Занятията започват от 5 октомври 2009 г. Моля, през първите дни следете за евентуални промени в програматаДата10.02.2018
Размер157.38 Kb.
Занятията започват от 5 октомври 2009 г.

Моля, през първите дни следете за евентуални промени в програмата.
СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА - І курс – зимен семестър


Дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Поне-дел-никУвод в педагоги-ката – лекции

Доц. Л. Попов

45 аудитория
Информационни и комуникационни технологии в образованието – лек.

Доц. Р. Пейчева-Форсайт

45 аудитория


Втор-никОбща психология

лекции


доц. Е. Христова

45 аудитория


История на образованието и педагогическите учения

Упражнения ІІІ група

Хон.ас. М. Илиева

407 аудитория БФОбща психология

упр. І гр.

Гл.ас.Октомврийски

407 ауд. БФОбща психология

упр. ІІ гр.

Гл.ас.Октомврийски

407 ауд. БФОбща психология

упр. ІІІ гр.

Гл.ас.Октомврийски

407 аудитория БФ


Сря-да
Педагогическа социология

Лекции

доц. И. Тепавичаров45 аудитория
История на образованието и педагогическите учения

Упражнения І група

Хон.ас. М. Илиева

431 А аудиторияИстория на образованието и педагогическите учения

Упражнения ІІ група

Хон.ас. М. Илиева

431 А аудитория

Увод в педагоги-ката – упр. ІІ гр.

Гл.ас. Ц. Динчева

518 аудитория


Увод в педагоги-ката – упр. І гр.

Гл.ас. Ц. Динчева

518 аудитория


Чет-вър-тък

Педагогическа социология

Упр. І група

Гл.ас. Г. Георгиева

431 А аудитория


Педагогическа социология

Упр. ІІ група

Гл.ас. Г. Георгиева

431 А аудитория


Информационни и комуника-ционни технологии в обра-зованието – упр. ІІ група

Ст.ас.С.Съев,43 зала,І бл.ІV км.

Информационни и комуника-ционни технологии в обра-зованието – упр. І група

ст.ас.С.Съев,43зала,Ібл.ІVкм.
Петък
Информационни и комуника-ционни технологии в обра-зованието – упр. ІІІ група

Ст. С. Съев, 43 зала,І бл. ІV км.История на образованието и педагогическите учения – лекции

Проф. А. Чавдарова

45 аудитория


Информационни и комуника-ционни технологии в обра-зованието – упр. ІV група

Ст. С. Съев,43 зала,І бл. ІV км.Събо-таУчилищна хигиена и здравно образование лекции

Доц. Н. Колева

45 аудитория

Училищна хигиена и здравно образование упр. І група

Доц. Н. Колева

45 аудитория


Училищна хигиена и здравно образование упр. ІІ група

Доц. Н. Колева

45 аудиторияУчилищна хигиена и здравно образование упр. ІІІ група

Доц. Н. Колева

45 аудитория


Занятията започват от 5 октомври 2009 г.

Моля, през първите дни следете за евентуални промени в програмата.
СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА - ІІ курс – зимен семестър


Дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Поне-дел-ник
Семейна педагогика

Доц. С. Бъчева

41 аудитория


Социална психология избираема - лекции

Проф. С. Джонев

240 аудитория


Методика на възп. дейност – лекции

Проф.Е.Рангелова

41 аудитория


Методика на възп. дейност – упр. ІІ гр

Проф.Е.Рангелова

59 семинар


Методика на възп. дейност – упр. І гр.

Проф.Е.Рангелова

59 семинар

Втор-ник
Хоспитиране по Дидактика


Андрагогия – лекции

Проф. В. Гюрова

45 аудитория


Диагностика на крими-нално проявени деца – лекции

Доц. Г. Петров

59 семинарМетодика на възп. дейност – упр. ІІІ гр.

Проф.Е.Рангелова

520 аудиторияДиагностика на крими-нално проявени деца – упражнения

Доц. Г. Петров

59 семинар
Сря-да
Социална психология избираема – упр.

Хон.ас. Н. Димитров

59 семинар


Дидактика – лекции

Доц. В. Делибалтова

45 аудиторияДидактика – упражнения – І гр.

Доц. В. Делибалтова

45 аудиторияПедагогическа психо-логия – упр. ІІ гр.

Хон.ас. Д. Петрова

240аудитория


Педагогическа психо-логия – упр. І гр.

Хон.ас. Д. Петрова

45 аудитория

Чет-вър-тъкНасилието срещу жени

Лекции


Доц. В. Делибалтова

59 семинарНасилието срещу жени

упражнения

Доц. В. Делибалтова

59 семинарПедагогическа психо-логия – лекции

Доц. Й. Янкулова

45 аудитория


Психология на лич-ността - избираема – лекции

Гл.ас. Ж. Балев

45 аудитория


Психология на лич-ността – избираема

Упражнения

Ас. Д. Петров

431 А аудитория

ПетъкАндрагогия

Упр. І група

Гл.ас. В. Божилова

518 аудиторияАндрагогия

Упр. ІІ група

Гл.ас. В. Божилова

518 аудиторияАндрагогия

Упр. ІІІ група

Гл.ас. В. Божилова

518 аудитория
Дидактика – упражнения ІІ група

Гл.ас. Г. Георгиева

240 аудитория


Занятията започват от 5 октомври 2009 г.

Моля, през първите дни следете за евентуални промени в програмата.
СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА – ІІІ курс – зимен семестър


Дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Поне-дел-ник
Методика на обучение-то по философски дисциплини – лекции

Проф. Я. Мерджанова

520 аудитория


Методика на обучение-то по родинознание – лекции

Доц. И. Мирчева

313 аудитория, ФНПП


Начална училищна пе-дагогика-упр. І гр.

Гл.ас. М. Косева

431 А аудитория

Доцимология - ІІгр.

Гл.ас. Г. Георгиева

518 аудиторияНачална училищна пе-дагогика-упр. ІІ гр.

Гл.ас. М. Косева

431 А аудитория

Доцимология – І гр.

Гл.ас. Г. Георгиева

518 аудиторияПрофесионална педа-гогика – упр. І гр.

Гл.ас. И. Петкова

520 аудитория


Професионална педа-гогика – упр. ІІ гр.

Гл.ас. И. Петкова

520 аудитория

Втор-ник
Хоспитиране по Начална училищна педагогика

Гл.ас. М. Косева
Методика на обучение-то по математика

Упражнения І група

Гл.ас. Г. Кирова

404 кабинет ФНППМетодика на обучение-то по математика

Лекции


Доц. Лалчев

319 кабинет ФНППМетодика на обучение-то по математика

Упражнения ІІ група

Гл.ас. Г. Кирова

404 кабинет ФНПП
Хоспитиране по методика на обучението по математика

Хон.ас. Д. Парушева
Сря-да
Хоспитиране по Методика на обучението по български език и литература
Начална училищна педагогика-лекции

Проф. Е. Василева

240 аудитория


Методика на обучение-то по бълг.език и лите-ратура – лекции

Доц. Н. Иванова

59 семинар


Методика на обучение-то по бълг.език и лите-ратура-упр

Доц. Н. Иванова

59 семинар

Чет-вър-тъкПрофесионална педа-гогика - лекции

Проф. Я. Мерджанова

45 аудитория


Доцимология

Лекции


Доц.Тепавичаров

240 аудиторияХоспитиране по Мето-дика на обучението по родинознание – І, ІІ гр. през седмица

Гл.ас. Л. ЗафироваМетодика на обучение-то по родинознание – упражнения І група

Гл.ас. Л. Зафирова

407 ауд. БФ


Методика на обучение-то по родинознание – упражнения ІІ група

Гл.ас. Л. Зафирова

407 ауд. БФ

Петък
Практикум по Експери-ментална педагогика

І гр. гл.ас. Б. Гъркова

520 аудитория


Практикум по експе-риментална педаго-гика – ІІ група

Гл.ас. Б. Гъркова

520 аудитория


Практикум по експе-риментална педаго-гика – ІІІ група

Гл.ас. Б. Гъркова

520 аудитория

Методика на обучение-то по философски дисциплини – упр.

Гл.ас. С. Йотова

431 А аудитория


Хоспитиране по Методика на обучението по философски дисциплини


Занятията започват от 5 октомври 2009 г.

Моля, през първите дни следете за евентуални промени в програмата.
СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА – ІV курс – зимен семестър


Дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Поне-дел-ник
Превантивна и корек-ционна педагогика

Социална адаптация и дезадаптация – лек.

Гл.ас. С. Върбанова

539 аудитория
Превантивна и корек-ционна педагогика

Социална адаптация и дезадаптация – упр.

Гл.ас. С. Върбанова

539 аудитория
Превантивна и корек-ционна педагогика

Управление на соц.-педагогически заведе-ния – лекции

Гл.ас.Кривирадева

539 аудиторияПревантивна и корек-ционна педагогика

Управление на соц.-педагогически заведе-ния – упражнения

Гл.ас.Кривирадева

539 аудитория


Педагогическо консултиране

Работа с общности

Упражнения

Д-р С. Хачерян

407 аудитория БФ

Втор-ник
Училищна педагогика

Училищно законодателство

Лекции + упражнения

Доц. Е. Еничарова

58 кабинетПедагогическо консул-тиране

Работа с общности

Лекции

Гл.ас.В. Божилова59 семинар

Училищна педагогика

Образование по пра-вата на човека и дете-то – упражнения

Гл.ас. В. Божилова

59 семинарПедагогическо консул-тиране

Работа с деца в риск

упражнения

Проф.Е.Рангелова

520 аудитория


Педагогическо консултиране

Работа с извънучи-лищни институции – лекции

Д-р С. Хачерян

240 аудитория

Превантивна и корекционна педагогика

Пенитенциарна педагогика – лекции

Доц. Г. Петров

407 аудитория, БФПедагогическо консул-тиране

Работа с деца в риск

лекции

Проф.Е.Рангелова520 аудитория
Училищна педагогика

Образование по пра-вата на човека и дете-то лекции

Проф. В. Гюрова

440 аудитория


Сря-да

Педагогическо консултиране

Работа със семей-ство - лекции

Гл.ас. Кривирадева

431 А аудиторияПедагогическо консул-тиране

Работа със семейство

упражнения

Гл.ас. Б. Кривирадева

431 А аудитория


Училищна педагогика

Обучение на деца със затруднения в ученето

Лекции

Проф. Е. Василева59 семинар

Превантивна и корек-ционна педагогика

Превенция на дезадап-тивното поведение

Лекции

Гл.ас. Б. Кривирадева520 аудитория

Превантивна и корек-ционна педагогика

Превенция на дезадап-тивното поведение

упражнения

Гл.ас. Б. Кривирадева

520 аудитория


Превантивна и корек-ционна педагогика

Семейство и девиантно поведение – упражнения

Гл.ас.Кривирадева

520 аудитория


Педагогическо консултиране

Работа с извънучи-лищни институции – лекции

Д-р С. Хачерян

407 аудитория, БФДни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Чет-вър-тъкНасилието срещу жени

Лекции


Доц. В. Делибалтова

59 семинарНасилието срещу жени

упражнения

Доц. В. Делибалтова

59 семинарПревантивна и корек-ционна педагогика

Семейство и девиантно поведение – лекции

Доц. Т. Манасиева

240 аудиторияУчилищна педагогика

Обучение на деца със затруднения в ученето

упражнения

гл.ас. Г. Георгиева

431 А аудитория

Петък

Практикум в специализирани институции за работа с деца

Хон.ас. Б. Мизова

Практикум по управление на училището10, 11, 17, 18, 24 и 25 ноември 2009 г.- Сравнително образование - проф. В. Гюрова - 431 А аудитория.

13, 14, 20, 21, 27 и 28 февруари 2010 г. - Решаване на конфликти – 240 аудитория.

АУДИТОРИИ, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА


43 зала, 431А, 440, 518, 520, 539, 54 аудитории се намират на ІV км., І блок /с надпис Сортови семена/. Пътува се с автобус 280 и се слиза на спирката след х. “Плиска”.

407 аудитория се намира в Биологически факултет, бул. “Драган Цанков” 8, до Българско национално радио.41, 45 и 240 аудитории се намират в Ректората.

Аула “Лозенец” се намира в Правителствена болница на ул. “Козяк № 2”, Пътува се с автобуси 120 и 88 и трамваи 9 и 10.
Каталог: 2009
2009 -> Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г. Обн. Дв бр. 109 от 23 Декември 2008г
2009 -> Операционни системи Unix въведение
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> Програма 10 11 февруари 2009 г. Гр. София, Конферентна зала на хотел „Диана-3 Лектори
2009 -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
2009 -> Общински съвет гр. Тервел п р е д л о ж е н и е от
2009 -> Предлага изработване на абитуриентски албуми


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница