Община земен tехническо задание


СЪСТОЯНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДАстраница15/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

СЪСТОЯНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 1. Общи положения


Състоянието на околната среда в община Земен е пряко свързано с урбанизацията на територията, използването на ресурсите ѝ, развитието на икономическа дейност, дългогодишните дейности в селското и горско стопанство, степента на влаганите инвестиции в инфраструктурата и пречистването на отпадъчните води.

Контролът върху състоянието на околната среда се провежда по компоненти на средата и фактори, в съответствие с поредицата от специализирани закони за управление на околната среда, приети през последните години за сближаване със законодателството на ЕС.

Територията на община Земен попада в обхвата на РИОСВ Перник. Съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите територията на РИОСВ-Перник, включваща област Перник и област Кюстендил, попада в Югозападен район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух /РОУКАВ/.

 1. Въздух


С оглед ограничаване на антропогенното въздействие, действащите нормативни актове имат за цел защитата на здравето на хората, животните и растенията, техните съобщества и местообитания, природните и културни ценности от вредни въздействия, както и предотвратяването на опасности и щети за обществото при изменение качеството на атмосферния въздух. В тази връзка, опазване чистотата на атмосферния въздух е от изключителна важност, тъй като пряко влияе върху човешкото здраве на населението.

Основните замърсители в атмосферния въздух вредни за човешкото здраве, дефинирани като такива от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ са азотен диоксид, серен диоксид, общ прах и фини прахови частици /ФПЧ10/, бензен, олово, кадмий, арсен, полиароматни въглеводороди /ПАВ/, толуол, стирол, амоняк, фенол и серовъглерод. Следвайки Закона за опазване на околната среда, МОСВ е разработило Националната система за мониторинг на околната среда /НСМОС/, която осигурява своевременна и достоверна информация за състоянието на елементите на околната среда и факторите, въздействащи върху нея, въз основа на която се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни въздействия. Качеството на атмосферния въздух /КАВ/ се оценява чрез норми, т.е. определени нива /стойности/ за концентрациите на основните замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време /1 час, 8 часа, 24 часа, 1 година/, установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и /или околната среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани. Поради ниския потенциал за замърсяване и наблюдаваното добро качество на въздуха, община Земен се характеризира с добро качество на атмосферния въздух.

Въпреки това на територията на общината се наблюдават известни замърсявания, като основните източници са автомобилния и железопътен транспорт, изгарянето на твърди горива /дърва и въглища/ в битовия сектор, както и дейности с неорганизирано изпускане на вредни вещества от кариери, строителни и ремонтни площадки и неблагоустроени територии в населените места.

 1. Води


В пространствения обхват на община Земен има изграден един язовир. Язовир “Земен” - общ завирен обем 125 000 м3. Той е собственост на община Земен. Пътят до язовира е в лошо състояние. Откосите на язовирната стена не са почистени от храсти. Кранът на основния изпускател работи. Наблюдава се овлажняване в петата на сухия откос. Коритото на реката 500 м след основния изпускател не е почистено. Изградена е постройка в близост до язовирната стена. Необходимо е оформяне профила на преливника, който е земен профил.

За анализ на състоянието на телата се извършва мониторинг на водите. Съществуват няколко вида програми за мониторинг - контролен, оперативен и проучвателен. Съгласно чл.169, ал 2 от Закона за водите, Басейновите дирекции изработват и предлагат за утвърждаване програмите за мониторинг, като мониторинговите пунктове са определени след оценка на риска, натоварването, натиска и въздействието от антропогенна дейност върху водните тела. Изборът на показатели за анализ е извършен въз основа на определяне на вида и количеството на значителния натиск, който се изразява в концентрацията на наблюдаваните замърсители като емитери, които заустват в реките.

При оценката на химичното състояние на повърхностните водни тела, са разглеждани т.нар. приоритетни вещества като са съпоставяни с определените стойности на стандартите за качество, въведени от Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, транспонирана в Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители. Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: много добро, умерено, лошо и много лошо.

С ОУПО трябва да се потърсят методи за подобряване на екологичното състояние на водата. Чрез Правилата и нормативите за прилагане на плана, да се изиска от последващите устройствени планове да се предвидят локални съоръжения за пречистване на отпадните води.

 1. Почви


На територията на община Земен се срещат черноземни смолници и канелени-горски почви, а така също и алувиално-ливадни почви около водните тела. В последните три години не е провеждано пълно обследване с пробонабиране за пълен набор показатели на територията на общината.

Все пак като основни източници на замърсяване на почвите може да определим, автомобилния транспорт, използваните химически средства, битовите отпадъци и др. Поради стагнацията в селскостопанския сектор, замърсяването на почвите с пестициди през последните години значително е намаляло.

В допълнение, през последните няколко години в района се наблюдава прилагане на добри земеделски практики, както и спазване на технологичните изисквания при употреба на пестициди и торове и отказ от опожаряване на стърнищата след прибиране на културите, които са довели до намаляване замърсяването на земите и почвите.

Друг важен елемент свързан с почвите е този с ерозията им, който е обхванал и териториите на община Земен, вследствие промени в земеползването, климатичните промени, повишаване на температурите и продължителните засушавания. Почвената ерозия е един от основните проблеми, с които земеделците се сблъскват в световен мащаб, тъй като оказва силно неблагоприятно влияние върху развитието на селското стопанство. Редица изследвания сочат, че устойчивите практики на биологичното земеделие, както и регулярни мероприятия по залесяване, могат значително да подобрят състоянието на почвите и да намалят процесите на ерозия.

РИОСВ – Перник извършва контрол на качеството на почвите по отношение на ерозия, вкисляване и засоляване.

С ОУПО трябва да се потърсят методи за подобряване на екологичното състояние на почвите. Да се направи актуална инвентаризация на нарушените почви и да се търсят методи за рекултивацията им. 1. Каталог: files -> files
  files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
  files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
  files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
  files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
  files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
  files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
  files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
  files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница