Чез разпределение българия” ад за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: «въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «чез разпределение българия»страница6/9
Дата20.07.2018
Размер1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


(избройте имената и адресите на подизпълнителите, дела на тяхното участие (процент от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, включително за обособената позиция, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител).

Настоящата оферта е валидна за период от 90 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите.


Неразделна част от настоящата оферта са следните приложения:
1. плик № 1 – запечатан, непрозрачен с надпис „Документи за подбор” и наименованието на участника, съдържащ:

    • Списък на документите, съдържащи се в офертата с приложени всички документи – заверени от участника копия и оригинали, изготвени по образец.


2. плик № 2 – запечатан, непрозрачен с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и наименованието на участника, съдържащ:

    • Техническо предложение.


3. плик № 3 – запечатан, непрозрачен с надпис „Предлагана цена” и наименованието на участника, съдържащ:

    • Ценово предложение.


Забележка: В общият плик №3 следва да бъдат поставени толкова ценови предложения в отделни запечатани пликове, за колкото обособени позиции участва всеки участник.

Дата _______. _______ .2012 година Подпис __________________________

Име и Фамилия ____________________
Печат

Приложение 2. Списък на документите съдържащи се в офертатаОБРАЗЕЦ!


списък на документите, съдържащи се в Офертата
настоящия списък с приложени всички документи от него

се поставят в плик № 1

Съдържание

Страница №Оферта за участие в процедурата, изготвена по образец


Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника


Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно член 23 от Закона за търговския регистър, ако участникът е юридическо лице или едноличен търговец.

Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.

Обединения, участващи в процедурата представят документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.

Физическите лица, участници в процедурата представят копие от документ за самоличност.

Документите следва да бъдат издадени не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представянето им.Пълномощно на лицето подписващо офертата

(когато не е подписано от управляващия участника)


Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. (1) т. 1 и ал. (2) т. 2 от ЗОП


Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. (1) т. 2 и т. 3 и ал. (2) т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП


Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. (5) от ЗОП


Документи за подизпълнителите, когато се предвижда участието на подизпълнители

Когато участникът предвижда да използва подизпълнители, документите по т. 3, 5, 6, 7, 9 и съответните документи по т. 9 и 10 се представят за всеки от тях
Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника, а именно:

 • Информация за оборота на услугите на участника, които са обект на поръчката за 2009, 2010 и 2011 години – представя се под формата на декларация, подписана от представляващия участника;

 • Валидна застраховка „Професионална отговорност”, валидна към датата посочена като краен срок за подаване на оферти (копиe)


Доказателства за техническа възможност и /или квалификация на участника за изпълнение на поръчката, а именно:
10.1. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1., 2., 3. и 4. от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).
10.2. Копие от сертификат за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 (или еквивалентен) за дейността която извършват – охранителна дейност, който трябва да е валиден към датата, посочена като краен срок за подаване на оферти
10.3. Копие от сертификат за управление на здравето и безопасността при работа по BS OHSAS 18001:2007 за дейността която извършват – охранителна дейност, който трябва да е валиден към датата, посочена като краен срок за подаване на оферти
10.4. Декларация със списък на изпълнените през 2009, 2010 и 2011 г. основни договори, придружени с препоръки за добро изпълнение.

Минимално изискване: Общата стойност на изпълнените през последните три години договори за охрана да бъде равна или по-висока от 3 000 000 лева без ДДС.
10.5. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника през 2009, 2010 и 2011 години, издаден към датата на обявяване на настоящата процедура.

Минимално изискване: Участниците да разполагат с минимум 100 лица, назначени по трудови договори


Документ за внесена гаранция за участие


Документ за закупена документацията за участие


Декларации за извършен оглед на обектите, включени в съответната обособена/и позиция/и, за които участникът участва


Документ от МВР за липса на наложени административни санкции по ЗЧОД през изминалата календарна година


Декларация за приемане на условията в проекта на договор
Дата _______. _______ .2012 година Подпис __________________________

Име и Фамилия ____________________
Печат

Приложение 3. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47 ал. (1) т. 1 и ал. (2) т. 2 от ЗОП


поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47 ал. (1) т. 1 и ал. (2) т. 2, във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________,

в качеството ми на __________________________________________________________

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 7 от ЗОП)

на ________________________________________________,(участник)

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ______________________________________________________________________________________(наименование на обществената поръчка)

идентификационен № _________________Д Е К Л А Р И Р А М:    1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

 • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

 • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

 • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на Договора за обществената поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по точки 1 от настоящата декларация, в случай, че е неприложим чл. 47, ал. (11).
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

___________ / _______ година Декларатор:
1. Когато участникът е юридическо лице се представя лично от всички лица, посочени в член 47, ал. 4, т. 1 до т. 7 от ЗОП, в зависимост от вида на юридическото лице.

2. Представя се лично от участника – физическо лице.

3. Когато участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 1 и 2 по-горе.

Приложение 4. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47 ал. (1) т. 2 и т. 3 и ал. (2) т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП


поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47 ал. (1) т. 2 и т. 3 и ал. (2) т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________,

в качеството ми на представляващ ____________________________________________,

(участник)

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ______________________________________________________________________________________(наименование на обществената поръчка)

идентификационен № _________________Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът, когото представлявам:  1. не е обявен в несъстоятелност;
  1. не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
  1. не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключило извън съдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е преустановило дейността си;
  1. няма парични задължения по смисъла на чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП;
  1. няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на Договора за обществената поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата от настоящата декларация, в случай, че е неприложим чл. 47, ал. (11).
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

___________ / _______ година Декларатор:
1. Когато кандидатът или участникът е юридическо лице се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
2. Представя се лично от участника – физическо лице.
3. Когато участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 1 и 2 по-горе.
Приложение 5. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. (5) от ЗОП
поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. (5) от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. (9) от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________, в качеството ми на ___________________________________________________________________,(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 7 от ЗОП)

на __________________________________________(участник)

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ______________________________________________________________________________________,(наименование на обществената поръчка)

идентификационен № _________________Д Е К Л А Р И Р А М: 1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
 1. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


___________ / _______ година Декларатор:


1. Когато участникът е юридическо лице се представя лично от всички лица, посочени в член 47, ал. 4, т. 1 до т. 7 от ЗОП, в зависимост от вида на юридическото лице.
2. Представя се лично от участника – физическо лице.
3. Когато участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 1 и 2 по-горе.

Приложение 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител


поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!

______________________________________________________________________________________(наименование на подизпълнителя)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ __________________________________________ в качеството ми на _________________________________ (посочете длъжността) на _________________________________________ (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от (посочете наименованието на Възложителя) процедура за възлагане на следната поръчка:


Наименование на поръчка: _____________________________________________________________

Идентификационен номер

на поръчката: _____________________________________________________________

Обособени позиции, за

които се отнася офертата: _____________________________________________________________


Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние, ______________________________________, сме съгласни да участваме като подизпълнител на

(посочете фирмата, която представлявате)

________________________________________________ при изпълнение на горепосочената поръчка.(посочете участника, на който сте подизпълнител)
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка (респ. от обособените позиции), които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като участник в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочете документи които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя в обявлението за обществената поръчка).

_________________ година Декларатор: ________________(дата на подписване)
Приложение 7. Декларация за основните договори
поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за основните договори на участника през 2009, 2010 и 2011 година
Долуподписаният/-ната/ _____________________________________________, в качеството ми на представляващ ____________________________________, участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: _______________________________________________.
Д Е К Л А Р И Р А М:
За периода 2009 – 2011 година включително, представляваното от мен дружество е изпълнило следните основни договори:
Обект на договора

Обща стойност на договора

Стойност на изпълнената част на договора през периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г.

Срок на договора от дата...... до дата......

Възложител

Лице за контакт при Възложителя, адрес, телефон

1

2

3

4

5

6

7

Изпълнени договори за 2009

1.


от ...............

до ..............

2.


от ...............

до ..............

3.


от ...............

до ..............

...


от ...............

до ..............

Изпълнени договори за 2010

1.


от ...............

до ..............

2.


от ...............

до ..............

3.


от ...............

до ..............

...


от ...............

до ..............

Изпълнени договори за 2011

1.


от ...............

до ..............

2.


от ...............

до ..............

3.


от ...............

до ..............

...


от ...............

до ..............

Обща стойност на изпълнената част на договорите по колона 4

Забележка: Към декларацията следва да бъдат приложени препоръки за добро изпълнение

_____._____.2012 година Декларатор: ________

Приложение 8. Декларация за извършен оглед на обектите

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница