Чез разпределение българия” ад за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: «въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «чез разпределение българия»страница8/9
Дата20.07.2018
Размер1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Забележка: Дейностите посочени по-горе ще се извършват от екип от двама охранители.
Финансовият разчет на законоустановените и специфичните задължителни разходи за охранителната дейност, включени в предлаганата цена за издръжка на един охранител по таблицата от т. 2.1., е както следва:

 • ____________________________________ лева;

 • ____________________________________ лева;

 • ____________________________________ лева;

 • ...

Настоящата предлагана цена е валидна за период от 90 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите, посочена в обявлението
Забележки:

 1. Цените са без ДДС, като ДДС се начислява при фактурирането.

 2. В случай, че съществува разлика между единичната и общата цена, за валидна се приема единичната цена и общата се привежда в съответствие.

 3. Посочените часове и километри в таблицата от т.2.2. са орентировъчни и служат за оценка на участниците. В последствие договорът/те ще бъде/ат сключен/и по единични цени.

Дата _______. _______ .2012 година Подпис __________________________


Име и Фамилия __________________________
Печат

Приложение 13. Предлагана цена за обособена позиция 2поставя се в плик № 3
ОБРАЗЕЦ!
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
за обособена позиция 2
ДО: ___________________________________________________________________________________
От: _______________________________________________, със седалище гр.____________________
и адрес за кореспонденция _______________________________________________________________
тел.:_____/_______________, факс:_____/_______________, e-mail:_____________________________, 1. Предлаганата цена за цялостно изпълнение на поръчката за обособена позиция 2, за срок от 36 месеца е __________________ (словом ___________________________________) лева, без ДДС.

Цената се формира като сбор от общата цена за въоръжена охрана на обектите по т. 2.1. и общата цена за охранителната дейност на съоръжения и мероприятия по т. 2.2. 1. Цените са, както следва:


2.1 Цена за въоръжена охрана за всеки обект поотделно са:Обект

Брой охрани-тели

Стойност на издръжката на 1 охранител за 1 месец

в лева, без ДДСЦена за охрана на обекта за 1 месец (включително цената за издръжка на съответния брой охранители)

в лева, без ДДСЦена за охрана на обекта за период от 36 месеца в лева без ДДС (колона 5 х 36)

1

2

3

4

5

6

1.

Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Грънчар” №16, гр. Самоков

4


2.

Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Боровец” №6, гр. Костенец

4


3.

Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Стефан Караджа” №3, гр. Ботевград

1,5


4.

ЦОК на ул. „Стефан Караджа“ №3, гр. Ботевград

1,5


5.

Складова база и гаражи на ул. „България” №26, гр. Ботевград

4


6.

Административна сграда със складови помещения и гаражи в гр. Правец, ул. „Хр Данов” №31

4


7.

Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Бобьовица” №7, гр. Пирдоп

4


8.

Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Иван Вазов” №6, гр. Сливница

4


9.

Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Международно шосе” №1, гр. Драгоман

4


10.

Административна сграда гр. Ихтиман, ул.”Й. Чонев”№23

4


11.

Административна сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Света Петка” №65, гр. Перник

7


12.

Административна сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Широки дол” №1, гр. Радомир

4


13.

Почивна база яз. „Лобуш”, гр. Ковачевци

3


14.

Административна сграда, гр. Земен

4


15.

Административна и производствена сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Петър Ников” №2, гр. Кюстендил

4


16.

Административна и производствена сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Аракчийски мост” №5, гр. Дупница

4


17.

Административна сграда и гаражи на ул. „Промишлена” №1, гр. Благоевград

5


18.

Складова база Благоевград в кв. „Грамада” при п/ст. Джумая

4


19.

ЦОК гр. Благоевград

1,5


20.

Административна сграда с ЦОК и гаражи на ул. „Асен Василев” №11, гр. Сандански

1,5


21.

Складова база Сандански в м. „Ано” при п/ст. Сандански

4


22.

Административна сграда с ЦОК и гаражи на ул. „Цар Борис ІІІ” №26, гр. Петрич

1,5


23.

Административна с ЦОК и производствена сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Георги Бенковски” №4, гр. Разлог

4


24.

Складова база Разлог, промишлена зона – посока с. Баня

4


25.

Административна сграда с ЦОК и производствена сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Христо Ботев” №3, гр. Гоце Делчев

4


26.

Складова база Г. Делчев, м. „Заемджиков чифлик”

4


27.

Административна сграда на бул. „Европа” №2, гр. София. Намира се бул. „Европа” и ул. „Адам Мицкевич”

8


28.

Административна сграда на ул. „Добринова скала” №1, гр. София

4


Обща цена в лева от колона 6 за обособена позиция 2

-

-

-

2.2. Цена за охранителна дейност на съоръжения и мероприятия:Наименование

Мерна единица

Количество

Единична цена, лв. без ДДС

Обща цена за 36 месеца,

лв. без ДДС

(колона 4х5х36 месеца)


1

2

3

4

5

6

1.

Охранителна дейност с физическа сила

Човекочас

7 2002.

Използване на специализиаран автомобил

Километър

2 000Обща цена в лева от колона 6 за т.2.2 на обособена позиция 2

-

-

-

Забележка: Дейностите посочени по-горе ще се извършват от екип от двама охранители.
Финансовият разчет на законоустановените и специфичните задължителни разходи за охранителната дейност, включени в предлаганата цена за издръжка на един охранител по таблицата от т. 2.1., е както следва:

 • ____________________________________ лева;

 • ____________________________________ лева;

 • ____________________________________ лева;

 • ...

Настоящата предлагана цена е валидна за период от 90 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите, посочена в обявлениетоЗабележки:

 1. Цените са без ДДС, като ДДС се начислява при фактурирането.

 2. В случай, че съществува разлика между единичната и общата цена, за валидна се приема единичната цена и общата се привежда в съответствие.

 3. Посочените часове и километри в таблицата от т.2.2. са орентировъчни и служат за оценка на участниците. В последствие договорът/те ще бъде/ат сключен/и по единични цени.

Дата _______. _______ .2012 година Подпис __________________________


Име и Фамилия __________________________
Печат

Приложение 14. Предлагана цена за обособена позиция 3поставя се в плик № 3
ОБРАЗЕЦ!

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
за обособена позиция 3

ДО: ___________________________________________________________________________________


От: _______________________________________________, със седалище гр.____________________
и адрес за кореспонденция _______________________________________________________________
тел.:_____/_______________, факс:_____/_______________, e-mail:_____________________________,


 1. Предлаганата цена за цялостно изпълнение на поръчката за обособена позиция 3, за срок от 36 месеца е __________________ (словом ___________________________________) лева, без ДДС.

Цената се формира като сбор от общата цена за въоръжена охрана на обектите по т. 2.1. и общата цена за охранителната дейност на съоръжения и мероприятия по т. 2.2. 1. Цените са, както следва:


2.1 Цена за въоръжена охрана за всеки обект поотделно са:Обект

Брой охрани-тели

Стойност на издръжката на 1 охранител за 1 месец

в лева, без ДДСЦена за охрана на обекта за 1 месец (включително цената за издръжка на съответния брой охранители)

в лева, без ДДСЦена за охрана на обекта за период от 36 месеца в лева без ДДС (колона 5 х 36)

1

2

3

4

5

6

1.

Административна сграда на ул. „Дойран" № 73, град Плевен

3


2.

Административната сграда на ул. „Панега" №2, град Плевен

4


3.

Складова база в Индустриален квартал, град Плевен

4


4.

Складова база и работилници в района на подстанция „Плевен 1", Западна индустриална зона, град Плевен, вляво от магистралата София-Плевен

6


5.

Административна сграда, складове и работилници, град Левски

4


6.

Административна сграда ТР „Червен бряг"

4


7.

Складова база в технически район "Белене", разположен южно от град Белене

4


8.

Сграда в ТР „Гулянци", източно от село Гулянци, на пътя Гулянци-Гиген

4


9.

Складова база на ЕРК, гаражи и работилница в района на подстанция „Мелта“, гр. Ловеч, Северна индустриална база

4


10.

Административна сграда, складова база, гаражи и работилница в ТР „Ловеч”, ул. „Хан Кубрат” №4

4


11.

Административна сграда, град Враца, ул. „Ст. Калъчев” № 8

1.5


12.

Западна индустриална зона, гр. Враца

4


13.

Административна сграда град Бяла Слатина на ул. „Сладница” № 3

4


14.

Административна сграда Мездра разположена в Западна индустриална зона на град Мездра

4


15.

Складова база на ТР „Козлодуй” с площ около 10 дка, разположена на ул. „Ст. Караджа” № 55 в краен квартал на град Козлодуй в близост до подстанция „Козлодуй”

3


16.

Административната сграда с адрес в град Монтана, ул. „Александър Стамболийски” № 45

1.5


17.

Двор 4350 м2. Адрес: град Монтана, ул. „Александър Стамболийски” № 45

4


19.

Административна сграда, град Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 72

1.5


20.

Складова база в Западна промишлена зона на гр. Видин

8


Обща цена в лева от колона 6 за обособена позиция 3

-

-

-1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница