На модул гама кодмастер можете да прочетете това описание по всяко време от меню "помощ/промени в програмата"страница1/6
Дата22.07.2016
Размер0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Промени и нови възможности

на модул ГАМА КОДМАСТЕР
Можете да прочетете това описание по всяко време

от меню "помощ/промени в програмата".

[19.11.2015] - версия 8.11


 • Добавен е уникален код на всяка справка или група справки в справочната система.

 • В клинична процедура са добавени полета „Кодирал“ и „дата“, аналогични на тези за ИЗ в екран „Кодиране“. Добавена е и справка „Списък некодирани клинични процедури по отделения“ в справочната система с код 180-070.

 • В екран „Резултати“ е добавена възможност за избор на няколко лабораторни услуги в Крослаб и визуализирането им в графика. Добавени са различни изгледи с бутони в горния десен ъгъл на екрана - „таблица и графика“ , „само графика“ и „само таблица“

 • Добавена е забрана за добавяне на всички услуги в екран „Отчисления по лекари“ за един лекар по договор тип НЗОК.

 • Добавен е лог при промяна на потребитеска такса за стационарни пациенти

 • При създаване на нова КПр се извършва автоматична проверка на здравния статус.

 • Автоматично проверяване за нова версия на ПЛС и подсказка в долния десен ъгъл на екрана за актуална дата в базата към момента.

 • Добавена е нова справка „Изписани медикаменти с рецепта по пациенти“ с код 120-200-010

 • Добавена е нова глобална опция 8.1.44 „Прегледи ЛКК на 2 вместо на 5 минути.

 • В съобщението за грешка M140(за немапирани медикаменти) в справка 070-180 е добавено и наименованието на съответния немапиран медикамент.

 • Направен е журнал за починалите, които се намира в "Стационар/Журнали/Журнал за починалите".

 • Преработен е екрана за въвеждане на декурзус в „Болни в отделението“ (за по подробно описание, можем да предоставим ръководство допълнително).

  • Възможност за използване на шаблони и копиране на данни от предишни декурзуси

  • Назначаване на изследвания, дейности и манипулации с възможност за използване на шаблони за назаначаване на групи от предварително настроени дейности.

  • Назначаване проследяването на витални показатели.

  • Регистриране на витални показатели.

  • Печат на декузос по шаблон.

 • В в екран „Болни в отделението“ имената на страниците са съкратени за по-прегледно представяне. Добавена е нова страница "3 НАЗ" (Назначения) – за следене на назначените показатели и изследвания/дейности от декурзус, които още не са заявени.


[16.09.2015] - версия 8.10


 • Добавена е възможност за проверка на ЗОС в екран Амбулатория/Клинични процедури.

 • При пускане на заявка за контролен преглед е добавен контрол, дали пациента има повече от 2 контролни прегледа за всеки престой в последните 45 дни. Проверката работи за услуги, които са отбелязани с категория „Преглед – контролен“ в Номенклатури/Услуги/Услуги.

 • В Болничните листи е добавен бутон „БЛ за година“ , който дава възможност за проверка на предходни болнични листи и тяхната продължителност за текущата година на конкретния пациент.

 • Добавена е предупреждение за надвишаване на 180 дни в болничен за година.

 • Направена е промяна при настаняване на пациент. Ако пациент бъде преведен от едно отделение в друго, а след това върнат обратно в предходното, ако леглото, на което е бил настанен е свободно, то той ще бъде настанен отново на него. Ако леглото е заето пациента ще остане ненастанен.

 • Добавена е потребителска настройка 7.65 „Болнични листи - Първичен по подразбиране“ . Ако стойността на опцията е „НЕ“, то при добавяне на нов болничен лист няма да има чек в полето „Първичен“.

 • Добавена е потребителска настройка 7.66 „Болнични листи – Стойност по подразбиране за дата на преглед“. Опцията дава възможност за автоматично попълване на полето „За преглед на“ според стойността зададена в опцията.

 • Добавена е възможност за печат на номер на фактура в касов ордер за услуги отбелязани с категория „Немедицински услуги – С продължаващо изпълнение“ в Номенклатури/Услуги/Услуги.

 • В екран „Списък ИЗ за кодиране“ е добавена индикация за дни над минималния престой в колони „Дни над мин.престой“ и „Престой“ .

 • Обновен е екрана „Шаблони за документи“

 • Добавени са предупреждения в екран „Данни от системата Hadis на НЗОК“

  • Предупреждение за регистрирани бебета с различна дата на раждане в Кодмастер и Hadis

  • Предупреждение за регистрация на пациент от Hadis с букви в ЕГН, като пример О вместо 0 .

 • Добавена нова глобална опция 8.9.13 “Изпълнявай автоматично назначенията към външни звена!“.При включена опция, всички назначения към звена отбелязани в Номенклатури/Вътрешни/Звена като „Външни“ ще бъдат изпълнявани автоматично. Съответно ще се начислява задължение на пациент за платените прегледи.

 • Добавена е нова глобална опция 8.1.37 „Показвай таб Склад в екран Преглед за редакция на използвани консумативи!“. При опит за добавяне на медикамент/консуматив ще се отваря екран МедКо от „Болни в отделение“ , ако потребителя има необходимите права.

 • Добавени са нови глобални опции 8.1.38-1,2,3,4, с които има възможност да се настроят различни шаблони за преглед според вида на прегледа, а именно платен преглед , преглед по ДЗОФ, преглед вътрешна консултация и шаблон по подразбиране.

 • Добавена е нова глобална опция 8.2.14. „Гестационна седмица да не е задължителна за попълване след раждане и д-за Z39.2“. • Добавени са нови полета в екран преглед:

  • За спешни прегледи е добавено поле за избор на ЛЗ, ако пациента е насочен за хоспитализация в друго лечебно заведение.

  • В таб ЛКК е добавено поле „Протокол No“ , като с бутона „No“ се генерира следващия пореден номер за година.

  • В таб ЛКК е добавено поле „Дни“, като при въвеждане на „в отпуск по болест от – до полето се попълва със съответните дни и при създаване на болничен лист от конкретния преглед информацията се попълва в болничния.
 • (07.09.2015) версия 8.09.3.7057 (+3)
  • За улеснение на изготвянето на "Досие на лечебно заведение за болнична помощ, КОЦ, ЦПЗ, ЦКВЗС, ДЦ" са добавени следните справки:

   • Справки/Справочна система/Клинични пътеки и процедури/Изпълнение на клинични пътеки/клинични процедури (т.1.5)

   • Справки/Справочна система/Амбулаторна дейност/Спешни прегледи/Спешни прегледи по групи (т. 3.3)

  • Добавена е нова справка в Справки/Справочна система/Амбулаторна дейност/Услуги на пациент(журнал)
 • (28.08.2015) версия 8.09.2.6984 (+2)
  • Коригиран проблем при печат на болнични листи, в които няма придружител.
 • (26.08.2015) версия 8.09.1.6969 (+1)
  • Добавена е нова справка в справочната система Справки /Клинични пътеки и процедури/Лекарствени продукти за РЗОК (от аптека) отговаряща на изискванията на РЗОК

Важно!!! Трябва е да се пусне фикса на Гама Стор „UpdaterSQL_3.8.5“ за да може справката да работи коректно.

Необходима версия на Гама Стор 3.8.5

  • Добавено е ограничение за редакция/добавяне на декурзуси и описателни полета (анамнеза, обекивен статус и сие.) на приключени ИЗ-та. Приключването става от екран кодиране таб 4, поле Запис.


[20.08.2015] - версия 8.09


 • Добавена е функция за изготвяне на комплекти от документи на ИЗ.

  • Функцията позволява дефиниране на необходимия набор от документи за история на заболяването, с информация за това кога трябва да се изготви всеки един от тях.

  • Добавена е нова колонка, която сигнализира, ако има липсващи документи на всеки един пациент в екран "Болни в отделение". Ревизирани са някои от съществуващите колонки.

  • В екран "Болни в отделение", страница "Документи" е добавена нова функция "Редакция", която показва всички документи, които са изготвени за ИЗ и тези, които трябва да бъдат изготвени (спрямо комплекта на отделението, където се намира пациента).

  • Настройките на комплектите и документите се извършва от "Номенклатури/комплекти и документи"

 • Добавени са предупреждения при заявка за контролен преглед, когато няма ИЗ в последните 30 дни, както и ако вече има извършени 2 контролни прегледа.

 • Добавена е проверка за КПр 13 и КПр 14 дали датата на насочване е преди повече от 30 дни от дата на планиран прием.

 • Добавена е допълнителна проверка за рехоспитализация по диагнози от група F.

 • Добавена е проверка в екран за кодиране на Медицински изделия (Импланти) на ИЗ (при редакция/запис), в проверка на КП и в ежедневни отчети, дали общата стойност за съчетание и съчетание със система надхвърля реимбурсираната стойност за система от НЗОК.

 • В справочна система е добавена възможност за посочване на предпочитани справки. С десен бутон върху името на справката има възможност за добавяне/изключване от списъка „Любими”.

 • Добавена е проверка за приемащ и лекуващ лекар дали са настроени в номенклатурите за клиничните пътеки като лекар изпълнител по КП. Настройката се извършва от Номенклатури/Национални/ Клинични пътеки/ Изпълнители (лекари).

 • Добавена е нова глобална настройка 6.16. „Звено за печат върху гривна на пациент”. Настройката е със стойности текущо или приемно звено да се печата върху гривната.

 • Добавена е нова глобална настройка 7.64. „Провери дали оператора е от посочените по КП”. Включва проверка дали оператора посочен в кодираната процедура или оперативния журнал е въведен като лекар изпълнител по КП.   Добавена е колона с ДА/НЕ дали за процедурата вече е добавено МИ в екран за кодиране на Медицински изделия (Импланти) на ИЗ.

 • В глобална настройка 7.34. „Автоматично попълване на дата за хистология при приключване на заявка към патохистология” е добавена трета стойност „само хистологичните”. Дата на хистология се записва автоматично само за услуги, които са инициализирани с МКБ9КМ процедура, като хистологични.

 • За Болничните листи е добавена възможност да се принтира дубликат. При повторно принтиране на БЛ диалог предоставя възможност за избор на вида бланка за печат оригинал или дубликат.

 • Добавена е нова справка във Финансови справки/Платени скъпоструващи консумативи.

 • Добавена е нова справка в Справки „Хадис”/Събития за хоспитализация/дехоспитализация по КП неотразени в Хадис.

 • Добавена е нова справка в Справки „Хадис”/Събития за хоспитализация/дехоспитализация по КПр неотразени в Хадис.

 • В Оперативен журнал при избор на код МКБ9КМ на процедура името на избраната процедура се попълва автоматично в полето Операция.

 • В Списък/История на заболяването е добавен индикатор за извършен и минимален престой (ако пациента не е изписан се предполага, че ще бъде изписан днес. Индикаторът има формат [престой]/[минимален престой по КП]. Ако престоя е недостатъчен, надписа се оцветява в червено.


ВАЖНО! Във връзка с промяната от НЗОК на новите "Условия, при които могат да се съчетават в една хоспитализация МИ от групите 8, 10 и 12" и " Условия, при които могат да се съчетават или дублират в една хоспитализация МИ от различни групи", тяхното прилагане за периода 15.06-30.06 отпада и новите таблици влизат в сила от 01.07.2015г.

Проверките за валидни комбинации и пределна цена при комбинация за този период са премахнати от програмата, за вложените изделия от 01.07.2015г. са заложени нови проверки съответстващи на текущите указания. Поради множеството неясноти около изискванията заложени в тези таблици, моля да се консултурите с РЗОК/НЗОК преди да отчитате комбинации от мед. изделия, за които не сте сигурни дали отговарят на условията, както и да ни уведомите ако забележите несъответствия между заложените в програмата контроли и изискванията, за да можем своевременно да ги коригираме.

 • (06.08.2015) версия 8.08.3.6783 (+2)

  • Добавена е проверка за надвишаване пределната цена на НЗОК на съчетани МИ включително и когато в съчетанието участва система.

  • В „Спецификация за вложени медицински изделия” съчетаните МИ се записват без единична цена (по указания на НЗОК).

  • В „Спецификация за вложени медицински изделия” системите МИ се записват на един ред с обща за системата цена (по указания на НЗОК).

  • При печат на „Формуляр за приложени медицински изделия” е добавен екран за избор на лекар, чиито данни да се разпечатат на формуляра. Ако не се посочи лекар, ще се разпечатат данните за лекаря, който е изпълнил МКБ9 процедурата към МИ.

  • Добавена е нова глобална настройка 8.1.14.”Входно МДД – възможност за непълно регистриране”- Във входящо направление за МДД може да се попълнят само типа на направлението, датата и изследванията и с тези данни да се пусне заявка за изследванията. Останалата информация се попълват в удобно за регистратора време.
 • (20.07.2015) версия 8.08.2.6671 (+1)

  • В екрана Списък/История на заболяването е добавена индикация за дните пролежани от пациента и мин. за пътеките, по която лежи.

  • Добавена е възможност за сортиране на материалите по азбучен ред при пускане на заявка за лаб.изследване • (07.07.2015) версия 8.08.2.6619 (+1)

 • Коригиран проблем в Списък/Заявки при търсене, когато няма попълнено звено във филтъра.

 • Коригиран е проблем с генериране на ХМЛ за болнични листи с придружител.[06.07.2015] - версия 8.08

 • Добавени са проверките, влизащи в сила от 01.07.2015 г. за изискванията за отчитане на медицински изделия (МИ), които НЗОК заплаща извън цената на КП. Това е т.н. „съчетаване” на медицински изделия от групи 08, 10 и 12. На сайта на НЗОК в раздел „За болници » Лекарствени продукти и медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ” са качени „Условия, при които могат да се съчетават в една хоспитализация МИ от групите 8, 10 и 12  - в сила от 01.07.2015 г.” и „Условия, при които могат да се съчетават или дублират в една хоспитализация МИ от различни групи  - в сила от 01.07.2015 г.”. Новите изисквания отменят предишните.

 • Важно! По изрични указания на НЗОК е променен начина на влизане на системите от медицински изделия в "спецификация за вложени медицински изделия, чиято цена се заплаща от НЗОК".

 • Добавено е обновяване на ПЛС на медикаментите в екран „Рецепта“. Механизмът е аналогичен на този с обновяването на медикаменти в Ежедневните отчети.

 • В екран „Преглед“ в таб „Други“ е добавена опция „Желая да бъда диспансеризиран”. Тя се включва автоматично при диспансеризация на пациент и в разпечатката на Амбулаторния лист излиза с Х. Статусът на опцията може да се променя ръчно.

 • Добавен е експорт в Ексел на всички таблици в екраните на програмата.

 • Добавен е лог на номенклатурите за звена, лекари и услуги.

 • Добавена е видимост на Медицинските изделия в екран Болни в отделение в таб „4 Проц. И КП”.

 • Добавена е функционалност за печат на частично попълнен формуляр за медицински изделия в екран „Болни в отделение“ таб 4 Проц. и КП с десен бутон в полето „Медицински изделия“. Също така и в Стационар/Документи/Частично попълнен формуляр за МИ.

 • Добавена е нова глобална настройка 7.62. „Болнични лист/ЛКК забрана за външни за лечебното заведения лекари” – при включена настройка не може да се издават БЛ/ЛКК решения с лекари, които са външни за ЛЗ.

 • В справка „Текуща дейност и бюджети по отделения” е добавен параметър „Без лимитните отделно”. При генерирана справка с този параметър КПр 8 и КПр 9, както и Клиничните пътеки, които са отбелязани като „Без лимит/референтен бюджет” в Номенклатури/Национални/Клинични пътеки ще излизат на отделен ред и няма да участват в сумите където има зададени бюджети.

 • Добавено е поле „Тип на звено“ в Номенклатури/Вътрешни/Звена. Полето отговаря на това в Номенклатури/Номенклатурни списъци/Вътрешни/Звена/Тип на звено.

 • Добавена е нова справка за броя на регистрираните пациенти в даден период: Справочна система/Справки/Поименни списъци/Списък пациенти по дата на регистрация.

 • В екран „Регистрация пациент в опер. блок” е добавена дата, за която да работи екрана „Вход/изход операционна”.

 • В началния екран на Кодмастер е добавена индикация дали е налична по-нова версия, качена на сайта на Гама Консулт.


 • (23.06.2015) версия 8.07.3.6517 (+4)

 • Добавена е инициализация за едновременно отчитане на медицински изделия от групи 01, 02, 03, 04 и 14.

 • Коригиран е проблема при едновременното отчитане на медицински изделия от една и съща група.

 • Направена е корекция на проверката за отчитане на КПр 15 по време на болничен престой по КП 309, както и в един отчетен период(месец). Проверката се извършва, само когато има преглед по договор НЗОК КПр с една от следните диагнози Е84.0 , Е84.1 и Е84.8.
 • (17.06.2015) версия 8.07.3.6494 (+3)

 • От 15.06.2015 г. влиза в сила изискване за отчитане на медицински изделия (МИ), които НЗОК заплаща извън цената на КП. Това е т.н. „съчетаване” на медицинкси изделия от групи 08, 10 и 12. На сайта на НЗОК в раздел „За болници » Лекарствени продукти и медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ” са качени „Условия, при които могат да се съчетават в една хоспитализация МИ от групите 8, 10 и 12  - в сила от 15.06.2015 г.” (1) и Условия, при които могат да се съчетават или дублират в една хоспитализация МИ от различни групи  - в сила от 15.06.2015 г.”(2). В първия файл (1) са описани групите МИ, които могат да се съчетават една с друга. За някои от съчетанията има записана пределна цена,до която НЗОК заплаща съчетаното МИ. Във втория файл (2) са описани групите МИ, които могат да се съчетават или дублират в една хоспитализация.

 • Проверките за изискванията за отчитане на МИ в сила от 15.06.2015 г. са включени в проверките за КП в екран „Кодиране” и „Проверки на КП” в екран „Ежедневни отчети НЗОК”.

 • Допълнени са проверките в случай на хоспитализация по КП и нужда от провеждане на дейност по КПр/Пр в рамките на същия болничен престой или в рамките на един отчетен период – изискванията са публикувани в Държавен вестник брой 21/20.03.2015 г. - Постановление 57 от 16 март 2015 г.

 • (05.06.2015) версия 8.07.2.6420 (+2)

  • Обновен е ПЛС валиден от 01.06.2015г.

  • Медикаментите по хемодиализните процедури(1,2,3 и 4 КПр) вече не се отчитат ежедневно. До сега се подаваха само със статистическа цел към НЗОК.[01.06.2015] - версия 8.07 • Обновен е екран "Номенклатури/Услуги/Отчисления по лекари".

Повече информация за новите функционалности можете да намерите с помощта на бутон „Помощ“, намиращ се в екрана.

 • Добавена е нова справка - "Справки/Справочна система/Клинични пътеки и процедури/Дейност по КПр по звена за отчет".

 • Добавена е възможност за визуализация на сканираните данни от БЛД в екран „Данни от системата Hadis на НЗОК".

 • В екран „Данни от система HADIS на НЗОК” е добавено поле за търсене „Пациент”, в което се търси по ЕГН или име. Търсенето е реализирано със съвпадение по ЕГН/Имена на пациента или придружителя (на латиница, както са в екрана).

 • Добавена е опция за „Служебно плащане“ в екран "Каса/Задължения на пациент".Има възможност да се покрият няколко задължения наведнъж. Програмата генерира фиктивен документ, който се визуализира в екран „Банкови плащания“.

 • Добавена е възможност за посочване на % отстъпка в екран „Касов ордер“. Настройката е за роля в Гама Админ – Действия "Каса/Задаване на процентна отстъпка".

 • В Гама Админ са добавени следните права в Действия:

 • Каса/Задаване на процентна отстъпка;

 • Каса/Администратор на дарения;

 • Каса/Анулиране на финансов документ;

 • Каса/Администратор;

 • Каса/Анулиране на плащане към заявка в изпълнение.

 • В Списък/Заявки филтърът е преработен така, че при избран УИН на лекар, да се показват и заявките без посочен предпочитан лекар в тях.

 • Добавена е глобална опция 8.1.65 „Показвай отметка и бутон за ПТ за пенсионер в Амбулаторен лист” - визуализира се като падащ списък, от който се посочва дали потребителя плаща или не плаща такса за пенсионери в НОИ.

 • Добавена е глобална опция 8.1.66 „Показвай добави назначения за плащане!”. В екран Преглед/Амбулаторен лист в меню „Добави“ се активира опцията „Назначения за плащане”. Добавените по този начин услуги, създават задължения на пациента.

 • Административният екран Номенклатури/МКБ Диагнози/МКБ 10 диагнози е осъвременен. Добавен е изглед в списъчен вид и подробен за редакция на диагноза. Добавена е колона с недопустими диагнози за болнични листи. За момента са установени символните диагнози на: M45, R83, R84, R85, R86, R87, R89, T08, T10, T12. Според НОИ тези диагнози могат да бъдат само от 3 символа.

 • Допълнителни валидации в Болнични листи:

 • Недопускане въвеждане на диагнози 5 символните диагнози на: M45, R83, R84, R85, R86, R87, R89, T08, T10, T12.

 • Недопускане на въвеждане на 3 символна диагноза при наличие на 5 символна такава.

 • Добавени са предупреждения при запис на Болничен лист и генериране на XML отчет:

 • Непопълнени ЕГН-та на лекари.

 • Пациент с некоректен личен идентификатор (НОИ изисква ЕГН, ЛНЧ или НАП номер).

 • В екран Резервация на легло вече резервацията на легло се извършва за нощувки. При резервация за 10 дни от 1 до 10 число на месеца в екрана ще се визуализира резервиране на леглото от 1 до 9 число. • (14.05.2015) версия 8.06.4.6286 (+4)

  • Проверката за данни от „Хадис“ при събитие дехоспитализация е променена да се активира при натискане на бутон „Изписване“.

  • Добавени са приложенията 33 и 34 за Министерството на здравеопазването в Справки/Министерство на здравеопазването.

  • Добавена проверка при пускане на пач, дали потребителя има права върху базата данни.Ако потребителят няма достатъчно права е добавено съобщение.
 • (30.04.2015) версия 8.06.2.6203 (+1)

  • Добавена е нова справка „Събития за хоспитализация/дехоспитализация в Хадис на пациенти без БЛД“

  • Добавена е колона „Код. отд.“ в справката „Събития за хоспитализация/дехоспитализация неотразени в Хадис“

  • Добавен е експорт в ексел на случаите в месечните отчети за КП и КПр


  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница