Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употребастраница2/55
Дата09.03.2017
Размер5.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55ления или оборудване, използвани

за развъждане на риби, миди и рако-

образни; потопени цялостно или час-

тично във вода приспособления и обо-

рудване;

o консервиране на дърво;

o обработка на промишлени води неза-

висимо от тяхната употреба;

o импрегниране на индустриални тъка-

ни и прежди, предназначени за голя-

мо натоварване.19. Живак

Забранява се пускането на пазара на ба-

Разрешава се употребата на батериитерии и акумулатори, съдържащи повече

тип "копче" и батерии, изградени отот 0,0005% живак, включително на ба-

клетки тип "копче", ако не съдър-терии и акумулатори, вградени в уреди.

жат повече от 2% живак.

20. Арсенови

Забранява се употребата им като вещест-

1. Могат да бъдат употребявани в

съединения

ва и съставки на препарати, използвани

промишлени инсталации, използващиза обработка срещу обрастване с микроор-

вакуум или налягане за импрегниранеганизми, растения или животни на:

на дървесина, ако са разтвори на- корпуси на лодки;

неорганични соли от типа С- клетки, салове, мрежи и други приспособ-

(мед-хром-арсен) при консервиранетоления или оборудване, използвани за

на дървесина.развъж-

Обработена по такъв начин,дане на риби, мекотели или ракообразни;

дървесината не трябва да бъде- всякакви частично или напълно потопе-

пускана на пазара, преди да бъдени съоръжения или оборудване.

завършена фиксацията на2. Забранява се употребата на дървесина,

консерванта.обработена съгласно изключенията

2. Дървесина, обработвана с разтворипо т. 1 и 2:

на- в жилищни сгради или домашни конст-

неорганични соли от типа Срукции независимо от тяхното предназна-

(мед-хром-арсен) в промишленичение;

инсталации съгласно т. 1, може да- за всякакви цели, когато има риск от мно-

бъде пускана на пазара загократен контакт с кожата;

професионална и промишлена- в морските води;

употреба, при условие че е осигурена- за селскостопански цели, различни от под-

структурната є цялост с огледпори за обори и други цели, съгласно т. 2 от

безопасността на хората и животнитеизключенията;

и че контактът с кожата по време на- за всякакви цели, когато обработената дър-

употреба е малко вероятен. Пусканетовесина може да попадне в контакт с междин-

на пазара се допуска:ни и крайни продукти, предназначени за

- като структурен материал за строежкон-

на обществени и селскостопанскисумация от хора и/или животни.

сгради, офиси и промишлени3. Забранява се употребата им като вещес-

помещения;тва и съставки на препарати, предназначе-

- при мостове и строителство нани за третиране на промишлени води, неза-

мостове;висимо от тяхната употреба.

- като структурен материал в

сладководни области и води с ниска

соленост, например кейове и мостове;

- като шумови бариери;

- за контрол при овладяване на

лавините;

- при преграждения и бариери за

обезопасяване на магистрали;

- като подпори от иглолистна

дървесина при оградите на оборите

за добитък;

- в структури за укрепване на почвите;

- като стълбове, поддържащи наземни

кабели;

- като подземни железопътни

траверси.

Обработената дървесина, която се

пуска на пазара, трябва да носи

следния надпис върху етикета: "Само

за професионална употреба и

промишлен монтаж. Съдържа арсен".

Дървесината, пусната на пазара в

опаковки, също трябва да носи и

следния надпис върху етикета: "Да се

носят ръкавици при работа с тази

дървесина. Да се носи защитна маска

срещу прах и предпазни средства за

очите при рязане или обработване на

дървесината по друг начин.

Отпадъците от тази дървесина трябва

да бъдат третирани като опасни

отпадъци.

21.

Органокалаени

1.

Забранява се пускането им на пазара за

съединенияупотреба като вещества и съставки на

препарати, действащи като биоциди в бои.2.

Забранява се пускането им на пазара или

употребата им като вещества и съставки

на препарати, действащи като биоциди,

за предпазване от обрастване с микро-

организми, растения и животни на:

- плавателни съдове с всякаква дължина,

предназначени за ползване в морски,

крайбрежни, естуарни и вътрешни вод-

ни пътища и езера;

- клетки, салове, мрежи и всякакви дру-

ги съоръжения и оборудване, използвани

за развъждане на риби, мекотели или ра-

кообразни;

- всякакви напълно или частично пото-

пени съоръжения или оборудване.3.

Забранява се употребата им като вещества

или съставки на препарати, предназна-

чени за третиране на промишлени води.22. Ди-m-оксо-ди-н-

Забранява се пускането му на пазара

Разрешава се употребата на DBB или

бутилкалаенхидрокси-

като вещество или съставка на

на препарати, съдържащи DBB, ако

боран (DBB) (C8H19BO3Sn)

препарати в концентрация, равна или

са предназначени за производство-

(75113-37-0)

по-голяма от 0,1%.

то на готов продукт, в който концен-

трацията на DBB е по- малка от 0,1%.

23. Пентахлорфенол

Забранява се употребата им в концент-

Разрешава се използването им в про-

(87-86-5) и солите и естерите му

рация, равна или по-голяма от 0,1 масо-

мишлени инсталации, при условие чеви %, във вещества и препарати,

емисиите на пентахлорфенол са впускани на пазара.

законоустановените граници за:Забранява се употребата на дърво, об-

(а) третиране на дърво;работено с тези вещества, за:

(б) импрегниране на влакна и тъка-o вътрешна декорация на сгради незави-

ни, които не може да са предназна-симо от тяхното предназначение (би-

чени за облекло и декориране натови, обществени);

мебели;o производство на контейнери за раз-

(в) в отделни случаи може да се раз-въдни цели и обработката им;

реши на професионалисти да извър-o производство и обработка на опа-

шват in situ обработката на сгради,ковки, които могат да имат контакт със

представляващи културен, истори-сурови материали, междинни или край-

чески и художествен интерес, и прини продукти, предназначени за консу-

спешни случаи за третиране на дър-мация от хора и/или животни;

вен материал и зидария, заразени сo други материали, които могат да за-

плесени (Serpula lacrymans и другимърсят продуктите, посочени в пред-

плесени).ходните две точки.

Пентахлорфенолът, използван са-Не се разрешава пускането на пазара

мостоятелно или като съставка нана опаковки, по-малки от 20 литра и

препарати, употребявани при усло-за продажба на масовия потребител.

вията на горните изключения, тряб-

ва да има съдържание на хексахло-

родибензопарадиоксин (HCDD) не


Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница