Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница4/7
Дата02.04.2017
Размер1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTRЕмисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос на замърсители извън площ.
(колона 2)


Праг за производство, обработка или употреба
(колона 3)

CAS номер

Замърсител

във въздух (колона 1a)

във води (колона 1b)

в почва (колона 1c)Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

1#

74-82-8

Метан (CH4)

100 000

-

-

-

*

2#

630-08-0

Въглероден оксид(CO)

“-“

(0)(M)


-

-

-

*

3#

124-38-9

Въглероден диоксид (CO2)

100 милиона

-

-

-

*

4#
Хидро-флуоро-въглероди (HFCs)

100

-

-

-

*

5#

10024-97-2

Диазотен оксид (N2O)

10 000

-

-

-

*

6#

7664-41-7

Амоняк (NH3)

10 000

-

-

-

10 000

7#
ЛОС без метан (NMVOC)

“-“

(1763)(M)-

-

-

*

8#
Азотни оксиди (NOx/NO2)

“-“

(218)(M)


-

-

-

*

9#
Перфлуоровъглероди (PFCs)

100

-

-

-

*

10#

2551-62-4

Серен хексафлуорид (SF6)

50

-

-

-

*

11#
Серни оксиди (SOx/SO2)

“-“

(0,0)(M)


-

-

-

*

12#
Общ азот

-

50 000

50 000

10 000

10 000

13#
Общ фосфор

-

“-“

(362,09)(M)5 000

10 000

10 000

14
Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs)

1

-

-

100

10 000

15
Хлорофлуоро-въглероди (CFCs)

1

-

-

100

10 000

16
Халогенни въглеводороди

1

-

-

100

10 000

17#

7440-38-2

Арсен и съединенията му (като As)

20

5

5

50

50

18#

7440-43-9

Кадмий и съединения (като Cd)

10

5

5

5

5

19#

7440-47-3

Хром и съединенията му (като Cr)

100

“-“

(2,53)(M)50

200

10 000

20#

7440-50-8

Мед и съединенията му (като Cu)

100

“-“

(4,83)(M)50

500

10 000

21#

7439-97-6

Живак и съединенията му (като Hg)

10

1

1

5

5

22#

7440-02-0

Никел и съединенията му (като Ni)

50

“-“

(1,15)(M)20

500

10 000

23#

7439-92-1

Олово и съединенията му (като Pb)

200

20

20

50

50

24#

7440-66-6

Цинк и съединенията му (като Zn)

200

“-“

(2,53)(M)100

1 000

10 000

25

15972-60-8

Алахлор

-

1

1

5

10 000

26

309-00-2

Алдрин

1

1

1

1

1

27

1912-24-9

Атразин

-

1

1

5

10 000

28

57-74-9

Chlordane

1

1

1

1

1

29

143-50-0

Chlordecone

1

1

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenvinphos

-

1

1

5

10 000

31

85535-84-8

Хлороалкани, C10-C13

-

1

1

10

10 000

32

2921-88-2

Chlorpyrifos

-

1

1

5

10 000

33

50-29-3

DDT

1

1

1

1

1

34#

107-06-2

1,2-дихлоретан (EDC)

1 000

10

10

100

10 000

35#

75-09-2

Дихлорметан (DCM)

1 000

10

10

100

10 000

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

-

1

1

5

10 000

38

115-29-7

Ендосулфан

-

1

1

5

10 000

39

72-20-8

Ендрин

1

1

1

1

1

40#
Халогенирани орган. съедин. (като AOX)

-

1 000

1 000

1 000

10 000

41

76-44-8

Хептахлор

1

1

1

1

1

42#

118-74-1

Хексахлорбензол (HCB)

10

1

1

1

5

43#

87-68-3

Хексахлорбутадиен (HCBD)

-

1

1

5

10 000

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан
(HCH)

10

1

1

1

10

45

58-89-9

Lindane

1

1

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

1

1

47#
PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq)

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

48

608-93-5

Пентахлорбензол

1

1

1

5

50

49#

87-86-5

Пентахлорфенол (PCP)

10

1

1

5

10 000

50

1336-36-3

Полихлорирани бифенили (PCBs)

0.1

0.1

0.1

1

50

51

122-34-9

Simazine

-

1

1

5

10 000

52#

127-18-4

Тетрахлоретилен (PER)

2 000

-

-

1 000

10 000

53#

56-23-5

Tетрахлорметан (TCM)

100

-

-

1 000

10 000

54#

12002 г.-48-1

Трихлорбензоли (TCBs)

10

-

-

1 000

10 000

55#

71-55-6

1,1,1-трихлоретан

100

-

-

1 000

10 000

56

79-34-5

1,1,2,2-тетрахлоретан

50

-

-

1 000

10 000

57#

79-01-6

Трихлоретилен

2 000

-

-

1 000

10 000

58#

67-66-3

Трихлорометан

500

-

-

1 000

10 000

59

8001-35-2

Toxaphene

1

1

1

1

1

60

75-01-4

Винилхлорид

1 000

10

10

100

10 000

61

120-12-7

Антрацен

50

1

1

50

50

62#

71-43-2

Бензол

1 000

200
(като BTEX) a/

200
(като BTEX) a/

2 000
(като BTEX) a/

10 000

63#
Бромирани дифенилетери (PBDE)

-

1

1

5

10 000

64
Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин.

-

1

1

5

10 000

65

100-41-4

Етилов бензол

-

200
(като BTEX)a/

200
(като BTEX)a/

2 000
(като BTEX)a/

10 000

66

75-21-8

Етиленов оксид

1 000

10

10

100

10 000

67

34123-59-6

Isoproturon

-

1

1

5

10 000

68

91-20-3

Нафталин

100

10

10

100

10 000

69#
Съединения на Organotin (като общ Sn)

-

50

50

50

10 000

70

117-81-7

Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)

10

1

1

100

10 000

71#

108-95-2

Феноли (като общ C)

-

20

20

200

10 000

72#
Полициклични ароматни въглеводо-роди (PAHs)b/

50

5

5

50

50

73

108-88-3

Толуол

-

200
(като BTEX)a/

200
(като BTEX)a/

2 000
(като BTEX)a/

10 000

74
Tributyltin и неговите съединения

-

1

1

5

10 000

75
Triphenyltin и неговите съединения

-

1

1

5

10 000

76#
Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3)

-

50 000

-

-

**

77

1582-09-8

Trifluralin

-

1

1

5

10 000

78

1330-20-7

Xylenes

-

200
(като BTEX)a/

200
(като BTEX)a/

2 000
(като BTEX)a/

10 000

79#
Хлориди (като общ Cl)

-

2 млн.

2 млн.

2 млн.

10 000c/

80#
Хлор и неорганични съединения (като HCl)

“-“

(92,50)(M)-

-

-

482 486 (M)

(солна к-на)81

1332-21-4

Азбест

1

1

1

10

10 000

82#
Цианиди (като общ CN)

-

50

50

500

10 000

83#
Флуориди (като общ F)

-

2 000

2 000

10 000

“-“

(2 700)(M)84#
Флуор и неорганични съединения (като HF)

“-“

(0,0)(M)


-

-

-

10 000

85#

74-90-8

Циановодород (HCN)

200

-

-

-

10 000

86#
Фини прахови час-тици <10μm (PM10)

50 000

-

-

-

*

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница