слоест модел за сферични ядра. Енергетични спектри на сферични ядра. Приближение на Хартри-Фок.
 1. Колективни движения в атомните ядра. Вибрационни и ротационни спектри в четно-четни ядра.
 1. Основни дозиметрични величини и единици. Предадена енергия, доза, керма, експозиция, еквивалентна и ефективна доза. Пренос на частици и пренос на енергия.
 1. Биологично действие на йонизиращите лъчения. Стохастични и детерминирани ефекти. Съвременни оценки на риска за стохастични ефекти. Облъчване на човека от естествени и изкуствени източници на йонизиращи лъчения. Фоново облъчване, облъчване в медицината и ядрената енергетика.
 1. Цел и задачи на радиационната защита. Принципи на радиационната защита. Принцип ALARA.

22.Ядрени реакции. Делене на ядрата и верижни реакции. Принцип на действие на ядрен реактор. Реакции на синтез - термоядрен синтез.

 1. Ефект на Мьосбауер. Мьосбауерова спектроскопия. Оптично резонансно разсейване. Форма на линията. Излъчване на свободни ядра - откат. Резонансно безоткатно поглъщане. Опити на Мьосбауер. Вероятност за безоткатно поглъщане. Модел на Дебай. Модел на Айнщайн. Параметри на Мьосбауеровата линия. Изомерно (химическо) отместване. Зависимост от s-електронната плътност. Квадруполно разцепване. Градиент на електричното поле. Магнитно свръхфино взаимодействие. Магнитно разцепване и вътрешнокристални полета. Техника на Мьосбауеровия експеримент. Спектрометри с постоянна скорост и ускорение. Детектори. Експериментални геометрии - на пропускане, на разсейване. Мьосбауерова конверсионна електронна спектрометрия. Дълбочинно-селективна Мьосбауерова спектрометрия. Приложения.


ЛИТЕРАТУРА

 1. А. Минкова, Атомна физика. София, изд. Ромина; 2000.

 2. Н. Балабанов, Ядрена физика. Пловдив, Университетско издателство; 1998.

 3. К. Н. Мухин, Экспериментальная ядерная физика, т. І. Москва, Энергоатомиздат; 1983.

 4. S. Krane, "Introductory nuclear physics", Wiley, New York, 1988.

 5. Б. Славов, "Увод в теоретичната ядрена физика", СУ, 2003.

 6. Glenn F.Knoll, "Radiation detection and measurement", Wiley, New York, 2000.

 7. W.R. Leo, “Technique for nuclear and particle experiments", Springer-Verlag New York Inc., 1994.

 8. И. Манджуков, Записки по ескпериментална ядрена физика, http://atomic.phys.uni-sofia.bg/elektronna-biblioteka/lectures/eiaf-Mandjukov/

 9. И. Манджуков, Б. Манджукова, Практикум по експериментална ядрена физика, Тита-консулт, 2010.

 10. L. A. Currie. Limits for qualitative detection and quantitative determination. Analytical Chemistry, vol. 40, pp. 586-593; 1968.

 11. В. Штольц, Р. Бернхард, Дозиметрия йонизирущего излучения, РИГА-ЗИНАТHE, 1982.

В.и.д. ръководител на катедра

“Атомна физика”:

(проф. дфзн Г. Райновски)
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница