Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитиестраница17/17
Дата30.07.2018
Размер2.8 Mb.
ТипДоклад
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
РИОСВ-Благоевград показват, че нараства броят на проведените процедури по издаване на документи по регулаторни режими по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) на обекти, попадащи под контрола на ЗУО и на консултациите с клиенти. Продължава да се увеличава броят на процедурите по класификация на отпадъците. Инспекцията е създала собствен регистър, който съдържа информация за повече от 483 фирми, задължени да водят отчетност за дейностите по отпадъците.

Във връзка с прилагане на ЗУО и подзаконовите нормативни актове, са извършени 293 броя проверки. В това число са проверени и 46 фирми, дължащи продуктова такса “опаковки”. До момента 8 бр. фирми в дървообработващия сектор са получили разрешение за използването на отпадъците като гориво или по друг начин за получаване на енергия и по този начин оползотворяване на отпадъците от производствената им дейност - трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири.

Отоплителната централа в гр. Банско е първата в България използваща ВЕИ (възобновяем енергиен източник) за централизирано топлоснабдяване, с мощност 10 000 kW, а като гориво в централата се използва дървесна биомаса

Акцент в контрола по управление на отпадъците е закриването на депа, които не отговарят на нормативните изисквания, и ликвидирането на нерегламентирани сметища. Все още в почти всички общини на областта сериозен проблем представляват множеството локални замърсявания със строителни отпадъци, както и порочната практика на населението отново да замърсява вече почистени терени. Специализираните депа за строителни отпадъци са малко. На територията на РИОСВ-Благоевград има две депа за строителни отпадъци, на територията на общини Благоевград и Гоце Делчев, които се поддържат съответно от „Биострой” ЕООД и „РЕ ПАК” АД. Останалите общини като Симитли, Банско и Разлог използват строителните отпадъци за укрепителни дейности. Проблем представлява неконтролираното изхвърляне на строителните отпадъци и създаването на нерегламентирани сметища или изхвърляне на същите в съдовете за битови отпадъци.

Друг проблем е предаванете от някои фирми на генерираните от дейността им отпадъци на лица, без разрешение за извършване на дейности с отпадъци със съответния код или на лица без разрешение за извършване на дейности с отпадъци.

Населението на Област Благоевград е с обща численост от 308 108, от които 290 195 жители са включени в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. През 2011 г. са генерирани повече от 96 406 т отпадъци на територията на областта. От общото генерирано количество отпадъци 43 725 т са депонирани на 3 броя регионални депа изградени, съгласно изискванията на екологичното законодателство, останалите количества са разпределени в други 3 броя депа, които ще бъдат закрити след въвеждане в експлоатация на съответното регионално съоръжение. На депата се обезвреждат предимно битови отпадъци и по-малко производствени неопасни отпадъци от шивашки предприятия и др. През 2011 г. на територията на РИОСВ-Благоевград са закрити с проекти за рекултивация 2 бр. депа за отпадъци: Депо за производствени отпадъци в м.Козлодуй, общ.Благоевград, с площ 1,2 дка и Депо за неопасни отпадъци на общ. Кресна, в м.Подински скат, землище на гр.Кресна с площ 6 дка. Регионалните депа Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сандански, Кресна, Струмяни са в процес на реконструкция и разширяване. През 2012 г. ще бъдат въведени в експлоатация новите клетки за неопасни отпадъци. Община Петрич е предприела действия за осигуряване на средства за строителството на клетка № 4 на едноименното регионално депо. Предстои изграждането на две нови регионални депа, които ще обслужват общините Разлог, Банско, Белица, Якоруда и Благоевград, Симитли, Кочериново, Рила, Бобошево.

В 13общини от Благоевградска област са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Дейностите се осъществяват въз основа на сключени договори между общинските администрации и организациите по оползотворяване, съответно – ЕКОПАК – БЪЛГАРИЯ АД, РЕПАК АД и „Екоколект” АД, София /от август 2010 г. за община Петрич/.

В с. Зелен дол, община Благоевград от началото на 2010 г. функционира първата инсталация за сепариране на разделносъбрани отпадъци от опаковки на територията на общините Благоевград и Сандански. Капацитетът й варира между 3 и 7 тона на ден в зависимост от вида на сортираните отпадъци. През 2011 г. тя продължава работа /с оператор „Евроимпекс” ООД - гр. София/ като се отчита увеличение на количествата разделно събрани отпадъци от опаковки.

Към 2011 г. от РИОСВ- Благоевград са издадени 22 бр. разрешения за площадки за събиране на хартиени и картонени опаковки; 28 бр. разрешителни документи за площадки за събиране на пластмасови опаковки; 86 броя удостоверения за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

През 2011 г. РИОСВ-Благоевград е утвърдила 50 бр. програми за управление на отпадъците, на лица, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на отпадъци.

За 2011 год. в РИОСВ-Благоевград са постъпили отчети за изпълнение на Общинските програми за управление на отпадъците от общините Рила, Белица и Симитли. Във връзка с осъществяването на текущ контрол, както и по сигнали на МОСВ, Районните прокуратури и др., през 2011 г. са извършени проверки, относно изпълнението на програмите на повечето общини в областта.
Шум и вибрации

По график, одобрен от Министъра на околната среда и водите РИОСВ-София и Регионална лаборатория - София към ИАОС извършват контролни измервания на нивата на шум. През 2009 г. е извършен контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда. Извършени са 14 броя емисионни контроли с измерване на нивата на шум, девет от които в изпълнение на годишния план на РИОСВ–София и пет броя по жалби.

През 2010 г. са проведени планови проверки в обхвата на РИОСВ-Перник, по предварително утвърден от МОСВ, годишен график. Измерванията на шумовите нива се извършват от Регионална лаборатория – София към ИАОС. При осъществяване на контролната дейност са извършени измервания на 5 промишлени обекти, източници на шум в околната среда.

В РИОСВ-Перник през 2010 г. е извършена една проверка по жалба на граждани, относно въздействие на шума, излъчван от промишлен източник – дървопреработващо предприятие. При извършените измервания от акредитирана лаборатория е констатирано, че излъчвания шум отговаря на нормативно определените нива.

Основен проблем, който се явява при контролираните от РИОСВ-Перник обекти е това, че се намират в жилищни зони, има намалена хигиенно-защитна зона и при спазване на нормата по границата на промишлената площадка не се спазва граничната стойност за ниво на шум в т.нар. „място на въздействие” – най-близко разположената жилищна или обществена сграда. В тази връзка операторите на тези инсталации предприемат допълнителни шумоизолиращи мероприятия.

При контролните проверки на РИОСВ-Благоевград са дадени общо 3 броя предписания, от които две са изпълнени, а едно е с неизтекъл срок. През 2011 г. не са съставяни актове за установяване на административни нарушения. В РИОСВ- Благоевград са представени 2 броя доклади от проведени собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници. Не са констатирани превишения на граничните стойности на нивата на шума, въз основа на извършените собствени периодични измервания.

През 2011 г. в сравнение с 2010 г., не се наблюдава промяна в акустичната обстановка на град Благоевград. По-високи нива на шум в община Благоевград се наблюдават в районите свързани със строителство и трафика на МПС. Съществуващите промишлени обекти на територията на общината се намират предимно в промишлената зона и не са източници на наднормен шум за населените места. През 2011 г. в общината не са изграждани нови промишлени обекти, които да излъчват шум над допустимото. Основните източници на шум в границите на гр. Благоевград са средствата за транспорт- леки и товарни автомобили и ЖП транспорт. Натоварени от движението на превозни средства са по-голямата част от улиците в града.

През 2011 г. в гр. Гоце Делчев не са регистрирани шумови проблеми при извършване на производствена дейност от промишлените обекти в града. Основният източник на шум в града е натовареният автомобилен трафик по улиците. През 2011 г. на територията на община Гоце Делчев не са провеждани контролни измервания на нивата на шум излъчван в околна среда от промишлени обекти. В Депо за твърди битови отпадъци - гр. Гоце Делчев като обект с издадено комплексно разрешително по ЗООС през 2010 и 2011 г. не е извършен собствен периодичен мониторинг по фактор «Шум».

В гр. Петрич през 2011 г. не са изграждани нови промишлени обекти, които да излъчват шум над допустимото. Съществуващите промишлени обекти на територията на общината се намират предимно в промишлената зона и не са източници на наднормен шум. На територията на общината съществуват два обекта, които имат задължение за провеждане на собствен мониторинг на източниците на шум с периодичност 1 път/2 пъти годишно по издадени комплексни разрешителни по ЗООС. Това са: Депо за твърди битови отпадъци - гр. Петрич, където не са констатирани наднормени нива на шум и „Булгартрансгаз” АД - Компресорна станция, с. Рупите, където през 2011 г. е извършен собствен мониторинг на източниците на шум, съгласно условията в издаденото комплексно разрешително. Резултатите от мониторинга показват спазване на нормите за промишлени зони. Съгласно утвърдения график за измервания през 2011 г. е извършено контролно измерване на нивата на шум, излъчван от „Рива- 21” АД, гр. Петрич, чиято дейност е свързана с дървопреработване и производство на мебели. Резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности за нивата на шум за производствено - складови зони. През 2011 г. поради постъпили сигнали от граждани е извършено контролно измерване на нивата на шум от промишлен източник - инсталация за преработка и рециклиране на пластмаса, с. Каптово, собственост на «Бест Пластик» ООД, гр. София. Анализът на резултатите показват спазване на граничните стойности на нивата на шума за производствено - складови територии и зони.

В гр. Кресна централната градска част е под въздействие на шумово натоварване от автомобилен транспорт и ж.п. транспорт. Измервания не са извършвани. Няма изработена общинска програма за намаляване на шумовото натоварване. В „Енергоремонт Кресна” АД - гр. Кресна през 2011 г. са извършвани измервания за еквивалентно ниво на шум, излъчван от промишления източник, съгласно условията в издаденото комплексно разрешително, като резултатите от мониторинга показват спазване на нормите за промишлени зони. Във връзка с постъпили жалби в РИОСВ- Благоевград за ЕТ „Мейл Комерс-Илиян Тодоров”, гр. Кресна - инсталация за производство на пелети, са извършени собствени периодични измервания на показателите на шум, излъчван в околна среда. Резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности на нивата на шум за промишлено- складови зони.

В с. Струмяни през 2011 г. е проведено контролно измерване за еквивалентно ниво на шум, излъчван в околна среда от „Илинденци мрамор” ООД - цех за преработка на мрамор, като резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности за нивата за шум за производствено - складови зони.

В гр. Сандански, по данни на общината, има 2 бр. кръстовища с натоварен автомобилен трафик - около 200 МПС/час. През 2011 г. няма значителна промяна в акустичната обстановка в град Сандански и общината спрямо предходните години. Съществуващите промишлени обекти на територията на общината се намират предимно в промишлената зона и не са източници на наднормен шум за населените места.
1Обнародван в Държавен вестник, бр.80 от 12 септември 2008 г. , в сила от 31.08.2008 г.

2 Предварителни данни

3 Източник: Официален сайт на „Летище София”

4 Проектът CORINE Landcover е част от европейската програма „Координация на информацията за околната среда” (CORINE) и цели осигуряване на съвместима географска информация за земното покритие в страните от ЕС, http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover


5 ПРОЕКТ "Устойчиво управление на земите", http://unccd-slm.org/

6 Изчисленията са съгласно Доклад във връзка с изпълнение на договор за вътрешни консултантски услуги по отношение адаптирането и интегрирането на индекса за регионална климатична сигурност в системата за наблюдение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 в България, разработен за целите на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ по проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС.

7 Изчисленията се базират на експертна оценка от проекта „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.”, като за транспортна достъпност до спешна медицинска помощ - в общините, в чиито населени места има център за спешна помощ или съответно филиал за спешна помощ, се счита, че цялото население на общината попада в 30-минутния изохрон. Избраният подход вероятно води до известно надценяване на тази достъпност, поради изключително лошата пътна мрежа в някои общини на страната.


8 Изчисленията се базират на експертна оценка от проекта „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.”, като за транспортна достъпност до специализирана медицинска помощ - населението в общините, в чиито центрове се намира МБАЛ, се счита за попадащо в 30-минутния изохрон. Вероятно тук е възможно известно подценяване стойностите на показателя, тъй като някои областни центрове са в непосредствена близост до други общини и населението на тези общини при добра пътна инфраструктура също попада в 30-минутния изохрон.


9 Посочените стойности са на база одобрени прооекти и не са окончателни. Към датата на настоящата справка 6 април 2011 г. все още се провеждат преговори с проектни партньори свързани с оптимизация и редукция на бюджети, както и проверки за двойно финансиране, нередности и т.н. Възможно е един и същи проект да е отразен в две различни области поради наличието на партньори от съответните административни области.

10Посочените проекти и стойности са на база одобрен лист с проекти от Съвместния Комитет за Наблюдение по програмата в първата покана за проектни предложения и не са окончателни. Към датата на изготвяне на настоящия доклад все още се провеждат преговори с проектни партньори, свързани с оптимизация и редукция на бюджети, както и проверки за двойно финансиране, нередности и т.н.; максималната продължителност на проектите е 24 месеца; очаква се изпълнението на проектите да приключи 2013 г.


11 Възможно е един и същи проект да е отразен в две различни области поради наличието на партньори от съответните административни области.

12 Възможно е един и същи проект да е отразен в две различни области поради наличието на партньори от съответните административни области.

13 Данните са от Социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г., изготвен по проект BG161PO001/5-01/2008/055 „Програмиране на регионалното развитие за периода 2014-2020 г.”

14 http://www.wabd.bg/bg/docs/dokladi/Buletin%202011g..doc


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница