Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда


Общинска банка, клон "Денкоглу", гр. Софиястраница3/8
Дата21.07.2018
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Общинска банка, клон "Денкоглу", гр. София,

BIC код: SOMBBGSF; IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01.

Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата следва да бъде в оригинал, да бъде издадена в полза на възложителя и да бъде валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите.

Гаранцията следва да бъде представена като безусловна и неотменяема банкова гаранция и следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

Гаранциите за участие в процедурата се задържат, усвояват и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато:

- участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

- участникът е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.


Гаранциите за участие се освобождават, както следва:

- на отстранените участници - в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на Изпълнител;

- на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител;

- при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Участниците, които не са представили документ за гаранция за участие или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.
8.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение.

Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, е длъжен да представи гаранция за изпълнение преди подписването на договора. Гаранцията може да се внесе по следната банкова сметка на възложителя:Общинска банка, клон "Денкоглу", гр. София,

BIC код: SOMBBGSF; IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01.

Размерът на гаранцията за изпълнение е 3% от стойността на договора без ДДС. Срокът на валидност на банковата гаранция е 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. В случай, че срокът на договора бъде продължен, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи срока на банковите си гаранции.

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Гаранцията за изпълнение на договора, се внася по банковата сметка на възложителя, когато е в парична сума, а когато е банкова гаранция се издава в полза на възложителя и се представя в оригинал.  1. Документацията за участие:

Документацията за участие е достъпна в профила на купувача от сайта на ИАОС - http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/himikali. Възложителят ще предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка на посочен от него адрес или адрес на електронна поща. Копие на документацията може да се получи лично в сградата на ИАОС на бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 7, стая 715.


  1. Разяснения по документацията за участие в процедурата

В срок до 10 (десет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията.

Разясненията се публикуват в профила на купувача на ИАОС в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицето е посочило електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача.

В случай, че от публикуване на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от 6 (шест) дни, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти за участие. От деня на публикуване на Решението за промяна в Профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 (шест) дни.

Възложителят може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата и в профила на купувача.

С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката.

В решението за промяна възложителят определя и нов срок за получаване на оферти за участие в процедурата, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

Възложителят може да не определя нов срок за получаване на оферти, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

След изтичането 14- дневния срок, възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

- когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

- в случаите по чл. 29, ал. 3 от ЗОП.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

- в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;

- това се налага в резултат от производство по обжалване.

- срокът по чл. 51, ал. 3 от ЗОП е недостатъчен.

С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.


11. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Изпълнителят на обществената поръчка ще бъде определен при използването на критерий „най-ниска цена”.

Възложителят провежда процедурата, като след изтичане на срока за приемане на офертите – 26.01.2015 г. до 17:00 ч., назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира представените оферти и я обявява в деня, определен за отварянето им – 27.01.2015 г. в 10:00 ч. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

Съгласно чл.35, ал.1 от ЗОП, членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:

1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

2. не са „свързани лица“ с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

4. не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации и методиката за оценка на офертата.

Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.  

Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по т.1 до т.4 и за спазване на изискванията за опазване в тайна на обстоятелства станали им известни по време на работата на комисията, след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи или бъде установена промяна в декларираните обстоятелства – чл.35, ал.3 от ЗОП.

Възложителят определя срок за приключване на работата на комисията, който не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете с ценовата оферта не е основание за отлагане на процедурата.

На своето първо заседание, след получаване на списъка с участниците и представените оферти комисията попълва декларациите по чл.35, ал.3 от ЗОП и започва работа, като отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

След това, в присъствието на лицата допуснати до публичната част на заседанието, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.

Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника - чл.56,ал.1, т.14 от ЗОП.

С извършване на посочените действия, приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите и информацията в Плик №1 за съответствие с коритериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на всички участници. В протокола се описват липсващите документи или констатираните нередовности, посочва се точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително от участниците и срока за представянето им. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от датата на получаване на протокола. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.

След изтичането на посочения в протокола срок, комисията разглежда допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В горепосочените случаи Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.


11.1. Осъществяване на контрол върху работата на комисията

от страна на Възложителя
Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения.

При осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.

В случай, че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им в 5-дневен срок от представянето на съответния протокол

Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.12. Отстраняване на участници:

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

1. който не е представил някои от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП – съдържание на офертата;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им.

Пликът с предлаганата цена на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя и е отстранен от участие, не се отваря.

13. Оценка на офертите:

Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала предложенията в Плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя;

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява датата, часа и мястото на отварянето на официалната си интернет страница. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП - имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете с ценовата оферта не е основание за отлагане на процедурата.

При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложения на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите съгласно чл. 72 ал. 1 на ЗОП. Протоколът съдържа състав на комисията и списък на консултантите, списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, мотивите за отстраняването им, резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и друга информация съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.


14. Определяне на изпълнител:

Възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1;

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2.
15 . Гаранция за добро изпълнение на договора

Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Изискванията за гаранцията за изпълнение са съгласно т. 8.2 на настоящата документация.


16. Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка:

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. - Образец 14

В случай, че избраният Изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, договорът за възлагане на обществена поръчка се сключва след представяне от Изпълнителя на заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, съгласно изискването на чл. 49 от ППЗОП и документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, от всеки от членовете в обединението. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Техническата оферта на участника и предлаганата цена ще бъдат неразделна част от договора.

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока, посочен в предходния параграф.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

Договор за възлагане на обществената поръчка не се сключва с участника, избран за изпълнител, който към датата на подписване на договора не представи:

- документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

- не изпълни задължение по чл. 47, ал.10 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя; Представените документи по чл. 47, ал. 10 от ЗОП при подписването на договор се приемат за актуални, ако не са изтекли повече от шест месеца от датата на издаването им.

- не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

- не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен по изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи Възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в съответствие с уговореното в него.

Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при условия и по ред, определени с договора.

При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник. При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на законовите изисквания (чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5) и критериите за подбор, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
17. Прекратяване на процедурата:

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

1. не е подадена нито една оферта или няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.
18. Обжалване на процедурата

Всяко решение на Възложителя по процедурата за възлагане на обществената поръчка, подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от:


  • изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;

  • получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията не може да се подава след сключването на договор за обществена поръчка.

Жалбата срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен ако Комисията за защита на конкуренцията наложи временна мярка „спиране на процедурата”.

Жалбата срещу решението на Възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка спира процедурата за възлагане на обществената поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.
19. Договор за подизпълнение

/в случай, че е посочен подизпълнител/и/

Избраният Изпълнител сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, в 3 – дневен срок от сключване на дорговора за изпълнение. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Изпълнителите нямат право да:

19.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

19.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

19.3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по т.19.1, т. 19.2 и т.19.3.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната подизпълнителите да превъзлагат една или повече от дейностите в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на горните условията и изискванията.

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети работи, освен в случай че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя
20. Етични клаузи

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми Възложителя.

Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното писмено съгласие на последния.

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване.
21. Други условия

21.1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

а) Решение за откриване на процедурата;

б) Обявление за обществена поръчка;

в) Указания към участниците в процедурата;

г) Проект на договор;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

21.2. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилникът за неговото прилагане и други действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.Каталог: obyavi -> obshtestveni-porachki
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Документация към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница