Чез разпределение българия” ад за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: «въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «чез разпределение българия»


РАЗДЕЛ-I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТАстраница3/9
Дата20.07.2018
Размер0.73 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9

РАЗДЕЛ-I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

 1. Оферта в процедурата може да представи всяко физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки и на предварително обявените условия и изисквания към участниците от Възложителя в настоящата документация за участие.
 1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

  1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

  2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. (1) и ал. (5) от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал. 2 от ЗОП;

  3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, във връзка с § 1, т. 19а от допълнителните разпоредби на ЗОП;

  4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

  5. който не отговаря на условията за допустимост от Глава V или фигурира в офертата на друг участник като подизпълнител;

  6. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.


РАЗДЕЛ-II. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ


 1. При разглеждането, оценката и класирането на офертите комисията, назначена от Възложителя спазва изискванията на Глава V, Раздел II от ЗОП.
 1. Комисията проверява съответствието на офертите и участниците с предварително обявените от Възложителя условия, включително и минималните изисквания към участниците, посочени в глава V, раздел І, от настоящата документация.
 1. Оценката, класирането, както и определянето на изпълнител ще се извършва за всяка обособена позиция поотделно.
 1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците копие на решението на Възложителя за класиране.
 1. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел изменението е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.РАЗДЕЛ-III. Сключване на договор за възлагане на поръчката

 1. Възложителят сключва договор/и за изпълнение на предмета на поръчката по процедурата с участника/ците, определен/и за изпълнител/и в резултат на проведената процедура.
 1. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор представен в документацията за участие.
 1. При подписване на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител, е длъжен да представи:

Оригинали или нотариално заверени копия на документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47 ал.1 и ал. 5 и ал.2, съгласно чл. 47, ал.9 и чл.48, ал.2 от ЗОП в съответствие с член 47, ал. 10 от ЗОП, а именно:

а) Участникът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност.

б) Участникът не се намира в производство по ликвидация.

в) Участникът няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията (от съответните компетентни органи по регистрация на участника).

г) Свидетелство за съдимост. Представя се от участника, определен за изпълнител – физическо лице, а за юридическите лица – от управителите или членовете на управителните органи, а в случаите когато членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.
Забележка: Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи относно горепосочените обстоятелства от буква а) до буква в) да бъдат издадени не по-рано от три месеца до датата на подписване на договора, а документите по буква г) – до шест месеца.


 1. Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за изпълнението на обществената поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.
 1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител освен документите по т. 3 е длъжен да представи и:

 • Гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел «РАЗДЕЛ- IV. ГАРАНЦИИ» от настоящите указания.

 • Копие на Лиценз за извършване на частна охранителна дейност.РАЗДЕЛ-IV. гаранции ЗА участие и за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 1. Гаранциите се представя в една от следните форми:

 1. депозит на парична сума по сметка на Възложителя:

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

SWIFT (BIC): UNCRBGSF

БАНКОВА СМЕТКА (IBAN) В ЛЕВА: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL


 1. неотменяема, безусловна банкова гаранция издадена от банка в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.
 1. Участниците сами избират формата на гаранцията.
 1. Размерът и валутата на гаранцията за участие е определен в обявлението за обществената поръчка.
 1. Гаранциите за участие се освобождават, съгласно чл. 62 от ЗОП.
 1. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие в процедура. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде съобразена с изискванията на настоящата документация за участие и да покрива изцяло срока на валидност на офертата на участника.
 1. Гаранцията за изпълнение се представя от участника определен за Изпълнител по договора с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, възложител по тази поръчка.

Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % от стойността на договора (без ДДС) и срок на валидност 37 месеца.


 1. Ако участникът представя банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение (Приложение 18).
 1. Ако текста на представената от определения за изпълнител гаранция се различава от този на представения образец в настоящата документация, Възложителят може да откаже да приеме гаранцията и /или да изиска нейната корекция. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция за изпълнение.
 1. Всички разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.
 1. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
 1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор от настоящата документация.

VIII. Проект на договор за изпълнение на поръчката

П Р О Е К Т НА Д О Г О В О Р
_____________________ / ____.____.2012 год.

Днес, ____.____. 2012 година, в град София, между:


ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, със седалище и адрес на управление град София, ул. "Цар Симеон" № 330, ЕИК по БУЛСТАТ ..........................., представяно от ................................................, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

_______________________________________________________адрес: град ________________________, ул. _____________________________,

тел./факс _____________________________

ЕИК по БУЛСТАТ ____________________

Разплащателна сметка:Представяно от __________________________________, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
в резултат на проведена обществена поръчка с идентификационен номер PPS 12-012, след представяне на документите по чл. 42 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:


 1. Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
  desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
  desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
  desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
  desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
  desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница