Доклад по околна среда (гдос) Уводна част 5 Система за управление на околната среда 9 Използване на ресурси (Условие №8) 12 Използване на водастраница15/16
Дата04.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

В тр* - транспорт на външна фирма

С тр* - собствен транспорт
Обобщена информация за отпадъците и оценката на съответствието е направена в т. 4.4. (Управление на отпадъците) от настоящия ГДОС.
Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Наименование

на отпадъка


Код

Оползотво-ряване на

площадката


Обезвреж-

дане на площадката


Име на външната фирма, извършваща операцията по опол-зотворяване/обез-вреждане

Съответ-ствие1

2

3

4

5

6

Вафлени отпадъци

02 06 01

-

-

Частни лица R12

Да

Трици, талаш, изрезки, парчета, дърв. материал

03 01 05

-

-

Частни лица R12

Да


Отпадъци от ТЕЦ

(големи късове въглища)


10 01 25

-

-

Частни лица R12

Да


Отпадъчна след преди термично обработване (дребен варовик)

10 13 01

-

-

Частни лица R12

Да


Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

10 13 04

-

-

Частни лица R12


Да

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

12 01 01

-

-


ЕТ “ИМПУЛС” Н. Николов

Да


Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

12 01 03

-

-


ЕТ “ИМПУЛС” Н. Николов

R12

Да

Мед, бронз, месинг


17 04 01


-

-

ЕТ “ИМПУЛС” Н. Николов

R12


Да

Алуминий

17 04 02


-

-

ЕТ “ИМПУЛС” Н. Николов

R12


Да

Желязо и стомана


17 04 05
-

ЕТ “ИМПУЛС” Н. Николов

R12

Да


Отпадъци от желязо и стомана

19 10 01

-

-


ЕТ “ИМПУЛС” Н. Николов

R12

Да


Отпадъци от цветни метали

19 10 02


-

-

ЕТ “ИМПУЛС” Н. Николов

R12


Да

Отпадъци от ЗЗИ


02 06 99

-

-


D1-118 т. Сметище

Г. Оряховица


Да

Хартиени и картонени опаковки


15 01 01

-

-


„Трейд Пейпър” ЕООД

R12

Да


Хартия и картон

(обрязване)


19 12 01


-

-

„Трейд Пейпър” ЕООД

R12


Да

Меласа

02 04 99

R3 - Завод за спирт

688 т


-

-

Да

Абсорбенти, омаслени конци

15 02 02*

-

0 т.


Съхранение на площадката

Да


Пластмасови опаковки

15 01 02

-
„Мегапорт”

гр. В.Търново

R 12

Да


Утайки от декарбонизиране

19 09 03


-

-

D1 – 3 т.

сметище Г. Орях.


Да


Отработени шлифовъчни тела

12 01 21

-

-

D1 – 0.02 т.

сметище Г. Орях.Да

Биоразградими отпадъци

20 02 01

-

-

D1 – 17 т.

сметище Г. Орях.Да

Смеси от битови отпадъци

20 03 01

-

-

D1 – 189 т.

сметище Г. Орях.Да

Смеси от бетон, тухли и др.

17 01 07

-

-

D1 – 4 т.

сметище “Бабенец”, Г.ОряховицаДа

Таблица 6. Шумови емисии


Място на измерванетоНиво на звуково налягане, измерено през деня

dB (A)

Съответ-

ствие


Ниво на звуково налягане, измерено през нощта

dB (A)

Съответ-

ствие


1

2
3

4

Контур І

Т.13

50.7

Да

46.7

Да

Т.14

49.2

Да

45.6

Да

Т.15

51.4

Да

48.7

Да

Т.16

50.3

Да

45.4

Да

Т.17

50.2

Да

48.7

Да

Т.18

52.9

Да

49.6

Да

Т.19

52.0

Да

48.8

Да

Т.20

49.5

Да

46.8

Да

Т.21

50.2

Да

45.3

Да

Т.22

54.0

Да

51.2

Да

Т.31

49.2

Да

46.6

Да

Т.32

47.4

Да

44.3

Да

Т.33

47.0

Да

42.2

Да

В мястото на въздействие

52.8

ДаКонтур ІІ

Т.23

57.1

Да

54.1

Да

Т.24

55.9

Да

50.9

Да

Т.25

57.3

Да

51.1

Да

Т.26

60.3

Да

54.2

Да

Т.27

60.7/79.3

Да/Не

53.3

Да

Т.29

54.2

Да

49.2

Да

Т.30

50.5

Да

48.5

Да

В мястото на въздействие

58.2

ДаКонтур ІІІ

Т.28

59.5

Да

54.1

Да

Т.34

49.4

Да

47.8

Да

Т.35

52.9

Да

50.1

Да

Т.36

56.2

Да

52.7

Да

Т.37

52.1

Да

49.2

Да

Т.38

50.8

Да

47.6

Да

Т.39

53.0

Да

48.2

Да

Т.40

53.3

Да

50.0

Да

Т.25

57.3

Да

51.1

Да

Т.26

60.3

Да

54.2

Да

Т.27

60.7/78.6

Да/Не

53.3

Да

В мястото на въздействие – при неработеща варова инсталация

52.2

ДаВ мястото на въздействие – при работеща варова инсталация

68.9

Не (1)Контур IV

Т.1

50.2

Да

47.2

Да

Т.2

51.7

Да

50.6

Да

Т.3

53.4

Да

51.8

Да

Т.4

50.5

Да

50.9

Да

Т.5

48.4

Да

46.3

Да

Т.6

50.1

Да

47.5

Да

Т.7

50.2

Да

47.7

Да

Т.8

49.8

Да

48.9

Да

Т.9

52.0

Да

51.1

Да

Т.10

52.8

Да

52.0

Да

Т.11

57.9

Да

55.3

Да

Т.12

54.1

Да

52.1

Да

В мястото на въздействие

57.9

Да* - при неработеща варова инсталация

** - при работеща варова инсталация

( 1 ) – Превишението на нивото на шум е само през кампаниен период и е в резултат от пълненето на варницата (веднъж на два часа) в Завода за захар. Предприети са коригиращи действия това да става в светлата част на деня и без в часовете за почивка. На пресипките в бункерите са монтирани гумени ленти за намаление на шума.
Таблица 7. Опазване на подземните води


Показател


Точка на пробовзе-манеКонцентр. в подзем-ните води, съг-ласно КР

Резултати от монито-ринг


Честота на монито-рингСъответ-ствие1

2

3

4

5

6

Водно ниво

(mm)


ШК1

-

11 900

1

Да

ШК2

-

11 200

1

Да

ШК3

-

10 500

1

Да

ШК5

-

11 400

1

Да

ШК6

-

10 800

1

Да

Водороден показателШК1

-

7.79

1

Да

ШК2

-

7.53

1

Да

ШК3

-

7.18

1

Да

ШК5

-

7.07

1

Да

ШК6

-

7.37

1

Да

Електропроводи-мост (ms/sm)ШК1

-

770

1

Да

ШК2

-

1 248

1

Да

ШК3

-

1 238

1

Да

ШК5

-

1 077

1

Да

ШК6

-

918

1

Да

Окисляемост

(mg O2/dm3)
ШК1

-

4.12

1

Да

-

2.0

1

Да

ШК2

-

3.20

1

Да

-

1.14

1

Да

ШК3


-

4.24

1

Да

-

2.48

1

Да

ШК5

-

3.20

1

Да

-

2.40

1

Да

ШК6

-

2.96

1

Да

-

1.76

1

Да

Обща твърдост

(mgeqv/dm3)
ШК1

-

6.6

1

Да

-

9.40

1

Да

ШК2

-

11.4

1

Да

-

11.4

1

Да

ШК3

-

12.4

1

Да

-

11.55

1

Да

ШК5

-

10.1

1

Да

-

10.45

1

Да

ШК6

-

8.05

1

Да

-

11.0

1

Да

Амониев азот

(mg/dm3)


0,12

ШК1
0.05

1

Да
0.04

1

Да

ШК2
0.04

1

Да
<0.04

1

Да

ШК3
0.04

1

Да
<0.04

1

Да

ШК5
0.12

1

Да
0.06

1

Да

ШК6
0.03

1

Да
0.05

1

Да

Нитритен азот

(mg/dm3)


0,025
ШК1
<0.002

1

Да
0.010

1

Да

ШК2
<0.002

1

Да
0.009

1

Да

ШК30.007

1

Да
0.012

1

Да

ШК5
<0.002

1

Да
0.022

1

Да

ШК6
0.004

1

Да
0.008

1

Да

Нитратен азот

(mg/dm3)


10

ШК1
8.3

1

Да
7.9

1

Да

ШК2
8.9

1

Да
7.70

1

Да

ШК3
11.1

1

Не5.8

1

Да

5.80

1

Да

ШК5
2.60

1

Да
1.60

1

Да

ШК6
5.60

1

Да
5.70

1

Да

Хлориди

(mg/dm3)


30

ШК1
72.67

1

Не
28.16

1

Да

ШК2
97.62

1

Не
25.20

1

Да

ШК3
88.62

1

Не
26.98

1

Да

ШК5
49.63

1

Не
27.33

1

Да

ШК6
63.81

1

Не
25.45

1

Да

Сулфати

(mg/dm3)


50

ШК1
100.8

1

Не

ШК2
117.6

1

Не

ШК3
141.2

1

Не

ШК5
117.6

1

Не

ШК6
86.4

1

Не

Фосфати

(mg/dm3)


0,1

ШК1
<0.5

1

-

ШК2
<0.5

1

-

ШК3
0.5

1

Не

ШК5
0.7

1

Не

ШК6
0.7

1

Не

Нефтопродукти

(µg/dm3)


50

ШК1
<0.5

1

Да

ШК2
0.30

1

Да

ШК3
0.44

1

Да

ШК5
0.12

1

Да

ШК6
0.28

1

Да

Желязо

(µg/dm3)


50

ШК1
0.13

1

Да
<0.01

1

Да

ШК2
0.11

1

Да
<0.01

1

Да

ШК3
0.18

1

Да
0.012

1

Да

ШК5
0.091

1

Да
0.010

1

Да

ШК6
0.096

1

Да
<0.01

1

Да

Манган

(µg/dm3)


20ШК1
<0.05

1

Да
0.017

1

Да

ШК2
0.050

1

Да
0.015

1

Да

ШК3
<0.05

1

Да
0.012

1

Да

ШК5
<0.05

1

Да
0.014

1

Да

ШК6
<0.05

1

Да
0.009

1

Да

Цинк

(µg/dm3)


200

ШК1
0.04

1

Да

ШК2
0.05

1

Да

ШК3
0.03

1

Да

ШК5
0.07

1

Да

ШК6
0.08

1

Да

Мед

(µg/dm3)


30

ШК1
0.009

1

Да

ШК2
0.010

1

Да

ШК3
0.010

1

Да

ШК5
0.010

1

Да

ШК6
0.010

1

Да

Хром (общ)

(µg/dm3)


5

ШК1
0.03

1

Да

ШК2
0.028

1

Да

ШК3
0.03

1

Да

ШК5
0.03

1

Да

ШК6
0.013

1

Да

Кадмий

(µg/dm3)


1
ШК1
0.004

1

Да

ШК2
0.002

1

Да

ШК3
0.001

1

Да

ШК5
0.030

1

Да

ШК6
0.002

1

Да

Олово

(µg/dm3)


30

ШК1
0.12

1

Да

ШК2
<0.005

1

Да

ШК3
0.053

1

Да

ШК5
0.06

1

Да

ШК6
<0.005

1

Да

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница