На модул гама кодмастер можете да прочетете това описание по всяко време от меню "помощ/промени в програмата"страница2/6
Дата22.07.2016
Размер0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6

[28.04.2015] - версия 8.06

 • Обновени проверки по номенклатурата на НЗОК за съответствие медицинско изделие - КП - процедура валидна от 01.05.2015г.

 • Актуализиран е отчетът на онкологичните медикаменти в сила от 01.05.2015г.

 • Добавена е нова функция с глобална настройка 7.58. „Забрана за превишаване на лимита/бюджета за клинични пътеки”.

 • Добавена е нова функция с глобална настройка  7.59. „Позволено превишаване на лимитите за КП при кодиране”.

 • Добавена е глобална настройка  1.27. „Начин на изпълнение на заявки в справочна система”. Възможните настройки са: нормално, в отделен процес и комбинирано. Новия начин за работа на справочната система в отделен процес, което позволява работата с програмата докато справката се генерира. Ако времето за генериране на справката е повече от 3 сек. излиза съобщение при изготвяне на справката.

 • Добавена е глобална настройка  8.1.64. „Показвай кои данни (терапия,д-за..) да се добавят в профила след запис на нов преглед!”. Отнася се за Профил на пациента. Екранът може да се извика и от  меню Покажи/Профилни данни от прегледа.

 • Добавена е функция за отбелязване на очаквано отложено (в следващия месец) отчитане с цел коректното изчисление на очакваната дейност за месец. Отбелязването на отложено отчитане се извършва от екраните "Кодиране" и " Болни в отделение " с отметка „Отложен”. Отложен неизписан пациент означава, че очакваме да има хистология и неговото отчитане да се падне в следващия месец (не този през който очакваме да бъде изписан). Отложен изписан пациент задължително изисква отбелязване на "очаква хистология", но резултата от нея ще бъде готов следващия месец. ВНИМАНИЕ!!! Тази функция няма да промени начина на отчитане към НЗОК в ежедневен отчет, нейната цел е да даде инструмент за по-точно предвиждане на дейността, която ще се отчете!

 • В Списък/ Заявки в полето баркод е добавен критерии за търсене и ръчно по пациент и по ИЗ. Сменени са с бутони критериите за търсене по звено.

 • Бутона за търсене на входящи заявки е „Към звено”.

 • Бутона за търсене на изходящи заявки е „От звено”.

 • Добавен е екран за стандартни текстове. Извиква се от Номенклатури/Други/Стандартни текстове за сега има един вид - хранителен режим, попълва се в екран Преглед таб Диагностика.

 • В Каса е добавен начин на плащане във фактура – с карта. Добавен е в бланката за печат и във финансовите справки.


 • (17.04.2015) версия 8.05.2.6127 (+2)

  • Добавена е колона „Спешен прием“ в третата стъпка от създаване на месечни отчети за КП

  • Добавена е колона „Пациент“ в таб Медикаменти в третата стъпка от създаването на месечни отчети за КПр
 • (03.04.2015) версия 8.05.2.6075 (+2)

  • Променени проверки за данни от Хадис. Проверките работят само за пациенти приети и изписани след 01.04.2015г.
 • (02.04.2015) версия 8.05.1. (+2)

  • Добвена е нова справка в раздел „Справки Хадис“ – Събития за хоспитализация/дехоспитализация неотразени в Хадис

  • Коригиран е проблема с изготвянето на ХМЛ за Куха 06 КПр.[31.03.2015] - версия 8.05

 • ВАЖНО! Добавен е списъкът за медицински изделия валиден от 01.04.2015г.

 • За медицински изделия са добавени дати за начало и край на валидност според гореспоменатия файл на НЗОК за заплащане на медицински изделия и на диетични храни.

 • По КП 190,191 и 192 е добавен контрол за максимален брой 8 медицински изделия за година за пациент. Максималния брой медицински изделия за пролежаване на пациент е 4. Контролът важи за медицински изделия тип 3 и 4 (съдова протеза и съдов стент).

 • Според получена информация от НЗОК, за валидна регистрация на събитие в Хадис, вече ще се приема регистрация в рамките на същия ден, което е отразено в проверките.

 • Проверките за събития в Хадис работят спрямо глобалните настройки за случайте, които влизат в ежедневните отчети.

 • При ненастроена или недостъпна допълнителна Windows услуга за комуникация с Хадис в долната част на екран „Данни от система HADIS на НЗОК” излиза червено съобщение, което предупреждава за проблема.

 • Добавена е глобална настройка, свързана с Хадис 7.56. „Задължителна регистрация в Хадис преди ПРИЕМ”.

 • Добавена е глобална настройка, свързана с Хадис 7.57. „Задължителна регистрация в Хадис преди ИЗПИСВАНЕ”.

 • В екран „Данни от система HADIS на НЗОК” е добавено:

  • Експорт е Excel на данните в екрана.

  • Добавен е бутон „Намери ИЗ”.

  • Забрана за автоматично регистриране и приемане, ако не е избран регистратор.

 • Добавена е справка за Хадис Справки/Справочна система/Движение на болните/Справки”Хадис”/”Списък на събитията за хоспитализация и дехоспитализация за период”.

 • Добавена е справка за Хадис Справки/Справочна система/Движение на болните/Справки”Хадис”/”Събития за хоспитализация/дехоспитализация, неотразени в Кодмастер”.

 • Добавена е справка за Хадис Справки/Справочна система/Движение на болните/Справки”Хадис”/”Събития за хоспитализация, за които липсва дехоспитализация”

 • Добавена е глобална настройка 3.32. „Печат на копие на фактура по две на страница”. По подразбиране е изключена.

 • При печат на частично попълнена бланка 7, е добавена настройка: Само „Преминал през стационара пациент”.

 • В справка „Журнал на стационара” е добавена колона телефон за пациент.

 • За направление бланка 8 е добавен Печат на напр.8 без „Извършени процедури”.

 • Справките за КП от рубриката "Текуща дейност..." вече ще включват към дата на хистология, случаите, които имат такава след дата на изписване. • (27.03.2015) версия 8.04.4. (+4)

  • Коригиран проблем при отваряне на екран Резултати.
 • (25.03.2015) версия 8.04.3. (+3)

  • Коригиран проблем при с конфигурацията на „Хадис“ с 3М четци и Кодмастер.
 • (25.03.2015) версия 8.04.2. (+1)

  • Стойност в глобална опция 1.2.11: * - не променя конфигурационния файл, празно – трие, ако има зададен ком порт в конфигурационния файл и ако се зададе COM порт, той се конфигурира за всички

  • Коригиран проблем с известията в „Болни в отделението“ при събитие изпратено от „Хадис“[24.03.2015] - версия 8.04

 • Добавена е интеграция с "Регистрационна система на събития по хоспитализация и дехоспитализация " - ХАДИС. Поради спецификата на направения интерфейс и за да осигурим в максимална степен получаването на всички регистрирани в тази система събития е разработена допълнителна Windows услуга, изпълняваща ролята на сървер, който приема съобщенията. Услугата, както и ръководство (намира се в папката на услугата) на нейната инсталация и настройка ще бъдат предоставени отделно. След инталирането на услугата за интеграция трябва да се зададе адреса за достъп до нея в настройка 1.2.12.

 • Промени, отнасящи се за интерграцията със софтуера Хадис:

  • В глобални параметри/системни/връзки с други програми са добавени следните настройки: "1.2.11. ХАДИС: Комуникационен порт на свързания четец" и "1.2.12. ХАДИС: Адрес на сървера за интеграция с БИС".

  • Добавен е нов екран "Система/Данни от система HADIS на НЗОК", в който можете да видите получените данни за събитията за хоспитализация и дехоспитализация, както и да ги използвате улесненение на регистрирането в програмата на пациенти, прием/изписване от стационар и клинични процедури. При отваряне екрана ще проверява дали на този компютър има инсталиран "Хадис" и дали е настроен в съответствие с настройките 1.2.11. и 1.2.12. и ако не е, ще извърши необходимите настройки автоматично!

  • В екран „Болни в отделението“ е добавена колона "Хадис" , която индикира ако липсва запис на пациента в Хадис при прием или при изписването му от ЛЗ. Добавен е бутон в дясната част, точно пред името на пациента. Той показва справка, в която се виждат проблемите и грешките, които касаят Хадис.

  • Проверки се извършват също и при "Проверка на КП", както при кодиране, така и в ежедневен и месечен отчет.

  • При прием и при изписване по КП също се проверява дали има запис в Хадис - съответно за прием на пациента и за изписването му.

  • Според указание на НЗОК проверките са за период +/- 4 часа от датата и часа на събитието.

  • В Преглед до датата е добавен етикет, който свети в червено В/И ако липсва вход и изход Хадис в рамките на 4 часа или колкото е настроена опцията спрямо датата на прегледа в прегледи по договор НЗОК КПр тип Диспансерен или Химиотерапия.

 • Добавена е глобална опция 8.1.62. " КПр - предупреждение при запис за липса на вход Хадис в диспансерен и химиотерапия по договор НЗОК КПр"

 • Добавени са новите Клинични процедури 15 и 17.

  • Клинична процедура 15 (Диспансерно наблюдение при муковисцидоза) се регистрира в екран "Амбулатория/Преглед" като диспансерен преглед аналогично на процедура 6.

  • Клинична процедура 17 (Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация) се регистрира в екран "Амбулатория/Клинична процедура".

 • В отчета за Министерство на здравеопазването – „Месечен за извършена медицинска дейност (прил. 26)“, е добавен параметър „F диагнози само за възрастни”.

 • Добавена е глобална опция 6.15. ”Допълнително име в спецификациите за НЗОК”. При избрана опция, в края на спецификацията се добавя представителя на ЛЗ.

 • Добавена е глобална опция 3.31. "Автоматично добавяне на задължение за доплащане на имплант при регистрация" - автоматично ще се добавя задължениe с услугата посочена към съответния тип имплант при регистрация на имплант с цена за пациента > 0 в екрана "Импланти на ИЗ".

 • Печатът на копия на фактури е преработен, да се печатат на една страница размер А4. Ако размера не позволява всяко копие се печата на отделна страница както до сега.

 • В Пациент/ Услуги е добавен мултилесект за услугите при промяна на финансирането по договор. При промяна на финансирането за пакет има ограничение за видимост на пакети до 100 дни от текущата дата.

 • Добавен е печат на А4 на баркодове в екран „Номенклатури/ Други/ Печат на А4 баркод.” За роли Лекар в лаборатория, Лаборант клинична и лаборант няма ограничение за звената, които виждат спрямо Гама Админ за екрана за печат на баркод.
 • (13.03.2015) версия 8.03.4. (+4)

  • ВАЖНО!!! Премахнато е ограничението за автоматично добавяне от склад на лекарствените средства по Клинични процедури за отчета, валиден от 01.03.2015г.

  • ВАЖНО!!! За Клинични пътеки остава в сила ограничението за автоматичното прехвърляне, описано в колона „Р” на файла с медикаменти на НЗОК, валиден от 01.03.2015г. • (10.03.2015) версия 8.03.3. (+3)

  • Коригиран е проблем с подредбата на колоните в Списък/Заявки

  • Актуализиран е отчета на медикаментите за хемодиализа по 1,2, и 3 КПр в сила от 01.03.2015г.

  • Актуализиран е отчета на онкологичните медикаменти в сила от 01.03.2015г. и е отразена новата колона 'Р' от файла на НЗОК. ВАЖНО !!! Тази промяна се отразява на автоматичното добавяне на медикаменти от складовата програма в Кодмастер. Автоматичното добавяне се съобразява с изискванията спрямо новата колона „Р” от файла с медикаменти на НЗОК.[05.03.2015] - версия 8.03

 • Разработена е функция за отчети на болнични листи и решения на ЛКК, и автоматичното им качване на сайта на НОИ. Генериране на xml файл за болнични листове и решения на ЛКК по обжалване на болнични листове и качването им в Електронния регистър на болнични листове, чрез предоставената WEB услуга от НОИ, изискваща КЕП.

 • Документите генерирани през редактора за документи в Кодмастер вече се компресират при запис. Ще предвидим възможност за компресиране на всички предишни документи с цел спестяване на място в БД в следващата версия на административния модул.

 • В екран Болни в отделение таб 5. Легла е добавен печат на настаняването на пациентите.

 • Добавена е възможност за посочване на основното звено на лекар, когато има повече от едно в "Номенклатури/Вътрешни/Лекари".

 • Добавена е нова справка " Случаи в отчети по звено, КП и месец на изписване " намираща се в "Справки/ Справочна система/Дейност на звената".

 • Добавена е нова справка " Приходи и разходи за клапи, протези, стентове, имплантанти и кардиостимулатори " в "Справочна система/Финансови справки".

 • В "Месечни отчети / За амбулаторна дейност" е добавен експорт в RTF на „Спецификацията за извършена дейност за ЛЗ” и за „Отчет за извършена дейност за лекар”. Файла може да се редактира с Word или подобен редактор.

 • В екран Пациент Финансиране търсенето в поле Финансиране е по съвпадение на име на контрагент и договор.

 • Добавена е нова глобална опция "1.26. Задължително попълване на телефон при регистрация на пациент".

 • В "Номенклатури/МКБ-Диагнози/МКБ-10 диагнози" е добавена опция "Профил на пациент". При регистриране на Преглед за пациент с диагноза, имаща включена тази опция за пациента се създава амбулаторен профил. Достъпен за видимост и преглед на другите прегледи със същата диагноза в екран Преглед бутон П (Профил).

 • Добавен е двустранен печат на протокола за предписване на лекарства. Работи, ако принтера е настроен през драйвера да печата двустранно.

 • В екрани "Образна диагностика/ Процедури" е добавен контрол за версиите на записите в екрана. Ако два потребителя редактират едно и също разчитане в един и същи момент този, който запамети записа последен ще бъде предупреден със съобщение, че вече някой друг е запаметил разчитане и ще бъде заредена актуалната версия с вече запаметените данни.

 • Добавен е екран „Решения на ЛКК” в меню Стационар. Използва се за въвеждане на решения по обжалване на болнични листове.

 • Добавен е отчет за Решения на ЛКК в екрана за Отчети болнични листове.

 • Добавена е функционалност за регистриране на алергии на пациент, извикваща се от бутон Алергии на пациента .

 • Всички справки от "справочна система" вече са достъпни в раздел "интерфейсни елементи" в административния модул.


ВАЖНО! Има промени по клиничните пътеки публикувани на 27.01.2015г. Очакваме електронния отчет на НЗОК по клинични пътеки да започне да проверява спрямо тях

най-късно от понеделник 02.02.2015г.


 • (10.02.2015) версия 8.2.5. (+5)

  • Заложен е по-строг контрол при изготвянето на ежедневен отчет съдържащ специалност извън номенклатурата на НЗОК в полето за специалност на изпращащ лекар

  • Заложена е забрана за редакция на номенклатурата от специалности по НЗОК

  • Коригирана неточност в броя изисквани процедури за КП 270

 • (05.02.2015) версия 8.2.4. (+4)

 • (02.02.2015) версия 8.2.3. (+3)

  • В месечните отчети на последната стъпка към отчета за м. Януари по КП 2015 е добавена възможност за избор на отчет по договор КП 2014 за генериране на обща спецификация по изискване на НЗОК.

Трябва да имате създадени два месечни отчета за м. Януари договори КП2014 и КП 2015. При генериране на Спецификацията за отчета по КП 2015 от полето „Отчет 2014” (оградено в червено) трябва да изберете отчета за м. Януари (изписани през 2015г.) със случаите по договор КП 2014 и да генерирате спецификацията:

Параметъра важи и за четирите спецификации за дейности по КП. Пътеките с променена цена, ще излязат на отделни редове ако има дейност за приети от 2014г.


[28.01.2015] - версия 8.02

 • Актуализирани са процедурите и диагнозите по КП спрямо промените публикувани на 27.01.2015г. Нашият екип преверява и търси за други промени в изискванията за отчета, които ще бъдат реализирани и публикувани своевременно.

 • В месечните отчети на последната стъпка е добавен документ „Изход от КП 38 / 48“. Също така е добавено и описание на документа, кои случай в коя колонка влизат.

 • Направени са корекции на „Годишните статистически отчети за НЦОЗА“ спрямо изискванията за 2015 година.

 • При дублиране на номер на прегледи тип Платен/ДЗОФ с НРД АМБ, от които са издадени направления за Консултация/МДД/ВСД, програмата предлага при запаметяване на направлението автоматично следващия свободен номер от НРД АМБ за прегледа тип Платен/ДЗОФ. Ако потребителя откаже преномерацията няма да може да запамети направлението, докато не редактира ръчно номера на прегледа тип Платен/ДЗОФ.

 • Добавена е възможност за печат на фактура от шаблон. Добавена е поддръжка на английски език в шаблоните за фактура.

 • Добавена е възможност за печат на „Формуляр за МИ“ само за избрано медицинско изделие, а не за всички общо. • (21.01.2015) версия 8.1.4.5275 (+3)

  • Полето за специалност на изпращащ лекар е направено да е задължително, също така е добавено и в екран „Кодиране“ само при избрано насочен от "специалист".

 • (20.01.2015) версия 8.1.4. (+3)

  • Добавен е нов логически контрол в проверките на болничните листи:

1. Избрано: майка, баща, баба, дядо, прабаба, прадядо

Възраст придружител < Възраст болен

2. Избрано: дете, внук, правнук

Възраст придружител > Възраст болен

  • Добавена е възможност за въвеждане на 6 символни диагнози в болничните листи, както и да се печатат в бланката. (В XML влизат само 5 символа по изискване на НОИ)

  • Направени са корекции по проверките за клинични пътеки от 2015г за 281 КП

  • Полето за специалност на изпращащ лекар е направено да е задължително, също така е добавено и в екран „Кодиране“

 • (15.01.2015) версия 8.1.3. (+2)

  • Направени са корекции по проверките за клинични пътеки от 2015г за 72,143, 160,281,284,298. Благодарим на всички, който ни съобщиха за неточности в проверките.

  • Направени са промените в проверките на болничния лист, който са публикувани от НОИ, както и са допълнени някои проверки за по-особени случаи, на които се натъкнахме.

  • Всички дейности извъшрвани по стария договор за КП от 2014 на ИЗ приети през 2015г. са прехвърлени към новия договор.

 • (14.01.2015) версия 8.1.2. (+1)

  • Заложени са проверките за клинични пътеки от 2015г. Нашият екип продължава да работи по тях и да търси отговори на въпроси по трудни за тълкуване текстове. Моля, да ни съобщавате за открити нередности в резултатите от проверките.

  • Коригирани са неточности в номенклатурата на процедурите и диагнозите по КП.

  • Всички дейности извъшрвани по стария договор за КП от 2014 на ИЗ приети през 2015г. са прехвърлени към новия договор.

  • Добавен е контрол потребител-звено в екрана „Болнични листи“. Всеки потребител може да вижда болнични листи само за звена, за които има права в Гама Админ.

  • Втората основна диагноза вече може да се използва в шаблоните за документи.[12.01.2015] - версия 8.01

 • Добавени са нови кодове за клиничните пътеки за 2015г. - от 5001 до 5311.

 • Добавен е нов договор 201501 валиден от 01.01.2015г. до 31.03.2016г. Прехвърлени са лекарите по КП, шаблоните за заявка, услугите от договора за 2014г. и др. Добавени са нови пакети за пътеки 2015г.

 • Актуализирани са цените на всички дейности към НЗОК.

 • Всички пациенти постъпили след 01.01.2015г. са прехвърлени към новите кодове на КП.

 • Добавени са диагнозите и процедурите по всички КП за 2015г.

 • Поради множеството промени в изискванията за изпълнение на клиничните пътеки, проверките за 2015г. са процес на работа. Проверките са предварителни и в тях не са отразени промените по всички пътеки. В следващите няколко дни ще има обновявания с останалите проверки.

 • Извършени са промените по изискваните от НЗОК бланки за първични медицински документи за 2015г. Има важни промени в бланка № 7: Направление за хоспитализация.

 • Добавена е втора основна диагноза в екраните "Кодиране" и "Изписване".
  ВНИМАНИЕ! Втората основна диагноза се изисква в някои КП, програма временно ще допуска използването на придружаващо заболяване вместо нея.

 • В справките Справки/Справочна система/Клинични пътеки и процедури/Други/Преминали болни по КП и Поименен списък по КП е добавена колона код на звено.

 • В справката Справочна система/Други отчети/Болнични е добавена колона звено.

 • За куха КПр06 датата на насочване ще бъде равна на датата на начало на клиничната процедура. • (05.01.2015) версия 8.0.5.5116.

 • В екран Пациент/Онкологичен комитет пореден номер вече се нулира за календарна година. Въведените от тази година записи трябва да се редактират ръчно.

 • Коригиран проблем с търсене в екран Стационар/Болнични листи.

 • Коригиран проблем със справка „Болнични”.

 • В ежедневния xml-отчет по клинични пътеки се включва целият номер на болничен лист. Важно е да прехвърлите всички файлове от инсталационния пакет.

 • Може да се посочва повече от една бележка при издаване на Болничен лист.

 • (05.01.2015) версия 8.0.4.4882.

Коригиран проблем с БЛ издаден от ЛКК. Вече е възможно издаване на БЛ за специализирана ЛКК с два или повече членове.

 • (22.12.2014) версия 8.0.2.5040.

  • Добавена е възможност за въвеждане на диапазон на номера за електронни болнични листи по отделения. ВАЖНО !!! Проверете диапазоните за номера на болнични листи, издадени от НОИ! Проверете типа на диапазона (Р или Е), първите четири цифри (записват се отделно в колонката „Година”и се отнася за началото и края на диапзона), последните седем цифри от началото и от края на диапазона с уникални номера!

  • Добавена е глобална настройка „6.14. Използване на функция "Приключване на епикриза"”.
 • (19.12.2014) версия 8.0.1.5029.

Премахнат е от печат на документи надписа чернова/draft, когато документа не е Приключен.

Коригиран е проблем с проверка на номер на лична карта.
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница