Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществостраница4/5
Дата19.07.2018
Размер0.66 Mb.
1   2   3   4   5

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ


НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ И ПУБЛИЧНО

ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
Чл.66. С тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, съгласно Закона за общинската собственост.

Чл.67. По реда на тази глава се извършва отдаването под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на:

1. Имоти - частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди;

2. Вещи – частна общинска собственост: машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и вещи за стопански и административни нужди;

3. Земи от общинския поземлен фонд и земи в строителни граници.

Чл.68. По реда на тази глава се извършват сделките по разпореждане с имотите и вещите общинска собственост, с изключение на изчерпателно изброените в Наредбата.

Чл.69.(1) Публичният търг се открива със заповед на кмета на общината, която съдържа:

1. Описание на имота;

2. Вида на публичния търг - с тайно или явно наддаване;

3. Начална цена;

4. Начинът на плащане и евентуални обезпечения;

5. Датата, мястото и часа на провеждане на търга;

6. Специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта;

7. Размер на депозита;

8. Други тръжни условия.

(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждава и тръжната документация, условията за оглед на обекта, състава на комисията по провеждането му и крайния срок за приемане на заявленията за участие.

(3) Комисията по провеждането на публичния търг се състои от 3 до 5 члена, като задължително в нейния състав се включват правоспособен юрист и икономист. Комисията заседава и взима решения ако присъстват най-малко трима от членовете й, в това число и правоспособния юрист. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.

(4) В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни члена.

(5) Определеният депозит не може да бъде по-малък от 10 % /десет върху сто/ върху първоначално определената цена.

Чл.70.(1) Условията на публичния търг по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към участниците и срокът за подаване на заявленията за участие се обнародват поне в един местен вестник или друго местно печатно издание, не по-късно от десет дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл.69, ал.1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.

(2) Не се допуска промяна на обявените условия на публичния търг, с изключение на отлагане на провеждането му за по-късни дата и/или час, както и промяна на мястото на провеждане.

(3) Промяната по ал.2 се извършва със заповед на кмета на общината.

Чл.71.(1) Публичният търг може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие.

(2) Когато на публичния търг се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с 1 час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

(3) Когато на публичния търг не се яви кандидат или е постъпило само може да насрочи нов търг в едномесечен срок.

(4) Когато на публичния търг, провеждан повторно в случая по ал.3, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

Чл.72.(1) В деня и часа, определени за провеждането на публичния търг, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява откриването на процедурата.

(2) В случай, че комисията няма необходимия кворум по чл.69, ал.3 или в състава й не присъстват правоспособен юрист или икономист публичния търг се отлага за същия час и място на следващия работен ден, за което се съставя протокол.

(3) При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на публичия търг или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който кмета на общината със заповед определя провеждането на нов публичен търг.

(4) В случаите, когато се отлага започнат вече публичен търг, поради невъзможност за продължаването му, обявените до този момент за спечелили участници за отделни обекти от имуществото - предмет на търга, запазват правата си.

Чл.73. Членовете на комисия по чл.69, ал.3 попълват декларация, че се задължават да не разгласяват информация и оферти, както и всички други сведения, които представляват търговска тайна и за липса на конфликт на интереси.

Чл.74. Лицата, упълномощени от кандидатите, подали заявление за участие, се явяват и легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителната им власт.

Чл.75. (1) Публичният търг с явно наддаване се открива от председателя на комисията след проверка на членовете на комисията. Председателят обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването, и определя стъпката на наддаване. Тя не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната тръжна цена.

(2) След откриването на публичния търг комисията разпечатва подадените пликове по реда на тяхното постъпване и се запознава с редовността на подадените документи.

(3) Ако в деня и часа, определени за провеждането на публичния търг с явно наддаване не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.

(4) При публичен търг с явно наддаване преди започването му, председателят на комисията поканва последователно по реда на подаване на заявленията всички допуснати кандидати да потвърдят устно началната тръжна цена.

Чл.76. (1) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени със звуков сигнал от председателя на комисията. Всяко увеличение на цената трябва да бъде равно на стъпката за наддаване.

(2) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми и са обвързани с тях без право да се позоват на грешка.

(3) Преди третото обявяване на последната предложената сума председателят прави предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, публичния търг с явно наддаване приключва със звуков сигнал от председателя. Председателят обявява предложената окончателна цена и спечелилия търга и закрива търга.

Чл.77. (1) За провеждането на публичия търг с явно наддаване и резултатите от него се съставя протокол, в който се посочват входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, представените от тях документи, платежните документи за внесените депозити, други обстоятелства по редовността на представените документи и предложените цени.

(2) Председателят на комисията изготвя доклад до кмета на общината за приетите от нея решения и му го представя, ведно с протокола от заседанието й в 7 – дневен срок от датата на провеждането на публичния търг.

Чл.78. (1) Когато след изрична покана на председателя участниците в публичния търг с явно наддаване, потвърдили началната тръжна цена не участват в наддаването внесените от тях депозити не са връщат и търга се прекратява.

(2) Депозитът не се връща и на участник, който е определен за спечелил, но откаже да заплати предложената от него цена.

Чл.79. В случай, че в резултат на недопускане на участник поради нередовност на документите или отказ от участие остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

Чл.80. Публичният търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на заявление за участие и писмено ценово предложение от всеки участник в запечатан плик.

Чл.81.(1) Кандидатът или упълномощено от него лице подава заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с обратна разписка, като върху плика посочва имотът или вещта, за които участва.

(2) Предлаганата цена се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие.

(3) При приемане на заявлението за участие върху плика се поставя входящ номер, дата и часът на получаването и посочените данни се записват в деловодния регистър.

(4) Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

Чл.82. В деня на провеждането на публичния търг с тайно наддаване, комисията разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на подадените за участие документи.

Чл.83.(1) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на заявлението на участника, името му, платежния документ за внесен депозит, други обстоятелства по редовността на подадените документи и предложената цена.

(2) Всяко заявление, поставено в незапечатан плик или което не отговаря на изискванията на тази Наредба и/или на тръжната документация се обявява за нередовно и участника не се допуска до участие.

Чл.84.(1) Комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в публичният търг и обявява редовността на заявлението. Поне двама от членовете на комисията заверяват на гърба всеки от представените документи за участие.

(2) След запознаване с редовността на представените документи комисията приема решение за допускане на участниците в публичния търг.

(3) Председателят на комисията отваря по реда на постъпването им ценовите предложения на допуснатите участници.

(4) Предложенията се заверяват от поне двама от членовете на комисията и се подреждат според размера на посочената цена.

(5) Резултатите от проведения публичен търг с тайно наддаване се отразяват в протокол.

Чл.85. (1) В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, публичния търг с тайно наддаване завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена.

(2) Председателят на комисията уведомява писмено по факс или имейл участниците, предложили еднаква най-висока цена за деня и часа за провеждане на публичния търг с явно наддаване.

(3) Публичният търг с явно наддаване се провежда по реда на чл.68 – 71 от Наредбата. Резултатите от проведения публичен търг с явно наддаване се отразяват в протокола по чл.70 ал.1.

Чл.86. (1) Въз основа на резултатите от публичния търг в 7 – дневен срок кметът на общината издава заповед, с която определя купувача, цената и условията на плащането. Внесеният депозит се прихваща от цената.

(2) Заповедта по ал.1 се съобщава на участниците по реда на чл.61 от

Административнопроцесуалния кодекс. Препис от нея се обявява в сградата на общинската администрация на място, достъпно за всички заинтересувани лица.

(3) Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по ал.1 по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл.87.(1) След влизане в сила на заповедта по чл.86, ал.1 тя се връчва на спечелилят публичния търг участник. Той е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от връчването й.

(2) Когато спечелилият публичния търг не внесе цената в срока, се приема, че се е отказал от сключването на сделката. Внесеният от него депозит не се връща.

(3) В случая по ал. 2 кметът на общината може да определи за купувач участника, предложил следващата по размер цена или да прекрати публичния търг.

(4) Ако купувачът по ал. 3 не внесе цената в 14 - дневен срок от връчването на заповедта, се насрочва нов публичен търг.

Чл.88.(1) Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.86 ал.1 и надлежен документ за платена цена, представен от купувача, кмета на общината сключва договор за продажба на имота в 7-дневен срок.

(2) Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключване на договора.

(3) Имуществото, предмет на сделката, се предава с приемателно-предавателен протокол от представители на общината.

(4) Вписването на договора се извършва за сметка на купувача, който представя екземпляр от вписания договор в отдел УС за отписване на имота и отбелязване на извършената промяна в актовите книги.

Чл.89. Внесеният депозит на класиралия се на второ място участник се задържа до представянето на доказателства за заплащане на цената от купувача, а на останалите участници се освобождава, след изготвяне на доклада от председателя на комисията с писмено нареждане до отдел Финанси.

Чл.90. Публично оповестен конкурс се организира в случаите, когато освен размера на цената, се поставят специфични изисквания към предмета на сделката, сключването и изпълнението й са подчинени на определени условия.

Чл.91.(1) Кметът на общината утвърждава конкурсните книжа и определя условията на публично оповестения конкурс.

(2) Примерни условия на конкурса могат да бъдат:

1.Запазване предназначението на обекта;

2.Запазване и/или създаване на работни места;

3.Извършване на инвестиции;

4.Свързани с опазване и/или възстановяване на околната среда;

5.По начина и срока за прехвърляне на собствеността;

6.Определяне на срок, през който приобретателят не може да се разпорежда с обекта на конкурса;

7.Специфични технологични, технически или естетически качества на изпълнението или крайния строителен продукт;

8.Други условия и изисквания към участниците, съобразно спецификата на сделката.

Чл.92.(1) Публично оповестеният конкурс се провежда след решение на общинския съвет със заповед на кмета на общината.

(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават условията за оглед на обекта, съставът на комисията по провеждането на конкурса, условията за провеждането му, необходимите документи за участие, крайният срок за приемане на предложенията за участие и други.

(3) Комисията по провеждането на конкурса се състои от 3 до 5 члена, като задължително в нейния състав се включват правоспособен юрист и икономист. Комисията заседава и взима решения ако присъстват най-малко трима от членовете й, в това число и правоспособния юрист. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.

(4) В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни члена.

Чл.93.(1) Условията на публично оповестения конкурс и срокът за подаване назаявленията за участие се публикуват поне в един местен вестник или друго местно печатно издание, не по-късно от десет дни преди провеждането. Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл.92, ал.1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.

(2) Не се допуска промяна на обявените условия на публично оповестения конкурс, с изключение на отлагане на провеждането му за по-късни дата и/или час, както и промяна на мястото на провеждане.

Чл.94.(1) Заявлението на участниците в публично оповестения конкурс съдържа данните по чл.93, ал.1 и:

1.Наименование на обекта на конкурса;

2.Становище и разработки по отделните условия на публично оповестения конкурс;

3.Проект за стопанско развитие на обекта;

4.Насрещни предложения на участника, благоприятни за общината;

5.Цена и условия за плащане.

(2) Публично оповестеният конкурс може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие.

(3) Когато на публично оповестения конкурс се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, конкурсът се отлага с 1 час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена и условия, като цената не може да бъде по-ниска от началната конкурсна цена.

(4) Когато за публично оповестения конкурс е постъпило само едно заявление за участие той се обявява за непроведен и кмета на общината може да насрочи нов публично оповестен конкурс в едномесечен срок.

Чл.95.(1) В деня и часа, определени за провеждането на публично оповестения конкурс председателя на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява откриването на процедурата.

(2) В случай, че комисията няма необходимия кворум по чл.93, ал.3 или в състава й не присъстват правоспособния юрист или икономист публично оповестения конкурс се отлага за същия час и място на следващия работен ден, за което се съставя протокол.

(3) При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на публично оповестения конкурс или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който кмета на общината със заповед определя провеждането на нов публичен търг.

(4) В случай, че в резултат на декласиране остане само един кандидат, публично оповестения конкурс се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложените от него цена и други параметри, като предложената цена не може да е по-ниска от обявената начална конкурсна цена.

Чл.96. Когато в срока за подаване на заявления постъпи само едно заявление за участие, срокът за подаване на предложения за участие в конкурса може да се удължи до 30 дни с заповед на кмета на общината.

Чл.97. (1) Кандидатът или упълномощено от него лице подават заявлението за участие в публично оповестения конкурс в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с обратна разписка.

(2) При приемане на заявлението за участие върху плика се поставя входящ номер, дата и часът на получаването и посочените данни се записват в деловодния регистър.

(3) Не се приемат и незабавно се връщат на кандидатите заявления за участие, които са представени след изчитането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

Чл.98. (1) В деня на провеждане на публично оповестения конкурс комисията разпечатва постъпилите предложения по постъпването им и се запознава с редовността на подадените документи.

(2) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на заявлението, името на участника, както и представените изискуеми документи.

(3) Заявлението и представените документи се заверяват поне от двама от членовете на комисията.

Чл.99. (1) След запознаване с редовността на представените документи комисията приема решение за допускане на участниците в публично оповестения конкурс.

(2) Комисията не допуска до участие участник ако установи:

1.Непълнота на представените документи;

2.Неспазване на изискванията, посочени в условията на конкурса;

3.Че участникът е лице, неизправно по правоотношение с общината или системно нарушава актове на общинският съвет.

(3) Председателят на комисията отваря по реда на постъпването им ценовите предложения на допуснатите участници.

(4) Комисията, след разглеждане на ценовите предложения ги оценява и класира. На първо място се класира участникът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия или е направил насрещни предложения, по-благоприятни от първоначалните условия.

(5) За работата си комисията съставя протокол, а председателят й изготвя доклад за приетите решения до кмета на общината.

Чл.100. (1) Въз основа на доклада по чл.92, ал.5 кметът на общината издава заповед, с която определя спечелилия публично оповестения конкурс, цената и условията на плащането.

(2) Заповедта по ал.1 се издава в 7-дневен срок от датата на провеждането на публично оповестения конкурс и се съобщава на участниците по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс. Препис от нея се обявява в сградата на общинската администрация на място, достъпно за всички заинтересувани лица.

(3) Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по ал.1 по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл.101.(1) След влизане в сила на заповедта по чл.93 тя се връчва на спечелилят публично оповестения конкурс участник. Той е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от връчването й.

(2) Когато спечелилият публично оповестения конкурс не внесе цената в срока се приема, че се е отказал от сключването на сделката. Внесеният от него депозит не се връща.

(3) В случая по ал. 2 кметът общината може да определи за спечелил участника, предложил следващата по размер цена и други условия или да прекрати публично оповестения конкурс.

(4) Ако лицето по ал. 3 не внесе цената в 14 - дневен срок от връчването на заповедта, се насрочва нов публично оповестен конкурс.

Чл.102. Договорът по предмета на конкурса се сключва от кмета на общината и спечелилия участник в 7-дневен срок след представяне от участника на документ за извършеното плащане на сумите по сделката.

Чл.103. Внесеният депозит на класиралия се на второ място участник се задържа до представяне на доказателства за заплащане на сумите, а на останалите участници се освобождава, след изготвяне на доклада от председателя на комисиятас писмено нареждане до отдел Финанси.
Глава девета

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ

ГОРСКИ ФОНД
Чл.104. Общинският горски фонд включва:

1.Гори и земи възстановени по реда на Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд и Правилника за прилагане на Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд;

2.Гори залесени или самозалесили се върху земеделски земи от поземления фонд, възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

3.Гори създадени върху негодни за земеделско ползване слабопродуктивни и

застрашени от ерозия земеделски земи от общинския поземлен фонд, след включване в общинския горски фонд;

4.Гори придобити по реда на Закона за общинската собственост;

Чл.105. Възпроизводството на гори обхваща създаването на нови гори, възобновителни, огледни и санитарни сечи, които се извършват съгласно Закона за горите и Правилника за прилагане на Закона за горите.

Чл.106.(1) Създаването на нови гори включва дейностите по събиране на семена, производство на посадъчен материал, залесяване, отглеждане, инвентаризация на млади култури и борба с ерозията.

(2) Кметът на общината възлага извършването на дейностите по ал.1, чрез публичен търг с явно наддаване, конкурс или пряко договаряне, при условия и по ред, определени в Закона за горите и Закона за обществените поръчки.

(3) Дейностите по ал.1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности в зависимост от вида , местонахождението, обема и сроковете им.

Чл.107. Ползването на горите и земите се осъществява с решение на общинския съвет по един от следните начини:

1.С такси за ползване на дървесина на корен и с такси за странични ползвания,

утвърдени от общинския съвет;

2.Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс;

3.Чрез преговори с потенциален ползвател, при които се договарят специфични условия и изисквания към ползвателя;

4.Чрез концесия;

Чл.108. Годишното ползване на горите общинска собственост се извършва по одобрен от държавно лесничейство “План – извлечение” от действащия лесоустройствен проект.

Чл.109.(1) Ползването на дървесината от общинския горски фонд се извършва по реда на чл.106, ал.2

(2) Гражданите с постоянен адрес на територията на общината могат да ползват дървесина от горите – общинска собственост, като заплащат такса на корен.

(3) Позволително за странични ползвания от гори и земи от общинския горски фонд, се издава от държавното лесничейство, срещу документ за платена такса.

Чл.110. Пашата в горите и земите от общинския горски фонд се разрешава с годишно позволително издадено от държавното лесничейство, въз основа на годишен план за паша, изготвен от държавно горско стопанство, утвърден от регионално управление на горите и съгласуван с кмета на общината.

Чл.111. Общинският съвет приема:

1.Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и

вършината, добити от общинския горски фонд;

2.Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от общинския горски фонд;

3.Тарифа за таксите за административно – технически услуги;

4.Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване площи от общинския горски фонд.

Чл.112. Строителство в горите и земите от общинския горски фонд, без промяна на предназначението им, се извършва във връзка с осигуряване на мероприятията по управление на горите и се допуска съгласно предвижданията на общата устройствена схема.

Чл.113. Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в общинския горски фонд се извършва от Гражданска защита, съвместно с кметовете на кметства.
Глава десета

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
Чл.114 .Собствеността върху земеделски земи и ограничените вещни права върху тях се придобиват от Община Своге по следните способи:

т.1.Възстановяване по реда на Закона за собствеността и ползването върху земеделските земи /ЗСПЗЗ/;

т.2. Придобиване по реда на чл.19 ЗСПЗЗ;

т.3. Придобиване собствеността на земеделски земи, които не приднадлежат на граждани, юридически лица и държавата /чл.25 ЗСПЗЗ/;

т.4. Други способи за възмездно или безвъзмедно придобиване, придобиване чрез правоприемство, чрез правна сделка или по силата на закона.
Чл.115 (1). Земите от общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез публично оповестен търг или конкурс, с изключение на пасищата, мерите и ливадите.

(2). Земите от общинския поземлен фонд се отдават под наем без търг или конкурс в следните случаи:

т.1. когато са заети с трайни насаждения;

т.2. когато не са били използвани две или повече стопански години, установено с констативен протокол, съставен съвместно от служители на общинската администрация и служител на ОСЗ-Своге;

т.3. в случаите по чл.37в, ал.10 ЗСПЗЗ;

т.4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади;

т.5. в други случаи, определени от закон.

(3). Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

(4). До участие в търговете и конкурсите по ал. 1 не се допускат свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, които обработват повече от 10 000 дка.

(5). Началната тръжна /конкурсна/ цена за наемен период от една година се определя по следния начин:

т.1 за земите по ал.2, т.1, т.2, т.4 и т.5 - началната тръжна /конкурсна/ цена е наемната цена за единица площ на земите от държавния поземлен фонд, определена от Министъра на земеделието и храните и обнародвана в Държавен вестник;

т.2. за земите по тал.2, т.3 - началната тръжна /конкурсна/ цена е по-високата стойност между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за година и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

(6). Договорите за наем или за аренда се сключват от Кмета на Общината за срок не по-дълъг от 10 /десет/ години. Договорите за наем или аренда за земите по ал.2, т.3 се сключват за срок от 1 /една/ година.
Чл.116.Замяна със земи от общинския поземлен фонд може да се извърши в изпълнение решение на Общинския съвет, след предоставяне на мотивирано становище от Общинска служба “Земеделие и гори”, само по изключение в следните случаи:


  1. е способ запрекратяване на съсобственост;

  2. е единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;

  3. имотите,предмет на замяната са включени в проект за удряване по реда на чл.37е и чл.37з от ЗСПЗЗ.

(2). Земеделските земи, които физическите и юридическите лица, с изключение на общините, са придобили по реда на ал.1, т.3, не могат да се раздробяват чрез разпоредителни сделки и да се променя предназначението им за срок 10 години от извършването на замяната.

(3). Договорът за замяната по ал. 1 се сключва от кмета на общината по реда на ЗОС и настоящата наредба. Договорът се вписва в службата по вписванията по местонахождение на имота от общинския поземлен фонд за сметка на заявителя. Копие от договора се представя в общинската служба по земеделие за отразяване промяната на собствеността.


Чл.117 (1). Собствеността на Община Своге върху мерите и пасищата е публична.

(2). Промяна предназначението на пасищата и мерите от публична в частна се извършва по изключение в следните случаи:

т.1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;

т.2. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б или за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта;

т.3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;

т.4. инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общината;

т.5. други случаи, определени в закон.

(3). Общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението по ал. 3 и за учредяване на правата по ал. 4 с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие.

(4). Промяната на предназначението на мерите и пасищата се извършва при спазване на условията на Закона заопазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ и при условията и реда на ЗСПЗЗ и Правилника за прилагане му /ППЗСПЗЗ/.
Чл.118 (1) По искане на ползатели на масиви по чл.37в ЗСПЗЗ, Кметът на Общината след решение на Общинския съвет, издава заповед за ползване на полски пътища, попадащи в масивите за ползване, срещу цена в размер на средното рентно плащане за землището.

(2). В случай, че в едномесечен срок от искането общинският съвет не е взел решение, директорът на областна дирекция “Земеделие” определя със заповедта по чл.37в, ал. 4 ЗСПЗЗ цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището.

(3). Въз основа на заповедта на Кмета, или съотв. –на Директора на Областна дирекция “Земеделие”, ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.
Чл.119 (1). Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на ЗСПЗЗ и настоящата наредба на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ.

(2). Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината се обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март.

(3). Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

(4). Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, удостоверяващи обстоятелствата по предходната алинея.

(5). Кметът на общината назначава комисия с представители на ОСЗ-Своге, която определя необходимата за всеки кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май.

(6). При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените имоти Комисията извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по ал. 3. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област.

(7). Протоколът по ал. 5 или по ал. 6 се обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд-Своге. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

(8). Въз основа на протоколите на комисията по ал. 5 и ал. 6 и след заплащане на наемната или арендната цена кметът на общината сключва договори за наем или аренда. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по ал. 1, 3, 5 и 6 и се регистрират в общинската служба по земеделие.

(9). Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в съответното землище или в друго землище на територията на Община Своге. Търговете се провеждат от кмета на общината. Договорите се сключват за една стопанска година.

(10). Останалите след провеждане на търга по ал. 9 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите се сключват за една стопанска година.


Чл.120 (1). Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са сключени наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

(2). Договорите за наем и аренда по чл.119, ал.9 могат да се прекратяват или изменят преди изтичането на срока по искане на ползвателя, или при промяна на условията по чл.119, ал.3, освен в случаите на настъпили форсмажорни обстоятелства.


Глава единадесета

НАДЗОР, АКТУВАНЕ И ОТПИСВАНЕ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
чл.121 (1).Община Своге удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост.

(2) Актовете за общинска собственост се съставят за всички общински имоти, с изключение на посочените в чл. 56, ал.2 от ЗОС.

(3) Актовете за общинска собственост се съставят от длъжностно лице от отдел „Управление на собствеността “, определено от Кмета на общината със заповед, по образец, утвърден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на правосъдието и по реда на гл.VІІ от Закона за общинската собственост.

(4) Отдел „Общинска собственост“ издирва и установява незаетите от Общината имоти и вещи – общинска собственост.

(6) Определените длъжностни лица съставят актове за общинска собственост и актовете за поправка на актовете за общинска собственост, отбелязват действията по управление и разпореждане с тях, както и отписването на имотите от актовите книги.
Чл.122. Актовете за общинска собственост се подписват от актосъставителя и се утвърждават от Кмета на общината, след което се предоставят за вписване в служба по вписванията-Своге в 7-дневен срок от утвърждаването им.

Чл.123 (1). Недвижимите имоти - общинска собственост, неправилно актувани като такива, както и тези, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват със заповед на кмета на общината.

(2) Отписването се извършва въз основа на писмено искане на собственика, подадено до кмета на общината. Към искането си за отписване собственикът прилага доказателства, че имотът е негова собственост.

чл.124 .Предходната разпоредба се прилага и по отношение на земите от общинския поземлен фонд, предадени на Община Своге с протоколно решение по реда на чл.19 ЗСПЗЗ, за които не е съставен акт за общинска собственост, когато въз основа на заявление от заинтересовано лице /собственик/, придружено с достатъчно доказателства, се установи, че имотът неправилно е бил предоставен на Общината. В тези случаи, Кметът издава Заповед за отписване на имота от Протоколното решение по чл.19 ЗСПЗЗ.

Чл.125 (1) Регистрите с актовете за общинска собственост са публични. Заинтересованите лица имат право на свободен достъп до данните в тях, освен ако данните не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Длъжностните лица в отдел "Общинска собственост" са длъжни да дават справки по актовете за общинска собственост при поискване. Когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се налага издаването на служебно удостоверение, информацията по актовете за общинска собственост може да бъде и устна.

(3) Когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено искане за справка.

(4) В 2-седмичен срок от датата на подаване на искането по длъжностните лица от "Управление на собствеността" издават служебно удостоверение или копие от искания документ.

(5) Исканата справка може да бъде отказана, при условие че исканата информация ще застраши правата на трети лица, засяга лични данни, или представлява служебна тайна.

(6) Длъжностните лица от "Общинска собственост" не предоставят информация за общинските имоти, ако същата е свързана с оперативната подготовка на актовете, няма самостоятелно значение и представлява мнения, препоръки, становища, консултации и предложения по управление и разпореждане с имотите.


Глава дванадесета

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.126 .Наемател на общински имот, който наруши забраните по чл.12 ал.3 и чл.14 ал.6 от Закона за общинската собственост за неговото пренаемане, съвместно ползване по договор с трети лица или за използването му за производствена дейност се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.

Чл.127. Който без законово основание завземе общински имот, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл.128.Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината и от длъжностните лица от отдел УС.

Чл.129. (1) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от оправомощени от него лица.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница