Изработване на печатни материали през 2013 г за нуждите на дп рвд, идентифицирани с новото лого и новата корпоративна идентичност на дп рвд”страница1/3
Дата19.10.2018
Размер1.75 Mb.
  1   2   3


ДОКУМЕНТАЦИЯ
за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изработване на печатни материали през 2013 г. за нуждите на ДП РВД, идентифицирани с новото лого и новата корпоративна идентичност на ДП РВД” по реда и при условията на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки
Съставили: работна група по Заповед № РД-29-124/28.03.2013 г. в състав:
Председател:
Денислав Йорданов

Директор на дирекция ЧР

и.д. началник на отдел „Секретариат“
Членове:
Светлана Стефанова

ръководител на сектор ВОП, отдел „Секретариат”
Йорданка Петрова

експерт в дирекция ЧР
Димитър Маргаритов

експерт в отдел „Обществени поръчки”
Владислав Стоянов

юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване”
Веселин Цветков

специалист в отдел „Планиране и анализ”

СЪДЪРЖАНИЕ:


Раздел I – Покана
Раздел II - Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания към участниците
Раздел III - Изисквания към офертите и указания за подготовката им
Раздел IV - Условия и ред за подаване на офертите
Раздел V – Оценка на офертите
Раздел VI – Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора
Раздел VII – Необходими документи при подписване на договора
Раздел VIII – Проект на договор
Раздел IХ – Приложения
Приложение № 1 – Технически спецификации и количества

Приложение № 2 – Оферта (образец)

Приложение № 3 – Предлагана цена (образец)

Приложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (образец)

Приложение № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (образец)

Приложение № 6 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец)

Приложение № 7 – Банкова гаранция за изпълнение (образец)

Приложение № 8 – Лого на ДП РВД, елементи на корпоративната идентичност и техни вариации.Раздел II

Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания към участниците
1. Предметът на обществената поръчка включва изработване на печатни материали за нуждите на ДП РВД през 2013 г., идентифицирани с новото лого и новата корпоративна идентичност на ДП РВД и вариациите им. В тази връзка е необходимо през 2013 г. да бъдат изработени следните печатни материали:

  1. Визитни картички за служителите и ръководния състав на ДП РВД;

  2. Представителни бланки с логото на ДП РВД във формат А4;

  3. Годишен финансов отчет на ДП РВД за 2012 г.;

  4. Юбилейно издание по повод 45-та годишнина на ДП РВД през 2014 г.;

  5. Сезонни печатни материали за 2014 г., в т.ч. многолистни календари за 2014 г., работни календари за 2014 г., работни бележници във формат А5 за 2014 г.;

  6. Информационни и кампанийни брошури/листовки и плакати;

1.7. Работни папки, работни блок бележници във формат А5 и информационен бюлетин на DANUBE FAB.

2. Изискванията към лицата, които ще подават оферти, са както следва:

2.1. да имат най-малко 5 изпълнени договора през последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата, в областта на графичния дизайн, предпечатната подготовка, печата и полиграфията;

2.2. да притежават валиден сертификат по ISO 9001:2008 система за управление на качеството или еквивалентен, с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка.

Сертификатът трябва да е издаден от орган по сертификация, с валидна акредитация по стандарта ISO 17021, издадена от национален орган по акредитация, на държава - страна по споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация (ЕA MLA) или на Международния форум по акредитация (IAF MLA), в област сертификация на системи за управление по стандарт ISO 9001:2008 и с ЕAC/NACE код покриващ обхвата на дейността, предмет на настоящата поръчка.

2.3. да разполагат със собствена печатна база и машини за офсетов и дигитален печат, необходими за производството на описаната печатна продукция или да използват ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докажат, че ще имат на свое разположение тези ресурси;

2.4. да разполагат със собствено студио за графичен дизайн и предпечатна подготовка или да използват ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докажат, че ще имат на свое разположение тези ресурси.
Раздел III

Изисквания към офертите и указания за подготовката им
1. Общи изисквания

1.1. Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на възложителя.

1.2. Офертата трябва да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице.

1.3. Срокът на валидност на офертата да е не по-кратък от 90 (деветдесет) дни.
2. Изисквания към съдържанието на офертата

Офертата трябва да съдържа:2.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

2.2. Списък на изпълнени договори съгласно изискванията на т. 2.1. от Раздел ІІ на настоящата документация с посочване на стойности, дати и получатели, придружен от препоръки за добро изпълнение;

2.3. Валиден сертификат по ISO 9001:2008 система за управление на качеството или еквивалентен, с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка, издаден от съответния орган, съгласно изискванията на т. 2.2. от Раздел ІІ на настоящата документация.

2.4. Документи, доказващи наличие на собствена печатна база и машини за офсетов и дигитален печат, необходими за производството на описаната печатна продукция, и документи за наличие на собствено студио за графичен дизайн и предпечатна подготовка; в случай, че участникът ще използва ресурсите на трети лица при изпълнение на поръчката, той трябва да представи копия от документите за собственост за съответните активи и документ, съдържащ писменото съгласие на третото лице-собственик за предоставяне на ресурсите при изпълнението на поръчката.

2.5. Попълнен образец на оферта, съгласно Приложение № 2.

2.6. Предлагана цена съгласно образеца в Приложение № 3.

2.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 съгласно образеца в Приложение № 4.

2.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 съгласно образеца в Приложение № 5.

2.9. В случай, че участникът предвижда да ползва подизпълнители, същите се посочват в образеца на оферта (съгласно Приложение № 2), като се попълва и информация за вида и дела на тяхното участие. Всеки от подизпълнителите трябва да представи декларация за съгласие по Приложение № 6 (оригинал).

2.10. В случай, че участникът предвижда да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката същият следва да представи съответни доказателства, че ще има на разположение тези ресурси.

2.11. Нотариално заверено пълномощно, в случай, че лицето, което ще представлява участника в процедурата, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното трябва да бъде легализирано и преведено на български език.
Раздел IV

Условия и ред за подаване на офертите
1. Офертите трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик в деловодството на ДП РВД на адрес: 1540 София, бул. "Брюксел" № 1, в срока, определен в публичната покана.

2. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.
Раздел V

Оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите ще бъде „икономически най-изгодна оферта”.

До оценяване ще бъдат допуснати само офертите на участниците, които отговарят на обявените от възложителя изисквания за изпълнение на поръчката.Съгласно обявения критерий, офертата ще бъде оценена по следната формула:
1. Комплексната оценка на всяка оферта ще се определя в сравнение между нея и минималната или максималната оценка от другите оферти по всеки отделен показател съгласно следните формули:

Кi,compl = Ki,1 x 0,45 + Ki,2 x 0,45 + Ki,3 x 0,10 където:


Кi,compl – е комплексната оценка на съответната оферта;

i – е пореден номер на офертата;

i = 1 до n, където n е общия брой на участниците.
2. , където:

Ci – е общата цена на артикулите от техническите спецификации на обществената поръчка, предложена от съответния участник в процедурата;

Cmin – е най-ниската обща цена на артикулите от техническите спецификации на обществената поръчка, предложена от участник в процедурата.
3. , където:
Мi – е броят точки, получен от съответния участник като оценка по показателя „оценка на визията за изпълнение на печатните материали”;

Mmax – е максималният брой точки, които участник в процедурата може да получи като оценка по показателя „оценка на визията за изпълнение на печатните материали”.

Показателят M може да приема стойности в интервала от 5 до 25 точки.
Оценката на комисията по показателя M ще бъде обща, като броят точки ще бъде присъждан на всеки участник по отделните показатели.
Оценката по показателя М ще се формира от сбора от получените точки съгласно показателите, посочени в следната таблица:
Оценяван печатен материал


Показатели за оценяване на M,iБрой точки5


2,5


1

1

Годишен финансов отчет

Предложеният модел отразява в пълна степен идейната концепция на възложителя по отношение на графичния дизайн и интегрирането на новите символи на корпоративната идентичност на предприятието с подходящо използване на допълващи символи и елементи.

Предложеният модел отговаря на идейната концепция на възложителя, графичният дизайн интегрира новите символи на корпоративната идентичност на предприятието по подходящ начин, наблюдават се несъществени слабости в композиционно отношение при използването на други символи и елементи.

Предложеният модел отговаря на идейната концепция на възложителя, съдържа новите символи на корпоративната идентичност на предприятието, но се наблюдават слабости в графичния дизайн и при използване на допълващи символи и елементи в цялостното оформление на продукта.

Брой точки5


2,5


1

2

Юбилейно издание

Предложеният модел отразява в пълна степен идейната концепция на възложителя по отношение на графичния дизайн и интегрирането на новите символи на корпоративната идентичност на предприятието с подходящо използване на допълващи символи и елементи.

Предложеният модел отговаря на идейната концепция на възложителя, графичният дизайн интегрира новите символи на корпоративната идентичност на предприятието по подходящ начин, наблюдават се несъществени слабости в композиционно отношение при използването на други символи и елементи.

Предложеният модел отговаря на идейната концепция на възложителя, съдържа новите символи на корпоративната идентичност на предприятието, но се наблюдават слабости в графичния дизайн и при използване на допълващи символи и елементи в цялостното оформление на продукта.

Брой точки5


2,5


1

3

Календари

Предложеният модел отразява в пълна степен идейната концепция на възложителя по отношение на графичния дизайн и интегрирането на новите символи на корпоративната идентичност на предприятието с подходящо използване на допълващи символи и елементи.

Предложеният модел отговаря на идейната концепция на възложителя, графичният дизайн интегрира новите символи на корпоративната идентичност на предприятието по подходящ начин, наблюдават се несъществени слабости в композиционно отношение при използването на други символи и елементи.

Предложеният модел отговаря на идейната концепция на възложителя, съдържа новите символи на корпоративната идентичност на предприятието, но се наблюдават слабости в графичния дизайн и при използване на допълващи символи и елементи в цялостното оформление на продукта.

Брой точки5


2,5


1

4

Информационни и кампанийни брошури

Предложеният модел отразява в пълна степен идейната концепция на възложителя по отношение на графичния дизайн и интегрирането на новите символи на корпоративната идентичност на предприятието с подходящо използване на допълващи символи и елементи.

Предложеният модел отговаря на идейната концепция на възложителя, графичният дизайн интегрира новите символи на корпоративната идентичност на предприятието по подходящ начин, наблюдават се несъществени слабости в композиционно отношение при използването на други символи и елементи.

Предложеният модел отговаря на идейната концепция на възложителя, съдържа новите символи на корпоративната идентичност на предприятието, но се наблюдават слабости в графичния дизайн и при използване на допълващи символи и елементи в цялостното оформление на продукта.

Брой точки5


2,5


1

5

Работни папки DANUBE FAB

Предложеният модел отразява в пълна степен идейната концепция на възложителя по отношение на графичния дизайн и интегрирането на новите символи на корпоративната идентичност на предприятието с подходящо използване на допълващи символи и елементи.

Предложеният модел отговаря на идейната концепция на възложителя, графичният дизайн интегрира новите символи на корпоративната идентичност на предприятието по подходящ начин, наблюдават се несъществени слабости в композиционно отношение при използването на други символи и елементи.

Предложеният модел отговаря на идейната концепция на възложителя, съдържа новите символи на корпоративната идентичност на предприятието, но се наблюдават слабости в графичния дизайн и при използване на допълващи символи и елементи в цялостното оформление на продукта.

4. Ki,3 = Хimax, където:
Хi – е броят точки, получен от съответния участник като оценка по показателя „представена мостра от хартия за производство на визитни картички”;

Хmax – е максималният брой точки, които участник в процедурата може да получи като оценка по показателя „представена мостра от хартия за производство на визитни картички”.


Показателят Х може да приема стойности от 1, 5 или 10 точки.
Оценката на комисията по показателя Х ще бъде обща.
Оценката по показателя Х ще се формира по следната скала:10 точки


5 точки


1 точка

Предоставената мостра надвишава изискванията на възложителя по отношение на грамаж на хартията; налице е подходяща комбинация на характеристиките, позволяваща създаването на оптимален продукт за представителни и делови нужди.

Предоставената мостра изпълнява изискванията на възложителя по отношение на грамаж на хартията; комбинацията на характеристиките позволява създаването на продукт за представителни и делови нужди, импониращ със символите на корпоративната идентичност на предприятието.

Предоставената мостра изпълнява изискванията на възложителя по отношение на грамаж на хартията; характеристиките й в своята цялост не гарантират в пълна степен създаване наоптимален продукт за представителни и делови нужди , отчитащ елементите на корпоративната идентичност на предприятието.


5. Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред, като най-високата комплексна оценка е равна на 1.
6. На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на комплексната оценка Кi, compl.

Раздел VI

Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата оферирана цена на печатните материали и може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по банковата сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк" АД, „Агенция Митница Летище София”,

гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1,

Банков код BIC: UNCRBGSF,

Банкова сметка IBAN: BG80UNCR76305000044414.

В платежния документ трябва да се посочи, като основание за внасяне на сумата, номерът на решението за определяне на изпълнител на поръчката, за което се внася гаранцията.б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на възложителя, съгласно образеца представен в Приложение № 7 от настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.

2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на проекта на договор.

Раздел VII

Необходими документи при подписване на договора
При подписване на договора определеният за изпълнител трябва да представи:

1. гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от общата оферирана цена на печатните материали без ДДС;

2. документи по чл. 101e, ал. 2 от ЗОП;

Раздел VIII – Проект на договор
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница