Информация за преценяване необходимосттастраница6/7
Дата09.04.2018
Размер0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Използване на земята и собственост


Балансът на територията на област Перник е представен в Таблица 6.

Таблица 6. Баланс на територията на област Перник (км2)(Източник: Областна стратегия за развитие на Област Перник)

N


Наименование на административната

единица


Обща територия

Земеделски земи

Горски тери-тории

Нас. места и урбан. територии

Водни площи

Пол. Изкопае-ми

Трансп. инфра-структура

общо

Обраб. Земи

Поливни Площи
Област Перник

2394,2

1209,9

885

85,4

928,5

130

30,5

80,5

14,6

1

Община Брезник

404,2

267,9

226,9

5,7

108,9

13,2

2,3

11,5

1,6

2

Община Земен

253,9

97,5

55,8

0

138,5

9,2

2,5

4,6

1,3

3

Община Ковачевци

138

76,1

50,6

4,9

48,2

5,5

6,3

1,3

0,6

4

Община Перник

484,2

223,1

162,8

5,5

168,8

53,2

5,3

30,6

3,2

5

Община Радомир

540,5

334,2

255,5

59,4

147,7

30,1

9,9

12,9

6,1

6

Община Трън

573,4

211,1

133,4

9,9

316,6

19,8

4,2

10,6

1,8

Земеделската територия е 50,5%, а площта на обработваемите земи е едва 37% от общата територия, което определя областта като изключително индустриална, а не аграрна. Степента и формите на усвояване на територията на областта са обусловени от физикогеографските й особености и осъществяваната от края на 19 век експлоатация на въглищното находище край Перник. Значителна част от територията с първично предназначение на земеделска земя (28 837 дка) е превърната с годините в открити руднични разработки, кариери и депа на отпадъците от въгледобива и енергетиката. Това се отнася в най-голяма степен за землищата на гр. Перник и кварталите му Бела вода и Изток и на селата Големо Бучино и Люлин.

Въздействие върху земи и почви при реализация на инвестиционната програма на Плана. По време на строителството на отделните обекти се очаква физическо нарушаване на незасегнати почви от изкопни и строителни работи, само при строителството на нови ПСПВ и ПСОВ. В почти всички останали случаи ще се извършват строителни работи на територията на вече съществуващите съоръжения, както и подмяна на линейна инфраструктура по вече съществуващи трасета. Очаква се по- голямата част от изкопаната земна маса да се използва за вертикална планировка, а излишната да се използва за запълване на нарушени терени, пътища и др. Хумусът ще се използва 100% Въздействието върху почвите ще бъде пряко. Необходимо е разделно изземване и депониране на хумусния пласт от сравнително не голяма площ, което ще наложи създаването на временни депа (на самия терена) за съхраняване до последващото му използване по предназначение.

По време на експлоатацията. При нормална експлоатация на ПСПВ и ПСОВ замърсяването и утъпкването на земите и почвите ще бъде постоянно и кумулативно, но незначително. Реализацията на инвестиционните предложения, свързани с изграждане на съвременни водопроводи и канализации, ПСПВ и ПСОВ в и извън населените места, ще осигури недопускане на замърсяване на почвите в обособената територия . Утайките от ПСОВ могат да се използват за получаване на компост, в земеделското стопанство, за запълване и рекултивация на нарушени терени и др.


 • Биоразнообразие. Защитени територии и защитени зони

Растителен и животински свят

Местоположение на Обособената територия на Регионален генерален план на В и К Перник върху картата на биогеографското райониране на България е показано на Фиг. 3.

Фиг. 3. Биографски райони и подрайони в България


Местоположение на Обособената територия на Регионален генерален план на В и К Перник върху картата на геоботаническото райониране на България е показано на Фиг.4.

Фиг. 4. Геоботаническо райониране на България
Мерките, свързани с рехабилитация и ново строителство на водопроводни и канализационни системи и съоръженията към тях, рехабилитацията на съществуващи ПСПВ и ПСОВ са свързани с извършване на строителни работи в урбанизирани и/или антропогенно нарушени територии на които не се срещат видове, защитени от закона, които да бъдат засегнати от реализацията на проекта. Изборът на площадки за строителство на новите ПСОВ и ПСПВ, също не се очаква да засягат терени в които се срещат видове, защитени от закона. Реализирането на инвестиционните предложения няма да повлияе отрицателно на съседната съществуваща растителност. Не се очакват някакви осезаеми отрицателни въздействия върху фауната в района. Напротив, по време на експлоатацията на ПСОВ ще се подобри значимо качеството на заустваните води в реките, което от своя страна ще окаже положително въздействие върху условията на устойчивото развитие на екосистемата в районите на заустване на пречистените отпадъчни води.(подобряване условията на развитие на биоразнообразието в района, на обитание на водните организми и т.н.).

Строителството на нови ПСПВ Кладница и ПСПВ Врелото, и реконструкцията на ПСПВ Перник, ПСПВ Брезник и ПСПВ Рударци ще осигури целогодишно добро качество на подаваната вода за питейно-битови нуждиРеализацията на нови обекти, включени в инвестиционната програма на Регионалния генерален план на обособената територия ВиК Перник, не засяга границите на посочените по-долу защитени територии (Таблица 2 и Приложение 1). Съгласно инвестиционната програма в зоните по НАТУРА 2000 попадат само 3 водопровода за реконструкция (Трън-Големи Извор, Трън-Китка и Секирна-Брезник) и 2 резервоара за рехабилитация по 100 м3 в гр. Трън.

Защитени територии и обекти и защитени зони

 • Защитени територии и обекти в Пернишка област:

 • Природен парк „Витоша”- (Код в регистъра: 1) - обявен за национален парк през 1934 г. и е първият национален парк не само в страната, но и на Балканския полуостров; F= 26 606.6 ха Mестоположение: Област: Перник, Община: Перник, Населено място: с. Боснек, с. Кладница, с. Рударци, с. Чуйпетлово и Община: Радомир, Населено място: с. Горна Диканя Област: София, Община: Самоков и Община: Столична: гр. София, с. Железница, с. Мърчаево . Обявен със Заповед No.РД 349 от 14.07.2000

- Резерват “Острица” (Код в регистъра: 19), Категория: Поддържан резерват – землище на гр. Перник и гр. Радомир община Перник и община Радомир. Обявен за Народен парк с постановление от 1943 г., по-късно е обявен за резерват с ботаническа цел, а от 1999 г., със Заповед на МОСВ, се прекатегоризира в поддържан резерват; . Поддържан резерват с площ 136.3 ха. има План за управление    - Естествено находище на ценни растителни екземпляри.

  • Белите кладенци (Код в регистъра: 464), защитена местност F=128,1 ха; с. Кралев дол, гр. Радомир     Заповед No.РД-529 от 12.07.2007

  • Янкьовец-природна дъбова гора (Код в регистъра: 120), природна забележителност F=2,39ха; Местоположение: с. Житуша, с. Извор, Община Радомир Документи за обявяване: Заповед No.3039 от 03.10.1974 Документи за промяна:    Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-548 от 12.07.2007 Цели на обявяване: Опазване на вековна дъбова гора ПЗ „Вековна дъбова гора” Обявена с цел запазване естественото находище на 120-140 годишно насаждение от зимен дъб и цер;
  • Янкьовец-находище на див божур (Код в регистъра: 119), природна забележителност (ПЗ) „Див божур” Местоположение: землище на с. Извор, община Радомир F=1,2 ха; Цели на обявяване: Опазване естествено находище на див божур с цел запазване на лечебното растение от семейство Paeoniae;

  • Пещера „Духлата”, с площ 48,3 ха обявена за природна забележителност със Заповед № 82/08.02.1991 г. на МОСВ. Тя е най-дългата пещера в България и се намира в землището на с. Боснек, община Перник; Пещерата Духлата - ПЗ Витоша (код 37), природна забележителност Витоша. Опазване уникални скални образувания. Припокриване (частично или пълно): Природен парк: Витоша. ЗЗ по директивата за птиците: Витоша .

 • ПЗ “Ждрелото” на р. Ерма (код в регистъра 14), F= 8,7 ха Местоположение - землище на с. Ломница, община Трън. Районът е богат на растителни и животински видове с природозащитен статус, някои с единични находища в страната; Цели на обявяване Опазване уникални скални образувания. Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по директивата за птиците: Руй.

 • Защитена местност „Чокльово блато” (Код в регистъра: 110). Местоположение -

с. Байкалско, община Радомир. Уникална екосистема, съчетаваща разнообразие на флора и фауна; F= 320 ха. Опазване естествени местообитания на редки и застрашени птици и торфено находище. Допуска се ползването на води след преливника на Чокльово блато за нуждите на местното население след спазване на всички изисквания, произтичащи от законите."

 • Биосферен резерват „Бистришко бранище“;

 • Резерват „Торфено бранище“;

 • Природен парк „Рилски манастир“ – Местоположението на Парка е на голямо разстояние от планираните обекти за реализация в обособената територия на В и К Перник

 • Природен резерват „Габра“;

  • Реализацията на нови обекти, включени в инвестиционната програма на Регионалния генерален план на обособената територия В и К Перник не засягат границите на посочените защитени територии и обекти
 • Защитени зони в Пернишка област

 • Защитена зона / ЗЗ Витоша BG0000113. Обща площ 27 102,11 ха, ЗЗ по Директива 79/409/EEC за птиците и се припокрива с площта на ЗЗ по Директива 92/43/EEC за хабитатите 27 360 ха,

Местоположение – Софийска Област и Област Перник Община Перник : гр. Перник, с. Боснек, с. Кладница, с. Рударци, с. Чуйпетльово; Община Радомир : гр. Радомир, с. Горна Диканя, и Софийска Област Община: Самоков. Ярлово и Област: София град, Община: Столична р-н Витоша, с. Бистрица, с. Владая, с. Железница, с. Мърчаево

и Документи за обявяване:     Заповед No.РД-763 от 28.10.2008Цели на обявяване:

- Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

- Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Припокриване (частично или пълно):

 • Природен парк: Витоша

 • Природна забележителност: Пещерата Духлата - ПП Витоша

 • Резерват: Бистришко Бранище

 • Резерват: Торфено Бранище

(12 мини ВЕЦ за водохващане, 11 водовземане). В ПУРБ са предвидени мерки за свеждане до рационалния минимум на въздействията - 1 корекция на речно легло;

 • Защитена зона / ЗЗ Мещица BG0002101, ЗЗ по директива 79/409 ЕЕС за опазване на дивите птици - Не се засяга от реализация на обектите на Плана; F= 3 416,32 ха Местоположение: Община Перник и Община Радомир Населени места : с. Бабица, с. Велковци, с. Гоз, с. Сопица, с. Вискяр, с. Витановци, с. Мещица, с. Радуй, с. Расник в Община Перник и Община Радомир Предмет на опазване (видове и местообитания): Ливаден дърдавец (Crex crex), Червеногърба сврачка (Lanius collurio). Обявяване: Заповед No.РД-809 от 06.11.2008.

 • ЗЗ Ноевци BG0002089, по директива 79/409 ЕЕС за опазване на дивите птици F= 8 474,89 ха Влажни ливади със световно значение за опазване на ливадния дърдавец. Местоположение : Община: Брезник: с. Бегуновци, с. Брезнишки извор, с. Гигинци, с. Кошарево, с. Кривонос, с. Непразненци, с. Ноевци, с. Ребро, с. Садовик, с. Слаковци, с. Станьовци, Община: Земен с. Беренде, Община: Ковачевци с. Слатино, Община: Перник: с. Лесковец, с. Планиница, с. Селищен дол, с. Ярджиловци. Документи за обявяване:     Заповед No.РД-808 от 06.11.2008. Цели на обявяване:     1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;    Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. Предмет на опазване (видове и местообитания):
  Ливаден дърдавец (
  Crex crex), Червеногърба сврачка (Lanius collurio).

Площадката на ПСОВ Перник землище Батановци е на 3 км. извън границите на ЗЗ и с възприетите мерки не се очаква въздействие. /Издадено решение на РИОСВ Перник на Преценка за Интегриран воден Проект Перник/.

 • ЗЗ Руй (BG0002112), съгласно Директива 79/409 ЕЕС за опазване на дивите птици. F= 17 399,68 ха. Местоположение: Община Трън : гр. Трън, с. Банкя, с. Берайнци, с. Богойна, с. Бусинци, с. Бутроинци, с. Велиново, с. Врабча, с. Вукан, с. Главановци, с. Джинчовци, с. Ездимирци, с. Забел, с. Зелениград, с. Лешниковци, с. Ломница, с. Лялинци, с. Милославци, с. Мракетинци, с. Насалевци, с. Парамун, с. Радово, с. Рани луг, с. Реяновци, с. Слишовци, с. Стрезимировци, с. Студен извор, с. Туроковци, с. Филиповци, с. Цегриловци, с. Ярловци. Не се засяга от реализация на обектите, включени в инвестиционната програма на Плана;

 • ЗЗ Руй (BG0000313), съгласно Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите. F= 1 706.68 ха. Не се засяга от реализация на обектите, включени в инвестиционната програма на Плана;

 • ЗЗ Острица BG 0001375 – по Директивата 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. F= 4 429,4961 ха. Най – близкото отстояние до ПСОВ Перник е около 5 км извън границите на ЗЗ и с възприетите мерки не се очаква въздействие;

 • ЗЗ Конявска планина BG0000298 по Директива 92/43/EEC за хабитатите .

F=9 671,9453 ха. 3 водовземания. Предвидени мерки за свеждане до рационалния минимум на въздействията;

 • ЗЗ Земен BG0001012 по Директива 92/43/EEC за хабитатите - F=17 084,2 ха - 4 зауствания, 8 водовземане, 1 корекция на речно легло, площадка на 1 бр. ГПСОВ. С предвидените мерки не се очаква негативно въздействие;

 • ЗЗ Чокльовско блато BG0000134 по Директива 92/43/EEC за хабитатите F=280,8631 хa влажни ливади.

Въздействие върху Националната екологична мрежа – не се очаква негативно въздействие от реализацията на инвестиционната програма на Регионалния генерален план на ВиК Перник (Фиг. 7).

Реализацията на обектите, включени в инвестиционната програма на Регионалния генерален план на обособената територия В и К Перник при спазване на определените в екологичното законодателство изисквания няма да оказват негативно въздействие върху предмета и целите на защитените зони. Предвидените в инвестиционните програми инфраструктурни обекти предвиждат дейности в антропогенно вече повлияна урбанизирана територия ( рехабилитация на водопроводни и канализационни системи и съоръженията към тях ), а площадките на ПСОВ са сравнително малки по площ и изборът им е направен такаq че да не се оказват значими отрицателни въздействия върху предмета и целите на защитените зони.

Фиг. 7. Защитени територии и защитени зони на територията на област ПерникЧувствителни зони

Заповед № РД – 970 от 28.07.2003 г.на Министъра на околната среда и водите, определя чувствителните зони във водните обекти. в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕЕС от 21.05.1991г. за пречистването на градските отпадъчни води. Чувствителните зони изискват специален режим на управление с цел, да се предотврати и или намали, постъпването на биогенни елементи във водните тела, с последващо влошаване на екологичното състояние на повърхностните водни тела.

Река Струма е II категория приемник в мястото на заустване на отпадъчните води и съгласно Заповед № РД – 970 от 28.07.2003 г е „ чувствителна зона.”

Технологичната схема за пречистване на отпадъчните води от населението и промишлеността на гр. Перник, при предложената реконструкция, удовлетворява изискванията за завишена степен на редукция по отношение съдържанието на биогенни елементи азот и фосфор. • Ландшафт

Въздействие върху ландшафта на обособената територия при реализация на Регионалния генерален план на В и К Перник. Не се очаква значимо въздействие върху ландшафтите в района на реализация на обектите, включени в инвестиционната програма на плана. Обособените типове ландшафти притежават значителен потенциал за самоочистване и възстановяване. Не се прогнозират промени в структурата и функционирането на ландшафтите. Инфраструктурните обекти ще се извършват в урбанизирана територия, антропогенно вече повлияна. Въздействието върху ландшафта ще бъде пряко. Ландшафтът няма да бъде променен като цяло, ще бъде променена на площадките на ПСПВ и ПСОВ само неговата визуалност. Реализацията на нови модерни ПСПВ и ПСОВ ще приобщи територията към общия вид на близкия ландшафт.


 • Отпадъци

Въздействие на фактор “отпадъци” върху околната среда на обособената територия при реализация на Регионалния генерален план на В и К Перник. Не се очаква значимо въздействие върху ландшафтите в района на реализация на обектите, включени в инвестиционната програма на плана

По време на строителството на обектите, включени в инвестиционната програма на плана – въздействието ще бъде краткотрайно, с локален характер и при спазване на изискванията на законодателството незначително.

В периода на експлоатация (предимно на ПСОВ) не се очаква негативно въздействие на отпадъците, генерирани на обекта върху компонентите на околната среда при:

- Ефективното управление на отпадъците;

- Спазване изискванията за опазване на околната среда, съобразно действащото законодателство;

- Стриктно спазване на Програмата за управление на отпадъците;

- Провеждане на технологичния процес в ПСОВ при оптимални условия за стабилизация на утайките и механичното им обезводняване;

- Изготвяне и стриктно спазване на приетия план за изпълнение на Програма за управление на утайките от ПСОВ, като се оптимизират условията за оползотворяването им за коригиране на нарушени терени, рекултивация на засегнати земи, за наторяване на земи в селското стопанство , горски площи, пътни алеи и т.н.1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница