Заседание Понеделник, 18 февруари 2013 г., 15. 30-19. 00 ч. Вторник, 19 февруари 2013 г., 00-12. 30 ч. БрюкселДата23.07.2016
Размер146.62 Kb.
#2299
ТипЗаседание
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014

Комисия по икономически и парични въпроси

ECON(2013)0218_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 18 февруари 2013 г., 15.30–19.00 ч.

Вторник, 19 февруари 2013 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: József Antall (4Q1)

18 февруари 2013 г., 15.30–17.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Диалог по парични въпроси с г-н Mario Draghi, председател на Европейската централна банка

ECON/7/0003218 февруари 2013 г., 17.30–18.30 ч.

3. Публично изслушване с участието на Mario Draghi, председател на Европейския съвет за системен риск

ECON/7/0517318 февруари 2013 г., 18.30–19.00 ч.

4. Одобрение на протокола от заседанието от:

 • 10 януари 2013 г. PV – PE504.035v01-00

 • 21-22 януари 2013 г. PV – PE504.123v01-00

5. Съобщения на председателя

6. Приемане на преразгледания проект на графика на заседанията на комисията по икономически и парични въпроси за 2013 г.

ECON/7/0033819 февруари 2013 г., 9.00–9.30 ч.

7. Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на данъчното третиране на ваучери

ECON/7/09537

* 2012/0102(CNS) COM(2012)0206 – C7-0127/2012


Докладчик:

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)

PR – PE501.925v01-00
AM – PE502.194v01-00

Водеща:

ECON –
Подпомагаща:

JURI
 • Разглеждане на измененията

 • Краен срок за внасяне на измененията: 23 януари 2013 г., 12.00 ч.

19 февруари 2013 г., 9.30–10.00 ч.

8. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.: Европейски банков орган

ECON/7/10612

2012/2207(DEC) COM(2012)0436[36] – C7-0270/2012


Докладчик по становище:

Werner Langen (PPE)

PA – PE501.886v01-00
AM – PE504.190v02-00

Водеща:

CONT –

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

PR – PE497.816v01-00

Подпомагаща:

ECON
 • Разглеждане на измененията

 • Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2013 г., 12.00 ч.

9. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари

ECON/7/10616

2012/2209(DEC) COM(2012)0436[38] – C7-0272/2012


Докладчик по становище:

Werner Langen (PPE)

PA – PE501.884v01-00
AM – PE504.188v01-00

Водеща:

CONT –

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

PR – PE497.836v01-00

Подпомагаща:

ECON
 • Разглеждане на измененията

 • Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2013 г., 12.00 ч.

10. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

ECON/7/10856

2012/2208(DEC) COM(2012)0436[37] – C7-0271/2012


Докладчик по становище:

Werner Langen (PPE)

PA – PE501.885v01-00
AM – PE504.189v01-00

Водеща:

CONT –

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

PR – PE497.829v01-00

Подпомагаща:

ECON, EMPL
 • Разглеждане на измененията

 • Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2013 г., 12.00 ч.

19 февруари 2013 г., 10.00–11.00 ч.

*** Време за гласуване ***

11. Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии

ECON/7/10678

2012/2234(INI) COM(2012)0055


Докладчик по становище:

Thomas Mann (PPE)

PA – PE500.553v01-00
AM – PE502.082v01-00

Водеща:

EMPL* –

Ria Oomen-Ruijten (PPE)

PR – PE500.477v01-00
AM – PE502.214v02-00

Подпомагаща:

ECON*, ITRE, IMCO, FEMM
12. Специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес

ECON/7/08137

***I 2011/0359(COD) COM(2011)0779 – C7-0470/2011


Докладчик по становище:

Kay Swinburne (ECR)

PA – PE496.498v01-00
AM – PE498.134v01-00
AM – PE498.135v01-00

Водеща:

JURI* –

Sajjad Karim (ECR)

PR – PE494.551v02-00
AM – PE500.424v01-00
AM – PE500.464v01-00
DT – PE492.612v01-00

Подпомагаща:

ECON*, ITRE, IMCO
 • Приемане на проектостановището

 • Краен срок за внасяне на измененията: 25 октомври 2012 г., 12.00 ч.

13. Изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети

ECON/7/08049

***I 2011/0389(COD) COM(2011)0778 – C7-0461/2011


Докладчик по становище:

Kay Swinburne (ECR)

PA – PE496.499v01-00
AM – PE498.119v01-00

Водеща:

JURI –

Sajjad Karim (ECR)

PR – PE494.556v02-00
AM – PE500.423v02-00

Подпомагаща:

ECON, ITRE, IMCO
 • Приемане на проектостановището

 • Краен срок за внасяне на измененията: 25 октомври 2012 г., 12.00 ч.

*** Край на гласуването ***

19 февруари 2013 г., 11.00–12.00 ч.

14. Борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища

ECON/7/11580
Докладчик:

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE504.066v01-00
 • Разглеждане на проектодоклада

19 февруари 2013 г., 12.00–12.30 ч.

15. Конституционни проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз

ECON/7/093752012/2078(INI)


Докладчик по становище:

Sylvie Goulard (ALDE)

PA – PE504.128v01-00

Водеща:

AFCO –

Roberto Gualtieri (S&D)
Rafał Trzaskowski (PPE)

DT – PE500.496v01-00

Подпомагаща:

ECON, EMPL, REGI
 • Разглеждане на проектостановището

16. Разни въпроси

17. Следващо(и) заседание(я)

понеделник, 25 февруари 2013 г., 15.00–18.30 ч.
вторник, 26 февруари 2013 г., 9.00–12.30 ч.

OJ\926480BG.rtf PE504.347v01-00

BG Единство в многообразието BG

Каталог: RegData -> commissions -> econ
econ -> Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) №223/2009 относно европейската статистика (com
commissions -> Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
commissions -> Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции
commissions -> Доклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
econ -> Въпрос с искане за писмен отговор z 09/2011
econ -> {econ}Комисия по икономически и парични въпроси
econ -> Въпрос с искане за устен отговор z 000033/2012


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница