О б щ и н а с в и л е н г р а д н а р е д б а №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги наредба е приета с Решениестраница3/6
Дата30.07.2018
Размер1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 По смисъла на тази Наредба:

1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.

2.“Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на ЗМДТ.

3. “Личен доход” са всички доходи на лицата, с изключение на:

а/ добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ.

б/ сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в/ помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г/ дарения с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д/ еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

4. “Територии за обществено ползване” са терените общинска собственост и терените държавна собственост – улици, площади, паркове, градини, алеи.

5. “Доставчик” означава Община Свиленград или друга организация, звено или ЮЛ, предоставящо даден продукт или услуга на потребителя.

6. “Услуга” или “Комплексна услуга” означава общия резултат от дейностите и връзките между доставчика и потребителя и от вътрешните дейности на доставчика за задоволяване нуждите на потребителя.

7. “Комплексна услуга” включва предоставянето на санитарно-хигиенни, туристическо-информационни, бизнес-информационни и др. услуги, ползване на места за отдих, охраняем паркинг, репатриране на неизправни МПС и др.

8. "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството."

9. /нова Р-е №704/18.12.2013г./ Храм или молитвен дом” е сграда, предназначена за извършване на публична богослужебна дейност и религиозни обреди, която отговаря на изискванията на съответното вероизповедание и разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове.

10. /нова Р-е №704/18.12.2013г./ Манастир” като обект е свещено място с храм и други здания, предназначен за жилище на монаси или монахини, които с обетите си за целомъдрие, аскетизъм и послушание са се посветили на уединен благочестив живот и упражняване на подвижничество (въздържание, молитва и труд), милосърдие и духовна подкрепа.”


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 1 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от Кмета на Общината или определени от него лица.

§1а/нов Р-е №704/18.12.2013г./ Студентските общежития по смисъла на Закона за висшето образование се приравняват на жилищни имоти за целите на ЗМДТ.”

§ 2 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази Наредба с оглед размер и срок.

§ 3 Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и влиза в сила 14 / дневен / срок след приемането й от Общинския съвет и се разгласява по приетия от него начин.

§ 4 Другите общински такси, определени със закони, се събират от Общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.

§ 5 Освобождава от такси по чл.44 Такси за извършени услуги по гражданско състояние лицата, настанени в Дом за възрастни с психични разстройства.

§ 6 За 2008 година първа и втора вноска по чл.19, ал.1 се внасят в срок от 1 април до 30 юни.

§ 7 /нов Р-е №579/22.12.2009 год./ (1) Общинският съвет определя размерите на таксата за битови отпадъци за 2010 г. до 31 януари 2010 г. В случай че в този срок не са определени нови размери , за 2010 г. се прилагат размерите на таксата, действащи към 31 декември 2009 г.

(2) За 2010 г. първата вноска на таксата за битови отпадъци се внася в срок от 1 март до 30 април. На предплатилите за цялата година в този срок се прави отстъпка 5 на сто.§ 8 /нов Р-е №579/22.12.2009 год./ За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларация по чл.14 от ЗМДТ в срок до 30 юни 2010 г.

§ 9 /нов Р-е №579/22.12.2009 год./ Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на изменението на чл.16, ал.2, което влиза в сила от 01 януари 2011 г.

§ 10. /нов с Р-е №851/27.01.2011год./ Общинският съвет определя такса за битови отпадъци до 31 януари 2011 г. Когато общинският съвет не е взел решение, с което се определя размерът на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.

§ 11. /нов с Р-е №851/27.01.2011год./ /изм. Р-е №386/18.12.2012г./ Общинският съвет определя срок в чл.17 ал.1 за подаване на Заявление-декларация по образец / Приложение №3 и Приложение №7/ за 2011 г. до 20 февруари 2011 г.

§ 12. /нов с Р-е №851/27.01.2011год./ Наредбата влиза в сила от 1 януари 2011 г.

§ 13. /нов с Р-е № 926/28.04.2011г./ Общинският съвет определя срок чл.17, ал.1 за подоване на молба-декларация по образец/ Приложение №3 и Приложение № 7 / за 2011г. до 15 юни 2011 г.

§14 /нов Р-е №386/18.12.2012 год./ За 2013 г. лицата по чл.16 подават заявление –декларация в по образец /Приложение N: 3 и Приложение N: 7 / до 15 февруари 2013 г.

§15 /нов Р-е №626/31.07.2013 год.; изм. Р-е №679/30.10.2013 год.; Освобождава от такси по т. 1, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 (с изключение на таксите за беседите) децата до седемгодишна възраст, тези от социалните домове и инвалидите с придружител, както и организираните групи от ученици от училищата на Община Свиленград, които посещават Общински исторически музей гр. Свиленград, Тракийска куполна гробница и Средновековна крепост с. Мезек с учебна цел в периода от 15 септември до 30 юни.

§ 16/нов Р-е №704/18.12.2013г./ Измененията в Наредбата влизат в сила от 1 януари 2014г.
Настоящата Наредба е приета с Решение №95/19.03.2008 год. на Общински съвет – Свиленград.
Приложение №1
Размер на местните такси по ЗМДТ
Наименование на таксите

Такса

лв

Срок

Раздел І - Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение1.

За ползване на пазари за търговия със селскостопанска продукция на кв.м :


а) на ден

1.00 лв. без ДДСб) на месец

25.00 лв без ДДС
2.

За продажба с кола, впрегната с добитък на ден

4.00 лв без ДДС
3.

За продажба с лек автомобил на ден

4.00 лв без ДДС
4.

За продажба с микробус на ден

6.00 лв без ДДС
5.

За продажба с товарен автомобил или ремарке на ден

8.00 лв без ДДС
6.

За продажба на животни и птици на ден

4.00 лв без ДДС
7.

За ползване на пазари за търговия с промишлени стоки на кв.м. :


а) на ден

2.00 лв. без ДДС
б) на месец

50.00 лв без ДДС

8

За търговска дейност по тротоари, площади при продажба на цветя, очила, сладолед, семки, промишлени стоки и др. на квадратен метър:


а) за гр.Свиленград

1.60 лв без ДДС
б) за селата

1,00 лв без ДДС
9.

За търговска дейност по тротоари, площади при за разполагане на маси, столове, витрини на квадратен метър :


а) в зона “А”


на ден

0.30 лв без ДДСна месец

5.00 лв без ДДСб) в зона “Б”


на ден

0.20 лв без ДДСна месец

4.00 лв без ДДСв) в зона “В”


на ден

0.15 лв без ДДСна месец

3.00 лв без ДДСг) в зона “Г”


на ден

0.10 лв без ДДСна месец

2.00 лв без ДДСд) в зона “Д”


на ден

0.05 лв без ДДСна месец

1.00 лв без ДДС
10.

За продажба на стоки на панаири, събори на кв.м. на ден :


а) за гр.Свиленград

4,50 лв без ДДСб) за селата

2,00 лв без ДДС

11.

За места на панаири за стрелбища, люлки на кв.м :


а) за гр.Свиленград

0,50 лв без ДДСб) за селата

0,20 лв без ДДС
12.

Място за скара на панаири за 1 седмица

600 лв без ДДС
13.

/изм. Р №144/29.05.2008 г./ За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. за поставяне на строителни материали и съоръжения, селскостопанска продукция и др. на квадратен метър за месец:


а) за зона “А” Изм. Р-е №375/26.03.09г

0.80 лв без ДДС

.
б) за зона “Б” Изм. Р-е №375/26.03.09г.

0.60 лв без ДДСв) за зона “В” Изм. Р-е №375/26.03.09г

0.40 лв без ДДСг) за зона “Г” Изм. Р-е №375/26.03.09г

0,30лв без ДДСд) за зона “Д” Изм. Р-е №375/26.03.09г

0,20 лв без ДДС
14.

За поставяне на сглобяем навес /сенник/ се заплаща такса на квадратен метър на месец или част от месеца:


а) за зона “А”

0.40 лв без ДДСб) за зона “Б”

0.30 лв без ДДСв) за зона “В”

0.20 лв без ДДСг) за зона “Г”

0.10 лв без ДДСд) за зона “Д”

0.05 лв без ДДС
15

За ползване на площади и други общински терени за поставяне на сушилни за тютюн, се заплаща еднократна такса на кв.м. за една стопанска година :


а) до 100 кв.м.

1.00 лв без ДДСб) от 100 кв.м. – до 500кв.м.

0.50 лв без ДДСв) над 500 кв.м.

0.30 лв без ДДС
16.

За ползване на тротоари за поставяне на сушилни за тютюн се заплаща еднократна такса за една стопанска година

0.10 лв без ДДС
17.

За ползване на общински имоти – дворни места за селскостопанска дейност се заплаща еднократна такса за една стопанска година

0.10 лв без ДДС
18.

За ползване на тротоари за поставяне на кафемашини, вендинг-машини и др.подобни за месец /нова Р-е №669/29.04.2010год./

15лв. без ДДСРаздел ІІ - Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги1.

Такса за детска градина


за едно дете

10 лв месечна такса + 25 лв/нова Р-е №713/18.12.2013г./ Твърда такса за 3 и 4 годишна възраст

12.00лв


нови

Р-е

371от

28.11.

2012г.

За депозитна такса за постъпване в детска градина2. Определя депозитна такса в размер на


35 лв.
3. Депозитната такса да се използва за възстановяване на повредено имущество или неплатени месечни такси. Депозитът или неизползваната част от него да се възстановява при изписване на детето от детското заведение.
2.

Такса за детска ясла и яслена група към ОДЗ “Зорница”


а) за едно дете /изм.Р-е №713/18.12.2013г./

6 лв. месечна такса +20 лв.б) за млечна кухня / купони //изм.Р-е №713/18.12.2013г./

1.00 лв.в) отпадна храна за градини и ясли

2.00 лв. на кофа
Нова

Р-е

371от 28.11.

2012

г) нова Р-е№ 371/28.11.2012г. за закупуване на отпадъчен стъклен амбалаж от хранителни продуктиОпределя цена на услугата, както следва:Малък амбалаж- 1бр. от 0.300 л. до 0.360 л.


0.10 лв. с ДДС
Среден амбалаж - 1 бр. от 0.580 л. до 0.720 л.


0.20 лв. с ДДС
Среден амбалаж - 1 бр. от 0.800 л.


0.25 лв. с ДДС
Голям амбалаж - 1 бр. от 1.700 л.


0.30 лв. с ДДС
Голям амбалаж - 1 бр. от 3.000 л.


0.50 лв. с ДДС
3.

Такса за ползване на лагери от служители от ОбА, общински съветници и служители от звената на бюджетна издръжка

2.50 лв/ден
4.

Такса за ползване на лагери от ученици

1.50 лв/ден
5.

Такса за ползване на лагери от външни лица

5.00 лв/ден
6.

Нова

Р-е

391от 18.12.

2012

За почасово ползване на учебни кабинети и други помещения към тях за педагогически услуги се заплаща, както следва:
1. В учебни заведения


10 лева на час без ДДС.
2. В детски градини


5 лева на час без ДДСРаздел ІІІ - Туристическа такса1.

Туристическа такса - до 5 легла

0.30 лв. на лице на ден
2.

Туристическа такса - над 5 легла

0.50 лв. на лице на денРаздел ІV - Такси за добив на кариерни материали

отм. Р-е №910/30.07.2014г.


Раздел V - Такси за технически услуги

/ Отм. Р-е№375/26.03.2009 год./1.

за издаване на скица на недвижим имот

10.00 лв.

7 дни

2.

за издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване

15.00 лв.

7 дни

3.

За издаване на виза за проектиране

5,00 лв

7 дни

4.

за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

5.00 лв.

7 дни

5.

за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията

20.00 лв.

7 дни

6.

за заверяване на преписи от документи и копия от планове и документацията към тях
7 дни
- формат А4

2.00 лв. на лист- формат А3 и по-голям

5.00 лв. на лист
7.

за издаване на скици за линейни обекти

20.00 лв.

7 дни

8.

за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения към тях

30.00 лв.

7 дни

9.

за издаване на разрешение за поставяне на временен търговски обект на кв. метър ЗП

5.00 лв.

7 дни

10.

за издаване на удостоверение за идентичност на имотите

10.00 лв.

7 дни
Раздел VІ - Такси за административни услуги


А.Такси за административни услуги, извършвани от дирекция “АПИО”1.

за издаване на удостоверение за наследници:Обикновена /изм .Р-е №375/26.03.2009/

4,00 лв.

7 дни
Бърза /ново Р-е №375/26.03.2009/

5,00лв.

3 дни
Експресна/ново Р-е №375/26.03.2009/

6,00лв.

24 часа

2.

за издаване на удостоверение за идентичност на имената/изм .Р-е №375/26.03.2009/

3,00 лв.
7.

за издаване на удостоверение , че не е съставен акт за раждане или акт за смърт/изм .Р-е №375/26.03.2009/

3,00 лв.
8.

за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

4,00 лв.

9.

за издаване на удостоверение за семейно положение

4,00 лв.
10.

за издаване на удостоверение за родствени връзки

4,00 лв.
11.

за заявления за постоянен адрес / при запазване на постоянния адрес

3,00 лв.

12.

за заявление за постоянен адрес / при промяна на постоянния адрес /

4,00 лв.
13.

за заверка на покана-декларация за частно посещение на чужденец /бланка и заверка / в Р България/

отм. Р-е №375/26.03.2009/

20,00 лв
14.

за заверка на покана-декларация за частно посещение в Р България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност

/ отм. Р-е №375/26.03.2009/

10,00 лв.
15.

за легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

10.00 лв.
за издаване удостоверение за българско гражданство

/изм .Р-е №375/26.03.2009/4,00 лв.
1.

за всички други видове удостоверения по искане на граждани

/изм .Р-е №375/26.03.2009/3,00 лв.
2.

за преписи от документи по гражданско състояние

/изм .Р-е №375/26.03.2009/3,00 лв.
3.

Б.Такси за административни услуги, извършвани от дирекция “ОСРР”


По производства за продажби, замени или учредяване на вещни права /изм .Р-е №375/26.03.2009/

12,00 лвПо производства за отдаване под наем върху общински имоти

5,00 лвТърговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия:
30 дни
а/ за магазини в Свиленград


- първоначална такса/изм .Р-е №375/26.03.2009/

180.00 лв.- годишна такса /отм .Р-е №375/26.03.2009/

150.00 лв.б/ за магазини в селата на Общината


- първоначална такса/изм .Р-е №375/26.03.2009/

60.00 лв.- годишна такса/отм .Р-е №375/26.03.2009/

50.00 лв.б/ за заведения за хранене и развлечения в гр. Свиленград


- първоначална такса/изм .Р-е №375/26.03.2009/

180.00 лв.- годишна такса/отм .Р-е №375/26.03.2009/

150.00 лв.г/ за заведения за хранене и развлечения в селата на Общината


- първоначална такса/изм .Р-е №375/26.03.2009/

60.00 лв.- годишна такса/отм .Р-е №375/26.03.2009/

50.00 лв.
4.

д/ за крайпътни търговски обекти, магазини и заведения за хранене и развлечения


- първоначална такса/изм .Р-е №375/26.03.2009/

180.00 лв.- годишна такса отм .Р-е №375/26.03.2009/

200.00 лв.Годишни такси за търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки: отм .Р-е №375/26.03.2009/


а/ за складиране, съхранение, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки:

300,00 лвб/ за търговски обекти в гр. Свиленград

100,00 лвв/ за търговски обекти в селата на Общината

30,00 лвг/ за крайпътни търговски обекти – магазини

200,00 лвд/ за заведения за хранене и развлечения в гр. Свиленград в зависимост от категорията им и местоположението на обекта


-ІV звезди

1 500,00 лв- ІІІ звезди

1000,00 лв- ІІ звезди и І звезда


Зона “А”

300,00 лвЗона “Б”

250,00 лвЗона “В”

200,00 лвЗона “Г”

150,00 лв
5.

е/ за заведения за хранене и развлечения в селата на Общината

100,00 лвз/ за крайпътни заведения за обществено хранене

300,00 лв
1.

и/ за заведения в гр. Свиленград без категория

50,00 лвДневна такса за временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилирани и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и др. Подобни

отм .Р-е №375/26.03.2009/

10.00 лв.В.Такси за административни услуги, извършвани от дирекция “МДТ”

5.00 лв.За издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл.264 от ДОПК2.

- обикновена

4,00 лв

14 дни

3.

- бърза

10,00 лв

3 дни
- експресна

15,00 лв

24 часа
За други удостоверения

3,00 лвЗа заверка на документи

3,00 лвРаздел VІІ - Такси за притежаване на куче


Годишна такса за притежаване на куче за гр.Свиленград

6.00 лв.
1.

Годишна такса за притежаване на куче за селата

3.00 лв.
2.


3.

Раздел VІІІ - Такси за гробни места4.

За обикновен гроб до 15 години /изм.Р-е №910/30.07.2014г./

15 лв
5.

За обикновен гроб за вечни времена

60 лв
6.

За фамилен гроб до 10 години

80 лвЗа фамилен гроб за вечни времена

160 лвЗа урнов гроб се заплаща 50% от таксите по т.1,2,3,4


Такса за издаване на удостоверение за гробоползване

1,50 лв
Каталог: Obs -> ordinance
ordinance -> Правилник за организация и управление на Общински пазари в гр. Свиленград Глава 1 Общи условия
ordinance -> Решение №628/22. 02. 2010 г./ Глава първа Такси за ползвания от горите в общинския горски фонд Раздел І
ordinance -> Н а р е д б а №23 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи
ordinance -> Решение за промяна датата на последното редовно заседание на Общински съвет- свиленград за 2011 год
ordinance -> Решение за промяна на датата на последното редовно заседание на Общински съвет-гр. Свиленград за 2015г
ordinance -> Доклад за изпълнение план за действие
ordinance -> Наредба за символиката на град свиленград


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница