Заседание на Комисията по и атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съветДата05.02.2018
Размер95.73 Kb.
ТипЗаседание
ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ДО

Г-Н ДИМИТЪР УЗУНОВ

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС
ДО

Г-Н ДИМИТЪР ТОНЧЕВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВСС

Д Н Е В Е Н Р Е Д
за заседание на Комисията по и атестирането и конкурсите

при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,

насрочено за 31.10.2016 г. (понеделник) от 13:00 часа

в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 3

І. РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен административен съд за поощрение на Диана Тонева Петкова – административен ръководител - председател на Административен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ.
Р-2. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
Р-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Хасково за размяна на щатни длъжности „съдия” в Районен съд гр. Свиленград и Районен съд гр. Харманли, по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ.
Р-4. ОТНОСНО: Молба от Нина Методиева Коритарова – младши съдия в Окръжен съд гр. Сливен за командироване в Софийски районен съд.


Р-5. ОТНОСНО: Писмо от заместник на административния ръководител – заместник-председател и ръководител на Наказателно отделение в Софийски районен съд във връзка с довършване на започнатите наказателни дела от съдия Наташа Иванова Николова – повишена в длъжност „съдия” в Административен съд София-град.
Р-6. ОТНОСНО: Заявление от Мариян Стефанов Марков за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Софийски градски съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 вр. чл. 195, ал. 1, т. 6 от ЗСВ.
Р-7. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване в длъжност и преместване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” във Върховен касационен съд – търговска колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 08/11.02.2016г. (обн. ДВ бр. 15/23.02.2016 г.)
Р-8. ОТНОСНО: Молба от Илхан Исметов Ибрямов.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ
С-1. ОТНОСНО: Предложение от Светослав Неделчев Тодоров – съдия в Районен съд гр. Варна, за атестиране.
С-2. ОТНОСНО: Предложение от Десислава Георгиева Иванова – съдия в Софийски районен съд, за периодично атестиране.
ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ
С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Доротея Иванова Мишкова - Кехайова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Стефан Исаков Шекерджийски - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пазарджик за периодично атестиране на Красимир Георгиев Ненчев – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.


С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пазарджик за периодично атестиране на Димитър Пандалиев Бозаджиев – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Мария Янкова Иванова - Вранеску - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна за периодично атестиране на Даниела Светозарова Христова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна за периодично атестиране на Дарина Стоянова Маркова - Василева – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Елена Димитрова Герцова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Десислава Пламенова Порязова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Владимир Стоянов Вълчев – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд гр. Варна за периодично атестиране на Анета Николова Братанова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд гр. Варна за периодично атестиране на Пенка Стоянова Христова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Царево за периодично атестиране на Диляна Николова Йорданова – съдия в Районен съд гр. Царево.
С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Бяла Слатина за периодично атестиране на Катя Николова Гердова – съдия в Районен съд гр. Бяла Слатина, с ранг „съдия в АС”.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ

С-17. ОТНОСНО: Предложение от Асен Иванов Даскалов - съдия в Районен съд гр. Плевен, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-18. ОТНОСНО: Предложение от Валери Цветанов Цветанов – съдия в Районен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в ОС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-19. ОТНОСНО: Предложение от Веселин Валентинов Енчев – съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в ОС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Пазарджик за повишаване на Георги Видев Видев – съдия в Административен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Троян за повишаване на Светла Иванова Иванова – съдия в Районен съд гр. Троян, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

С-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Хасково за повишаване на Минка Иванова Китова административен ръководител - председател на Районен съд гр. Харманли, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Бургас за повишаване на Иван Георгиев Дечев – съдия в Районен съд гр. Бургас, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Кюстендил за повишаване на Ася Тодорова Стоименова – съдия в Районен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Кюстендил за повишаване на Елисавета Георгиева Деянчева - съдия в Районен съд гр. Кюстендил, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Кюстендил за повишаване на Светослав Емилов Петров - съдия в Районен съд гр. Кюстендил, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за повишаване на Николай Енчев Енчев - съдия в Софийски градски съд (командирован експерт към Дирекция „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия), с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

С-28. ОТНОСНО: Предложение Цветанка Тодорова Бенина - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-29. ОТНОСНО: Предложение от Стоян Димитров Мадин – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Карнобат за повишаване на Мариела Анастасова Иванова – съдия в Районен съд гр. Карнобат, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-31. ОТНОСНО: Молба от Доротея Иванова Мишкова - Кехайова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ
С-32. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна за периодично атестиране на Ангелина Йоргакиева Лазарова - съдия в Апелативен съд гр. Варна (към момента на предложението съдия в Окръжен съд гр. Варна), с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-33. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Стара Загора за периодично атестиране на Александър Димов Георгиев – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС
С-34. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Шумен за периодично атестиране на Бистра Радкова Бойн – съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ

ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ: /П/

ВЕРОНИКА ИМОВА


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница