Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за мпс, собственост на дп рвд, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост


Раздел V – Критерий за оценка на офертитестраница2/4
Дата13.09.2016
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4
Раздел V – Критерий за оценка на офертите

1. Критерият за оценка на офертите ще бъде „най-ниска цена” (застрахователна премия) за съответната обособена позиция.


Оценката по обособена позиция 3 ще се извърши по следната формула:

Кi,3 = 80xPmin1/Pi1 + 20хPmin2/Pi2


Pmax – е максималният брой точки, получени при оценката на офертата на участник по ценовите показатели, формиращи Pi.

Pi - общ брой точки, получени при оценката на офертата на i-тия участник по следните ценови показатели:

Pi1 – е цената (застрахователната премия в евро), предложена от “i –тия“ участник, за едно лице при срок на застраховката от 1 до 7 дни (вкл.);

Pmin1 – е най-ниската цена (застрахователна премия в евро), предложена от участник в поръчката, за едно лице при срок на застраховката от 1 до 7 дни (вкл.);

Pi2 – е цената (застрахователната премия в евро), предложена от “i –тия “ участник, за едно лице при срок на застраховката над 7 дни;

Pmin2 – е най-ниската цена (застрахователна премия в евро), предложена от участник в поръчката, за едно лице при срок на застраховката над 7 дни;


2. До оценяване ще бъдат допуснати само офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.
3. На първо място ще бъде класиран участникът в процедурата, който е предложил най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката по съответната позиция.
4. Класирането на останалите участници ще се извърши според стойността на предложената от тях цена за изпълнение на поръчката по съответната позиция.
Офертите на участниците ще се оценяват и класират поотделно за всяка една позиция.
Раздел VІ – Условия и ред за провеждане на процедурата
1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите
1.1. Назначаването на комисията за провеждане на откритата процедура се извършва по реда и условията на чл. 34 и чл. 35 от ЗОП.
1.2. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от комисията по реда на чл. 68-72 от ЗОП.
1.3. Офертите ще бъдат отворени в часа и деня, посочени в обявлението, в сградата на ДП РВД от комисия, назначена от Възложителя.
1.4. Участниците в процедурата, които са представили оферти или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както при отварянето на плика с предлаганата цена по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.
1.5. Информация, относно датата и часа за отваряне на пликовете с цените ще бъде публикувана в електронната страница на ДП РВД (www.bulatsa.com).
2. Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на застрахователен договор
2.1. Обявяването на класираните участници, определянето на участника, класиран на първо място за изпълнител на поръчката и сключването на застрахователен договор (полица) с него (съответно с класирания на второ място), се извършва по реда на чл. 73 и чл. 74 от ЗОП.
2.2. В застрахователния договор/полица за изпълнение на обществената поръчка задължително ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
2.3. Преди подписване на договора определеният изпълнител трябва да представи:

- гаранция за изпълнение на договора;

- документите по чл. 42, ал. 1 от ЗОП.
2.4. При необходимост, Възложителят си запазва правото да възложи повторение на услуга от същия изпълнител по реда на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП.
3. Приоритет на документите

При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация, документите ще се прилагат със следния приоритет:

а) Решение за откриване на процедурата;

б) Обявление за поръчка;

в) Указания към участниците в процедурата /Част ІІ от документацията/;

г) Проект на Договор;

д) Приложенията в Част ІІ, Раздел XII от документацията.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.Раздел VІІ – Проекти на договори

Д О Г О В О Р (по обособена позиция 1)
.........../.....................2012 г.

Днес, ............ 2012 г. в гр. София между:


1. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, регистрирано по ФД № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: София 1540, бул. “Брюксел” № 1, телефон 937 11 11, факс 980 00 43, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 000697179, представлявано от Диян Георгиев Динев - генерален директор, наричано накратко „Застрахован” от една страна, и

2. ........................................................, регистрирано в ..................................................................... ЕИК .........................................., със седалище и адрес на управление: ......................................................., телефон ........................................., факс ................................, представлявано от ..................................................................., длъжност ......................................, наричан накратко „Застраховател” от друга страна,
на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № РД -.................../...................... за класиране и определяне на изпълнители на обществената поръчка с предмет „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД” и „Застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения”, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбинаи „застраховка „Обща гражданска отговорност” за сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване” се състави и подписа настоящия договор за следното:
1. Предмет на договора

    1. По „Застраховка „Каско” Застрахователят се задължава да застрахова 80 броя МПС, подробно описани в Приложение № 1.

    2. По задължителна застраховка „Гражданска отговорност” Застрахователят се задължава да застрахова гражданската отговорност на Застрахования за 85 броя МПС, подробно описани в Приложение №1.

    3. По застраховка „Злополука на местата” Застрахователят се задължава да застрахова всички регистрирани места в 80 броя МПС-та, подробно описани в Приложение № 1.

    4. Застрахователят се задължава да предоставя застраховките по т. 1.1.и 1.3. с териториално покритие на територията на Република България и .......................... (с възможност за разширено териториално покритие, съгласно офертата на Застрахователя).

1.4.1. Застрахователят се задължава да предоставя застраховките по т. 1.2. с териториално покритие покритие на територията на Република България, на територията на другите държави членки и на територията на третите държави, чиито национални бюра на застрахователите са страна по Многостранното споразумение и .......................... (с възможност за разширено териториално покритие, съгласно офертата на Застрахователя).

    1. Застрахователят се задължава при настъпване на застрахователни събития от посочените като покрити рискове в т. 1.6. да изплати на Застрахования обезщетение, покриващо пълната загуба или действителния размер на вреда на/върху застрахованите МПС и места в тях, отговорността на лицата и отговорност към трети лица, съгласно условията на този договор.


1.6. Покрити рискове
1.6.1 По застраховка „Каско” пълна загуба или частична загуба на 80 броя МПС в резултат на:

a) земетресение, пожар, включително последиците от гасенето му, мълния, експлозия, буря, ураган, наводнение, свличане и срутване на земни пластове, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при натрупване на сняг и лед, спукване на водопроводни, канализационни, газопроводни и паропроводни инсталации, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него, или от падащи дървета или клони;

б) сблъскване или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътнотранспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата;

в) противозаконно отнемане;

г) злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

д) кражба;

е) грабеж.
1.6.2. По задължителна застраховка „Гражданска отговорност” гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на другa държавa членкa, или трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по Многостранното споразумение Международното споразумение „Зелена карта”, в която е настъпила вредата.
1.6.3. По застраховка „Злополука на местата” събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост, настъпили вследствие на злополука, като застрахователното покритие се простира върху всички места в 80 броя МПС, описани в Приложение № 1, записани в регистрационния талон, включително и мястото на водача, в сила от момента на качване в МПС до момента на слизане от същото, а именно трайна загуба на работоспособност и смърт, вследствие на злополуката.
2. Срок на застрахователния договор
2.1. Застрахователният договор се сключва за срок от една година с начало на покритието от начало 00.00 ч. на 01.01.2013 г. и край 24.00 ч. на 31.12.2013 г.

2.2. В случай, че през срока на действие на договора отпадне застрахователния интерес по отношение на част от застрахованите МПС, подробно описани в Приложение № 1, Застрахованият е длъжен да уведоми незабавно Застрахователя за това, но не по-късно от 7 дни от отпадане на интереса. В този случай действието на настоящия договор по отношение на тези МПС, се прекратява от датата, на която е отпаднал интересът на ДП РВД към тях. Застрахователят е длъжен да върне на Застрахования съответната част от платената за тези МПС застрахователна премия пропорционално на неизтеклата част от срока на договора съгласно приложената тарифа, като последващите сметки за дължимите вноски се коригират съответно.
3. Застрахователна сума
Общият размер на застрахователната сума е съгласно.Приложение № 1.
4. Застрахователна премия
4.1. Застрахователна премия, която се дължи от Застрахования е както следва:
4.1.1. За застраховка „Каско”.................................(...............) лева.

а) Данък върху застрахователната премия: ...................(.................) лева.

б) Общо...........................(......................) лева.

4.1.2. За застраховка „Гражданска отговорност”............................. лева.

а) Данък върху застрахователната премия: ...................(.................) лева.

б) Общо...........................(......................)лева.

4.1.3 За застраховка „Злополука на местата”........................ лева.

а) Данък върху застрахователната премия: ...................(.................) лева.

б) Общо...........................(......................)лева.

4.1.4. Общата застрахователна премия за всички покрити рискове е в размер на ...................(.................) лева;

а) Данък върху застрахователната премия: ...................(.................) лева.

б) Общо........................... (......................) лева.

4.2. Застрахованият се задължава да заплаща застрахователната премия за застраховки Каско” и „Злополука на местата” и „Гражданска отговорност” разсрочено на четири вноски в годината, в лева, след получаване на сметка за дължимата вноска, по банкова сметка, посочена от Застрахователя, както следва:
Банка: ...................................................................

BIC: ...............................................

IBAN: ............................................


4.3. Застрахователят се задължава да изпрати на Застрахования първата сметката за дължимата вноска по т. 4.2. при подписване на застрахователния договор, а следващите сметки за дължимите вноски в срок от десет работни дни преди настъпване на съответния падеж, настъпващ, както следва:

Падеж по втора вноска – до ............2013 г.

Падеж по трета вноска – до .............2013 г.

Падеж по четвърта вноска – до .............2013 г.


4.4. Застрахованият си запазва правото да застрахова новопридобити след сключване на настоящия договор МПС, като застрахователната премия се определя при същите тарифни условия, пропорционално на оставащия до края на договора срок, като дължимата премията се изчислява от датата на уведомлението по т. 7.1.

5. Оценка на вредите и изплащане на обезщетения
5.1. При настъпване на застрахователни събития от посочените като покрити рискове в т. 1.6. Застрахователят се задължава да изплати на Застрахования застрахователно обезщетение или сума, покриващо пълната загуба или действителния размер на вреда на/върху застрахованите МПС, определен по фактурна стойност за реално извършени услуги по възстановяване на МПС, съгласно условията на този договор.

5.2. Застрахованият, съответно увредените трети лица или застраховани лица, имат право при настъпване на застрахователното събитие, предмет на застраховката, да получат застрахователно обезщетение или застрахователна сума съгласно условията на този договор.

5.3. Размерът на застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната сума за съответната застраховка на съответното МПС.

5.3.1. При пълно погиване - размерът на вредата е равен на действителната стойност на погиналото МПС към датата на застрахователното събитие, но не повече от договорената застрахователна сума за това МПС.

5.3.2. При частично погиване вредите по настъпило застрахователно събитие се възстановяват по един от следните начини:

а) чрез възстановяване на увреденото МПС в автосервизи по списък, представен от Застрахователя (доверени сервизи);

б) по представени заверени “вярно с оригинала” копия на фактури (отговарящи на описа на щетите, изготвен при огледа на автомобила от представител на Застрахователя) за нови части и извършен ремонт от автосервизи на официалния представител (вносител) за съответната марка МПС, след предварително съгласуване със Застрахователя, като тази хипотеза се прилага задължително за МПС, които са в гаранционен срок;

в) по представени заверени “вярно с оригинала” копия на фактури (отговарящи на описа на щетите, изготвен при огледа на автомобила от представител на Застрахователя) за нови части и извършен ремонт от други автосервизи, след предварително съгласуване със Застрахователя;5.4. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят е длъжен да изплати на Застрахования застрахователното обезщетение/сума в срок до …... ( съгласно офертата на Застрахователя, не повече от 5 дни) дни след представяне на последния писмено изискан от Застрахователя документ, имащ отношение към установяването на основанието и размера на претенцията към застрахователя.

5.5. Застрахователят е длъжен да изплати застрахователното обезщетение по следната банкова сметка на Застрахования:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1,

BIC код UNCRBGSF, IBAN BG44 UNCR 7630 1000 0444 22
6. Задължения на Застрахователя
6.1. Застрахователят се задължава:

6.1.1. да издаде застрахователните полици по застраховките, описани в т. 1 при условията на настоящия договор.

6.1.2. Да заплати обезщетение/застрахователна сума при настъпило застрахователно събитие при условията на този договор, без прилагане на овехтяване или самоучастие, като размера на обезщетението е 100% от оценената щета.

6.1.3. да не използва данните, оформени като приложение към този договор и информацията, получена при или по повод изпълнение на договора, за цели, които не са свързани с предмета на този договор, освен с предварителното съгласие на Застрахования.

6.2. Застрахователят и лицата, определени от него да извършват услугите, предмет на този договор, се задължават да не разкриват пред трети лица информацията, станала им известна във връзка с изпълнението на договора и/или представляваща служебна тайна за Застрахования, освен с неговото предварително писмено съгласие.

6.3. Застрахователят се задължава да поддържа лиценза си за застраховане на рисковете, предмет на този договор за срока на действие на същия.
7. Задължения на Застрахования
7.1. По време на действие на настоящия договор Застрахованият е длъжен да уведомява писмено Застрахователя за всички новонастъпили факти и обстоятелства, за които при сключването на договора Застрахователят писмено е поставил въпрос и които имат отношение към установяване наличието на застрахователен интерес или към носения риск, включително и при придобиване на МПС от Застрахования, след сключване на настоящия договор, в срок от 7 (седем) дни от узнаването/настъпването им.

7.2. Възложителят определя своя служител, който да подписва документи във връзка с изпълнението на настоящия договор и да следи за неговото изпълнение, както следва:

....................................................................... (име, длъжност, тел., ел. поща)8. Взаимоотношения на страните при настъпване на застрахователно събитие
8.1. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:

8.1.1. в срок от ........... (съгласно офертата на Застрахователя, но не по-малко от 72 часа) от узнаването за настъпване на застрахователното събитието да уведоми писмено Застрахователя чрез попълване на уведомление за щета по образец;

8.1.2. да не променя без разрешение от Застрахователя състоянието на увредените МПС или да не предприема действия, които биха увеличили размера на вреда;

8.1.3. да осигури свободен достъп на Застрахователя до увреденото МПС;

8.2. Настъпилите вреди се установяват чрез оглед, описване и оценка от представители на Застрахователя в присъствието на Застрахования или негов представител. Срокът за оглед/повторен оглед не може да надвишава 5 работни дни от датата на уведомяването по т. 8.1.1.

8.2.1. Разноските за вещи лица, привлечени от Застрахователя, са за негова сметка. Ако Застрахованият не е съгласен с направената оценка, той може да възложи оценка на вредите на друго вещо лице за своя сметка. При различие между двете оценки и липса на споразумение, двете страни посочват трето вещо лице - арбитър като си поделят по равно разноските за него. Заключението на вещото лице арбитър е окончателно за страните.
9. Неустойки и обезщетения
9.1. В случай на забава при изплащане на застрахователно обезщетение Застрахователят дължи на Застрахования неустойка в размер на 0.5 % (половин процент) от дължимото обезщетение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността по т. 4.1.4. б). В тези случай Застрахованият задържа съответната част от гаранцията за изпълнение на договора или от стойността на следващи плащания за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение и за дължимите неустойки.

9.2. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи на Застрахователя неустойка в размер на 1/360 част от законната лихва върху просрочената сума за всеки ден от периода на забавата за плащането, но не повече от размера на това плащане.

9.3. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

9.4. В случай на загуба на лиценз за застрахователна дейност по посочените в договора рискове от Застрахователя, същият дължи на Застрахования неустойка в размер на оставащата част от стойността, посочена в т. 4.1.4. б). сума, считано от датата на прекратяване на договора по т. 11.1.4. В този случай Застрахованият задържа съответната част от гаранцията за изпълнение на договора или от стойността на дължимо плащане, а при невъзможност за удовлетворяване - по общия исков ред.

9.5. При качествено и срочно изпълнение на договорните задължения Застрахованият освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до 20 (двадесет) дни след изтичане на срока на договора.

9.6. Застрахователят носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди на Застрахования и трети лица от свои виновни действия или бездействия.
10. Давност и регресен иск
10.1. Правата по застрахователния договор се погасяват с давността, предвидена в действащото българско законодателство.

10.2. С плащането на застрахователното обезщетение Застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата - до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне.

10.3. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо Застрахователя за упражняване на неговите регресни права.

10.4. Застрахованият е длъжен при поискване от страна на Застрахователя да представи всички необходими документи, данни и доказателства, с които разполага, както и да изпълни формалностите за осъществяване правото на Застрахователя на регресен иск. Застрахованият е длъжен да съдейства на Застрахователя при набавянето на необходимата му информация и/или документация за упражняване на регресните му права.
11. Условия за прекратяване на договора
11.1.Настоящия договор се прекратява:

11.1.1. с изтичане срока на договора;

11.1.2. с едностранно едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната - при нарушение на някоя от клаузите на този договор.

11.1.3. от Застрахования, с едномесечно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на договора, съшият не е в състояние да изпълнят своите задължения.

11.1.4. от Застрахования, без предизвестие, в случай че Застрахователя изгуби лиценза си или бъде лишен от правото да упражнява дейността предмет на договора.

11.1.5. при започване на производство на ликвидация или несъстоятелност на Застрахователя, Застрахованият има право да прекрати договора със 7-дневно писмено предизвестие. В тези случаи, Застрахованият задържа гаранцията за изпълнение на договора, независимо от коя от двете страни по договора е инициативата за прекратяване.

12. Общи разпоредби
12.1. При възникване на необходимост Застрахованият си запазва правото да възложи повторение на обществената поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП. В този случай Застрахователят е длъжен да запази тарифните числа и при възлагането на повторната поръчка.

12.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

12.3. Всички спорове, възникнали между страните, при и по повод изпълнението на настоящия договор ще се решават по пътя на преговори, а при непостигане на съгласие от компетентния съд.

12.4. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път, факс или електронна поща, като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс или електронна поща. Съобщения или уведомления получени след 16:30 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.
За Застрахования: За Застрахователя:

адрес: гр. София, бул. „Брюксел” № 1 адрес: ....................................

лице за контакти: .......... лице за контакти: .................

тел. ................... тел. ………………………….

факс: ................. факс: .......................................

e-mail: ................ e-mail: ………………………


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница