Доклад по овос настоящият доклад за овос на обект "Реконструкция и модернизация на регионално депо за тбо смолян"страница1/19
Дата08.02.2017
Размер3.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО - Смолян Доклад по ОВОС

Настоящият доклад за ОВОС на обект “Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Смолян” в м. Теклен дол в землището на община Смолян, е изготвен от колектив лицензирани експерти. Отделните ком­поненти са разработени както следва:

I. Описание и анализ на компонентите на околната среда, които се очаква да бъдат обект на въздействие на обекта

 1. Атмосферен въздух – Красимира Петкова

 2. Повърхностни и подземни води – инж. Лидия Петрова

 3. Отпадъци – Руска Келевска

 4. Вредни физични фактори – Красимира Петкова

 5. Земи и почви – Стилиян Казалиев

 6. Геоложка среда – инж. Лидия Петрова

 7. Растителен и животински свят – Атанас Згуров

 8. Ландшафт, културно наследство – Красимира ПетковаII. Прогноза за предполагаемото въздействие върху околната среда


 1. Атмосферен въздух – Красимира Петкова

 2. Повърхностни и подземни води – инж. Лидия Петрова

 3. Отпадъци и опасни вещества – Руска Келевска

 4. Вредни физични фактори – Красимира Петкова

 5. Земи и почви – Стилиян Казалиев

 6. Геоложка среда – инж. Лидия Петрова

 7. Растителен и животински свят – Атанас Згуров

 8. Ландшафт, културно наследство – Красимира Петкова

 9. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда – инж. Лидия Петрова

СЪДЪРЖАНИЕ
Обща информация 4
1. Анотация на инвестиционното предложение за стро­ител­с­т­во­то, дейностите и технологиите 6
2. Алтернативи за местоположение и/или алтернативи на пред­ла­га­ни­те от възложителя технологии и мотивите за направения из­бор, имай­ки предвид въздействието върху околната среда, вклю­чи­телно “нулева алтернатива” 24
3. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната сре­да по чл. 4 и 5 и на материалното и културното наследство, ко­ито ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предло­же­ние, както и взаимодействието между тях 38

3.1. Атмосферен въздух 38

3.2. Повърхностни и подземни води 56

3.3. Отпадъци 71

3.4. Геоложка среда 83

3.5. Вредни физични фактори: шум, вибрации и вредни лъчения, микроклимат, високо налягане и др. 89

3.6. Земи и почви 94

3.7. Биологично разнообразие и неговите компоненти 98

3.8. Ландшафт 105

3.9. Защитени територии 108

3.10. Културно-историческо наследство 114
4. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въз­действия върху населението и околната среда 115

4.1. Атмосферен въздух 115

4.2. Повърхностни и подземни води 132

4.3. Отпадъци 138

4.4. Геоложка среда и земни недра 140

4.5. Вредни физични фактори: шум, вибрации и вредни лъчения, микроклимат, високо налягане и др. 141

4.6. Земи и почви 145

4.7. Биологично разнообразие и неговите компоненти 146

4.8. Ландшафт 150

4.9. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда 150

4.10. Защитени територии 161

4.11. Културно-историческо наследство 162


5. Информация за използваните методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда 163
6. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въз­дейс­т­вия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки 169
7. Становища и мнения на засегнатата общественост, на ком­пе­тент­ни­те органи за вземане на решение по ОВОС и други спе­ци­али­зи­ра­ни ведомства и заинтересувани държави в трансграничен контекст, в резултат от проведените консултации 183
8. Заключение на експертите, когато се дава в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 3 186

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Наименованието на инвестиционното предложение, предмет на настоящия доклад за ОВОС, е: “Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Смолян” в м. Теклен дол в землището на община Смолян.

Повишените изисквания за опазване на околната среда изискват оптимизиране на дейностите за управление на отпадъците и прилагане на регионалния принцип за крайното им обезвреждане.

Същевременно минималните капиталови разходи, които са необходими за реализиране на екологично устойчиво обезвреждане на отпадъците, в съответствие с Европейското законодателство – Директива 1999/31/ЕС, са твърде високи и икономически нецелесъобразни поотделно за всяка една община от Смолянска област. Поради това в инвестиционното предложение и в изготвящия се в момента проект е възприет принципът за регионализация на обезвреждането на отпадъците от общините: Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки.

Съгласно програмата за прилагане на цитираната по-горе Директива за депониране на отпадъците, през 2009 година в България трябва да функционират 54 регионални депа, като едно от тях е това в град Смолян в местността Теклен дол.

Идеята за регионалното депо е възникнала при разглеждане на Националната програма за управление на отпадъците.

Подписано е споразумение между общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки за бъдещо съвместно ползване на регионалното депо за обезвреждане на отпадъците, като са постигнати необходимите финансови договорености.


Ли­ца за кон­так­ти:

ü от стра­на на инвеститора – община Смолян:

* инж. Диана Калайджиева – тел. 0301 / 3 61 77, GSM 0888 81 22 42ü от стра­на на еки­па, из­гот­вил док­ла­да за ОВОС:

* инж. Лидия Борисова Петрова – тел. 0301 / 3 39 78; 02 / 92 78 667, и GSM 0889 62 52 34.

Ръководител на еки­па, из­гот­вил доклада за ОВОС, е инж. Лидия Бо­рисова Петрова.

Прилагаме удостоверението за професионална компетентност на ръ­ко­водителя на еки­па, как­то и те­зи на ек­с­пер­ти­те, взели участие в изгот­вянето на док­ла­да за ОВОС.

Настоящият доклад за ОВОС е изготвен съгласно чл. 96 (1) от ЗООС и заданието за неговия обхват по чл. 10, ал. 3 и чл. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействията върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ бр. 25 / 2003 г.).


1. анотация

на инвестиционното предложение
Регионалното депо за обезвреждане на отпадъците ще бъде разположено на площадката на съществуващото такова в м. Теклен дол, което е в експлоатация от 1992 г. Съгласно изготвения през 1990 г. проект съществуващото депо е със следните параметри: площ – 120 дка, обем – 621 843 м3 и срок за експлоатация – 30 години. Към края на 2003 година са депонирани 186 077 тона. Нормата на натрупване на отпадъците за периода 2001-2003 г. се движи в границите 300 ÷ 378 кг/жит./год.

Въпреки отрицателния прираст на населението се очаква количеството на генерираните битови отпадъци ежегодно да се увеличава поради поетапното включване на всички населени места в системата за организираното сметосъбиране и сметоизвозване.

Съществуващото депо е проектирано и изградено преди националното ни законодателство да бъде съобразено с европейските директиви. Проектът и изграждането му не отговарят на Наредба № 13 / 1998 г. на МОСВ (вече отменена) и на Наредба № 8 / 24.08.2004 г. на МОСВ за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за обезвреждане на отпадъци. Не е положен водонепроницаем изолационен слой по дъното и откосите на депото, няма ефективно пречистване на инфилтрата, липсва събиране и изгаряне на факел на генерирания сметищен газ, не са предвидени и изпълнени необходимите обслужващи сгради и други. Обезвреждането на отпадъците в съществуващото депо се осъществява съгласно предвидената в проекта технология и включва следното: определяне теглото на постъпващите отпадъци (входящ контрол), разстилане, уплътняване и периодично запръстяване с инертен материал.

Геоложките характеристики на района на съществуващото депо, наличните свободни обеми, както и възможностите за разширяване на площта, определят площадката в м. Теклен дол като предпочитано решение за разполагане на Регионалния комплекс за обезвреждане на отпадъците. Съгласно инвестиционното предложение необходимата площ за реализация на Регионалното депо е около 150 дка горски фонд собственост на Държавно лесничейство – Смолян, като ще се засегнат части от отдели 27 и 29. Не се засягат земеделски площи.

Регионално управление на горите – Смолян и Държавно лесничейство – Смолян с писма съответно № 177 / 15.02.2005 г. и № 148 / 11.02.2005 г. са дали принципното си съгласие за реализацията на обект “Реконструкция и модернизация на регионално депо за твърди битови отпадъци” върху площ от горския фонд, обхващаща и действащото в момента депо. Отпочната е процедура за промяна предназначението и изключване на площи от Държавния горски фонд съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за горите. Ще бъдат предвидени всички необходими мероприятия и съоръжения за осигуряване на пожаробезопасност на горския фонд, граничещ с площадката на депото.

Регионалното депо ще бъде проектирано за разделно депониране и обработка на неопасни отпадъци и временно съхранение на опасни.

За опасните болнични отпадъци се предвижда на място в болниците микровълново обеззаразяване, след което ще се депонират в клетката за неопасни отпадъци.

Предвижда се Регионалното депо да обслужва общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки с обща територия 1824 км2 и население по данни от последното преброяване – 68 179 бр. жители постоянно живеещи. Механичният прираст в общините през курортния зимен и летен период достига 12 000 ÷ 15 000 броя временно пребиваващи туристи в Пампорово, Райковски ливади, Чепеларе, гр. Смолян и Баните.

Съществуващите депа на общините Чепеларе, Баните и Лъки са с малки площи, не отговарят на действащите в момента нормативни изисквания, достигнали са капацитетните си възможности. По същество могат да се определят като “стари замърсявания”, които представляват риск за човешкото здраве и околната среда.

Регионалното депо ще предоставя интегрирани услуги по управление на дейностите за отпадъците.

Повторната употреба и рециклиране на отпадъците ще се предлагат в местните обществени събирателни центрове, които са съставна част от пунктовете (площадките) за сепариране. Такива площадки ще се изградят на територията на всяка от общините Чепеларе, Баните и Лъки, тъй като отстоянието до Регионалното депо е сравнително голямо: за Чепеларе – 38 км, за Баните – 62 км и за Лъки – 65 км. Терените за тези площадки са определени и смяната на предназначението на земята и узаконяването им е в процес на процедура.

Прогнозата за очакваното количество битови отпадъци след 2005 г. по общини е следното: • Смолян – 19872.19 тона

 • Чепеларе – 3461.79 тона

 • Баните – 1350.00 тона

 • Лъки – 4012.80 тона

Общото количество битови отпадъци за четирите общини е 28696.78 тона, което отговаря на норма на натрупване 449.53 кг/ж./годишно.

 • Производствени неопасни отпадъци – 5 342 тона/год. – общо за четирите общини

 • Инертни (строителни) отпадъци – 1200 м3/годишно

 • Опасни отпадъци – 356 тона/год.

Най-голям е делът на битовите отпадъци – 81.44 % от общото количество на образуваните отпадъци (без опасните). Прогнозираната плътност на компактирания отпадък е не по-малко от 1000 кг на 1 м3 отпадък.

Съгласно направената в процеса на проектирането прогноза за морфологичния състав на битовите отпадъци, данните в тегловни % за подлежащите на рециклиране стъкло, хартия, пластмаса, метали, дърво и др. по общини са следните: Смолян – 25.3 %, Чепеларе – 55.5 %, Лъки – 20.7 % и Баните – 38.18 %. Същевременно висок в тегловни % е делът на неидентифицираните битови отпадъци, който по общини е: Смолян – 21.9 %, Чепеларе – 16.5 %, Лъки – 55.2 %, и Баните – 20.83 %. Очаква се през първите две-три години около 30 % рециклиране на отпадъците с тенденция за непрекъснато увеличаване.

Предвижда се разработването на ПУП (подробен устройствен план) на имот с кадастрален № 564001 в местността Теклен дол, община Смолян с ЕКАТТЕ 67653, с който ще се урегулира територията на обект “Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Смолян” и ще се конкретизира застрояването.

Съгласно прединвестиционното проучване на площадката на депото се предвиждат следните съоръжения и подобекти: • Реконструкция на основен път до депото.

 • Автоматична везна за измерване на количествата на извозените отпадъци.

 • Инсталация за измиване на автомобилните гуми на моторните превозни средства, извозващи отпадъците.

 • Площадка за приемане на отпадъците и тяхното разделяне по видове.

 • Площадка за временно съхранение на опасни отпадъци.

 • Секции за депониране на битови и производствени неопасни отпадъци.

 • Площадка за съхранение на инертни отпадъци.

 • Офис и битова сграда.

 • Работилница.

 • Площадка за съхранение на земни маси при изграждането на секциите за депониране на неопасни отпадъци и за ежедневно закриване с почва.

 • Басейн за събиране на инфилтриралите води от секциите за депониране на неопасни отпадъци.

 • Съоръжения за пречистване на битови отпадни води.

 • Съоръжения за третиране на инфилтрат.

 • Паркинг за моторни превозни средства.

 • Площадка за разтоварване и съхранение на неидентифицирани отпадъци.

 • Колектори за събиране на инфилтрираните отпадъчни води през клетките за неопасни отпадъци.

 • Система за оборотно използване на инфилтрата.

 • Открити канавки за отвеждане на повърхностните води.

 • Открити канавки за събиране и отвеждане на повърхностните води от рекултивираните площи на отделните секции на депото за неопасни отпадъци.

 • Ограда.

Обект “Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Смолян” е включен в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците – 2003-2007 г.

В проекта ще бъде подробно разработена транспортна схема за превозване на отпадъците от сепариращите площадки в Чепеларе, Баните и Лъки до регионалното депо в м. Теклен дол.

Теренните дадености на площадката и наличният свободен обем се очаква да осигурят експлоатация на депото за около 30 години.

Свободният обем ще се усвоява постепенно клетка по клетка. С проекта се предвижда осигуряване на пространство за депониране на отпадъците за период от 5 години. След това изграждането ще бъде финансирано чрез таксите за депониране. Обикновено клетки се изграждат за 5-годишен експлоатационен период за неопасни отпадъци.

Битово-фекалните води, както и производствените отпадъчни води от извозването на контейнерите за неопасни отпадъци, ще се пречистват до степен, съответстваща на категорията на близкия водоприемник, в който ще бъдат заустени.

Предвижда се инфилтратът от новите клетки за неопасни отпадъци да бъде рециркулиран след като бъде обработен, с цел постигане стабилизиране нивото на разлагане на отпадъците, чрез разпределяне влажността в тялото на депото.

Изтичане на инфилтрат от зоната за депониране на отпадъците няма да има. За целта се предвижда минерален запечатващ пласт и геомембрана 2 мм от полиетилен висока плътност, които се поставят по дъното и по вътрешните скатове на депото.

Инфилтратът се събира чрез дренажна система и се съхранява в резервоар с обем най-малко 5 пъти дневното му количество, определено на база максималното ниво на валежите и максимално непокритата повърхност от отпадъци. Рециклира се за оросяване на депото и не се допуска изпускане на инфилтрат във водоприемник. Възможен е и вариант с пречистване на инфилтрата до степен за заустване във водоприемник ІІ-ра категория. Предлагаме двата варианта да бъдат разработени в процеса на проектирането и въз основа на данните от технико-икономическите показатели да се определи най-ефективното решение.

Няма да се изпуска инфилтрат от клетката за временно съхранение на опасни отпадъци, тъй като същата ще бъде покрита и предпазена от валежи.

Инертните отпадъци ще бъдат генерирани основно от устройството на малки количества от домакинствата. Очакваното им количество е около 1200 м3 годишно. Ще се използват за ежедневно запръстяване или като материал за рехабилитация.

С цел минимизиране на дълготрайното вредно въздействие върху околната среда ще бъдат закрити и санирани следните съществуващи депа:Системи за сметосъбиране и сметоизвозване

Местните системи за сметосъбиране не се включват в бъдещия проект, тъй като тяхното финансиране се осигурява от друг източник. Те обаче са от съществено значение, тъй като ефективността на предложения интегриран вариант за обезвреждане зависи от ефективността на местните системи за събиране на отпадъците. • Разполагане на съдове за смесено и разделно събиране на битови отпадъци (БО) в общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки

Сметосъбирането и сметоизвозването на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Лъки и Баните ще се осъществява съгласно приетата кратност на сметосъбиране от общинските съвети на отделните общини.

За всички общини се въвежда разделно събиране на сгурията. За целта се използват закрити контейнери от 4 м3 , 1.1 м3 и метални съдове от 110 л. Сгурията ще се депонира на определените от кметовете на общините депа за строителни отпадъци.Препоръчваме в по-нататъшната фаза на проектиране да бъдат проучени възможностите за оползотворяване на сгурията (пепелта) като добавъчен материал при производството на бетон, асфалт или цимент.

На територията на общините се разполагат основно метални и РVС съдове за БО, полиетиленови торби, специализирани метални и РVС контейнери за разделно събиране, както и метални контейнери за сгурия.

Разделените рециклируеми отпадъци ще се събират от 1 специализиран автомобил за всички общини, който ще обслужва 1100 л контейнери и РVС кофи.


 • В община Смолян се въвежда разделно събиране, както следва:

 • в контейнери тип “Иглу”, разположени в централната градска част и на места с по-голяма концентрация на населението (училища и институти, административни и обществени сгради, хотели, туристически комплекси и др.);

 • в полиетиленови торби, предназначени за събиране на рециклируеми отпадъци от домакинствата, при което всички рециклируеми ще се събират в една торба;

 • в съдове тип “Бобър” 110 л за разделно събиране на стъкло, хартия и пластмаса, разположени на възможни за целта места.

В град Смолян ще се организират общо 15 места, на които ще се разположат по 3 контейнера за разделно събиране, съответно за хартия, стъкло и пластмаса.

 • В община Чепеларе за кк. Пампорово се въвежда разделно събиране за целия комплекс, като се разполагат РVС кофи от 240 л за биоотпадъци и други битови отпадъци, неподлежащи на рециклиране и полиетиленови торби за всички рециклируеми. В гр. Чепеларе и останалите населени места от общината на местата, където е възможно се разполагат 1100 л контейнери за разделно събиране на стъкло, хартия, пластмаса, а за домакинствата се организира разделно събиране в полиетиленови торби за всички рециклируеми отпадъци заедно. В гр. Чепеларе ще се организират 10 места, където да се разположат съдовете за разделно събиране.

 • По същия начин се организира разделното събиране за община Баните и община Лъки, като в Баните ще се организират 8 места, а в Лъки – 5 за разполагане на съответните съдове за разделно събиране.

 • Обслужване на съдовете

Кратността на вдигане на съдовете за БО ще се определя в зависимост от взетите решения на общинските съвети в отделните общини. Препоръчва се обслужването на съдовете да става ежедневно или три пъти седмично за централните райони на общинските центрове и курортите, а за останалите населени места - един път седмично.

Съдовете за разделно събиране ще се вдигат по график в зависимост от вида на събраните рециклируеми компоненти и от запълняемостта на самите съдове. На тази база, отчитайки и отдалечеността на депото ще се формират и нарядите в населените места. • Техника за сметосъбиране и сметоизвозване на БО

Вдигането и транспортирането на генерирания на територията на общините отпадък ще се извършва от специализирани сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили с надстройки бутален тип или ротопреси. Устройствата за вдигане на съдовете трябва да са универсални, т.е. позволяващи обслужването на метални и РVС съдове с вместимост 1101 120, 240, 800 и 1100 л.

Отчитайки планинския терен на района автомобилите трябва да са двуосни с колесна формула 4 х 4 или 4 х 2. Вместимостта на надстройките да е в границите на 12 ¸ 16 м 3, а степента на уплътняване на отпадъка да е 1: 3,5; 1: 5. • Площадки за сепариране на отпадъци

В общините Чепеларе и Баните ще се изградят по една площадка за събиране и сепариране на отпадъци, както и станция за претоварване на отпадъци.

В община Лъки ще се изгради една площадка за събиране и сепариране на отпадъци, на която ще се разположи мобилна контейнерна станция.

На същите тези площадки ще се разположат и стокстанции за временно съхраняване на опасни битови отпадъци.

На така изградените площадки ще се приемат едрогабаритни отпадъци от бита, където ще бъдат разглобявани и сепарирани по компоненти, също така и производствени неопасни отпадъци, подлежащи на сепариране.

На площадките за събиране и сепариране на отпадъци ще се разположат сортировъчна транспортна лента за ръчно сортиране с габарити, определени в зависимост от количествата събиран рециклируем отпадък, както и по 1 брой хидравлични преси за балиране на хартия и РЕТ бутилки и по 1 брой дробилки за пластмаси.

Претоварните станции в общините Чепеларе и Баните ще се състоят от приемателен бункер, хидравлична прес камера и събирателен контейнер. Чрез тях постъпващия битов отпадък и остатъчен отпадък от сепарирането ще се пресова и уплътнен в контейнерите ще се извозва до депо Смолян със специализиран транспорт – автомобил мултилифт.

За нормалното сметосъбиране в общините, отчитайки дневните количества генерирани отпадъци (за Чепеларе прибл. 10 т, за Баните 6 т), е целесъобразно претоварната станция в Чепеларе да се оборудва с 2 броя контейнери от 16 м3 , в Баните 1 бр. и един оборотен, а в Лъки 1 бр. мобилна контейнерна станция. Необходими са 2 броя специализирани автомобили мултилиф за извозване на контейнерите. За Чепеларе извозването на контейнерите ще се извършва 3 пъти в седмицата, а за Баните и Лъки 2 пъти в седмицата.
Инсталация за сепариране на отпадъци

на депото в гр.Смолян

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за сепариране на отпадъците на територията на депото в гр. Смолян, целящо разделянето на отпадъците от хартия, стъкло, метал и пластмаса, които могат за бъдат по-нататък рециклирани. Към инсталацията ще се насочва потока от отпадъци, събрани в контейнерите, полиетиленовите торби и контейнери тип “Иглу” за разделно събиране от предприятията, генериращи големи количества неопасни производствени отпадъци.

Работата на инсталацията за сепариране следва определена концепция (фиг. 1.)
Фиг. 1. Процедурна концепция за третиране на отпадъчни материали


Предварително сортиране на мястото на произходОстатъчен отпадък събиран при организираното сметосъбиране
Междинен автоматизиран бункер

Балираща преса

Складиране на продуктите

Хартия/пластмаса

рециклиране
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница