Манипулация в маркетингаДата10.04.2018
Размер181.6 Kb.


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

КУРСОВА РАБОТА


НА ТЕМА:

Манипулация в маркетинга

София 2009СЪДЪРЖАНИЕ


 1. Увод

Манипулацията в обществения живот


 1. Приложение на манипулацията в маркетинга
 1. Маркетингови изследвания

2. Бранд мениджмънт

3. Ценова политика

4. Рекламата – най-големия манипулатор в комуникационния микс на маркетинг стратегията

5. Guerilla marketing - право в подсъзнанието

6. Маркетолозите ни продават на самите себе си

7. Промоцията

8. Директен маркетинг


 1. Заключение

 1. Увод

За да анализираме с какви манипулативни практики си служат маркетинг специалистите и как чрез тях влияят върху потребителското ми слене и поведение, трябва първо да изясним същността на понятието "МАНИПУЛАЦИЯ" в някои от неговите аспекти, които имат отражение в обществения живот.

Социална манипулация - в тесен смисъл събирателно понятие за техники, с чиято помощ – в съответствие с представите и целите на манипулатора – се правят опити при отделни хора или групи от хора да се предизвикат емоции, мисли и действия или да се провокират изменения на психични свойства, чието значение и последици не се забелязват или предвиждат от тези лица.

Манипулация има когато се прави опит за оказване на влияние върху хора без те да усещат, че волята им се управлява. По този начин биват принуждавани да приемат схващания и действия, които не биха приели и не биха извършили по собствена воля. Обективно те са станали зависими и са превърнати в обекти на манипулация. Немският социолог Херберт Франке казва - "Под манипулиране в повечето случаи трябва да се разбира психическо въэдействие, което се провежда тайно, и следователно в ущърб на лицата, към които е насочено." Манипулацията е част от това, което се нарича SPIN и което е в основата на котролиране на мисленето и на хората и на начина, по който възприемат събитията. SPIN е термин, който се използва за (обозначаване на) промяна на гледната точка, изопачаване или манипулиране на позиция, концепция или събитие, или интерпретация или модификация, чиято цел е да промени възприятията на публиката. Идва от въртенето на топката.

Първо място в процеса на глобална и то бързо осъществима манипулация заемат естествено средствата за масово осведомяване. Целта е чрез моделиране на психическото им състояние хората да бъдат подтикнати към такова поведение, което е потребно на политическите манипулатори. Непременно условие за провеждането на обществена манипулация е представянето на невярна или изкривена действителност.

Високопоставените ръководители на корпорациите, правителството и медиите непрестанно общуват помежду си. Така наречените "изтичания" на информация например, най-често са измишльотини и лъжи, произведени от властите при сътрудничеството на медиите, които се преструват, че това не им е известно.

Сливанията на медийни и интернет концерни и компании, начело на които стоят еврейски фамилии, както и други местни и чуждестранни богаташи, дава възможност освен за огромни печалби, но и за глобализация на потребителската масова култура и подходящо обработване на умовете на хората.

В най-общи линии начинът, по който от психологична гледна точка, се извършва контролът над ума е следния:


 • КОНТРОЛЪТ се осъществява като се използват основно ЕМОЦИИТЕ на хората. За това е необходимо да се познава поне бегло функционирането на мозъка и човешката психика. Лявото полукълбо на мозъка е свързано с логиката и рационалното мислене, смятането, речта, чувството за щастие и въобще позитивните емоции. Дясното – предимно с отрицателните емоционалните реакции и преживявания, тъгата, чувствителността, интуицията, пространственото възприемане. Установено е, че когато нормалната дейност на мозъка се наруши посредством предизвикване на силна уплаха, ужас или силен гняв се засилва изключително много внушаемостта и се нарушава възможността за преценка.

 • Тогава се подават новите внушения, които прескачайки бариерата на критичната част от съзнанието (т.е. лявото полукълбо) отиват направо в подсъзнателната и свързана с отрицателните емоции част на ума (дясното полукълбо)! По този начин можете да превърнете доскоро рационално мислещи човешки същества в роботи, които реагират по предсказуем начин на определени стимули.

Контролът над съзнанието и индоктринирането започват от най-ранна детска възраст като производство на немислещи граждани започва още от възпитанието, давано чрез родителите и близките, огромната част от които вече са роби на системата и продължава чрез училище, медии, кино, "религия", секти, музика, наркотици, психотропни медикаменти. Извършва се масово програмиране и на големи и малки - мисълта се насочва по определени коловози и дори напълно се притъпява способността да се мисли самостоятлено. Това става като се използва знанието за функционирането на човешкия ум и подсъзнанието.


 1. Приложение на манипулацията в маркетинга

Маркетингът представлява съвкупност от специфични дейности по подготвяне, вземане и провеждане на решения за осъществяване на актове на размяна.

Маркетингът може да се развива за доброто на хората и да се използва за тяхно добро, когато представлява съвкупност от специфични дейности по съзнателно търсене, установяване и използване на възможностите за етична размяна. Според нас, етичният маркетинг представлява съвкупност от дейности по подготвяне, вземане и провеждане на решения за осъществяване на актове на етична размяна. Това са дейности по подготвяне, вземане и провеждане на решения предлагащата страна съзнателно да търси, да установява и максимално да използва възможностите посредством проектиране и осъществяване на сделки и трансфери да прави каквото е необходимо и възможно за пълноценното удовлетворяване на същински нужди и за справедливото и/или милостиво балансиране на правилно разбрани интереси на страните в проектираните и осъществявани актове на размяна и на засегнатите от размяната същества. По-конкретно, етичният маркетинг включва подготовка, вземане и провеждане на решения дадена личност или организация:

- кому да служи посредством осъществяване на сделки и трансфери;

- как би могло, посредством осъществяването на сделки и трансфери, максимално да съдейства за оптимизиране на набавянето и изразходването на средства за удовлетворяване на действителни нужди и на адекватни потребителски желания на обслужваните лица, като чрез проектираните и осъществявани разменни актове внася необходимия и възможен принос за реализиране на основните общочовешки ценности на отсрещната страна в размяната;

- какво е най-способна да предлага на обслужваните лица, колко, кога, къде, и как да предлага, как да осъществява комуникация с онези, които участват в размяната;

- какви условия на разплащане да определи така, че предлаганото да бъде максимално полезно за отсрещната страна в размяната без да вреди на обществото (т.е. на индивидите от локална/и, национална/и и на глобалната човешка общност) и на природата, като при това се постига такава възвращаемост на инвестициите на предлагащата страна, която е достатъчна за да може през следващия период да бъде усъвършенствано предлагането в сравнение с предходния период и в сравнение с предлагането на конкурентите.

Маркетингът може да се развива за злото на хората и да се използва за тяхно зло, когато при осъществяването му не се търсят или не се използват възможностите за етична размяна. По наше мнение, неетичният маркетинг представлява съвкупност от дейности по подготвяне, вземане и провеждане на решения за осъществяване на актове на неетична размяна. Това са дейности по подготвяне, вземане и провеждане на решения предлагащата страна съзнателно да не търси или да не използва максимално възможностите посредством проектиране и осъществяване на сделки и трансфери да прави каквото е необходимо и възможно за пълноценното удовлетворяване на същински нужди и за справедливото и/или милостиво балансиране на правилно разбрани интереси на страните в проектираните и осъществявани актове на размяна и на засегнатите от размяната същества. По-конкретно, неетичният маркетинг включва подготовка, вземане и провеждане на решения дадена личност или организация какво е най-способна да предлага, кому, колко, кога, къде, и как да предлага, как да осъществява комуникация с онези, които участват в размяната, а също при какви условия на разплащане следва да се извършва размяната, за да се постига максимална възвращаемост на инвестициите и да се постигат другите цели на предлагащата страна независимо от това, че след осъществяването на проектирания акт на размяна:

- отсрещната страна в размяната ще се окаже по-зле отколкото преди размяната, или;

- отсрещната страна ще се окаже облагодетелствана от разменния акт в по-малка степен в сравнение с предлагащата страна, или;

- отсрещната страна в размяната ще се окаже облагодетелствана от разменния акт в равна степен, вместо в максимално възможната степен в рамките на съществуващите ресурсни ограничения, и/или;

- от разменния акт ще се окаже ощетено обществото (ще се окажат ощетени индивиди от локална/и, от национална/и и от глобалната човешка общност);

- ще се окаже ощетена природата и/или;

- няма да се внесе необходимият и максимално възможен принос за реализиране на основните общочовешки ценности на отсрещната страна в размяната.


Манипулацията в маркетинга протича на почти всяко ниво от въвеждането на продукта, до момента, в който той се анонсира на потребителя, конкурента и т.н. Тук можем да дефинираме една важна манипулационна практика - маркетинговите изследвания.
1. Маркетингови изследвания

Те са предназначени за специалистите по маркетинг, които планират дадени действие по отношение на даден продукт или услуга.

Маркетинговите изследвания се изготвят от специални агенции, които на базата на различни социологически проучвания, статистически анализи на различни важни фактори, извежда дадена тенденция, която подпомага работата на маркетолозите. Чрез осреднени резултати, които не винаги показват истината на пазара или потребителското потреблания се осъществява манипулиране на действията на компаниите.

Пример: Преди два месеца "Галъп", агенция за социологически изследвания, проведе анкета по райони в София, която целеше да изследва отношението на потребителя към трите мобилни оператора в България. Малко след приключване на проучването се появиха почти едновременно идентични нови услуги в портфолиото на Мобилтел и Вивател. Мотивите и за двата оператора е жажда на масовия потребител за нова услуга, съчетаваща в себе си мобилен интернет и мобилен телефон. Резултатите малко след лансиране на услугата не потвърждават очакванията на операторите. Почти всички потребители на интернет са запазили своя предишен доставчик и не са проявили засилен интерес към новото предложение. Този пример показва как маркетинг манипулацията действа в самите маркетинг среди.
2. Бранд мениджмънт

Единодушно е мнението на т.нар. "маркетинг гурота", че силата на бранд мениджмента е в това да накараш потребителя да плаща повече за един и същ продукт. Чрез успешна бранд стратегия се манипулира потребителското поведение и ние наистина сме готови да платим висока цена за продукт от известна марка. Това се обяснява с факта, че повечето утвърдени брандова са доказателство за качество сами по себе си.

Ако вземем за пример Nike, Adidas, HP, Kodak и много други. Цената за тези продукти надвишават многократно цената за същите продукти, дори и със същото качество, но от непознат бранд.

С течение на времето маркетинг специалистите са изградили и утвърдили определен образ на марката и по този начин манипулират потребителя да купува точно нея с чувството, че е закупил наистина качествен продукт, който създава положително отношение сред заобикалящите го хора.Пример: През 1987г. Nike е била на трето място в сърцата на потрепителя след Адидас и Рийбок. След появата на феноменален клип с песен от албум на Бийтълс "Революция" и иновативния слоган, познат и до днес и превърнал се в запазена марка на Найк - Just do it - те се превръщат в номер 1 за дълги години. Този пример онагледява как посредством влиянието върху емоциите на потребителя се постига грандиозен успех, както във финасово отражение, така и в дъгосрочен план в емоционална привързаност на потребителя. Тогавашният маркетинг мениджър на Найк - Скот Бедбъри - използва носталгията по отминалите времена на Бийтълс и желанието на хората за промяна, действие и нов живот и превръща техните емоции в свое силно оръжие за постигане на целта - налагане на марката Найк като образец и номер едно за спортни обувки в световен мащаб.
3. Ценова политика

Това е един значителен ресурс за прокарване на множество манипулативни действия. Всеобща практика е при началния стадии на въвеждане на продукт или услуга на пазара да се използва дъмпинг цена, която да е въведена изкуствено за да привлече потребителя. След това постепенно след като продукта достигне «сърцата» на потребителите, се прилага постепенно увеличаване, което не се отразява осезателно при последователните покупки, но за един по-продължителен период от време е значително.

Така потребителя започва да заплаща по-висока цена без реално да осъзнава това.

Пример: "Данон" косело мляко въведе на пазара нов пеодукт, който се обособи като отделен бранд и се разгранияава от основните продукти на "Данон" - "На баба".

При въвеждането на новия продукт на пазара цената ми беше близо 50 ст. за брой. В момента средната цена на продукта е 72 ст., което с 50 % повече от първоначалната цена.


Друг у много важен трик на маркетинга е опрделянето на цена, която влияе като цифри и комбинацията от тях по определен начин на потребителя. Това са всички цени, много популярни в наши дни, които завършват на 99 ст. Ако предложим на различни потребители продукти с ена 99.99 лв. и на друго 100 лв. , много голям процент от тях ще възприемат първата цена като по-евтина и като стимул за покупка. Потребителското мислене е така конструирано, че да възприема по-осезателно първата цифра от цената на продукта.

От друга страна е доказано, че прагът, при който потребителя възприема една цена по близо до доланата граница, отколкото до долната е 85 ст. Т.е. ако дадеда стока струва 3,83 лв. то нейната цена се възприема по-скоро като 3 лв. , отколкото като 4 лв, което реално е по-близката сума.

На този принцип се определят и цените в телемаркетинга, където зрителя вижда цената и продукта за кратък и ограничен период от време и няма възмоцност да осмисли реалната цена, която му оферират.
Маркетингови трикове в цените

Психологически ценови трикове: психологическа е цената, при която решение за покупка е изцяло емоционално, а не рационално. Такива цени се използват главно в търговията на дребно и в туризма.

-Цени чифт-тек. Мнозина са убедени, че нечетната цена подтиква по-често към покупка. Рядко те остават в границите на преход десятка(499).

-Престижни цени – онези, които се поддържат на изключително високо равнище, за да създават чувство за изключителност, а от там и за престиж.

-Точност в цените – създава се впечатление за прецизно определяне на цената.

-Игра с 8, 6 и 9 – счита се, че тези цифри оказват положително психическо въздействие върху купувача, докато 1 и 7 го наострят.


4. Рекламата – най-големия манипулатор в комуникационния микс на маркетинг стратегията

Често вярваме на рекламите само защото те са завлядяли вниманието и емоциите ни, а не защото вярваме в реалните качества на предлагания продукт или услуга.Пример: Непозволени трикове в рекламите на детски храни

3/4 от майките спрели да кърмят бебетата си заради изкуствените млека

Непозволени трикове в рекламите на детски храни. Три четвърти от майките са започнали да хранят децата си с изкуствени храни под влияние на реклами. Изкуствените млека обаче предизвикват при много от бебетата алергии, диарии и повръщане. Това показват данните от изследване сред 1360 майки в София, Благоевград, Кърджали и Бургас на Глобалния алианс за защита на здравето и храненето на децата - международна неправителствена организация, която наблюдава над 80 държави.

Наблюдението е открило много нарушения на фирмите за детски храни, противоречащи на изискванията на Международния кодекс за маркетинг на заместителите на кърмата. Документът определя нормите за поведение на този тип фирми. Често компаниите слагали на етикетите на изкуствените храни снимка на щастливо бебе, което е забранено категорично от Световната здравна асамблея. Непозволен трик, който подвежда майките, е и надписът на етикета, че продуктът "засилва имунната защита на детето".

Според данните от наблюдението у нас за последните две години процентът на майките, които хранят децата си с изкуствени продукти под въздействието на рекламите, е намалял с близо 10 на сто. Много жени обаче все още не се влушват в лекарските съвети.

Проучването показва, че в 60 на сто от детските магазини и аптеки в четирите града се раздават безплатни брошури и други материали, рекламиращи изкуствени храни за бебета.

По време на наблюдението били открити и случаи, предимно в ромски квартали, където майките дават на три-четиримесечни бебета яхния от боб и карантия например.
5. Guerilla marketing - право в подсъзнанието

В едноименната книга, освен че се доказва на практика тясната връзка между психология и маркетинг, се показва нагледно как да съкратим цикъла на продажби и това да доведе до повишаване на цялостната ефективност и на печалбите в частност. С правилна лингвистична структура и чрез прилагането на някои отдавна известни правила на човешката психология възможностите в маркетинга стават безгранични.

Известно е, че мозъкът използва образи, за да помогне на съзнателната си част да разбира. Всяка дума в езика се представя чрез образ в мозъка, когато трябва да се възприеме. Осъществявани са много маркетингови кампании, за да се създадат прекрасни визуализации в умовете на хората. Много реклами всъщност ви казват да си "представите" нещо.

А единственият начин да го направите е да създадете образ в ума си. Следователно нарочното втълпяване на образи в ума на потенциалните клиенти трябва да бъде съставна част от посланието, но не и самото послание. Тези образи имат за цел да изградят една представа, едно преживяване.

Подсъзнанието е много по-силно от съзнателната част на мозъка. Затова то има ролята да предпазва съзнанието, като му предоставя само информацията, от която има нужда, или изисква да постигне разбиране. Дори и тогава подсъзнателната част на мозъка прехвърля информацията селективно. Това се случва, когато информацията противоречи на съществуващите убеждения или е сложна по своята същност. Така посредством използването на психологически иситини, се постига едно влияние на подсъзнателно ниво, които могат да се възприемат като манипулация, тъй като не са плод на собствено мнение или собствено разсъждение от страна на потребителя.

Въпреки това, когато се отнася до решения за действие или реакция, то те са по-скоро във властта на съзнанието. Много често преди такава реакция протича т.нар. вътрешен диалог - начинът, по който вашият мозък мисли.

Целта на guerilla marketing е да се стреми да оползотвори всяко възможно предимство. А възможността, която му предлага използването на езика за стимулиране на положителен вътрешен диалог, е мощно оръжие. Концентрацията вече не е само върху удовлетворението на клиентите, но и върху задържането им. Предоставяйки на клиентите възможност да избират свободно, ще им донесе удовлетворението, че са взели самостоятелно и информирано решение.

За да доведат потенциалните клиенти до позитивно състояние и да ги задържат в него, специалистите използват език, образи и средства, които изграждат конструктивни послания. Те постигат това посредством въздействие върху сетива и чувства. При сетивата вече става дума за нещо повече от обичайните слух и зрение. Да успееш да внушиш на потребителя и докосването при допир или определен аромат, означава да създадеш едно преживяване посредством целия набор от усещания.

Всичко това изгражда определени представи и нагласи, а те от своя страна предизвикват положителен вътрешен диалог. В този случай стимулирането е по-мощно маркетингово оръжие от добре познатото избягване на нежеланите последици.

Трябва да се позволи на подсъзнанието само да изгради връзки между отделните блокове информация, вместо да му се дават преки инструкции. Когато на подсъзнанието се предостави набор от маркетингови послания, които впоследствие да събере, за да получи единна маркетингова картина, това обикновено води до много по-бързо достигане до решение и по-силно придържане към него. А в крайна сметка всеки един от нас вярва повече на собствената си преценка, отколкото на преките инструкции на друг.


6. Маркетолозите ни продават на самите себе си

Пример: Прочутият дизайнер наема хотелска бална зала, нарежда на собствения си продуцент на шоуто да построи подиума, изпълва колкото пространство е останало със сгъваеми столове, след това поставя няколко "неприятни" жени на вратите за да е сигурен, че никой няма да влезе в залата без билет.

Трудният достъп помага да се изгради идеята, че след като сте влезли, сте се присъединили към привилигированата класа.

Подиумът не е нищо друго, освен нисък ешафонд, застлан с някакъв килим, наподобяващ скъп мокет.

След това започва шоуто, дамите пристъпват по евтиния мокет, сякаш ходят в облаците, а екзалтираната публика с възхищение гледа неразбираемата нова модна тенденция.

Всичкиобичайни правила на манипулацията отстъпват на заден план, за да разчистят пътя на афоризма, който винаги е бил ръководен за модната индустрия - "Поддържай мита" - просто защото са заложени много пари, и то на всяко равнище, за да може който и да е от бизнеса да си позволида ги види.

След като има това като едно наум, модата винаги опровергава старата народна поговорка, че получаваме това, за което сме платили. Вместо това, ние плащаме разходите на дизайнера да открие собствените си несигурности и след това да ни ги продаде обратно.

До голяма степен това е свързано с очевидната нужда да покриваме телата си с емблеми и знаци.

По този начин ние се чключваме в един своеобразен клуб на избраните, които могат да носят дадена марка. Това показва нашата класова принадлежност, финансови възможности и нежеланието да се цепим от общоприетите норми, за да не бъдем отхвърлени от нея.

Когато пазаруваме евтини стоки ще се поинтересуваме какъв цвят предлагат, дали имат различна номерация, но когато става дума за марковата стока, тя е перфектна само и защото е маркова.
7. Промоцията

В основата на т.нар. промоции е манипулирането на потребителя, че получава изключително предложение само тук и само сега. Последното се е превърнало в слоган на телемаркетинга, където потребителя остава с впечатлението, че ще загуби много ако не се възползва от примамливото предложение. Нито за миг не се замисля, че на следващия ден ще има същата възможност, защото това е в основата на промоциите, те са с определена продължителност.

Интересен пример е промоцията на бира "Болярка", която доста хора възприемат като изгодна оферта за супер цена.

Пример: В началото на промоцията, голямата бутилка на бирата, която по-принцип беше 2 л. стана 2.5 л. на същата цена. Имаше много голям успех и хората започнаха да купува иначе не лошата бира на изгодна цена. Приблицително 3 месеца по-късно, когато почти бяхме забравили как изглежда по-малката бутилна, от Болярка пуснаха бутилки от 2.250 л., които изглеждаха по съшия начин, със същия етикет, на който прочиташ, че можеш да спечелиш същите награди.

Единствената разлика беше цената. След като привлякоха потребителя и достатъчно време след като е станал лоялен потребител на марката, от фирмата намалиха грамажа, но запазиха цената. Малко хора от клиентите са установили този факт и именно тук се крие манипулацията. Голям процент от потребителите все още мислят, че купуват 2.5 л.

Примерът онагледява интересен начин за маркетинг манипулация, която чрез последователни и добре обмислени действие носи значителни печалби за компанията.

Друг използван метод за манипулация при промоциите е да купиш две на цената на едно или да получиш даден продукт на половин цена. Чрез тези две предложения, всъщност потребителя винаги плаща реалната цена на продукта, без излишната надценка, но остава с впечатлението, че прави изключително изгодна покупка.8. Директен маркетинг

Особен интерес представлява т.нар. безадресно разпространение. Всеки са с впечалтелието, че съвсем случайно е получил подарък ,писмо с покана и т.н Истината е, че всичко е прецизно изчислено от отдел база данни в някоя компания.Пример: Играта на "Рийдърс Дайжест" се провежда всяка година с произволно избрани адреси на територията на цяла България, а в доста страни в цяла Европа. Така нареченото случайно избиране се извършва на база прецизно събирана информация с години от други дейности, промоции и ред други комуникационни активности.

Тъй като тази информация е защитена със закона за личните данни. на плика се отпечатва "До живущия на ... адрес". По този начин пратките не са пряко адресирани до човека, но в същото време са точно прицезирани до потенциални клиенти на компанията, такива, които са с по-добро финансово състояние и биха имали възможност да закупят продукт на Рийдърс.

Друг използван метод при директния маркетинг, в който съвсем неподозирано сам се вклю1ва потребителя, и чрез който в последствие лесно става обект на маркетингови манипулации е попълни и изпрати.

С идеята, че може да спечели награда, потребителя съвсем целенасочено и доброволно предоставя данните си на компанията от директен маркетинг или на самата фирма, организираща промоция, като по този начин в последствие става обект на други експерименти, кампании и пр. 1. Заключение

Въпреки, че всички смятаме, че сме индивидуалностти със собствено мнение, собствен избор и потребителско поведение, в настоящата разработка доказахме, че нещата не стоят точно така.

Ежедневно ние сме подложени на атаките на маркетинг специалисти, рекламисти, стратези, за да поемем по пътя, който те са предначертали в стремежа си да постигнат високи продажби, популяризиране на марката си, повишаване на имиджа на фирмата и ред други задачи, за които драгия потребител дори не подозира.

Когато отидем до кварталния магазин, ние несъзнателно търсим стоката, която току що сме видели по телевизора или за която сме чули по радиото. Медиите ни атакуват постоянно с изкушения, както за тялото, така и за духа. Те въздействат, и то доста успешно, на подсъзнателно равнище и ръководят нашите мисли, чувства и поведение на пазара.

Манипулациите са навсякъде, едни са по-доловими, други не чак толкова, но са факт.

За да се ориентираме в този манипулиран свят на маркетинг трикове, трябва добре да поздаваме теорията на маркетинга, което не е част от т.нар. обща култура на българина.

Въздействието е неизбежно. Дори Манипулаторите биват манипулирани от всои колеги, достигнали на един следващ стадий от опознаването на човешката психика и мислене, за да я насочват в желаната посока.
Използвана литература


 1. www.yvox.net

 2. www.prometheus.marc.bg

 3. www.argentabg.net

 4. www.trimata.bg

 5. Джефри Робинсън – „Манипулаторите. Конспирацията на големите в рекламата”

 6. Веселин Благоев – „Маркетинг” 2003 София

 7. Lovers Guide to mark persuasion – Power Point PresentationБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница