Доклад по овос настоящият доклад за овос на "База за отдих", намираща се в пи №064024 с площ по пуп прз 8554 мстраница11/16
Дата19.07.2018
Размер3.6 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Оценка на въздействието върху атмосферния въздух

съобразно действащите в страната норми и стандарти

за допустимо съдържание


Планировъчните мероприятия при застрояването на базата за отдих се отнасят до възможностите за ефективно използване на релефните особености на терена, правилната организация на транспорта и комуналните удобства.

При разполагането на обектите трябва да се имат предвид следните обстоятелства: • Анализиране на метеорологичните данни за района по отношение на температурата, преобладаващите ветровете, наличността и продължителността на инверсиите. В разглеждания регион най-неблагоприятни метеорологични условия с оглед разсейването на атмосферните замърсители се наблюдават през зимните месеци.

 • Ориентацията на сградите, съобразена с посоката на преобладаващите ветрове и слънчевото греене.

 • Важна роля за намаляване на атмосферното замърсяване има изобилието на зелени площи. Те представляват идеалния филтър за неутрализиране и абсорбиране на част от замърсяващите вещества. Изследванията показват, че средно до 72 % от праха и до 60 % от серния двуокис, съдържащи се в атмосферния въздух над населените места, се задържа от зелените насаждения – дървета, храсти, трева.

 • Рационална организация на транспортните комуникации за подобряване пропускваемостта на транспортните средства.
Концентрацията на вредните вещества в приземния слой на атмосферния въздух е в пряка зависимост от гъстотата на обитателите и активността на различните сградни единици.

Новопредвиденото застрояване на базата за отдих ще е оразмерено на база посетители при максимално натоварване за осигуряване на многообразни възможности за ваканционен отдих, развлечения, спорт и туризъм, съобразено с изискванията на новите икономически и социални условия.


Прогноза за въздействие върху качествата на атмосферния въздух:

 • териториален обхват – малък;

 • степен на въздействие – незначително;

 • продължителност – по време на строителството през деня в зависимост от вятъра;

 • честота – периодично, инцидентно въздей­ствие, в зависимост от климатич­ните условия и посоката и силата на вятъра;

 • възможност за възстановяване – не.

Определяне на компонентите на околната среда,

върху които промененото качество на атмосферния въздух

ще окаже съществено влияние


Поради временното, локално и сравнително незначително и с непо­стоянна честота влошаване на качеството на въздуха при извършване на строителството не се очакват съществени влияния върху другите компоненти на околната среда.
4.2. Повърхностни и подземни води
Съгласно Наредба № 2 от 22 март 2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, средната норма на водопотребление и коефициентите на неравномерност за обекта са следните: Qср. = 250 л/об./дн., Кд = 1.50 и Кч = 3.00.

При брой на обитателите – 100 (легла) се получават следните необходими питейни водни количества:Qср.дн. = 250 × 100 = 25 000 л/дн. = 0.289 л/сек

Qмакс.дн. = 0.289 × 1.50 = 0.434 л/сек

Qмакс.ч. = 0.289 × 3.00 = 0.867 л/сек

Технически загуби – 20 % от Qср.дн.: 0.20 × 0.289 = 0.06Qмакс.дн. = 0.434 + 0.06 = 0.440 л/сек

Qмакс.ч. = 0.867 + 0.06 = 0.873 л/сек
Отпадъчни канални води

По време на експлоатацията на обекта ще се формират отпадъчни битови води, които се приемат 90 % от водопотреблението. Тяхното количество е следното:Qср.дн. отп.. = 0.289 × 0.90 = 0.260 л/сек

Qмакс.дн.отп. = 0.434× 0.90 = 0.361 л/сек

Qмакс.ч.отп. = 0.867 × 0.90 = 0.780 л/сек

Замърсяването на отпадъчните битово-фекални води по основните показатели по литературни данни се очаква да бъде следното:СБПК5 = = 216 мг/л

СНВ = = 260 мг/л

Сазот = = 32 мг/л

Сфосфати = = 13.20 мг/л

Основен източник на въздействие върху компонента води могат да бъдат отпадъчните битови води от обекта.

За да се предотврати негативното въздействие от отпадъчните води върху повърхностните водоизточници е необходимо да се изгради локално пречиствателно съоръжение с механично и биологично стъпало с възможности за пречистване до степен за заустване във водоприемник ІІ-ра категория, каквато е река Буйновска в този участък, под с. Буйново.

Пречиствателното съоръжение ще бъде разположено в най-ниската точка на площадката с цел гравитачно довеждане на отпадъчните води от всички сгради.

Поради близостта с други две съседни площадки в имоти ПИ 064023 и ПИ 064025, в които се предвижда изграждане на бази за отдих с около 200 легла, е целесъобразно да се проектира и изгради обща пречиствателна станция за трите обекта с капацитет за 300 еквивалентен брой обитатели (жители).

Препоръчваме проектирането и изграждането на обща пречиствателна станция за отпадъчните канални води за трите имота, като инвеститорите финансират станцията с общи средства, при постигане на предварителна договореност.

Целесъобразно е и водоснабдяването да се проектира и изгради за задоволяване общо на питейното водопотребление за трите обекта, разположени в непосредствена близост.Не се очаква отрицателно въздействие от обекта върху подземните питейни води в района, тъй като площадката е извън обхвата на СОЗ на изворите, ползвани за водоснабдяване на с. Буйново и другите населени места в община Борино.

При строг контрол и спазване на предвидените в т. 6 на доклада за ОВОС мерки се очаква въздействието от реализацията на инвестиционното предложение върху повърхностните води да бъде следното: • териториален обхват – малък;

 • степен на въздействие – незначително;

 • честота – постоянна;

 • възможност за възстановяване – да;

 • продължителност – по време на строителството и експлоатацията на обекта;

 • кумулативни и комбинирани въздействия – няма.4.3. Отпадъци
Прогнозата за въздействието на различните видове отпадъци, които ще бъдат генерирани при строителството и по време на експлоатацията на обекта, е следната:

 • териториален обхват – локален, в границите на имота, незначително въздействие;

 • вид – непряко, незначително;

 • степен на въздействие – при строителството – средна, незначителна; при експлоатацията – ниска, незначителна;

 • вероятност, честотаеднократно, ограничено във времето, при строителството и периодично при експлоатацията;

 • кумулативен ефект – вероятен, незначителен при строителството, по време на експлоатацията – няма.


Не се очаква осезаемо въздействие на отпадъците върху повърхностни води, подземни води и земни недра, върху останалите компоненти и фактори на околната среда:

 • атмосферен въздух ниска степен на въздействие при евентуални изгаряния на отпадъци и неприятни миризми от натрупани, неизвозени своевременно отпадъци;

 • земи и почви, ландшафт, растителност и животински свят средна степен на влияние при евентуално разпиляване на отпадъци.

При стриктно спазване на предвидените мерки за събиране, съхранение, транспортиране и депониране, като цяло въздействието от отпадъците върху компонентите на околната среда се оценява като съвсем незначително.4.4. Геоложка среда, земни недра
По време на строителството на обекта – въздействията върху геоложката среда ще се изразяват в механично нарушаване на приповърхностния ù слой при изпълнение на вертикалната планировка на площадката, на площадковите пешеходни и автомобилни пътища и паркинги, и спомагателните сгради, инсталации и съоръжения.

Механичното нарушаване на геоложката среда ще бъде постоянно, необратимо, но обективно неизбежно. По обхват се ограничава в границите на площадката на обекта и терените, през които ще преминат линейните обекти – ВиК, електромрежи и пътен подход.

Освен от механично нарушаване геоложката среда потенциално е застрашена и от качествени изменения, произтичащи от замърсяването ù със строителни отпадъци, разливи на нефтени продукти от строителни машини, моторните превозни средства и др. Тези изменения обикновено са дълготрайни, тъй като въздействието им продължава и след отстраняване на източниците на замърсяване.

По дълбочина и обхват въздействията върху геоложката среда по време на строителството се оценяват като незначителни.По време на експлоатацията на обекта – въздействията върху геоложката среда ще включват постоянно статично натоварване на терена от изградените сгради и съоръжения и динамично натоварване от транспортни средства, водонасищане на приповърхностния слой при поливане на зелените площи и евентуални течове от водоснабдителната и канализационната мрежа и пр.

Тези антропогенни въздействия ще бъдат постоянни, дълготрайно, необратими и неизбежни. По обхват се ограничават в границите на площадката на обекта. Оценяват се като незначителни.Реализацията на обекта няма да промени геоложката основа, респективно не влияе негативно върху други съществуващи в близост сгради и съоръжения. Не се очаква възникване или активизиране на свлачищни явления и процеси.

Инженерно-геоложките условия са подходящи за реализиране на предвиденото в инвестиционното предложение строителство.

В обхвата на площадката и в района около нея не са регистрирани подземни природни богатства.

Не се очаква въздействие върху земните недра, в предвид малката дълбочина на изкопните работи – около 2 метра.4.5. Вредни физични фактори:

шум, вибрации, лъчения


  • ШУМ

По вре­ме на стро­ител­с­т­во­то

Из­точ­ни­ци на шум при из­г­раж­да­не на базата за отдих ще бъ­дат след­ни­те ви­до­ве дейнос­ти: • про­бив­но-взрив­ни;

 • из­коп­ни;

 • на­сип­ни;

 • стро­ител­но-мон­таж­ни;

 • тран­с­пор­т­ни и др.

Ос­нов­ни­те стро­ител­ни ма­ши­ни ще бъ­дат: ба­ге­ри, бул­до­зе­ри, про­бив­ни ин­с­т­ру­мен­ти, кра­но­ве и др.

В след­ва­ща­та таб­ли­ца са по­со­че­ни ни­ва­та на шум, из­лъч­ва­ни от раз­лич­ни­те ви­до­ве ма­ши­ни, из­пол­з­ва­ни в стро­ител­с­т­во­то.
Ма­ши­на

Ни­во на шу­ма

[dBA]


Бул­до­зер

97-105

Ав­ток­ран

92-98

Ба­гер

80-91

Про­бив­ни чу­ко­ве

105-120

Из­сип­ва­не на скал­ния ма­те­ри­ал

92-103

Ком­п­ре­со­ри

86-99

Текж­ко­то­ва­рен са­мос­вал

85-90

Въп­ро­сът за въз­дейс­т­ви­ето на вред­ни­те фи­зич­ни фак­то­ри вър­ху окол­на­та сре­да и здра­ве­то на хо­ра­та е не­об­хо­ди­мо да се раз­г­леж­да спря­мо два мо­мен­та, ко­ито обус­ла­вя из­г­раж­да­не на базата за отдих.

Ос­но­вен из­точ­ник на вред­ни фи­зич­ни фак­то­ри ще бъ­де из­пол­з­ва­на­та ме­ха­ни­за­ция. През то­зи пе­ри­од шум ще се ге­не­ри­ра при про­веж­да­не дър­во­се­кач­ни ра­бо­ти, взрив­ни, из­коп­ни, тран­с­пор­т­ни и мон­таж­ни дейнос­ти.

Про­веж­да­не­то на про­бив­но-взрив­ни ра­бо­ти е един от най-го­ле­мия за­мър­си­тел на акус­тич­на­та сре­да от шум и виб­ра­ции.

При та­ка раз­г­леж­да­ния етап и из­точ­ни­ци на шум мо­же да се нап­ра­ви из­во­да, че ета­път на стро­ител­с­т­во­то е ед­нок­ра­тен, т.е. шу­мо­во­то на­то­вар­ва­не ще трае са­мо из­вес­тен пе­ри­од от вре­ме.

От дру­га стра­на, шу­мът по вре­ме на стро­ител­с­т­во­то е неп­ре­къс­нат и пос­то­янен, а не ин­ци­ден­тен. Ка­то се взе­ме пред­вид фак­та, че СМР се из­вър­ш­ват са­мо през де­ня, то мо­же да се смя­та, че въз­дейс­т­ви­ето на шу­ма ще бъ­де крат­ков­ре­мен­но и нез­на­чи­тел­но. Ос­вен то­ва пла­нин­с­ки­ят ре­леф и го­ра­та слу­жат ка­то ес­тес­т­вен ек­ран за пог­лъ­ща­не на шу­ма.

По вре­ме на стро­ител­с­т­во­то ще се по­лу­чат виб­ра­ции при взрив­ни­те ра­бо­ти, но пред­вид тех­ния вре­ме­нен и пре­къс­нат ха­рак­тер, нис­ка­та чес­то­та и мал­кия об­х­ват, те не се явя­ват зна­чим еко­ло­ги­чен проб­лем.

Работната площадка ще се явява източник на шум, излъчващ в околната среда нива около и над 90 dBA, в непосредствена близост до групите машини, съоръжения и инсталации, които могат да се разглеждат като точков или площен източник на шум, в зависимост от разположението им върху площадката.

Като имаме предвид, че звуковото ниво на шума намалява с логаритмичен закон по формулата

ΔL = 20lgZ

където Z – разстоянието от източника на шум, получените резултати поме­стваме в следващата таблица.


Разстояние

до източника

1

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1024

Шум в dB(A)

90

84

78

72

66

60

54

48

42

36

30

На всяко удвояване на разстоянието шумът намалява с 6 dB(A).

Най-съществено въздействие нивото на шума ще окаже на обслуж­ващите строителната и транспортна техника. То е условие за развитие на неблагоприятен здравен ефект върху слуховия анализатор и централната нервна система. В този аспект трябва да се наблегне на личните предпазни средства.

По вре­ме на експлоатацията

Автотранспортният шум представлява около 80 % от всички шумове, които проникват в местата за пребиваване на човек. Особено неприятен е в райони с ниско фоново шумово ниво, какъвто е разглеждания случай. Автотранспортният шум е в зависимост от редица фактори като: скоростта, интензивността на движението, броя на автомобилите и автобусите в транспортния поток, надлъжния наклон на пътя, типа на пътното покритие, вида на гумите, обкръжението, времето.

По време на експлоатация на базата за отдих, източници на шум ще бъдат моторните превозни средства и така наречените микрорайонни шумови източници. Те са най-разнообразни: от спортни площадки, музикални уредби и инструменти, викове и разговори на хора, и др.

Еквивалентното ниво на шум на разстояние 7.5 м от границите на микрорайонните шумови източници за различни видове МПС са следните в dB (A): • Товарни коли – 95;

 • Сметосъбиращи машини – 75;

 • Разтоварване на хранителни продукти и багаж– 70;

 • За спортни площадки за:

 • волейбол – 74;

 • тенис – 70.

Достъпът до обекта ще се осъществява чрез локален път от основния път за с. Буйново. Движението в площадката на базата за отдих между отделните функционални елементи ще се извършва пеша.

Добре поддържана пътна настилка и ниските скорости на движение в района на базата за отдих ще гарантират непревишаване на нормираните нива за шум.

Прогноза за въздействие на шума: • териториален обхват – малък;

 • степен на въздействие – незначителна;

 • продължителност – краткотрайно, по време на строителството;

 • честота – постоянно през работните дни от седмицата, с продължителността на работното време по време на строителството;

 • кумулативен ефект – не се очаква.

  • Вибрации

Вибрации ще се генерират по време на извършване на: изкопни и строително – монтажни работи, укрепване на пътни участъци и направа на пътна отсечка, движението на строителна механизация и транспортни средства за доставката на материали и/или извозването на отпадъци и др.

Вибрациите, особено локалните, могат да са сериозен фактор само за част от строителния персонал на отделните подобекти, при положение, че експозицията е над половината от работната смяна и ако стойностите на различните компоненти по трите координатни оси превишават приетите хигиенни норми. Тези две условия дават основание за категорично заключение, че на строителните площадки изобщо и при редица технологични операции в частност, въздействието на вибрациите не създава значим риск.

За околната среда и двата типа вибрации (общи и локални) почти нямат практическо значение, тъй като затихват на много малки разстояния от източника на вибро въздействие.
По време на експлоатацията площадката няма да е източник на вибрации.


 • териториален обхват – малък;

 • степен на въздействие – незначителна (при предприемане на всички мерки);

 • продължителностпериодична;

 • честота на въздействието – постоянно;

 • кумулативен ефект – не се очаква.
  • Лъчения

По време на извършване на строително-монтажните работи няма да има източници на вредни лъчения (топлинни, радиационни, електромагнитни) в околната среда.

По време на експлоатацията на обекта вредни електромагнитни лъчения ще се генерират единствено от електропреносната присъединителна мрежа. Тъй като връзката ще се осъществява подземно и с изолирани проводници, нивата на тези лъчения ще са изключително минимални, с несъществено въздействие в тесни ивици на територията на обекта. • териториален обхват – малък;

 • степен на въздействие – незначителна (при предприемане на всички мерки;

 • продължителност – периодична;

 • честота на въздействието – постоянно;

 • кумулативен ефект – не се очаква.4.6. Земи и почви
При реализацията на инвестиционното намерение ще се окаже въздействие върху почвите в няколко аспекта:

1. При извършване на изкопни работи за построяване на площните обекти (вилни сгради, обслужващи обекти).

2. При извършване на изкопите за прокарването на линейните обекти (водопроводи, канализация, ел. проводи).

3. Уплътняване на почвите при употреба на тежка строителна и транспортна техника.

4. Превръщане на почвите в урбогенни (механично нарушаване структурата на почвите и внасяне в почвената маса на строителни отпадъци).

5. Възможно е нарушаване на почвената покривка в района и съседните територии от извършване на взривни работи.

6. Възможно е изнасяне на струпани земни маси по време на строителството от повърхностни води, формирани от валежи.

7. Вторично замърсяване на почвите с горива и масла може да стане от работещата строителна и транспортна техника.Въздействието върху почвите при осъществяване на инвестиционното намерение се определя:

 • с голям териториален обхват;

 • пряко въздействие;

 • временно въздействие.4.7. Биологично разнообразие

и неговите компоненти
При извършените проучвания за оценка консервационната значимост на териториите и откриване на аргументи за включването им в Европейската екологична мрежа Натура 2000 за района са установени следните въздействия, които са отразени в стандартния формуляр за ЗЗ.

Таблица 46

по ред

Код

Вид дейност

1

141

Изоставяне на пасторални системи

2

160

Общо управление на горите

3

162

Изкуствено залесяване

4

163

Повторно засаждане

5

230

Лов

6

243

Залавяне с капани, отравяне, бракониерство

7

164

Горскостопански сечи

8

165

Отстраняване на подраст

9

166

Отстраняване на мъртви и загиващи дървета

10

167

Експлоатация без повторно засаждане

11

180

Изгаряне

12

241

Колекционерство (насекоми, влечуги, земноводни.....)

13

400

Урбанизирани райони, обитавани от човека области

14

410

Индустриални или комерсиални зони

15

421

Изхвърляне на битови отпадъци

16

423

Изхвърляне на инертни материали

17

623

Моторизирани превозни средства

18

701

Замърсяване на водите

19

101

Модифициране на култивационните практики

20

110

Използване на пестициди

21

120

Наторяване

22

240

Събиране / унищожаване на животни

23

250

Събиране / унищожаване на растения, общо

24

511

Електропроводи

25

709

Други форми на замърсяване

26

502

Пътища, автомобилни пътища

27

602

Скиорски комплекс

28

850

Изменения в хидрографските функции, общо

29

890

Други причинени от човека изменения в хидравличните условия

30

530

Подобрен достъп до обекта

31

830

Канализация

При съпоставката на констатираните въздействия в защитената зона с предполагаемите такива, които биха възникнали при изграждането и експлоатацията на Базата за отдих, се установява, че с реализацията на инвестиционното предложение не възникват принципно нови обстоятелства.

По отношение въздействията върху компонентите на околната среда предполагаемите въздействия могат да се обособят в две основни групи:

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница