Чез разпределение българия” ад за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: «въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «чез разпределение българия»страница4/9
Дата20.07.2018
Размер1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва охрана на обекти и имущество, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и охрана на съоръжения и мероприятия с физическа охрана и специализирани автомобили, която ще се осъществява при необходимост, след изготвяне и одобряване на план от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ наричана за краткост “услугата”.

Обектите, подлежащи на охрана, са подробно описани в Приложение 1 и Приложение 5. При изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да охранява обектите съгласно техническата спецификация и изискванията от Приложение 2.

  1. По смисъла на този договор „въоръжена охрана”, съгласно Закона за частната охранителна дейност, е дейността по ефективно и своевременно откриване, предотвратяване или прекратяване на неправомерни въздействия, кражби и увреждания на охранявания обект, наричани „посегателства”, включваща въоръжена физическа защита. Охраната на съоръжения и мероприятия с физическа охрана и специализирани автомобили, по смисъла на този договор представляват дейностите по охрана на служители при изпълнение на техните служебни задължения и извършване на ремонтни работи по мрежата, отчитане на електромери, прекъсване и включване на абонати и охрана на кабелни трасета.

  2. Услугата включва осъществяване на непосредствена въоръжена физическа охрана на обектите и имуществото от посегателства, пропускателен режим и опазване на всички техни елементи: сгради, съоръжения, гаражи, складове, стоково-материални ценности собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и /или на трети лица, находящи се на територията на обектите по т. 1.1.

  3. Видът на охраната на всеки обект е съгласно Приложение 2 – Техническа спецификация и изисквания и Приложение 5 - План за охрана, неразделна част от този договор.

  4. Охраната на обекта се извършва от въоръжени охранители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно разработен от него план за охрана, приет и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  5. За осъществяването на услугата, предмет на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ води “Дневник за охрана”, в който всеки ден се отразява водената охрана на обекта, смяната на охранителните постове, наличието на посегателства и други данни. Дневникът се разписва ежемесечно от представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 6.15 и чл. 7.5.

  6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя план за охрана на съоръжения и мероприятия с физическа охрана и специализирани автомобили след направена писмена поръчка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя изготвеният план на упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ служител за одобрение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да приеме плана без забележки;

б) да отложи приемането на плана и с протокол да определи допълнителен срок за допълване и отстраняване на забележки, когато коригирането се налага по причини, дължащи се на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;в) да отложи приемането на плана и с протокол да определи допълнителен срок за допълване и отстраняване на забележки, когато допълнителните работи по техническото решение се налагат по причини, дължащи се на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

  1. В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е върнал плана със забележки /съгласно т. 1.8. букви „б” и „в”/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в указания му срок да отстрани недостатъците и да представи плана отново за приемане по реда на т. 1.8. В случай, че забележките са отстранени, то след двустранното му подписване на коригираният план, се прави окончателното му приемане. 1. СРОК НА ДОГОВОРА


  1. Общият срок на договора е 36 месеца, считано от .................... 2012 г.

  2. Срокът на договора по предходната точка може да бъде удължен единствено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. а) или чл. 43, ал. 2, т. 5 от ЗОП с едностранно волеизявление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поне 30 календарни дни преди изтичане срока на договора. 1. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


  1. Общата стойност на договора не може да надвишава ....................... словом (не се попълва!) без ДДС, освен в случаите на т. 2.2, при които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща за удължения срок на договора реално извършените и приети услуги по предмета му, по единичните цени, определени в Приложение 1.

  2. Единичните цени за издръжката на един охранител за месец са съгласно Приложение 1 – Описание на обектите и цени.

  3. В случай на промяна размера на установената към датата на влизане в сила на настоящия договор минимална работна заплата за страната, цената за издръжката на един охранител може да се актуализира след писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с процента на изменение на минималната работна заплата.

  4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща ежемесечно стойността на действително извършената услуга по договора, изчислена съобразно единичните цени за издръжка на един охранител съгласно Приложение 1, срещу представяне на оригинал на фактура и приемо-предавателен протокол по чл. 3.5, подписан от представители на двете страни.

  5. Действително извършената услуга се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от представителите на страните до 5 календарни дни след изтичане на съответния месец.

  6. Фактурите се издават на името на „ЧЕЗ Разпределение България” АД в срок до 5 календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол за съответния месец.

  7. Плащането се извършва в срок до 60 (шестдесeт) календарни дни от датата на издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, подписана от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т.7.5.
 1. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

  1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ....................... (не се попълва!) без ДДС.

  2. Срокът на валидност на гаранцията е 37 месеца от датата на нейното издаване. В случай на удължаване на срока на договора по т. 2.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5 дневен срок да удължи валидността на гаранцията за изпълнение за срок до един месец след изтичане на удължения срок на договора, както и да предостави официален документ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от който да е видно, че гаранцията за изпълнение е удължена.

  3. При неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удовлетвори претенциите си от гаранцията за изпълнение на договора.

  4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея след изтичане срока на договора в срок до 30 дни след приключване на договора, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.
 1. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТИТЕ

  1. Предаването на обектите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугата се извършва след влизане на договора в сила с Протокол за допускане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки обект поотделно. Протоколът се подписва при започване на охраната на съответния обект. В протокола се отбелязва състоянието на обекта, характерни особености и други. В протокола се посочва дата и начален час за поставяне на охраната на обекта.

  2. Предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след приключване на срока за охрана, се извършва с протокол за предаване на обекта, в който се отразява срока за въоръжена охрана, състоянието на обекта, наличието на посегателства и други.

  3. Протоколите по чл. 5.1. и 5.2. се подписват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 7.5.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница