Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламентДата22.07.2016
Размер122.43 Kb.
#795
ТипПрограма

BG


Точка Б.1. a)
503-та

сесия/декември


КРАТЪК ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

_____________


10 и 11 декември 2014 г., сряда и четвъртък

Сграда „Charlemagne“ (Европейска комисия), зала S3

B – 1040 Брюксел

_____________


Откриване на сесията: 10 декември 2014 г., сряда, в 14,30 ч.

_____________


25-а годишнина от „Падането на Желязната завеса“,

10 декември 2014 г., сряда, от 14,30 ч. с изказване на:


  • г-н Лех Валенса, бивш президент на Полша


Работна програма на Европейския парламент,

10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч. с участието на:


  • г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент


Дебат на тема „Международен ден на хората с увреждания“

_____________Напомняме Ви да се подпишете в присъствения списък на влизане в залата.

Внимание: това не е окончателният вариант на проекта на дневен ред, който ще бъде одобрен от Бюрото на 9 декември 2014 г.

10 и 11 декември 2014 г., сряда и четвъртък


10,00 ч.

I група

Зала JDE 51


9,30 ч.

II група

Зала JDE 62

10,00 ч.

III група

Зала JDE 5214,30 ч.


ОТКРИВАНЕ НА ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ


Европейска комисия, сграда „Charlemagne“

Зала S3Проверка на кворумаПриемане на проекта на дневен редПриемане на протокола от 502-рата пленарна сесия, състояла се на 15 и 16 октомври 2014 г. (EESC-2014-05150-00-00-PV-TRA)ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩАТА НА КОМИТЕТА

(редът на разглеждане ще бъде определен допълнително)
TEN/542

Интегриране на морското наблюдение (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета — По добра осведоменост за ситуацията чрез засилено сътрудничество между органите за морско наблюдение: следващи стъпки в рамките на Общата среда за обмен на информация (CISE) за морската област на ЕС

COM(2014) 451 final

EESC-2014-03457-APA-TRAДокладчик: г-н Christos Polyzogopoulos (II гр. – EL)
TEN/552

Капацитет на летищата в ЕС (проучвателно становище по искане на Комисията)

EESC-2014-04093-APA-TRAДокладчик: г-н Jacek Krawczyk (I гр. – PL)
TEN/555

Европейското кино в цифровата епоха (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Европейското кино в цифровата епоха: Установяване на взаимовръзки между културното многообразие и конкурентоспособността

COM(2014) 272 final

EESC-2014-03718-APA-TRAДокладчик: г-жа Anna Maria Darmanin (II гр. – MT)
NAT/633

Недостатъци на настоящата система за гарантиране на продоволствена сигурност за европейците (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-02479-PA-TRAДокладчик: г-н Igor Šarmír (I гр. – SK)

Съдокладчик: г-н Pedro Narro (ІІІ гр. – ES)
NAT/650

Професионално развитие и обучение в селските райони (становище по собствена инициатива)

Докладчик: г-н Brendan Burns (І гр. – UK)

Съдокладчик: г-н Pavel Trantina (III гр. – CZ)
NAT/6511

Кръговата икономика в ЕС

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2008/98/ЕО относно отпадъците, 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки, 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване

COM(2014) 0397 final – 2014/0201 COD

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Към кръгова икономика: програма за Европа с нулеви отпадъци

COM(2014) 398 final

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно възможности за ресурсна ефективност в строителния сектор


COM(2014) 0445 final

EESC-2014-05002-APA-TRAДокладчик: г-жа An Le Nouail Marlière (II гр. – FR)
NAT/6522

Кръгова икономика: създаване на работни места – Зелен план за действие за МСП (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Зелен план за действие за МСП: Да помогнем на МСП да превърнат екологичните предизвикателства в бизнес възможности

COM(2014) 440 final

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Инициатива за зелена заетост: оползотворяване на потенциала на зелената икономика за създаване на работни места

COM(2014) 446 final

EESC-2014-05003-APA-TRAДокладчик: г-н Antonello Pezzini (I гр. – IT)
NAT/657

Селскостопански продукти с произход от Турция (кодифициран текст)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция

COM(2014) 586 final – 2014/0272 COD

NAT/658

Селскостопански продукти с произход от Турция — Регламент за суспендиране на определени отстъпки (кодифициран текст)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция

COM(2014) 593 final – 2014/0275 COD

NAT/659

Тарифни квоти за месо, пшеница, лимец и трици, отпадъци и други остатъци (кодифициран текст)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на Съюзa за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци

COM(2014) 594 final – 2014/0276 COD

NAT/660

Многогодишен план за риболова в Балтийско море

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, за изменение на Регламент (EO) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета

COM(2014) 614 final – 2014/0285 COD

CCMI/122

Индустриални промени в европейския сектор на опаковките (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-00574-APA-TRAДокладчик: г-н Gonçalo Lobo Xavier (І гр. – PT)

Съдокладчик: г-н Nicola Konstantinou (Кат. 2 – EL)
CCMI/123

Приносът на дървообработването за въглеродния баланс. Европейски решения за дървообработващия сектор и държавите членки (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-02767-PA-TRAДокладчик: г-н Ludvík Jírovec (ІІІ гр. – CZ)

Съдокладчик: г-н Patrizio Pesci (Кат. 1 – IT)
REX/397

Положение и условия за работа на организациите на гражданското общество в Турция (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-01568-APA-TRAДокладчик: г-н Arno Metzler (ІІІ гр. – DE)
REX/400

Гражданското общество в Русия (становище по собствена инициатива)

Докладчик: г-жа Mall Hellam (III гр. – EE)
REX/416

Стратегия за защита и прилагане на правата върху интелектуалната собственост в трети страни (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет – Търговия, растеж и интелектуална собственост – Стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави

COM(2014) 389 final

EESC-2014-05462-APA-TRAДокладчик: г-н Jacques Lemercier (ІІ гр. – FR)
REX/422

Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия (кодифициран текст)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия

COM(2014) 308 final – 2014/0160 COD

REX/423

Общи правила за износ (кодифициран текст)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за износ

COM(2014) 322 final – 2014/0167 COD

REX/424

Общи правила за внос (кодифициран текст)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос

COM(2014) 321 final – 2014/0166 COD

REX/425

Общ режим за внос от някои трети страни (преработен текст)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общия режим за внос от някои трети страни

COM(2014) 323 final – 2014/0168 COD

REX/426

Общи правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни (преработен текст)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса

COM(2014) 345 final – 2014/0177 COD

REX/427

Обща търговска политика (кодифициран текст)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедури на Съюза в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Съюзa на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация

COM(2014) 341 final – 2014/0174 COD

ECO/363

Завършване на ИПС – ролята на данъчната политика (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-01468-APA-TRAДокладчик: г-н Carlos Trias Pintó (ІІІ гр. – ES)

Съдокладчик: г-н Petru Sorin Dandea (ІІ гр. – RO)
ECO/366

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) като инструмент на политиката на сближаване през периода 2014—2020 г. за местно, селско, градско и крайградско развитие (проучвателно становище)

EESC-2014-03156-APA-TRAДокладчик: г-н Roman Haken (ІІІ гр. – CZ)
ECO/368

Стратегия на ЕС за Алпийския регион (проучвателно становище по искане на Европейската комисия)

EESC-2014-03998-APA-TRAДокладчик: г-н Stefano Palmieri (ІІ гр. – IT)
INT/749

Научните изследвания и иновациите като източници за възстановяване на растежа (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Научните изследвания и иновациите като източници за възстановяване на растежа

COM(2014) 339 final

EESC-2014-04694-APA-TRAДокладчик: г-н Gerd Wolf (ІІІ гр. – DE)
INT/750

Програма REFIT (съобщение)

Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): настояща ситуация и перспективи

COM(2014) 368 final

EESC-2014-04458-APA-TRAДокладчик: г-н André Mordant (II гр. – BE)
INT/757

План за действие на ЕС относно правата върху интелектуалната собственост (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Към обновен консенсус относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост: план за действие на ЕС

COM(2014) 392 final

EESC-2014-05218-APA-TRAДокладчик: г-н Pedro Augusto Almeida Freire (І гр. – PT)
INT/758

Контрол върху сливанията

Бяла книга – Към по-ефективен контрол на ЕС върху сливанията

COM(2014) 449 final

EESC-2014-05222-APA-TRAДокладчик: г-н Juan Mendoza Castro (II гр. – ES)
SOC/512

Здравословни и безопасни условия на труд – стратегическа рамка за периода 2014 – 2020 г. (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 година

COM(2014) 332 final

EESC-2014-04414-APA-TRAДокладчик: г-н Carlos Manuel Trindade (II гр. – РТ)Разни
а) Промяна в състава на органите на ЕИСКОпределяне на датата на следващата пленарна сесия
КРАЙ НА ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ


Документът е достъпен на

https://membersportal.eesc.europa.eu/Toad_EESC/EESCAgendas.aspx?body=PLEN

_____________1 Законодателен пакет относно кръговата икономика: 1 проучвателна група от 12 членове на специализирана секция TEN и на CCMI (NAT/651).

2 Законодателен пакет относно кръговата икономика: 1 проучвателна група от 9 членове на специализирана секция INT и на SOC (NAT/652).

EESC-2014-05885-00-00-CONVPOJ-TRA (FR) /3

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница