Духовен център за католическо богословие и духовност „БЛ. Папа ронкали”страница6/18
Дата22.07.2016
Размер2.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

а) Структура на по-дългия обред

Откриване: Литании на всички светии; Антифон – Отче наш – Псалм 52; Салутацио; Молитва на откриване; Заповедна молитва срещу злия дух.

Служба на четивата: Четири четива от Евангелието: Йоан 1:1-14; Марк 16:15-18; Лук. 10:17-20; Лук. 11:14-22; Салутацио; Молитва.

Главна част: Салутацио; Молитва насочена към Христос; Първи екзорцизъм; Салутацио; Молитва; Втори екзорцизъм; Салутацио; Молитва; Трети екзорцизъм (повтаря се според нуждата), Кантик, Магнификат и Слава на Отца; Кантик, Ныне отпущаеши (лат.Nunc dimittis) и Слава на Отца; Символ на вярата на св. Атанасий; Псалми 66, 33, 20, 3, 9, 11.

Заключителна част: Молитви след освобождение.в) Структура на по-краткия обред.
Откриване: Просителна молитва към Архангел Михаил.

Главна част: Молитва: Екзорцизъм; Салутацио; Молитва.

Заключителна част: Просителна молитва.
De exorcismis et supplicationibus quibusdam от 1998/99.
Новият Ритуал на екзорцизма е одобрен на 1. октомври 1998 г. от папа Йоан Павел II. (като част от Римския ритуал). Публикуван е с декрет на Конгрегацията за богослужение и тайнства на 22. ноември 1998 г. Типологичното издание е публикувано на латински език през 1999 г.86 До излизането на новия Ритуал за екзорцизъм е използван Ритуалът от 1614., който вече описахме. Изработката на сегашния нов Ритуал е траела около десет години. В сравнение със стария Ритуал, новият модел обред на екзорцизма съдържа като новост положението, че императивната форма на молитва на екзорцизъм може да се използва само при наличие на пълна сигурност, че става дума за действие на демони. Иначе трябва да се използва просителна молитва към Бога. Намален е и броят на правене на кръстния знак. Освен това той съдържа и приложение с молитви, които могат да се използват в частност от вярващите в борбата срещу силите на тъмнината.

Въвеждащи бележки
В самото начало се намира декрет, а след него - въвеждащи бележки, разпределени в шест отдела със собствени глави. Говори се за богословските основи на екзорцизма и за това как и в какъв дух трябва да ги извършва служителят, който е получил разрешение за това.

Първият раздел на въведението е озаглавен “Победата на Христос и мощта на Църквата срещу злите духове”. Изтъква се вярата на Църквата в един Бог, Създател на видимия и невидимия свят. Бог не е създал нищо, което не е добро. И сегашните зли духове, ако бяха останали такива, каквито са били сътворени, тоест ако не се бяха отвърнали от Бога, то и те биха били добри.

Вторият раздел носи заглавието: “Екзорцизми в освещаващата служба на Църквата”. Говори се за молитви, които се използват в ритуалите за въвеждане в християнството (така наречените малки екзорцизми по време на катекумената, тоест онези, които се практикуват преди извършване на самото тайнство кръщение на деца или възрастни). Обяснява се и тържествения (т.н. голям) екзорцизъм, който Църквата не изпълнява от свое име, а само от името на Бог или Христос, на Когото е подвластно всяко сътворение, така също и Дяволът.

Третият раздел е озаглавен “Служител и условия за извършване на големия екзорцизъм”. Подчертава се, че обреди над обсебените могат да извършват само онези свещеници, които получат особено и изрично разрешение от месния ординарий (епископ). Това разрешение трябва да получават набожни, учени, благоразумни и непорочни свещеници87. В текста се изброяват и знаците, с помощта на които може да се разпознае обсебването от злите духове: ако лицето говори с думи или език, който не знае, или разбира другите, които говорят така; ако разкрива далечни и тайни неща; ако проявява сила, която надминава неговата възраст или естествените условия. Тези знаци могат да бъдат и от естествен произход. Знаци от моралния и духовния ред са: жестоко отвръщане от Бога, от Пресветото Име Исусово,от Блажената Дева Мария и светците, от Църквата, Божите слова и светите нещата, а особено от тайнствата и светите икони. Дали е нужно да се проведе екзорцизъм, трябва да реши свещеникът, който има разрешение за това; той трябва благоразумно да прецени и внимателно да проведе изследване, съветвайки се със специалисти по духовност и, ако е нужно, със специалисти по медицина и психиатрия, които имат усещане за духовните неща. Екзорцистът не трябва да извършва свещенодействие, ако не е убеден с морална увереност, че наистина става дума за обсебване. Нека изпълнява екзорцизма доколкото това е възможно с оглед на приемането от съответното лице. Да внимава обредът на екзорцизма да се извършва дискретно, без използване и присъствие на средства за масова комуникация и по такъв начин, че обредът да не бъде разбран като някакво магическо действие или суеверие.

Четвъртият раздел носи заглавие “Извършване на обреда”. Подчертава се, че, освен на текстовете на молитвите, особено внимание трябва да се обръща на движенията в самия обред – знакът на кръста, полагането на ръцете, изгонването с дъхване и поръсване с благословена вода.

Петият раздел “Условия и приспособяване” говори за условията и приспособяванията, които може да направи свещеникът, извършващ обреда на екзорцизма.

Шестият раздел говори за възможността епископските конференции, със съгласието на Светия Престол, да приспособяват знаците на обреда според културата и обичаите на народа.
Структура на обреда

Обредът на великия екзорцизъм заема най-обширна част и има следната струкура:

  • Поръсване със светена вода като припомняне на подарената чистота в обреда на кръщение;

  • Литании на Всички Светии, молба да измолят Божията помощ и милосърдие за лицето, което е измъчвано от злите сили;

  • Молитва на псалмите (3, 9, 11, 29 и други), в които се призовава Божията защита и се слави победата на Христос над силите на злото;

  • Възвестяване на Евангелието – защита / спасение (Йоан 11-14; Мат. 4:1-11; и други);

  • Полагане на ръцете;

  • Изповед на вярата или кръщелни обещания;

  • Молитвата Отче наш;

  • Знакът на Кръста като знак на Христовата мощ над Дявола и като извор на благослов и благодат; показва се на измъчвания човек кръста и с него над измъчвания човек се прави знака на кръста; след това следва подаване на ръцете с призоваване на Светия Дух.


Формули на екзорцизма:
а) Депрекативна (просителна – с молба) като молитва, отправена към Бога, за да може обсебеният да бъде освободен от злия дух, да се върне в сиянието на своята реалност като сътворение, създадено по Божи образ и отново да стане чист храм на Светия Дух. При това се моли Бог, за да освободи вярващия от обсебването на Злия дух чрез застъпничеството на Блажена Дева Мария, св. Архангел Михаил, свети Петър и Павел и всички светии.
б) Императивна: отправена направо към Сатаната (“Заклевам те, Сатана, неприятелю на човешко спасение...”). След това се споменават поотделно Лицата на Пресветата Троица, екзорцистът заклева Сатаната да признае справедливостта и добротата на Бог Отец, мощта и силата на Исус Христос, истината и благодатта на Светия Дух, и да излезе от вярващия, който е създаден по образ Божи, украсен с неговите дарове и въздигнат в достойнството на син (дъщеря) чрез Божието милосърдие. След тази молитва следва знакът на кръста, който се прави три пъти: “Със знака на кръста нашият Бог те освобождава от злия неприятел” или “Светият кръст нека ти бъде светлина и живот”, и завършва с нареждане: “Отстъпи, Сатана!”

- Думи на благодарност

- Благослов.
Други молитви и приложения към обреда
Първата част съдържа осем избрани псалми. При молитвата на псалмите се повтаря общ антифон след всеки стих. След всеки псалм се моли специална молитва, отправена към Бог Отец, споменавайки името на вярващия, за когото се моли освобождение от обсебване. Следват четива от пет откъса от Евангелието според Матей, Марк или Лука, в които Исус настъпва срещу Сатаната или говори за борба срещу злите духове. Третият отдел съдържа четири екзорцизма: два с дерекативен (просителен – с молба) и два с императивен характер.

Първото приложение има заглавие “Молитва и екзорцизъм, който може да се използва в специални църковни условия”. Това е много важно за работата на екзорцистите, защото демоните изкушават и обсебват не само хора, но и места, вещи и предмети. Това приложение съдържа екзорцизъм за такива случаи. Второто приложение съдържа “Молитви, които могат в частност да използват вярващите в борбата срещу силите на тъмнината”. Става дума за молитви, в които отделен човек или група вярващи призовават помощ от Бога, молят Христос, Блажената Дева Мария, Архангел Михаил и светците за помощ срещу атаките на Злия дух. Например, човек прави знака на кръста и призовава нашия Господ Исус Христос: Спаси ме, Христе Спасителю, чрез силата на Кръста + Ти Който си спасил Петър в морето, помилвай ме. Или: Чрез знака на Кръста + освободи ни, Боже наш, от нашите неприятели; и още други молитви.
Диспути за екзорцизма
Контактите с хуманитарните, невропсихиатричните и психологическите науки довели до писмото от 1 април 1947 г., в което Конгрегацията за доктрина на вярата изисква разширяване на понятието болест в съгласие със споменатите науки. Случаят с Анелизе Михел88 и многобройните диспути, водени по онова време, довеждат до изработването на новия ритуал на екзорцизма.

След като кардинал Синенс в своята книга “Erneuerung und die Mächte der Finsternis”, 1983 г., обръща внимание на проблемите при практикуването на екзорцизми, през 1985 г. малкият екзорцизъм е забранен от Конгрегацията за доктрината на вярата. “С тези мерки Църквата реагира срещу злоупотреби, които между другото се явявали като ‘диви екзорцизми’ (за съжаление се явяват и днес). Подчертава се, че предпоставките и условията за екзорцизъм трябва да бъдат ясни не само от богословска, литургична и юридическа гледна точка, но трябва да има уважение и към хуманитарните науки.

В литургичните книги, публикувани след 1968 г., вече няма нито един екзорцизъм в истинския смисъл. “Даже и в литургията на кръщението са останали само депрекативни (просителни) молитви (Молитва за защита от злото; отрицание от Сатаната и от неговите дела), които биха могли в краен случай да ни заблудят във фалшиво мнение и ерес, ако бихме ги заместили с ‘екзорцизъм’ или с ‘молитва на екзорцизъм’. Това се отнася и за молитвата, която са извършва над водата за кръщение’. Заменени са и езорцизмите за предмети с молитви за ‘избавление от злото’ - при благославяне на вода, сол, масло за миропомазване, катекумени и болни. Можем да се запитаме дали наистина е нужно такова прекаляване в забраните на това свещенодействие и дали наистина екзорцизмът трябва да бъде потискан във време, когато начинът на живот е така проникнат от действието на демоните, че дори при най-обикновени забавления на младежите се случва да се призовават духове?

Все пак на някои Епископски конференции, на определени територии, където практикуването на магия е ежедневно явление (Африка, Латинска Америка), от 1972 г. насам е позволено сами да решават относно въвеждането на екзорцизми в обреда за кръщение.
Графично описание на освобождениеТО
Графичното описание на резултатите от молитвите за освобождение дава по-ясна представа за интензивността на освобождение и времето, за което това се случва. Графиците, които дава о. Иван Винков в своята книга, са плод на опита и на всичко записано в продължение на много години. Не всички случаи могат да се сведат до тази схема, но тя обхваща голямото болшинство от тях.

Според продължителността и интензивността на освобождението виждаме, че не става въпрос за моменти, а за процес. В този процес се явяват лични конфронтации между екзорциста (който призовава помощта на Христос) и демона, при което голяма роля играе и психичното разположение на човека. В зависимост от ситуацията, екзорцистът понякога трябва за кратко да прекъсне екзорцизма и след това, по-късно да го продължи.
Молитви на заклинане
В книгата на о. Иван Винков се представят три графика.
От първия график се вижда, че състоянието на обсебения след първата молитва се е поправило. При втората молитва състоянието става по-лошо, отколкото преди първата молитва. Третата молитва подобрява състоянието в сравнение с онова при първата. При четвъртата молитва, състоянието е по-лошо от първата молитва, но по-добро от втората. Този принцип придружава ситуацията докато не се случи пълно освобождение.

Вторият график показва случай, когато става дума за уроки. С първата молитва състоянието на човека става по-добро. При втората се влошава, но остава по-добро, отколкото преди да се започне с молитвите. След това не се наблюдава никакво напредване, докато уроките не са били премахнати. След това следва период, който се развива по същия принцип, както в предишния случай.

Третият график показва състояние на истински екзорцизъм и борба срещу демона. Тук се наблюдава почти противоположното на предишните два случая. Дори да се забележи подобрение при първите екзорцизми, при останалите положението се влошава драстично докато – внезапно - човек не се освободи напълно.

Примери За освобождение
Запознах се с г-жа Х през март 2000 г., по време, когато тя бе неподвижна Свещеникът от общността, към която тази госпожа принадлежеше, се грижеше пасторално за нея. Един ден отидохме заедно при болната. Докато се приготвяше да й даде тайнството маслосвещение, той разказа за едно кръщение, което имал през миналите дни. Когато спомена за кръста в името на Отца и Сина и Светия Дух, болната жена неестествено се сви. Когато забелязах това, помолих свещеника да разкаже отново за това събитие и свиването се повтори при повторното споменаване на Пресвета Троица. Г-жа Х помоли и аз да се помоля за нея. Молих кратка молитва на заклинане (тя не знаеше каква е тази молитва) и тя започна да реве и да се хвърля. Изразих своето мнение, че над нея би трябвало да се молят повече молитви на заклинане, а може би и екзорцизъм.

За този случай съобщих на тогавашния архиепископ.89 Следващите дни започнах с молитви над г-жа Х. Екзорцизъм не молих, докато при молитвите демонът сам не проговори. Още след първите молитви тази госпожа започна да спи по-редовно. Тъй като й стана по-добре, именно през тези дни тя присъства на един семинар на о. Руфус Переира и тогава той също се моли над нея.

Госпожата бе ходила при психиатри и окончателната им диагноза бе: фокусна епилепсия с атипично проявление (всъщност не знаеха за какво става дума). Тя бе ходила при алтернативни лекари (които пропагандират т.н. “енергии”). Нейната майка бе извършвала над нея обреда на “изгаряне” (около човека се ходи в кръг с лопатка, в която са запалени предмети - късче от косата на този човек, парчета от дрехите му и др.), при който се призовава Сатаната да навреди на онези, които са направили зло на този човек. Този обред много пъти бил извършван над нея като малка и преди сватбата й. Осен това майка й ходела редовно при врачки, за да урежда някои неща за своята дъщеря. Също и самата г-жа Х била ходила заедно със свои колежки, за да “провери съдбата си” при магьосник.

В екзорцизма се показа, че това поведение се дължи на демонично злепоставяне и обсебване на тази госпожа. Когато майка й видя какво е причинила на дъщерята си (аз поисках майка й да присъства един път на екзорцизма), тя се отрече от обреда, който бе направила и се помири с Бога. След това, по време на екзорцизма, вече не се забелязваха никакви реакции по отношение на този обред. Реакции се наблюдаваха само по отношение на лекарите, имали влияние на г-жа Х. Бяха нужни още няколко екзорцизма, за да бъде освободена и от това.

С нейно разрешение съобщавам тук части от два екзорцизма, за да се види по-ясно практиката на освобождение. Екзорцизмите са записани на аудио-запис и са фотографирани като свидетелство за победата на Божията любов над Злото, обзело г-жа Х. Процес, в който госпожа Х среща много неразбиране и свидетелство, което може да бъде подтик за решителност и храброст в борбата срещу Злото, за да могат и други лица с подобни проблеми, с помощта на лекарите да се предадат в ръцете на Христос, Който освобождава и лекува със Своята любов.
Екзорцизъм, който е записан звуково.
Място и време на извършване на екзорцизма: стаята на г-жа Х; 11. ноември 2000 г.
След защитна молитва към св. Архангел Михаил и поръсване с благословена вода на г-жа Х и мен, първо молих молитви на заклинание, за да видя как ще реагира демонът. След това последва екзорцизъм с продължителност около три часа. На звуков запис е записан около един час. Ето някои характерни части от разговора с демона.
МОЛИТВИ:

Реакции на молитвите:
Молитви на заклинание:
В името на Отца и Сина и Светия Дух...

- Очите отворени. Амин.
Всемогъщи вековечни Боже, чрез Своя

Син Исус Христос обещал Си ни Светия Дух,

за да ни освети, направи по-силни и да ни закриля.

- Очите отворени. Мълчание.

С Негова сила усърдно те молим за тази

Твоя служителка Х, която на драго сърце

се предава на Тебе: отвърни от нея всеки

зъл дух, който я угнетява, оковава и заробва,

отвърни от нея всяко заблуждение и грях,

за да стане храм на Светия Дух.

Това Те молим Господи...

- Тялото й се сковава. Мълчание.
Да се помолим:

Господи Боже наш, Ти ни обявяваш в

Истинския живот...

- Мълчание.
Молим Те от името на Твоя възлюбен Син,

Господ наш Исус Христос, и в силата

на Светия Дух: изпъди от тази Твоя

служителка Х всяко съмнение и невяра...

- Мълчание.

всяка завистливост и ревнуване

-Внезапно викане и ръмжене.

изпъди злия дух на завистливост и ревнуване

- Викане и ръмжене.

- дух на раздор и неприятелство, дух на

алчност и примамливи страсти...

- По-слабо ръмжене.

Дух на идолопоклонство, суеверие и

Магия, дух на врачуване, правене на магии и

призоваване на духове...

- Силно викане и ръмжене.


... освободи я от покойници, които са умрели

с насилствена смърт и непомирени с Бога...

- Силно ръмжене!
Господи, изпъди злия дух на завистливост

и ревнуване.

- Силно ръмжене!

Свети Архангели, отнесете този който е

Изпратен от Y на Х.
- Пищи и въздиша от страх.

.

.

.

Повръщай онова ястие което е било под

влияние на магия

- Повръща...

.

.

.
В името на Исус Христос Син Божи...

- Силно ръмжене!!!
Зли дух, дали ме чуваш?

- Мъжки глас: Мразя те!

.

.

Дали ме чуваш?

- Мразя те!
Добре,щом ме чуваш...

-Мрразяя тееее!
Позовавам се на (разрешение, което съм получил от епископа)
следва Езорцизъм
+

Не споменавай, Господи, престъпленията

- Мълчание.

наши, нито на нашите отци, и не

отмъщавай на нашите грехове.

.

.

.

Заповядвам на теб, който и да си ти,

- Женски глас: Мразя те!

нечисти дух, и на всички твои колеги,

които обсебват тази служителка Божия Х:

заради тайните на Въплъщението, Мъките, Възкресението

и Възнесението на Господ наш Исус

- Мразя те!

Христос, заради изпращането на Светия Дух и

идването на същия Господ наш на съд,

кажи своето име...

- Мълчание.Кажи ми своето име!

- Мълчание.
Изведнъж настъпи реакция сякаш всичко е наред, тя отвори очи, но забелязах, че е неестествена...Няма да ме излъжеш, че я “връщаш” и че тя е тази, която гледа... Защото това все още си ти, а не тя.

- Мълчание.
Кажи ми своето име! Няма да се откажа. Отивай си от Х и тогава ще те пусна...

  • Женски глас: Мразя те!


Защо не си отидеш?

- Мърморене...Защо толкова мразиш?

- Човека мразя!Мразиш човека?

- Мразя го. Щ е г о у н и щ о ж а.
Ти никого няма да унищожиш. Защо мразиш човека?

- Защото Бог го обича!
Защо мразиш човека?

- Мразя го.
Защо?

- Защото Бог го обича!!! Мразя го!!!


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница