Запознаване с ms power Point. Създаване и редактиране на презантации. Презантационна система ms powerPointДата30.05.2017
Размер87.58 Kb.
Запознаване с MS Power Point. Създаване и редактиране на презантации.
1. Презантационна система MS PowerPoint

MS PowerPoint е програма, с която се правят слайдове /страници/ за компютърна презантация. Слайдовете съдържат текст, картинки и други обекти. Всеки обект може да бъде анимиран. Всеки слайд съдържа логически обособена информация. Слайдовете могат да се показват на екрана един след друг в слайд шоу.

Слайдът има фон и определена структура. Фонът може да бъде цвят, преливащи цветове, шарка, текстура или картинка.

Структурата на слайда показва какъв тип елементи ще има разположени върху него и по какъв начин те ще бъдат един спрямо друг. Тази структура потребителят може да променя, като размества местата им, променя размера на полетата, в които са разположени, и като добавя или премахва елементи.

Ето някои възможности за различни структури на слайда:


Съдържа две текстови полета. Този вид слайд се използва се като заглавен. В него се изписва темата на презентацията и името на представящия.
Съдържа две текстови полета - заглавно и изброимо. Използва се при изброяване на основни моменти за дадена част от темата. Името на частта се изписва в заглавното поле.


С
ъдържа заглавно текстово поле и таблица. Използва се за представяне на текстова информация в табличен вид.


Съдържа заглавно текстово поле и организационна диаграма. Използва се за представяне на връзки и закономерности.
Съдържа две текстови полета и графично изображение. Използва се за представяне на текстова информация с изображение или друг обект.

Съдържа заглавно текстово поле. Използва се за представяне на заключителна фраза.


Празен слайд. Използва се като разделител между слайдовете, когато представящият обяснява неща, които не са илюстрирани с презентация или като завършващ слайд.


Както вече видяхте слайдът може да включва текст, художествен надпис, графично изображение, таблица, диаграми, бутони, анимация, звук, видео и организационни елементи.

Текстът се форматира по всичките си основни характеристики - шрифт, размер, стил, цвят (по отно­шение на букви и фон). Освен това към него могат да бъдат приложени и различни ефекти като сянка, вдлъбнатост, изпъкналост, поставяне на контур.

Художественият надпис позволява да се представи кратък текст в нестандартна графична форма. Обикновено той се използва за заглавията, като потребителят може да избира различни варианти за неговата форма, шрифт, начин на запълване и цвят.

Графичното изображение може да представлява илюстрация, фотография, диаграма, графика. В програмите може да се променя неговият размер, както и да се изрязва част от него. Освен това потребителят има възможност да го обработва по отношение на яркост, контраст и брой цветове (черно-бяло или цветно). В някои от презентационните програми има средства за създаване на изображения, които позволяват рисуване със свободна ръка, изчертаване на геометрични фигури и други.

Таблицата може да бъде вмъквана в слайда чрез импортиране от файл, в който тя е създадена със средствата на програма за работа с електронни таблици. Повечето от презентационните програми притежават и специализирани средства за създаване на таблица в самия слайд.

Диаграмите се използват за показване на връзки, зависимости и йерархия на обекти. Те могат да бъдат вмъквани от файлове или създавани в самия слайд с помощта на специализирани средства на презентационната програма.

Бутоните позволяват при представянето да се извърши дадено действие след щракване с мишката върху тях от страна на потребителя. Това действие може да бъде преход към друг слайд в презентацията, зареждане на някаква програма. Те имат стандартната форма на бутони, като потребителят може да вмъква текст и картинка върху изображението им.

Анимацията и видеото като елементи на слайда притежават свойство активност. Това свойство е свързано с тяхното изпълнение. То може да се стартира автоматично при появата на слайда или да се изпълни след извършване на действие с мишката върху тях.

Звукът като елемент на слайда може да присъства в три разновидности - самостоятелно, като ефект (при настъпване на дадено действие) или като музикален фон.

Организационните елементи се използват, за да обединят елементите на слайда в едно цяло. Те могат да бъдат линии, рамки, стрелки и други геометрични форми. Потребителят определя техния размер, цвят и вид на запълване по отношение контур и вътрешност.

За всеки от no-горе изброените елементи потребителят може да определи начина, по който да бъде показан на екрана по време на представянето, къде да бъде позициониран спрямо другите и колко дълго да остане. Показването обикновено е придружено с някакъв анимационен ефект, който привлича вниманието на аудиторията.

2. Запознаване с MS PowerPoint

а/Части на екрана

Екранът на MS PowerPoint се състои от заглавен ред, команди, ивици с бутони, екран за работа, три бутона и ред на състоянието.


Ивицата с бутони на фигурата се нарича Standart, защото изпълнява стандартните файлови операции..Тя съдържа бутоните:

 • Отваря нов файл;

 • Отваря файл;

 • Записва файл;

 • Неоторизиран достъп

 • Прикача активния файл към E-mail

 • Отпечатва файл;

 • Показва презантацията преди печат;

 • Реже маркиран обект от екрана и го прехвърля в буфера;

 • Копира маркиран обект от екрана и го прехвърля в буфера;

 • Лепи обект от буфера на екрана;

 • Връща назад с едно потребителско действие;

 • Интернет услуги;

 • Вмъква графика в слайда;

 • Вмъкване на таблица в слайда;

 • И други.

Втората ивица се нарича Formatting, защото се използва за форматиране на слайдове..


Тя съдържа бутоните:

 • Смяна вида на буквите;

 • Смяна размера на буквите;

 • Буквите стават удебелени;

 • Буквите стават наклонени;

 • Буквите стават подчертани;

 • Текстът се подравнява в дясно;

 • Текстът се центрира;

 • Текстът се подравнява в ляво;

 • Пред текста се поставят изброявания;

 • И други.


б/ Команди

File – работи с файлове;

Edit – работа с буфер, корекции и т. н.;

View – управление на интерфейса;

Insertвмъкване на обекти;

Format – форматиране на обекти;

Tools – настройки;

Slide Show – анимации и шоу;

Windows – работа с различни отворени файлове.
в/ Управление на интерфейса

Командата View управлява вида на интерфейса.Тя съдържа подкомандите:

Normal – показва на екрана само маркирания слайд;

Slide Sorter – показва всички слайдове подредени на екрана;

Slide Show – показва шоуто;

Notes Pages – показва слайда със страница за бележки под неко;

Color/Grayscale – показва активния слайд в цветове, черно и бяло и други;

Task Pane – показва панела за задачи в дясно;

Toolbars – скрива или показва ивиците с бутони;

Header and Footer – постоянни горни и долни заглавия /колонцифри/;

Zoom – увеличава или намалява размерите на слайда върху екрана.
2. Създаване и редактиране на презантации

а) Стартиране на програмата

При стартирането на програмата MS Power Point на екрана се показва програмният прозорец Power Point. В дясната част на екрана е показан панела Task Pane за избор на вариянт.


 • .Open a presantation - за отваряне на съществуваща презентация;

 • Blank presentation - за създаване на нова презентация по идея на пот-ребителя, без каквито и да е съвети от страна на системата;

 • From Design Template - за създаване на нова презентация по наличен в системата образец. Предлага се дизайн на слайда, но няма съвети за подбора на съдържанието;

 • AutoContent Wizard - за използване на помощник при проектиране на нова презентация. Помощникът изисква да се отговори на задавани от него въпроси и според тях генерира схема на презентацията. Схемата предлага какъв вид съдържателна информация да се включи и как да се структурира.


б) Създаване на презентация

За да създадете своя собствена презентация трябва да използвате командата Blank Presentation от Task Pane New Presantation.В дясната част на екрана се показва Task Pane Slide Layout с предложени структури за слайдовете.. Всеки един от слайдовете в презантацията може да има различна структура.

Когато искате да добавите нов слайд използвайте командата Insert/New Slide и след това изберете структура за новия слайд.

Можете да щракнете с десния бутон на мишката върху избраната структура и от контекстното меню да изберете подкомандата Insert/New Slide.


с) Редактиране на слайд

Редактирането на обекти от слайда става с традиционните методи. Обект се маркира и се изтрива с клавиша Delete.

Маркиран слайд се изтрива с командата Edit/Delete Slide или с клавиша Delete.

С командата Edit/Cut маркиран слайд се реже от екрана и се изпраща в буфера.

С командата Edit/Copy маркиран слайд се изпраща в буфера, без да се реже от екрана.

С командата Edit/Paste съдържанието на буфера се изпраща на екрана там където е поставен курсора.


3. Вмъкване на обекти

Обекти се вмъкват с командата Insert.Тя съдържа подкомандите:

 • New Slide –вмъква нов слайд след маркирания;

 • Duplicate Slide – дублира маркиран слайд;

 • Slide Number- добавя номерация на слайдовете;

 • Date and Time – поставя дата и час от позицията на курсора надолу;

 • Symbol – вмъква символ от позициата на курсора надолу;

 • Slide from Files – вмъква слайд от файл;

 • Picture – вмъква графични обекти;

 • Text Box – вмъква текстово поле;

 • Movies and Sounds – вмъква звук и/или видео;

 • Chart – вмъква графика;

 • Object – вмъква обекти създадени с други приложения.


4. Вмъкване на хипервръзки

HTML е език за програмиране, с който се правят Web страници. Той се разчита от всички броузери. Страниците с хипертекст съдържат множество хипервръзки, чрез които се свързват.

За всяка презантация на същия принцип могат да се създадат хипервръзки. Чрез тях потребителя може да се прехвърли на слайд по избор, в друг файл или URL адрес.
Такива хипервръзки се създават по алгоритъм:


 • Маркира се обекта /не се отнася за групирани обекти/;

 • Изпълнява се командата Insert/Hyperlink;

 • На екрана се показва диалогов прозорец със същото име;

 • Чрез бутона Existing File or Web page, се избира файл или URL;

 • Чрез бутона Place in This Document се избира подходящ слайд от същата презантация;

 • Връзката се потвърждава с щтракане върху бутона OK.


5. Бутони за навигация

Хипервръзки могат да се създават и с бутони за навигация.


За целта е необходимо:

 • Изпълнява се командата Slide Show/Action Buttons;

 • На екрана се показва меню с различни бутони;

 • При избор на бутон на екрана се показва диалоговият прозорец Action Settings;

 • Чрез радиобутон се избира хипервръзка, зареждане на програма, стартиране на звук. Всички тези действия могат да се стартират при щракане с мишката или с преминаване на мишката върху бутона.

Проект:
Да се създаде презантация на тема “Забележителностите в моята страна” , с коята да се представите пред чуждестранни туристи.

Упътване:

Нека слайдовете в презантацията са най-малко 10;

Да се постави заглавна страница с темата и представящия;

Да се постави страница съдържаща най-актуалните моменти от презантацията;

Прибавете слайд, в който в табличен и графичен вид да представите информация за посетилите българия туристи за последните 5 години;

Да се прибави сайд за заключение.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница