Доклад по околна среда (гдос) Уводна част 5 Система за управление на околната среда 9 Използване на ресурси (Условие №8) 12 Използване на водастраница10/16
Дата04.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

7.1. Аварии

Условия по КР №54/2005 год.

ДокладванеУсловие 7.5. Обобщаваща информация по условия 7.1, 7.2 и 7.3 да бъде включена като част от ГДОС

През 2011 г. няма възникнали аварийни ситуации в дейността на „Захарни заводи” АД свързани с въздействие върху околната среда - Таблица 9.
Условие 15.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2 който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС.

Прилага се План за мониторинг при анормални емисии.

Анормални режими на инсталациите ( Усл.15.5.) могат да възникнат при следните случаи:

1.Разпалване на парогенератор( котел) в ТЕЦ.

След извършената газификация на котли №1 и №3, разпалването се извършва с природен газ. Процесът трае 15 мин., а след това се преминава на основно гориво – въглища. Емисиите в атмосферата са минимални и не превишават нормите, заложени в КР.

2.Разпалване на варова пещ в Завода за захар.

Пет дни преди да заработи Завода се запалва варовата пещ. До оптимизиране на параметрите на пеща, тя е отворена на комин. След като Завода започне работа, комина се затваря. Емисиите в атмосферата са минимални и не превишават нормите, заложени в КР.7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През отчетния период няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с работата на инсталациите (виж Таблица 10 от Приложение 1).

Съгласно Условие 16.8. и във връзка с Условие 16.7. “Захарни заводи” АД е демонтирал определните инсталации и съоръжения. За всички свои действия дружеството е информирало РИОСВ-гр.Велико Търново.

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №54/2005г. на фирма “Захарни заводи” АД.


Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:__________ Дата: 02.05.2012 г.

/В. Ралева/

Име на подписващия: Валентина Иванова Ралева


Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТАБЛИЦИ

Таблица 1. замърсители по ЕРЕВВ и PRTR
.


CAS номер


Замърсител


Емисионно прагове

(колона 1)

Праг за пренос на замърсите-ли извън площ. (колона 2)

кг/г.

Праг за производствo обработка или употреба (колона 3)

кг/г.

във въздух (колона1а)

кг/г.

във води (колона1б)

кг/г.

В почва (колона1с)

кг/г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1#

74-82-8

Метан (СН4)

100 000

-

-

-

*

2#

630-08-0

Въглероден оксид (СО)

500 000

-

-

-

*

ТЕЦ – Изпускащо устройство №1

-(23420)

(M)

ТЕЦ – Изпускащо устройство №2 /КМ12/

Няма измерване

3#


124-38-9


въглероден диоксид (С02)

100 милиона

-

-

-

*

4#
Хидро-флуоро-въглероди (HFCs)

100


-


-


-


*


5#

10024-97-2

Диазотен оксид (N2O)

10 000

-

-

-

*

6#

7664-41-7

Амоняк (NH3)

10 000

-

-

-

10 000

7#
ЛОС без метан

(NMVOC)


100 000

-

-

-

*

Завод за опаковки:

1.Mашинно отделение флексопечат:
Подготв. отделение флексопечат

-общообменнаИнсталацията не работи

-фотополимерни клишета

Инсталацията не работи

-флексопечатна машина локална аспирация

-(13 204)

(M)

-общообменна вентилация

-(25 366)

(M)

2.Дълбок печат

- Машина Merkur
-локална на дълг. печат. машина

-(0)

(M)

-общообменна аспирация

-(0)

(M)

- Машина Schiavi “Concorde”
-локална на дълг. печат. машина

-(19 987)

(M)

3.Кашираща машина

-локална аспирация-(4 223)

(M)

-общообменна аспирация

-(5 156)

(M)

8#
Азотни оксиди

(NOX/NO2)100 000

-


-


-


*

ТЕЦ – Изпускащо устройство №1

-(58 005)

(M)

ТЕЦ –КМ12

Няма измерване

Варова пещ №1 изп.у-во 6

-(313)

(M)

Авариен комин към варова пещ №1

Изп. у-во 8-

Сатурационни тела към Варова пещ №1

-изп. у-ва 10-13- (159)

(M)

9#
Перфлуоровъглероди (PFCs)

100


-


-


-


*

10#


2551-62-4


Серен хексафлуорид (SF6)

50


-


-


-


*

11#

Серни оксиди

(SOx/SO2)150 000


-


-


-


*

ТЕЦ – Изпускащо устройство №1

-(65933)

(M)

ТЕЦ –КМ12

Няма измерване

РМЗ – леярен цех електродъгова пещ

0

РМЗ – леярен цех дробометна камера

0

РМЗ – леярен цех пещ за изпичане на сърца

0

12#
Общ азот

-

50 000

50 000

10 000

10 000

13#
Общ фосфор

-

5 000

5 000

10 000

10 000

Отпаден поток колектор №1

-

- (350)

(M)

-

-

-

Сгуроотвална канавка

-

- (0.28)

(M)

-

-

-

14
Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs)

1

-

-

100

10 000

15
Хлорофлуоро-въглероди (CFCs)

1


-


-


100


10 000


16
Халогенни въглеводороди

1

-


-


100


10 000


17#

7440-38-2

Арсен и съединенията му (като As)

20

5

5

50

50

18#


7440-43-9

Кадмий и съединения (като Cd)

10

5

5

5

5

19#

7440-47-3

Хром и съединенията му (като Сr)

100

50

50

200

10 000

Колектор №1 Отпадни води
- (60.8)

(M)


Смесен поток

(сгуроотвална канавка)


- (0.01)

(M)


20#

7440-50-8

Мед и съединенията му (като Сu)

100

50

50

500

10 000

Колектор №1 Отпадни води
- (24.3)

(M)


Смесен поток

(сгуроотвална канавка)


- (< 0.01)

(M)


21#


7439-97-6

Живак и съединенията му (като Hg)

10

1

1

5

5

22#

7440-02-0

Никел и съединенията му (като Ni)

50

20

20

500

10 000

23#


7439-92-1

Олово и съединенията му (като РЬ)

200

20

20

50

50

24#


Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница