Защитени зони от мрежата Натура 2000Дата20.09.2016
Размер21.78 Kb.
Защитени зони от мрежата Натура 2000

Европейската екологична мрежа "Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания и местообитания на животински видове от европейско значение.

Нейната цел е опазване на биологичното разнообразие; осигуряване на достатъчно места със съответните условия на средата, необходими за живота на дивите растителни и животински видове; създаване на условия за генетичен обмен между разделени популации, с цел обогатяване на видовото разнообразие и ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху природата и биоразнообразието.

За всяка защитена зона се изготвя заповед за обявяване, в която ще бъдат определени съответни режими и забрани за дейностите, които биха оказали отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитените зони.

Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта /ОС/ им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, съгласно разпоредбите на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.

На територията на област Враца има 18 защитени зони, от които три са за опазване на дивите птици и 15 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Обект на защита в зоните по Натура 2000 са около 140 природни местообитания и над 600 вида животни и растения, които са определени като значими за Европейската общност.Община Оряхово

Защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна:
  • ЗЗ „Река Огоста” с код BG0000614, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. Попада в землището на гр.Оряхово, на площ около 4500 дка;
Видра(Lutra lutra) Обикновена блатна костенурка(Emys orbicularis)


  • ЗЗ “Остров” с код BG0000334 , включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. Попада в землищата на с. Лесковец, с. Селановци, с. Галово и с.Остров, на площ от 39186,0 дка;Острови Есперанто и Масата Червенокоремната бумка (Bombina bombina)


  • ЗЗ “Островска степ-Вадин” с код BG0000528, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. Попада в землищата на с.Остров и с. Горни Вадин, на площ от 3 012, 858 дка.
Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata)
Каталог: user pic
user pic -> Конкурс за съвременна хореография Враца -15 и 16 април 2016 г. Цел: Да презентира, популяризира, обогати и усъвършенства репертоара, да създаде сцена за
user pic -> Презентация на регионалния тв канал Телевизия Враца правен статут
user pic -> Презентация за живота и делото на Васил Левски. 5-8 клас, соу. Място на провеждане: Зала за мероприятия в библиотеката на читалището
user pic -> За взаимоотношенията с крайните потребители на “михайлов тв” оод
user pic -> Музите в италия 4 8 април 2011 г., Италия – римини п р о г р а м а
user pic -> Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда
user pic -> Защитени зони от мрежата Натура 2000
user pic -> Защитени зони от мрежата Натура 2000
user pic -> Защитени зони от мрежата Натура 2000


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница