Bg а социална сигурност на работници мигрантиДата10.05.2017
Размер125.65 Kb.
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ Виж “Указания” на стр. 4

З

Е 401


BG
А СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ


НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ (1)


УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕМЕЙНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Рег. 1408/71: чл. 73; чл. 74; чл. 77; чл. 78
Рег. 574/72: чл. 86.2; чл. 88; чл. 90; чл. 91; чл. 92

А. Молба за издаване на удостоверение

1
ٱ Наето лице ٱ Лице, издържащо сирак ٱ Пенсионер (схема за наети лица) (4)

ٱ Самостоятелно заето ٱ Сирак ٱ Пенсионер (схема за самостоятелно

лице заети лица) (4)
  1. Фамилия (1а)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 Име и презиме Предишни имена (1а) Място на раждане (2)

.………………………….. .. …. …………………….. .. ….…………………..………………

1.3 Дата на раждане Пол Гражданство (2)

………………………. ………… ……………………….… ……………………………………..

1.4 Кодов №/Осигурителен № (3)………………………………………………………………………………………..………

1.5 Гражданско състояние ٱ неженен/неомъжена ٱ женен/омъжена ٱ вдовец/вдовица

ٱ разведен/разведена ٱ разделен/разделена (5) ٱ живеещ на семейни

начала (6) (7)

1.6 Адрес в страната на пребиваване на членовете на семейството:

Улица …………………………………………………………………… № ……………….…………………….………

Пощ. код ……………… Населено място …………………………… Държава.. ……………..………………………


……………………………………………………………………………………………………………………

2

ٱ Съпруг/съпруга ٱ Разведен/а или живеещ/а във фактическа раздяла съпруг/ана работещия или пенсионера

ٱ Преживял родител (8) ٱ Постоянен партньор (6) (7)
2.1 Фамилия (1а)

……………………………………………………………………………………………………………………..…………

2.2 Име и презиме Предишни имена (1а) Място на раждане (2)

……………………………... . ………………….. .….…… …………………………………………

2.3 Дата на раждане Пол Гражданство Кодов №/Осигурителен № (3)

…………………………. ………………. ………………………… ………………………………………..

2.4 Адрес

Улица: ………………………………………………………………… № ……………………………………….…

Пощ. код ……………… Населено място ………………………… Държава ………………………………….

2.5 Упражняване на доходоносна заетост: ٱ Да ٱ Не
3


Лице/лица, освен съпруга/съпругата, в чието домакинство живеят членовете на семейството


3.1 Фамилия ()

……………………………………………………………………………………………………………….……….………

3.2 Име и презиме Предишни имена (1а) Място на раждане (2)

…………………………… ………………….. .….……… ………………………………….………

3.3 Дата на раждане Пол Гражданство Номер на личната карта (3)

…………………………. ………………. ………………………… …………………………………….……

3.4 Родствена връзка с детето/ децата ………………………………………………………………………….……..

3.5 Адрес:

Улица: ………………………………………………………………… № ………………………………………….

Пощ. код: ……………… Населено място: …………………………… Държава: …………………………………..

3.6 Упражняване на доходоносна заетост: ٱ Да ٱ Не
Е 401


Ч
4
ленове на семейството, живеещи с посочените в т. 2 или т. 3 лица, за които се подава молба

за семейни обезщетения
Фамилия Име и презиме Дата на раждане (9) Родствена връзка (10) Местожителство Номер за социална

сигурност(3)

…………….. …………………. …………………… …………………… …………………. ………………….….... …………….. …………………. …………………… …………………… …………………. …………….…….….. ……………… ………………… …………………… …………………… …………………. ……………..……..…..

…………….. ………………… …………………… …………………… …………………. ………………..….….

…………….. ………………… …………………… …………………… …………………. ………………..….….

…………….. ………………… …………………… …………………… …………………. ……………..….…….

…………….. ………………… …………………… …………………… …………………. ……………..……..….

……………… ………………… …………………… .…………………… ………………… ……………..……..….

……………… ………………… …………………… …………………… ………………… ………………………

……………… ………………… …………………… …………………… ………………… ………………..…….5


Компетентна институция за предоставяне на семейни обезщетения


5.1 Наименование: …………………………………………………………………….………………………………………....

  1. Адрес (11) : …………………………………………………………………………..…………………. …………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………...….

5.3 Рег. №: ………………………………………………………………………………………………..………………...……..Е 401Б. УдостоверениеЧаст Б на формуляра се попълва от службата за регистрация на жителите или от службата/ звеното по гражданското състояние в страната на пребиваване на членовете на семейството (13)


6.1

Фамилия (1а)

Име и презиме


Дата на раждане (9)


Родствена връзка (10)


 1. ……………………….

 2. ……………………….

 3. ……………………….

 4. ……………………….

 5. ……………………….

 6. ……………………….

 7. ……………………….

 8. ……………………….

 9. ……………………….

 10. ……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

………………………

………………………..

……………………………………………….


……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………….

………………………….

………………………….

……………………..….…….

……………………..…….…………………………….….

………………………..…….

………………………..…….

………………………..…….

………………….…….…….

……………………..……….

……………………..……….

…………………………..….


6.2


Забележки (13)

………………………………………………………………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………………………………….…….

7

Информация, предназначена само за датска, исландска или норвежка институция (9)
  1. Лице, упражняващо родителски права:

……………………………………………………………………………………………………………………..

7.2 Издръжката на децата ٱ се плаща ٱ не се плаща от държавни средства


7.3 Майката и/или бащата на децата ٱ е/са ٱ не са/не е починала (починал) (15)

Ако да, дата на смъртта: ……………………………………………………………………………………….


7.4 Майката и/или бащата на децата ٱ получава/получават ٱ не получава/ не получават (15)

пенсия за старост и инвалидност
8

Удостоверение от службата за регистрация на гражданите или на друг орган / службаза гражданското състояние (12)

Верността на горните данни се потвърждава от представените ни официални документи


8.1 Наименование и адрес на регистрационната служба, орган или администрация (11): ………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………….…...

8.2 Печат: 8.3 Дата:

…………………………………………………  1. Подпис

………………………………………………....Е 401


УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва с печатни букви. При попълване не започвайте преди прекъснатата линия и не пишете след края й. Формулярът се състои от пет страници, които се прилагат винаги, независимо дали са попълнени или не. Формулярът се попълва на езика на институцията, посочена в т. 8.

БЕЛЕЖКИ
(1) Символ на държавата, чиято институция попълва формуляра: BЕ = Белгия; CZ = Република Чехия;

DK = Дания; DE = Германия; EE = Естония; GR = Гърция; ES = Испания; FR = Франция; IE = Ирландия;

IT = Италия; CY = Кипър; LV = Латвия; LT = Литва; LU = Люксембург; HU = Унгария; MT = Малта;

NL = Нидерландия; АТ = Австрия; PL = Полша; PТ = Португалия; Sl = Словения; SK = Словакия;

Fl = Финландия; SЕ = Швеция; UK = Великобритания, IS = Исландия; LI = Лихтенщайн; NO = Норвегия;

CH = Швейцария


(1а) За испански граждани се посочват двете имена. За португалски граждани се посочват всички имена (собствени

имена, фамилно име, моминско име) по реда на записване в регистъра за гражданското състояние, както са

посочени в личната карта или задграничния паспорт.
() Това включва и името по рождение
(2) За португалски населени места, посочете също енория и община.
(3) В зависимост от получаващата институция се посочва следното за чешка институция: номер на раждане; за

кипърски граждани – кипърския личен номер, при лица, които не са кипърски граждани – номера на

регистрационното свидетелство за чужденци ARC (Alien registration Certificate); за датска институция –

номера по CPR; за финска институция – номера по регистъра на населението; за шведска институция –

личният номер (personnummer); за исландска институция - личният кодов номер (kennitala); за латвийска

институция – личният номер; за институция от Лихтенщайн – номер по АНV; за литовска институция –

личният номер; за унгарска институция – номерът на социалната осигуровка (TAJ); за малтийска институция –

за малтийски граждани: номера на личната карта а за не-малтийски граждани: номерът на малтийската

социална осигуровка; за норвежка институция – личният номер (fedselnummer); за белгийска институция –

номерът на националната социално осигуровка (NISS); за германска институция от системата на общото

осигуряване – осигурителният номер (VSNR); за испанска институция – за испански граждани: номерът,

отбелязан върху личната карта (D.N.I.-), а за чужденци – Номерът N.I.E., дори ако паспортът е изтекъл; за

полска институция – номерът по PESEL и номерът по NIP; за португалска институция – и регистрационният

номер в общата осигурителна система, ако съответното лице е осигурено по линия на португалската система за

осигуряване на държавни служители; за словашка институция – личният номер (EMSO); за швейцарска

институция - осигурителният номер по AVS/AI(AHV/IV).

(4) В Дания, Полша, Словакия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария се прави разлика между пенсионна

система за работници и пенсионна система за самостоятелно заети лица.

(5) За норвежките институции се посочва датата на раздялата.

(6) Посочва се за чешки, датски, исландски и норвежки институции.

(7) Тази информация почива на декларация, подавана от съответното лице.

(8) Попълва се само, ако вече не е посочено в т. 1.

(9) За датски и норвежки институции се посочват само децата, които не са навършили 18-годишна възраст. За

латвийски институции се посочват само децата до 15-годишна възраст, както и несемейни деца до 20-годишна

възраст, които посещават общообразователно или професионално училище и не получават стипендии за

обучение.

(10) Родствената връзка на всеки член на семейството с работника се обозначава както следва:

А = дете, родено от брак. В Испания и Полша: дете родено от брака и извънбрачно дете

В = дете, признато за родено от брак

С = осиновено дете

D = дете, неродено от брак (ако удостоверението се попълва за работодател от мъжки пол, извънбрачните

деца се споменават само ако бащинството или задължението за издръжка са официално установени).

Е = дете на съпруга, което живее в домакинството на работника.

F = внуци и братя и сестри, които работникът е приел в домакинството си; ако компетентната институция е

гръцка, също и племенници до 3-та степен. Ако компетентната институция е полска, внуци и братя и

сестри се вписват само ако лицето, имащо право на обезщетение или брачният му партньор е законеннастойник на децата.

Е 401

G = други деца, които постоянно живеят в домакинството на работника като собствени деца (приемни деца).

Ако компетентната институция е полска, други деца се посочват, само ако подателят на молбата или

брачният му партньор е техен законен настойник.

Н = за чешки институции се описват други форми на родителски права (родителски права, присъдени по

съдебен ред на други лица, различни от родители, настойник, приемни родители и т. н.). Други

родствени отношения (напр. дядо) се описват пълно.

По чешкото законодателство децата, обявени за родени от брака (= В) и осиновените деца (= С) имат

еднакъв статут.

(11) Улица, номер, пощенски код, населено място, държава.

(12) В Испания: в зависимост от конкретния случай или Direccion Provincial del Instituto Nacional de la

Seguridad Social (Дирекция на службата за социална сигурност на провинцията) или Autoridad Municipal

(общинската служба) в мястото на пребиваване; за моряци: Direccion Provincial del Instituto Nacional de la

Marina (Дирекция на службата за социална сигурност на флота);

Във Франция: Кметът (службата по гражданското състояние) или Caisse d’allocations familliales (Касата за

детски надбавки);

В Ирландия: Department of Social and Family Affairs, Child Benefit Section (Министерство на социалните

въпроси и семейството, направление Детски надбавки), St.Oliver Plunkett Road, Letterkenny, County

Donegal;


В Кипър: Министерство на финансите, направление Надбавки и обезщетения (Ministry of Finance,

Grants and Benefits Service), 1489 Nicosia;

В Латвия: Valsts socialas adprosinasans agentura (Държавна служба за социално осигуряване), Рига

В Полша: Общината или окръга

В Португалия: Junta de Freguesia (Общинската администрация) в мястото на пребиваване на членовете на

семейството.

В Словакия: Urad prace, socialnych veci a rodiny (Служба по социалните въпроси, труда и семейството) в мястото на пребиваване на подателя на молбата;

Във Финландия: Институтът за социално осигуряване в Хелзинки;

В Швеция: Försäkingskassan (Социално-осигурителната каса) в мястото на пребиваване;

В Обединеното кралство: Inland Revenue, Child Benefit Office (GB) (Финансовата администрация, служба за

детски надбавки), PO Box 1, Newcastle-upon-Tyne NE 88 IAA респ. за Северна Ирландия: Child Benefit

Office (NI) (Служба за детски надбавки), Windsor House, 9-15 Bedford Street Belfast BT2 7UW и Irland

Revenue, Tax Credits Office (Northern Ireland) (Финансова администрация, Служба помощи), 52-58 Great

Victoria Street, Belfast BT2 7WF в зависимост от изискванията;

В Швейцария: Общината (служба по гражданското състояние) в мястото на пребиваване.


 1. (13) Ако едно дете не живее на адреса, посочен в т. 2.5 или 3.6, посочва се другият адрес. За полски и

норвежки институции, моля посочвайте дали детето е настанено в дом за деца без родители,

в специализирано училище или в друго специализирано заведение.

(14) Тези данни се посочват, само ако службите разполагат с тях.

(15) Моля, зачертайте ненужното.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница