Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществостраница3/5
Дата19.07.2018
Размер0.66 Mb.
1   2   3   4   5

ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ

Чл.34.(1) Ежегодно с годишната програма по чл.4 ал.4, общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава списък на общинските ателиета и гаражи, предназначени за:

1. Отдаване под наем за задоволяване на лични нужди;

2. Продажба на лица, настанени в тях по административен ред;

3. Продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) Общинският съвет по предложение на кмета на общината през текущата година извършва промени в списъка по ал.1 по реда за промяна на годишната програма.

(3) Списъкът по ал.1 е публичен.

Чл.35.(1) Право на настаняване в общинско ателие има гражданин с постоянен аддрес на територията на общината, който отговаря на следните условия:

1. Да е хабилитиран научен работник или да упражнява творческа професия в областта на изкуството или културата;

2. Да не притежава собствено ателие;

3. Да не е придобивал ателие от общината или държавата след 13 юли 1990 г;

5. Да не е прехвърлял жилище, вилен имот или ателие на трети лица след 13 юли 1990 г.

(2) Желаещите да наемат ателие, подават молба до кмета на общината, придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по ал.1

(3) Молбите се картотекират в отдел УС.

Чл.36.(1) Кметът на общината назначава комисия в състав от 3 до 5 члена, за разглеждане на молбите на лицата по чл.36, ал.2 и определя критериите за класиране на кандидатите.

(2) Комисията по ал. 1 разглежда в едномесечен срок подадените молби и съставя протокол. При наличие на подходящи свободни помещения предлага на кмета на общината да издаде заповед за настаняване.

(3) Въз основа на заповедта по ал.2 кметът на общината сключва договор за наем. Наемната цена се определя съгласно Приложение №1.

Чл.37.(1) Право да кандидатства за покупка на ателие има наемател, настанен най-малко една година преди подаване на молбата за закупуване.

(2) Молбата по ал.1 се подава чрез кмета на общината до общинския съвет.

Чл.38.(1) Право на настаняване в общински гараж има гражданин с постоянно местоживеене на територията на общината, който отговаря на следните условия:

1. Да не притежава собствен гараж;

2. Да не е придобивал гараж от общината или държавата след 13 юли 1990 г;

3. Да не е прехвърлял жилище, вилен имот или гараж на трети лица след 13 юли 1990 г.

(2) Определянето на наематели на гаражи - общинска собственост се извършва в следната поредност :

1. На лица с увреждания - собственици или наематели на общинско жилище в сградата, в която са построени гаражите, при условие че притежават моторно превозно средство и не притежават гараж в същото населено място;

2. На други наематели на общински жилища в сградата или собственици, придобили общинско жилище в същата сграда, при условие че притежават моторно превозно средство, и не притежават гараж на територията на общината;

3. Ако след предоставянето на гаражи на лицата по т.т. 1 и 2 останат свободни гаражи, в тях се настаняват и други лица, които притежават моторно превозно средство и не притежават гараж на територията на общината, чрез търг или конкурс.

Чл.39.(1) Желаещите да наемат гараж, подават молба до кмета на общината, придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по чл.35.

(2) Молбите се картотекират в отдел УС.

Чл.40.(1) Комисията по чл.36, ал. 1 разглежда в едномесечен срок подадените молби и съставя протокол като спазва поредността на чл.38, ал.2,т.1 и 2. При наличие на свободни гаражи предлага на кмета на общината да издаде заповед за настаняване

(2) Въз основа на заповедта по ал.1, кметът на общината или упълномощен от него заместник - кмет сключва договор за наем. Наемната цена се определя съгласно Приложение №1.

Чл.41.(1) Право да кандидатства за покупка на гараж има наемател, настанен най-малко една година преди подаване на молбата за закупуване.

(2) Молбата по ал.1 се подава чрез кмета на общината до общинския съвет.

Чл.42. Гаражите по чл.39, ал.2, т.3 се продават след решение на общинския съвет по реда за продажба на общински имоти.


Глава седма

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ –

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.43.(1) Разпореждането с недвижими имоти - частна общинска собственост се осъществява чрез:

1. Продажба на имоти или на идеални части от тях;

2. Замяна на имоти или на идеални части от тях или на вещни права върху тях;

3. Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване - възмездно или

безвъзмездно;

4. Учредяване на вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно;

5. Делба;

6. Премахване на сгради, постройки и съоръжения;

7. Дарение

8. Сделки по Закона за устройство на територията;

9. По силата на закон.

Чл.44 (1) Разпореждането с движими вещи-частна общинска собственост се осъществява чрез:

1. Продажба;

2. Замяна;

3. Предоставяне безвъзмездно право на ползване.

(2) Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на общината, се осъществява чрез публичен търг с тайно или явно наддаване.

(3) Замяна на вещи се извършва с договор, сключен от кмета на общината по реда и условията на Закона за задълженията и договорите.

(4) Възмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на общината със заповед и договор след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс.

(5) Безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на общината на юридически лица и звена на бюджетна издръжка.


Чл.45.(1) Възмездните разпоредителни сделки с имоти, собственост на Обина Своге се извършват по пазарни цени. Оценките се извършват от лицензирани оценители и се одобряват от общинския съвет. Оценките не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на общината. Стойността на разходите, направени от общината за изготвяне на оценката се възстановяват по сметка на общината от физическото или юридическото лице, с което се сключва разпоредителната сделка.

(2). При разпореждане с имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2,5 %, от неговата цена или данъчната оценка, определена по реда на чл. 46, ал. 2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси:

1. На имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява;

2. На имота с по-висока данъчна основа при замяна;

3. На реалния дял с по-висока данъчна основа - при делба;

4. на имота, предмет на безвъзмездни сделки.

(2) Лицата, направили предложение за разпореждане с общински имот или вещно право, заплащат разноските по изготвяне и актуализация на пазарните оценки от лицензиран оценител, посочен от администрацията на Общината.
Продажба
Чл. 46 .(1). Продажбата на общински имоти, се извършва след решение на Общинския съвет, от Кмета на Общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, кметът на общината издава заповед и сключва договор със спечелилия конкурса, след извършени плащания по заповедта на цена, данъци, такси и режийни разноски.

.

Чл.47.(1) Продажбата на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без публичен търг или публично оповестен конкурс, и без решение на Общинския съвет.(2) Лицата по ал.1 подават заявление за придобиване правото на собственост върху общинската земя до кмета на общината, придружено от следните документи:

1.Договор за отстъпено право на строеж или за признато такова или друг документ за собственост на сграда /строеж/;

2.Разрешение за строеж /позволителен билет/ или акт за узаконяване на сграда;

3.Удостоверение за наследници, ако молбата се подава от такива лица;

4.Актуална скица на имота с нанесена сграда в кадастралната основа на плана;

5.Декларация за липса на задължения към общината.

(3) Продажбата по ал.1 се извършва от кмета на общината по пазарна цена на земята, определена по реда на настоящата наредба.

(4). Продажба по ал. 1 може да се реализира и в случаите, когато сградата е законно построена на етап "груб строеж" със заверена кота "било". Заверката се удостоверява с протокол по чл. 181 от Закона за устройство на територията.

(5) Когато от имот, върху който е учредено право на строеж на едно или повече лица, са образувани няколко урегулирани поземлени имота, се продава само съответният урегулиран поземлен имот, върху който е построена сградата.
Чл.48. (1) Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, придобили идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият идеална част от правото на собственост върху земята, върху която е застроена сградата, съответстваща на притежаваната идеална част от правото на строеж при условие, че за общинската земя е отреден урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината, като подадат молба до кмета на общината

(2) Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на подаване на молбата, се предвижда ново застрояване върху имота или надстрояване, или пристрояване на съществуващата сграда, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и предвиденото по подробния устройствен план. Главният архитект на общината предоставя извадка от действащия подробен устройствен план и становище за реализираното и предвиденото застрояване.

(3) В случаите, когато липсва застроителен план, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и максималното възможно застрояване съгласно застроителните правила и норми за устройство на територията. Главният архитект на общината изготвя становище за реализираното и максимално допустимото застрояване.

(4) Продажбата се извършва от кмета на общината, който издава заповед и сключва договор.

Чл.49.(1) Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се извърши без публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет, по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.

(2) Оценките по ал. 1 се извършват най-малко от двама независими лицензирани оценители, като крайната пазарна цена не може да бъде по-ниска от средноаритметичната стойност на изготвените независими оценки. Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор.


Дарение

Чл.50.(1) Дарение на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се извърши след решение на общинския съвет.

(2) Решението на общинския съвет по предходната алинея се приема с мнозинство ¾ от общия брой на съветниците.

(3) Въз основа на решението по ал.2 кметът на общината сключва договор.

(4). Режийните разноски и местните данъци са за сметка на дареното лице.
Прекратяване на съсобственост

Чл.51.(1) Съсобствеността върху имоти между община Своге и физически или юридически лица се прекратява чрез:

1. Доброволна делба;

2. Продажба на частта на общината;

3. Изкупуване на частта на съсобственика/съсобствениците;

4. Замяна на имота на общината с друг равностоен имот;

(2) Доброволната делба се осъществява чрез:

1. Даване или получаване в дял на реални части от имота;

2. Получаване на собствеността на целия имот от един от съсобствениците след изплащане частите на останалите съсобственици, когато имотът е реално неподеляем.

(3) Съсобствеността върху имоти между община Своге и физически или юридически лица, се прекратява по предложение на съсобствениците до кмета на общината или по инициатива на кмета на общината, с решение на общинския съвет.

Чл.52.(1) В тримесечен срок от решението на общинския съвет по предходния член кмета на общината издава заповед за прекратяване на съсобствеността, която се връчва на на приобретателя.

(2) След плащане на цената и на дължимите данъци, такси и режийни разноски в посочения в заповедта по ал.1 срок, кметът на общината сключва договора.

(3) Когато плащането не се извърши в определения в заповедта срок, кметът на общината може да отмени заповедта по ал. 1 и прекратява преписката по искането.
Учредяване на ограничени вещни права

Чл.53.(1) В случаите на чл.37, ал.4 и ал.6, чл.38, ал.2 и чл.39, ал.3 и ал.5 от Закона за общинската собственост, кметът на общината внася предложение в общинския съвет за предоставяне на съответните права.

(2) Лицата желаещи да придобият правата по чл.37, ал.4 и ал.6, чл.38, ал.2 и чл.39, ал.3 и ал.5 от Закона за общинската собственост подават молба до кмета на общината.

(3) Кметът на общината определя задължителните документи, които трябва да придружават молбата по предходната алинея.

(4) Предложението по ал.1 трябва да съдържа данни за:

1. имотът за който ще се предоставя съответното право с неговите характеристики, местонахождение, предназначение и фактическо ползване на имота.

2. нуждите, за които ще се използва имота;

3. срока за който се предоставя съответното право.

(5) На основание решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.
Замяна

Чл.54. (1) Замяната на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, или на право на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж – собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, може да се извършва по инициатива на общината или по писмено предложение на заинтересованите лица.

(2) Замяна може да се извърши:

1.При прекратяване на съсобственост върху имот между общината и трети лица;

2.Когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на общината;

3.Между общината и друга община или между общината и държавата;

4.В други случаи, определени със закон.

(3) Не се допускат замени:

1. Когато имотите – собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;

2.На общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти, освен в случаите по чл.52, ал.2 т.2;

3.На общински имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права за недвижими имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;

4.В други случаи, определени в закон.

(4) Производството, в случаите на ал.1 може да започне по писмено предложение за замяна на кмета на общината до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти.

(5) Предложение за замяна до кмета на общината може да направят и заинтересованите собственици или съсобственици на имоти по ал.2.

(6) Предложенията по ал.4 и 5 не обвързват общинския съвет за извършване на замяна. Отказите му за извършване на замяна не подлежат на обжалване.

Чл.55 (1) В случай, че производството за замяна е започнало по писмено предложение от заинтересовани собственици или съсобственици на имоти или вещни права то трябва да съдържа:

1.Точно описание предложените за замяна имоти или вещни права;

2.Точно описание на имотите или вещните права на имота – общинска собственост;

3.Документ за собственост на предлагания в замяна имот или вещно право;

4.Удостоверение за тежести, издадено от Служба по вписванията-Своге, от което да е видно, че имота или вещните права, предлагани на общината за замяна не са обременени с ипотека или други тежести;

5.Декларация, че имота или вещните права, предлагани на общината за замяна не са отдадени под наем или под аренда.

(2) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на общината. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна. Обявлението се поставя и на определените места в сградата на общината или кметството по местонахождението на общинския имот.

(3) При постигане на съгласие за замяната, Кметът на общината внася предложението за замяна в общинския съвет.

(4) Предложенията за замяна се внасят в общинския съвет от кмета на общината не по-рано от един месец от публикуване на обявлението. В случай, че в този срок постъпят повече от едно предложение за един общински имот, те се внасят заедно в общинския съвет.

(5) При постъпване на предложения за замяна на един и същ общински имот от две или повече лица общинския съвет може да реши разпореждането с имота да се извърши чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

Чл.56 (1) Решението за извършване на замяна се приема от общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението кмета на общината издава заповед и сключва договор за замяна.

(2) Заповедта за замяна на имотите или вещните права на кмета на общината трябва да съдържа:

1.Цената на всеки от имотите или вещните права, предмет на замяната;

2. Точно описание на имотите и документите, удостоверяващи правата;

3. Разликата в стойността на имотите или във вещните права и начина на нейното заплащане;

4. Размера на режийните разноски, данъците и такси, дължими от страните по замяната.

(3) Когато имотът или вещното право върху имот – частна общинска собственост е с по-висока стойност, лицето – страна по замяната заплаща в едномесечен срок от получаване на заповедта разликата в стойността на имотите или правата, дължимите данъци, такси и режийни разноски.

(4) Когато имотът или вещното право – собственост на физически или юридически лица–страна по замяната е с по-висока стойност, кмета на общината превежда дължимата разлика в стойността на имота или правата по сметка на лицето в едномесечен срок, след като бъдат извършени другите дължими плащания по заповедта.

(5) Въз основа на извършените плащания по влязлата в сила заповед на кмета на общината се сключва договор за замяна.

(6) Договорът за замяна се сключва в писмена форма и се вписва в службата по вписвания по местонахождението на имота или правото за сметка на физическото или юридическо лице – страна по замяната.

(7) Договорът за замяна влиза в сила от датата на сключването му.

(8) В едномесечен срок от вписването на договора за замяна се съставя акт за частна общинска собственост за новопридобитият имот.

(9) Фактическото предаване – приемане на имотите се извършва с протокол – опис, след вписването на договора в службата по вписванията.


Сделки по Закона за устройство на територията
Чл. 57.(1) Кметът на общината сключва в писмена форма предварителните и окончателните договори за прехвърляне право на собственост на поземлени имоти или на реални части от тях, при промяна на границите на съседни поземлени имоти по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

(2) Предварителните договори по ал. 1 се сключват след решение на Общинския съвет, когато прехвърляните имоти на една от страните са с обща площ над 50 кв.м.

(3) Предварителните договори се сключват въз основа на проект за изменение на плана за регулация, приет от Експертния съвет по устройство на територията.

(4) Екземпляр от сключения предварителен договор се изпраща служебно за произнасяне на Главния архитект на Общината.

(5) В срок от 20 дни от сключване на предварителния договор се издава заповед за одобряване на проекта за изменение на плана за регулация от Кмета на общината. Заповедта се изпраща служебно на отдел “Управление на собствеността” за изготвяне на проекта за окончателен договор.

(6). Окончателният договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ се сключва от Кмета на общината.Чл.58 (1) Кметът на общината сключва в писмена форма предварителните и окончателните договори за прехвърляне право на собственост и определяне идеалните части на съсобственост, при създаване на съсобствени поземлени имоти по реда на чл.17, ал.2,ал.3,ал.5 от ЗУТ.

(2) Идеалните части на съсобственост на общината в създадените съсобствени имоти, не могат да бъдат по-малки от съотношението между площта на общинския имот и площта на образувания съсобствен имот.

(3) Предварителните договори се сключват след решение на Общинския съвет, когато общинският имот, предмет на сделката, е с площ над 100 кв. м.

(4) Договорите по ал. 1 се сключват по реда на чл.15, ал. 3 – 6 от ЗУТ.


Чл. 59 (1) Кметът на Общината сключва в писмена форма договорите за доброволно прилагане на подробните устройствени планове по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ, без решение на Общинския съвет.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват с всички собственици в урегулирания поземлен имот, или с един или няколко от тях, с писмено съгласие на останалите.

(3) Когато урегулиран поземлен имот е отреден за имоти, собственост на общината и на физически или юридически лица и общинският имот е с площ над 50 кв. м., продажбата на общинския имот за доброволно прилагане на плана се извършва от кмета на СО след решение на Общинския съвет.
Чл. 60.(1) Кметът на Община Своге сключва в писмена форма договорите за изкупуване на поземлени имоти или на реални части от тях, предвидени с подробен устройствен план за изграждане на обекти, публична общинска собственост, по реда на чл. 199 от ЗУТ.

(2) Договорите се сключват след решение на Общинския съвет, когато изкупуваните имоти по ал. 1 са с площ над 100 кв.м.

(3) Цената на изкупуване се определя въз основа на оценка, изготвена от лицензиран оценител.
Чл. 61 (1) Кметът на Общината учредява право на строеж върху съсобствени имоти, след решение на Общинския съвет, без провеждане на търг или конкурс, на основание чл. 183, ал. 3 от ЗУТ.

(2) Цената на правото на строеж за общинската част от имота може да се заплати и чрез предоставяне в собственост на обекти в новопостроената сграда или други готови обекти.

(3) Процедурата по ал. 1 започва по предложение на съсобственик в поземления имот, в което са посочени начина на заплащане и субектът, на който да се учреди правото на строеж. Субектът може да бъде както съсобственик, така и трето лице, с което съсобствениците са сключили предварителен договор за учредяване право на строеж. Към предложението се прилагат документи за собственост, актуална скица за имота и сключеният предварителен договор с третото лице.

(4) Пазарната оценка и предложеният пазарен процент на обезщетение, изготвени от оценител, се докладват от Кмета на Постоянната комисия по бюджет и финански на Общиняския съвет, която определя процента на обезщетение за Общината.

(5) Комисия, назначена със заповед на кмета, въз основа на съгласуван идеен инвестиционен проект и площообразуване за бъдещата сграда, определя конкретните обекти, които се предоставят в собственост на СО. Когато обектите са в друга сграда, не могат да бъдат по-малки по площ и с по-ниска пазарна стойност от обектите в бъдещата сграда.

(6) Договорите за учредяване право на строеж се сключват в писмена форма, когато правото на строеж се учредява на съсобственик в урегулирания поземлен имот.

(7). В случаите, когато правото на строеж по ал. 1 се учредява на трети лица, договорът се сключва в нотариална форма.
Чл. 62. Кметът на Общината дава в писмена форма декларация- съгласие по чл. 183, ал. 2 от ЗУТ за надстрояване или пристрояване на сгради етажна собственост, в които Община Своге притежава обекти в собственост.
Чл. 63. (1) Кметът на Общината издава заповед учредяване право на преминаване през общински поземлени имоти по реда на чл. 192, ал. 3 от ЗУТ.

(2) Правото на преминаване по ал. 1 се учредява въз основа на становище на общинския експертен съвет по устройство на територията и на оценителен протокол на комисията по чл. 210 от ЗУТ.

(3).Заповедта по ал. 1 се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, по партидата на общинския поземлен имот, върху който е учредено правото на преминаване, и в акта за общинска собственост.
чл. 64 (1) Кметът на Общината издава заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти по реда на чл. 193 от ЗУТ.

(2) Правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по ал. 1 се учредява въз основа на становище на общинския експертен съвет по устройство на територията и на оценителен протокол на комисията по чл. 210 от ЗУТ.

(3). Заповедта по ал. 1 се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право да се прокарат отклоненията от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, по партидата на общинския поземлен имот, през който са прокарани отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, и в акта за общинска собственост.
Чл.65 (1) В общината се създава и поддържа публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост.

(2) В регистъра се вписват данни за имотите според акта за общинска собственост, по видове разпоредителни сделки, както и:

1.Пазарната и данъчна оценка на имотите или вещните права, оценката, определена от общинския съвет и крайната цена на сделката;

2.Начинът на разпореждане – чрез публичен търг, публично оповестен конкурс, или съответно-без търг или конкурс, при налични такива условия, разписани в настоящата наредба, както и вида на сделката.

3.Насрещната страна по сделката;

4.Други данни.


Глава осма
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница