Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитиестраница10/17
Дата30.07.2018
Размер2.8 Mb.
ТипДоклад
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


По подприоритетна ос 1.4. „Администрацията - партньор на бизнеса” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълнява един проект и е приключен един проект:

 • В търсене на устойчиви модели: община Перник – възможности за партньорства с бизнеса” с бенефициент община Перник на стойност 571 588 лв.;

 • Подобряване на капацитета за ПЧП на община Гоце Делчев” с бенефициент община Гоце Делчев на стойност 506 076 лв.
По подприоритетна ос 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват следните два проекта:

 • Партньорство и обмен на добри практики в областта на доброто управление, между общините Бобошево, Рила и Община Реджо Калабрия” с бенефициент община Бобошево на стойност 252 548 лв.;

 • Практики на аутсорсинг - фактор за добро управление на общинските дейности” с бенефициент община Симитли на стойност 249 197 лв.

По подприоритетна ос 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:


 • „Повишаване ефективността на управление на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването” с бенефициент Областна администрация Благоевград на стойност 161 449 лв.;

 • „Модерната администрация – гарант на модерното образование” с бенефициент Столична община на стойност 379 443 лв.


По подприоритетна ос 2.3. „Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват или са приключени следните проекти на обща стойност 3 399 572 лв.:

  • „НПО и администрацията в малките общини – заедно по-добри и полезни” с бенефициент Благоевград – Младеж Бъдеще на стойност 132 551 лв. (приключен);

  • „Повишаване на административния капацитет на НПО „Екоприятели 2005” с бенефициент Сдружение „Екоприятели 2005” на стойност 178 859 лв.;

  • „Ефективност и капацитет за изграждане на партньорства „Места-Струма” с бенефициент Сдружение с нестопанска цел „Местна агенция за икономическо развитие – Разлог” на стойност 162 510 лв. (приключен);

  • Подкрепа за повишаване на капацитета на Фондация „Очи на четири лапи” за взаимодействие с местните власти за ефективно прилагане на политики при предоставяне на специфични услуги в общността с бенефициент Фондация „Очи на четири лапи” на стойност 94 129 лв. (приключен);

  • „Медиация и арбитраж – извънсъдебни способи за решаване на спорове” с бенефициент Алианс за правно взаимодействие на стойност 316 002 лв.;

  • „Изграждане на капацитет на служителите в Американски университет в България за подобряване качеството на работа и взаимодействие с административните власти и други НПО” с бенефициент Американски университет в България на стойност 105 404 лв. (приключен);

  • „Структурите на гражданското общество – обединени в различията” на Асоциация за лица с интелектуални затруднения „Вяра, надежда, любов” на стойност 152 419 лв. (приключен);

  • „Надграждане на административен капацитет в неправителствения сектор – посредник между общинската администрация и бизнеса” с бенефициент Асоциация хоризонти на стойност 190 288 лв.;

  • „Укрепване на капацитета на НЧ „Култура и знание” и други читалища за подобряване на дейността им в България, както и в партньорство с европейски аналогични структури” с бенефициент Народно читалище „Култура и знание” на стойност 126 414 лв. (приключен);

  • „Усвояване на опита на комуникационната мрежа на OLAF и новите европейски модели за партньорство със съдебната власт” с бенефициент НПО „Клуб журналисти срещу корупцията” на стойност 345 794 лв.;

  • „Повишаване на капацитета на НПО от Югозападен район за планиране, за ефективно взаимодействие и готовност за партньорство със структурите на държавна администрация” с бенефициент Сдружение „Добърско” на стойност 178 602 лв. (приключен);

  • „Изграждане на капацитет на НПО и ефективни партньорства с администрацията за подпомагане развитието на периферните общини от ЮЗРП” с бенефициент Сдружение „Център за младежки инициативи” на стойност 251 790 лв.;

  • „Младежки форум за партньорство” с бенефициент Сдружение „Младежи за Благоевград” на стойност 246 322 лв. (приключен);

  • „Успешно партньорство за развитие на регион Гоце Делчев” с бенефициент СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството” на стойност 334 338 лв. (приключен);

  • „Фондация Битие” с бенефициент Фондация „Битие” на стойност 252 034 лв.;

  • „Изграждане на капацитет в структурите на гражданското общество от Благоевградска област за работа с местните власти” с бенефициент Фондация „Стратос” на стойност 166 240 лв. (приключен);

  • „Укрепване на институционалния капацитет на Център за икономическо развитие за работа с държавната администрация и изграждане на мрежа от НПО в областта на икономическата политика” на Фондация „Център за икономическо развитие” на стойност 121 497 лв. (приключен);

  • „Повишаване на знанията и уменията за качествена и ефективна комуникация при разкриване на информация пред държавните регулаторни органи и инвестиционната общност” с бенефициент Фондация „Атанас Буров” на стойност 296 413 лв. (приключен).


По подприоритетна ос 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълнява следния проект:

 • „Системата на човешките ресурси - фактор за доброто управление на служителите в администрацията” с бенефициент Областна администрация на област Благоевград на стойност 153 524 лв.


По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти на обща стойност 2 723 749 лв.:

 • „Администрация в услуга” с бенефициент община Бобов дол на стойност 682 700 лв.;

 • „Община Земен – администрация с качествено и насочено към гражданите и бизнеса административно обслужване” с бенефициент община Земен на стойност 319 958 лв.;

 • „Подобряване на качеството на административното обслужване чрез развитие на

електронно управление в Община Ихтиман” с бенефициент община Ихтиман на стойност 394 502 лв.;

 • „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса” с бенефициент община Петрич на стойност 277 774 лв.;

 • „Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община Симитли” с бенефициент община Симитли на стойност 267 039 лв.;

 • „Постигане на по-добри услуги за гражданите и бизнеса в община Струмяни чрез използване на нови технологични възможности” с бенефициент община Струмяни на стойност 378 346 лв.;

 • „Повишаване качеството на административното обслужване от дирекция „Административна” на „Направление Архитектура и Градоустройство” към Столична Община чрез облекчаване на регулаторните режими и развитие на електронен регистър” с бенефициент Столична община на стойност 403 430 лв.


По подприоритетна ос 4.2. „Междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Регионално развитие” към 01.05.2012 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- „Испанският модел на междуобщинско сътрудничество „КОМАРКА” с бенефициент Асоциация за развитие на планинските общини в Република България на стойност 257 716,00 лв.;

- „Модели на градско (пространствено) планиране за развитие на полицентрични градове-региони с икономика, базирана на знанието – София и Хелзинки /ПолиТехноПолис София - Хелзинки/” с бенефициент Асоциация Хоризонти на стойност 192 310,00 лв.;

- „Междурегионално сътрудничество между община Мирково, България и община Кастеджио, Италия в сферата на туризма” с бенефициент Народно читалище „Джон Атанасов” – София на стойност 159 135,64 лв. (приключен);

- „Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм” с бенефициент община Банско на стойност 158 134,90 лв. (приключен);

- „Зелен транспорт въвеждане на устойчиви форми на транспорт посредством обмен на опит и добри практики” с бенефициент община Благоевград на стойност 295 860,00 лв.;

- „Прилагане и обмен на междурегионални практики и иновации за устойчиво местно развитие на Община Бобов дол” с бенефициент община Бобов дол на стойност 175 165,93 лв. (приключен);

- „Междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между община Община Крема и община Елин Пелин” с бенефициент община Елин Пелин на стойност 113 198,07 лв. (приключен);

- „Интегрално планиране на туристически дестинации в Община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация” с бенефициент община Костенец на стойност 138 459,44 лв. (приключен);

- „Модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество” с бенефициент община Петрич на стойност 232 624,00 лв.;

- „Подкрепа на междурегионалното сътрудничество и обмен на добри практики между София и Атина в областта на туризма” с бенефициент Столична община на стойност 276 200,00 лв.;- „Създаване на новаторски модел за сътрудничество между общински власти и заинтересовани страни и обмен на най-добри практики за развитие на туризъм, базиран на природните и културни ресурси, както и маркетинг на дестинациите около национални паркове „Рила”, у нас и „Сила” и „Полино”, в Италия” с бенефициент Фондация „Информация и природозащита” – София на стойност 206 893,72 лв. (приключен).
По Програма за трансгранично сътрудничество България - Гърция 2007 – 2013 г. на територията на Югозападния район са договорени следните проекти по области9:


област Благоевград


Име на проекта

Обща стойност на договора/проекта (ЕФРР + национално съфинансиране)

Система за подпомагане взимането на решения за предотвратяване на риска от наводнения в басейна на река Струма

1 364 750 евро

Трансгранични вертикални оси на предприемачество в подкрепа на младите хора и жените

1 122 470 евро

Създаване на комуникационен канал за проекти за развитие на малки и средни предприятия, финансирани от структурните фондове на ЕС

467 700 евро

Сътрудническа мрежа за изследване на водородните емисии – публично разпространение, бизнес възможности от двете страни на българо-гръцката граница

444 549 евро

Уеб базирани курсове по гръцки език за български учащи и предприемачи

460 333 евро


Управление на крайречни хабитати и посетителите им, разпространение на опит и публично разпространение, в защитените територии

1 409 197 евро

Автоматизирани телеметрични приложения за оперативен мониторинг на басейна на река Места

1 356 800 евро

Установяване на мрежа за поддържане на мобилността и развитието на човешките ресурси

988 516 евро

Енергийна тематична мрежа на транс-граничните български и гръцки местни власти

534 202 евро

Общинско сътрудничество в подкрепа на местната заетост

781 600 евро

Трансгранично прилагане на иновативни технологии, намаляващи разходите

1 294 410 евро

Регионално бизнес развитие чрез използване на информационни и комуникационни технологии

738 795 евро

Гръцко-българска мрежа за образование и обучение по предприемачество: модели и програми и виртуална инфраструктура

560 743,74 евро

Мрежа от лаборатории за оценка на влиянието на околната среда върху употребяваната вода

1 205 950 евро

Мрежа за развитие и насърчаване на „зелени” туристически пакети и инициативи в трансграничната зона

421 264 евро

Обучение през целия живот за повишаване на професионалните умения

818 837евро

Общи пътеки в зоните „Натура” и „Рамсар” по поречието на река Струма

1 162 591евро

Екологични дейности за насърчаване на алтернативни форми на туризъм

566 030евро

Инвестиране в здравето и просперитета на децата в българо-гръцкия регион

1 834 809 евро

Действия за укрепване на местния човешки капитал

1 317 000 евро

Обучението през целия живот като средство за подобряване на заетостта и конкурентоспособността

1 460 800 евро

Цялостен подход за съвместно управление на природните ресурси в трансграничните зони, целящ насърчаването на еко-туризма и опазване на екологичните системи

266 709 евро

Общи религиозни и културни пътеки

694 225 евро

Опазване на биоразнообразието и повишаване на публичната информираност в трансграничния регион Гоце Делчев - Драма

432 100 евро

Популяризиране и запазване на културното и историческо наследство в трансграничния регион Гоце Делчев – Просокани

1 555 982 евро

За младите хора и тяхното бъдеще

1 910 254 евро

Междурегионално управление на човешките ресурси

621 970 евро

Насърчаване на културното сътрудничество чрез установяването на партньорски мрежи между гражданите на общините Струма и Филипи

844 443 евро

Трансгранично училище за традиционен фолклор и етнография – мост между легендата и реалността в Европа чрез

1 230 918 евро

Повишаване на привлекателността на трансграничната район Тасос – Гърмен чрез подобряване на местните природни ресурси

1 851 008 евро

Обща рамка за осигуряване на стандартизирани услуги за геотехнически инженери за (онлайн) обучение по предотвратяване на природни рискове – гражданска защита и за подобряване на достъпа до пазара на труда

1 692 400 евро

област София

Оценка на риска от природни и антропогенни свлачища в българо-гръцкия трансграничен регион

387 200 евро

Доброволчески дарения на кръв в Родопите

895 056 евро

Агро-геномен трансфер и разпространение между Гърция и България

498 160 евро


По Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013 г., съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за Югозападния район са договорени 20 проекта на територията на област Кюстендил на обща стойност 3 925 287, 21 евро и 18 проекта на територията на област Благоевград на обща стойност 3 203 173,3 евро10.
По Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.” на територията на Югозападния район са договорени следните проекти по области11:


Област София


Име на проекта

Обща стойност на проекта (ЕФРР + съфинансиране)

Европейска мрежа за споделяне и разпространение на технологии и знание в иновативната сфера на ученето чрез игри (LUDUS)

1 578 692 евро

Насърчаване на иновациите в индустриалните информационни системи чрез създаване на мрежи (I3E)

2 301 900 евро

Междурегионално сътрудничество за използване на резултатите от научни изследвания (INTERVALUE)

1 858 330 евро

Устойчиви иновации за текстилна промишленост в Югоизточна Европа (Tax-EASTile)

1 820 000 евро

Сътрудничество в Югоизточна Европа в сферата на иновациите и финансовото посредничество (SEE-IFA Network)

2 683 237 евро

Мрежа за развитие на иновативни социални предприятия (ISEDE-NET)

2 426 790 евро

Мрежа за сътрудничество за логистика и морско обучение, фокусирана върху вътрешния воден транспорт по Дунавски транспортен коридор, подкрепена от иновативни решения (NELI)

2 167 820 евро

Климатични промени и влиянието им върху доставянето на вода (CC-WaterS)

4 224 503 евро

Практическа употреба на мониторинга при управлението на природни бедствия (MONITOR II)

2 358 000 евро

Оценка на риска от наводнения за Дунавските наводнявани райони, ориентирана към заинтересованите страни (DANUBE FLOODRISK)

5 886 643 евро

Център по управление на засушаванията за Югоизточна Европа (DMCSEE)

2 232 447 евро

Екологично управление на пристанищата, разположени по транграничните коридори (ECOPORT 8)

285 100 евро

Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия –в подкрепа на енергийните политики на местно ниво (ENER SUPPLY)

1 758 461 евро

Сътрудничество за югоизточно-европейските транспортни оси (SEETAC)

2 380 553 евро

Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодален транспорт вода-земя (Watermode)

3 193 500 евро

Правителствен модел за социална отговорност: иновативен подход за осигуряване качество на държавните дейности и продукти (G.S.R. Model)

1 985 000 евро

Управление на общинската собственост в градовете на Югоизточна Европа (PROMISE)

100 000 евро

Транснационална стратегия за устойчиво териториално развитие на Дунавския регион, със специална насоченост към туризма (Datourway)

2 888 952 евро

Адриатическо-Дунавски клъстъри (A.D.C.)

2 060 000 евро

Концепция за пространствено развитие на междурегионалното сътрудничество в Дунавския регион (DONAUREGIONEN+)

2 082 800 евро

област Перник

Рекултивиране на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа (ReTinA)

3 327 500 евро

област Благоевград

От армия към предприемачество (F.A.T.E.)

2 030 000 евро

Практическа употреба на мониторинга в управлението на природни бедствия (MONITOR II)

2 358 000 евро


По Оперативна програма ЕСПОН на територията на Югозападния район са договорени следните проекти по области:


област София

Име на проекта

Обща стойност на проекта

Териториално влияние на глобализацията върху Европа и нейните региони (TIGER)

999 801 евро

ЕСПОН в интегрираните териториални стратегии (INTERSTRAT)

881 973 евро

Капитализация и разпространение на ЕСПОН концепции (CaDEC)

525 081 евро

ЕСПОН Train

437 000 евро

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница