Обяснителен меморандум контекст на предложението цели на предложениетостраница1/5
Дата19.07.2018
Размер0.77 Mb.
  1   2   3   4   5


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

1.1. Цели на предложението

Настоящото предложение се отнася до участието на Европейския съюз, въз основа на член 185 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в съвместната програма Eurostars-2 (наричана по-долу „Eurostars-2“), осъществявана от няколко държави членки като продължение на съвместната програма Eurostars.

Общите цели на Eurostars-2 са:

 да насърчава пазарно ориентирани транснационални научноизследователски дейности в която и да е сфера на занимаващите се с научноизследователска дейност малки и средни предприятия (МСП)1,2, особено тези, които нямат опит в транснационална научноизследователска дейност, водеща до пускането на нови или подобрени продукти, процеси и услуги на пазара;

 да допринесе за изграждането на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП) и за увеличаване на достъпността, ефективността и ефикасността на публичното финансиране за МСП, извършващи научноизследователска дейност, в Европа чрез съгласуване, хармонизиране и синхронизиране на националните механизми за финансиране.

Конкурентоспособността на МСП, извършващи научноизследователска дейност, ще бъде повишена и така активно ще се допринесе за европейския икономически растеж и за създаване на работни места в изпълнение на целите на „Европа 2020“.1.2. Мотиви за предложението

МСП са гръбнакът на европейската икономика и имат потенциал да допринесат значително за по-голям растеж и създаването на повече работни места в Европейския съюз. В ЕС има около 20,7 милиона МСП, които представляват повече от 98 % от всички предприятия в ЕС, като на тях се падат около 58 % от БДС3,4 на ЕС и в тях са заети повече от 87 милиона души (67 % от общия брой работни места, а в някои ключови сектори дори до 80 % от всички работни места).

Сред тези МСП, иновативните МСП, извършващи научноизследователска дейност, представляват много динамична подгрупа, която може да допринесе в голяма степен за по-голям растеж и създаването на повече работни места, още повече ако участват в транснационално сътрудничество за НИРД. Въпреки това редица прояви на неефективност на пазара не позволяват на МСП лесно да получат достъп до необходимото частно финансиране за своята НИРД; съществуващите национални програми за НИРД в много редки случаи се съгласуват с транснационални форми на сътрудничество и не са достатъчно съгласувани и оперативно съвместими помежду си. Освен това, въпреки че редица допълнителни инициативи на ЕС се отнасят до иновативните МСП (напр. финансовите инструменти като инструмента за поделяне на риска или новосъздадения инструмент за МСП), на равнището на ЕС не съществува програма, която е посветена специално на транснационалната НИРД, изпълнявана от МСП, извършващи интензивна научноизследователска дейност.

През 2008 г. 325 европейски държави, които са били членки на мрежата EUREKA6 решиха да приемат съгласуван подход на европейско равнище в областта на МСП, извършващи научноизследователска дейност, чрез създаване на съвместната програма Eurostars. Целта на Eurostars е да се подпомогнат МСП, извършващи научноизследователска дейност, като се съфинансират техни пазарноориентирани транснационални научноизследователски дейности по подхода„отдолу нагоре“ и им се осигури правна и организационна рамка.

Съгласно решението на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г7., Европейският съюз участва финансово в Eurostars по силата на член 185 от ДФЕС (предишен член 169 ЕО) с вноска в размер до една трета от ефективните вноски на участващите държави членки и другите участващи държави при таван от 100 млн. евро за периода 2008—2013 г. Програмата Eurostars се осъществява чрез специална изпълнителна структура — Секретариатът на EUREKA — който е отговорен за изпълнението на програмата, по-специално организирането на конкурси въз основа на покани за представяне на предложения, проверка по критериите за допустимост, партньорска оценка, подбор на проекти, наблюдение на проекти и разпределение на финансовото участие на Съюза.

Междинна оценка на Eurostars8 беше извършена през 2010 г. от група независими експерти9, на която Комисията отговори с междинен доклад за оценка10, приет през април 2011 г. Съветът по конкурентоспособност в заключенията си от 31 май 2011 г11. относно гореспоменатите документи приветства становището на групата, че програмата Eurostars е в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“, допълва уместно възможностите, предлагани на МСП в Седмата рамкова програма (РП7) за международно сътрудничество, и доказа, че е привлекателна за целевата група, като успешно отговаря на нуждите на европейските МСП, извършващи научноизследователска дейност. Той също така приветства препоръките на групата Eurostars да бъде продължена след 2013 г. и пое ангажимент да проучи възможностите за нейното продължаване в общия контекст на бъдещата обща стратегическа рамка за финансиране на научните изследвания и иновациите.

Съветът също така направи някои препоръки за подобряване на програмата в бъдеще, включително необходимостта участващите държави и ЕС да предоставят достатъчно средства за финансирането на максимален брой класирани на челни места проекти, които отговарят на праговите критерии на Eurostars; необходимостта от по-нататъшно рационализиране и хармонизиране на процесите на изпълнение и на правилата за финансиране на национално равнище за подобряване на ефективността и ефикасността на Eurostars; и необходимостта от постоянно подобряване на качеството на оценките и отдаване на приоритет на спазването на много кратки срокове за договаряне.

На 22 юни 2012 г. Конференцията на министрите на EUREKA в Будапеща одобри документ („Будапещенския документ“), в който се заявява интересът на държавите, участващи в EUREKA да подкрепят продължаване на програмата Eurostars. Будапещенският документ съдържа общо виждане относно Eurostars-2 и служи като основа за съобразяване с горепосочените препоръки от междинната оценка. През януари 2013 г. неофициалният финансов ангажимент, посочен от мнозинството от участващите в Eurostars държави за периода 2014—2020 г., превиши по размер почти три пъти ангажиментите на държавите за Eurostars. В Будапещенския документ ЕС се приканва да участва в Eurostars-2.

Предложението на Комисията за програмата „Хоризонт 2020“12 включва специална дейност по „Иновации в МСП“ за МСП с интензивна научноизследователска дейност, което ще спомогне за следващия етап в схемата „Eurostars“, изпълнявана в партньорство с държавите членки и пренасочена по направленията, указани в нейната междинна оценка. Това е единствената инициатива по „Хоризонт 2020“, специално предназначена за МСП, извършващи научноизследователска дейност, открита за всички области на научни изследвания и развойна дейност и спомагаща допълнително за по-нататъшното интегриране на националните научноизследователски програми, като по този начин допринася за изграждането на Европейското научноизследователско пространство. Чрез своя подход „отдолу нагоре“ и съобразяване с плановете на предприятията Eurostars-2 се вписва добре в частта „Водещи позиции в промишлеността“ и ще допринесе несъмнено за постигането на нейните цели чрез подкрепа за проекти, имащи пряко отношение към редица водещи позиции и базовите и промишлени технологии, и ще подпомогне иновативните МСП, извършващи интензивна научноизследователска дейност, да се превърнат във водещи в световен мащаб дружества.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

2.1. Консултация относно бъдещето на съвместната програма Eurostars

Голям брой консултации са проведени през последните три години за Eurostars и бъдещото ѝ развитие. Те обхващат всички вътрешни и външни заинтересовани страни. Бяха получени коментари, наред с другото, относно определяне на основните проблеми и пречки, по въпроси, свързани със субсидиарността и относно възможни бъдещи варианти и тяхното въздействие.

Бе проведена открита обществена консултация относно мерките в подкрепа на МСП и за използването на член 185 от ДФЕС като част от обществената консултация относно „Зелената книга относно обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите“, Европейска комисия, февруари—май 2011 г. 70 от получените общо 849 писмени становища в отговор на Зелената книга се отнасяха до Eurostars или упоменаваха тази програма. Положително становище изразиха повече от 80 % от отговорилите организации. Няколкото критични забележки (10 %) бяха основно свързани с въпросите на синхронизацията. Други забележки са насочени към факта, че държавите членки не винаги изпълняват ангажиментите си за хармонизиране на правилата за финансиране, за размера на бюджета и по отношение на времето за сключване на договор.

Откритата консултация по Зелената книга беше последвана от две открити работни срещи относно иновациите в малките и средните предприятия в Брюксел13 с участието на 160 участници — експерти както по въпросите на НИРД, така и по въпросите на МСП, идващи от европейските и националните МСП и промишлени сдружения и представители на държавите членки, правителствени органи и националните звена за контакт за МСП. Дискусиите в рамките на работните срещи доведоха до две основни заключения относно обхвата на една бъдеща програма Eurostars-2: първо, Eurostars-2 следва да продължи със същата целева група (МСП, извършващи научноизследователска дейност); второ, участниците в работните срещи не подкрепиха идеята за разширяване на обхвата на Eurostars, така че в нея да участват и МСП, неизвършващи научноизследователска дейност, тъй като броят и размерът на националните програми, които подкрепят други видове МСП (като например научни изследвания в полза на МСП), не са били достатъчни за натрупването на критична маса и за създаването на съвместна програма по член 185 от ДФЕС.

Потенциалните и настоящите крайни бенефициери на проекти, финансирани по Eurostars (МСП и научноизследователски институти) и други заинтересовани страни също бяха консултирани в рамките на междинната оценка от групата от независими експерти през 2010 г14. Групата препоръча да се продължи програмата, при условие че се осъществят подобрения по посочените в доклада направления.

Комисията обсъди възможността да продължи предоставянето на подкрепа от страна на ЕС за Eurostars-2 в ръководната група за оценка на въздействието (IASG), която обединява различни служби на Комисията през 2012 г. IASG допринесе за планирането и пътната карта за изготвянето на доклада за оценка на въздействието, придружаващ настоящото предложение, като специален акцент беше поставен върху представянето на проблема и уместността на съвместната програма Eurostars за други политики на ЕС.2.2. Варианти на политиката

В доклада за оценка на въздействието са включени следните варианти:Вариант 1 — Запазване на обичайната практика (ЗОП) (базов вариант)

Този вариант означава продължаване на съществуващата съвместна програма Eurostars през следващия програмен период (2014—2020 г.) в нейния настоящ формат, ред и условия за нейното изпълнение и общ бюджет. Участието на ЕС и финансовата вноска ще бъдат същите както за Eurostars-1 (финансовата вноска на ЕС е в размер на не повече от 100 млн. евро по 7РП). Този вариант е определен като базов.Вариант 2 — нулев вариант (ЕС не участва в Eurostars-2)

При този вариант участието и финансовият принос на ЕС към Eurostars ще бъдат прекратени след края на сегашната фаза на финансиране (до края на 2013 г.). Държавите членки ще бъдат оставени да решат дали да продължат Eurostars и до каква степен да продължат да работят за научната, управленската и финансовата интеграция.Вариант 3 — вариант на засилено партньорство

Вариантът на засилено партньорство означава, че съществуващата съвместна програма Eurostars ще бъде продължена и през следващия програмен период в качеството си на инициатива по член 185 от ДФЕС в подобрен формат, основан на пълното прилагане на препоръките, направени в доклада от междинната оценка, с по-висока степен на интеграция и в разширен мащаб.

Силно насърчавани от службите на Комисията, държавите — членки на EUREKA, се споразумяха относно специфичните мерки, които да се изпълняват по Eurostars-2, което ще доведе до кратки срокове за сключване на договор, по-голяма стандартизация на правилата и процесите, стройна администрация и по-голямо синхронизиране и интегриране на финансирането. С цел подобряване на програмата и оказване на подкрепа на по-голям брой МСП с интензивна изследователска дейност и с потенциал за растеж, държавите членки се ангажираха да повишат значително финансирането на програмата. Това е в отговор на нарастващите нужди на МСП от началото на програмата насам и отразява капацитета за усвояване от целевата група на Eurostars. Вследствие на това и за да се насърчат и подкрепят посочените по-горе по-нататъшни подобрения, финансовото участие на ЕС ще бъде съответно увеличено.

2.3. Резултати от предварителната оценка на въздействието

В предварителната оценка на въздействието се стига до заключението, че предпочитаният вариант е вариант 3 с оглед на неговата ефективност за постигането на целите, неговите ефикасност и съгласуваност по всички критерии. То се подкрепя напълно от заинтересованите страни, тъй като 99 % от респондентите в проучването, насочено към всички представители на високо равнище /национални звена за контакт през ноември 2012 г. (отговориха 28 представители на високо равнище на EUREKA и/или национални звена за контакт от 22 държави — членки на EUREKA) счетоха варианта „ново засилено партньорство“ за много подходящ и способен да доведе до по-голямо въздействие за „повишаване на конкурентоспособността на МСП, извършващи НИРД“.

През февруари 2012 г. комитетът за оценка на въздействието прегледа и одобри доклада за оценката на въздействието. В становището си той поиска подобрения на доклада и те са взети под внимание. По-специално, в доклада вече се обяснява по-ясно контекстът на политиката, отношенията с други инициативи на ЕС, оставащите проблеми и специфичните мерки за решаването им, като те са по-тясно свързани с вариантите. Целите бяха преразгледани, за да се осигури солидна основа за измерване на напредъка, постигнат от Eurostars. Накрая, сравнението на вариантите от гледна точка на ефективността, ефикасността и съгласуваността беше подобрено и становищата на заинтересованите страни бяха представени по-ясно.

3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

3.1. Правно основание

Предложението за Eurostars-2 се основава на член 185 от ДФЕС, който постановява, че Съюзът може да предвиди разпоредби за своето участие в програмите за научноизследователска и развойна дейност, осъществявани от няколко държави членки, включително и участие в структури, създадени за изпълнението на тези програми.

В съобщението за „Хоризонт 2020“15 се посочва, че: „Ще продължат да се използват механизмите за партньорство на основата на членове 185 и 187 от Договора.“

В член 20, параграф 2, буква б) от предложението за регламент за създаване на „Хоризонт 2020“16 са изброени редица критерии за определяне на публично-частните партньорства. Eurostars е в съответствие с тези критерии. В „Будапещенския документ“ относно Eurostars-2, одобрен от всички държави, участващи в EUREKA, се предвижда: а) ясна дефиниция на целите, които трябва да бъдат преследвани в съответствие с целите на „Хоризонт 2020“ и по-общите цели на политиките на Съюза, посочени в раздел 1.1; б) финансови ангажименти от страна на участващите държави; в) добавена стойност от действие на равнището на ЕС, както е посочено в раздел 3.2; и г) критична маса по отношение на размера и броя на участващите национални програми.3.2. Принципи на субсидиарност и пропорционалност

Принципът на субсидиарност се прилага дотолкова, доколкото предложението не попада в изключителната компетентност на Европейския съюз. Субсидиарността е гарантирана поради това, че в основата на предложението стои член 185 от ДФЕС, който изрично предвижда участието на Съюза в научноизследователски програми, осъществявани от няколко държави членки, при които всички оперативни аспекти са изпълнени, когато това е възможно, на национално ниво, при едновременно гарантиране на съгласуван подход на европейско равнище за съвместната програма.

Целите на предложението не могат да бъдат достигнати в достатъчна степен само от държавите членки поради следните причини: националните научноизследователски програми в подкрепа на МСП, извършващи научноизследователска дейност, не са оперативно съвместими и освен това много малко национални програмни цикли са синхронизирани и използват съвместни международни партньорски оценки.

Eurostars-2 спазва принципа на пропорционалността, тъй като самите държави членки ще отговарят за изпълнението и всички оперативни аспекти. Ролята на ЕС се ограничава до осигуряване на стимули за по-добра координация на участващите програми и хармонизиране на правилата и нормативната уредба в полза на МСП, проявяващи интерес към транснационално сътрудничество в научноизследователската и развойна дейност, както и осигуряването на синергия със съответните допълващи дейности по „Хоризонт 2020“.

Добавената стойност на действието на Съюза е от съществено значение, тъй като участието на ЕС ще позволи създаването на нова правна рамка, в която средствата на Съюза и национални средства могат да се комбинират по обща стратегия, за да се стимулират транснационални съвместни проекти за НИРД, осъществявани и водени от МСП, извършващи научноизследователска дейност. Обединяването на ресурси от национални програми и от ЕС позволява натрупването на критична маса за по-добро справяне с предизвикателствата, пред които са изправени МСП, извършващи научноизследователска дейност. Това не би могло да бъде постигнато чрез използването на съществуващите структури в „Хоризонт 2020“ и в рамките на националните програми. Вноската на Съюза следва да се равнява на една трета от вноските на участващите държави.

По-специално, предложената организационна структура води до снижаване до минимум на административната тежест, тъй като основните административни задачи се извършват от национални агенции под контрола и общата отговорност на общата правна структура, установена за тази цел.3.3. Избор на инструмент

Предложеният инструмент е решение на Европейския парламент и на Съвета, основано на член 185 от ДФЕС.3.4. Дерогации от правилата за участие в „Хоризонт 2020“

Предложението допуска дерогации от редица членове, а именно член 14, параграф 5 относно проверката на финансовия капацитет на заявителя, член 16, параграф 1 относно споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, член 19, параграфи 1, 5—7 за изпълнение на действието и членове 22—28 относно правилата за финансиране на действието. Тези дерогации са резултат от разпределянето на отговорностите между секретариата на EUREKA и националните агенции за финансиране: секретариатът на EUREKA отговаря за получаването, разпределението и контрола на вноската на Съюза, насочена към крайните бенефициери чрез националните агенции за финансиране.

Основната причина за това е, че за МСП — специфичната целева група на Eurostars-2 — в някои случаи може да е по-лесно да прилагат добре познатите им правила на участващите национални програми за финансиране, а не правилата на ЕС. Административните и правните бариери, които възпрепятстват участието на тези МСП в транснационални научноизследователски и иновационни дейности, съответно намаляват, когато националните правила за финансиране, предоставянето на финансовата вноска на ЕС и съответната национална публична подкрепа се прилагат посредством едно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства.

Предложението предвижда подходящи защитни мерки, за да се гарантира спазването на принципите на равнопоставеност и прозрачност от специалната изпълнителна структура при предоставянето на финансова подкрепа на трети страни, и с оглед на защитата на финансовите интереси на Съюза. То предвижда също така включването на подробни разпоредби за тази цел в споразумение, което ще бъде сключено между Съюза и специалната изпълнителна структура, включително силен натиск за бързо постепенно хармонизиране и съгласуване на правилата на националните програми.4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

В законодателната финансова обосновка, представена заедно с настоящото решение, се определя индикативната стойност на отражението върху бюджета. Максималният размер на финансовото участие на Съюза в Eurostars-2, включително бюджетните кредити от ЕАСТ, е в размер на 287 млн. евро по текущи цени за периода на рамковата програма „Хоризонт 2020“. Вноските ще се правят за следната цел17 по част II „Водещи позиции в промишлеността“

 „Иновации в МСП“

Разпоредбите на решението, както и на споразумението за делегиране на правомощия, което предстои да бъде сключено между Комисията и специалната изпълнителна структура, трябва да гарантират, че финансовите интереси на Съюза са защитени.

В законодателната финансова обосновка, представена заедно с настоящото решение, се определя индикативната стойност на отражението върху бюджета.

5. НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

5.1. Опростяване

Предложението предвижда опростяване на административните процедури за публични органи (на ЕС или национални) и за частни страни.

По-специално, бенефициерите на финансови средства за научни изследвания по новата съвместна програма ще се възползват от единна схема за сключването на договори и за плащания, използваща познатите им национални правила, без да е необходимо да се отчитат отделно във връзка с финансовото участие на Съюза.

ЕС ще контактува пряко със специалната изпълнителна структура на Eurostars-2, която ще отговаря за разпределянето, контрола и докладването относно използването на вноската на Съюза.5.2. Преглед / преразглеждане / клауза за изтичане на срока на действие

Предложението включва клауза за преглед, предвиждаща междинен преглед след изтичане на три години. Общата продължителност ще бъде ограничена на седем години.5.3. Европейско икономическо пространство

Предложеният акт урежда въпроси, свързани с Европейското икономическо пространство (ЕИП), поради което действието му следва да обхване и ЕИП.

2013/0232 (COD)

Предложение заРЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно участието на Съюза в програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 185 и член 188, втора алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет18,

като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) В своето съобщение „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“19 Комисията подчертава необходимостта от създаване на благоприятни условия за инвестиране в знания и иновации с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Съюза. Европейският парламент и Съветът приеха тази стратегия.

(2) Целта на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), създадена с Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета от ... 2013 г20. (наричана по-долу „рамковата програма „Хоризонт 2020“), е да се постигне по-голямо въздействие върху научните изследвания и иновациите посредством принос към укрепването на партньорствата в рамките на публичния сектор, включително чрез участие на Съюза в програми, осъществявани от няколко държави членки в съответствие с член 185 от Договора.

(3) С Решение № 743/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, осъществявана от няколко държави членки, насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска и развойна дейност21, Общността реши да участва във финансирането на Eurostars — съвместна програма, осъществявана от всички държави членки и пет участващи държави в рамките на EUREKA, която представлява междуправителствена инициатива, основана през 1985 г., чиято цел е насърчаване на сътрудничеството в научноизследователската дейност в рамките на промишлеността.

(4) През април 2012 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета доклад относно междинната оценка на съвместната програма Eurostars22, извършена от група от независими експерти две години след началото на програмата. Общото становище на експертите е, че програмата Eurostars изпълнява своите цели, внася добавена стойност за европейските малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност (наричани по-долу „МСП“), и следва да се продължи след 2013 г. Направени са редица препоръки за подобряване, насочени главно към необходимостта от по-нататъшна интеграция на националните програми и подобряване на изпълнението на оперативната програма с цел ускорено сключване на договорите и повече прозрачност в процедурите.

(5) Следва да се прилага определението за малки и средни предприятия, дадено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия23.

(6) Съгласно Решение 2013/.../ЕС от ... 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)24 може да се подкрепи действие, което да се основава на съвместната програма Eurostars и да я пренасочва по направленията, посочени в нейната междинна оценка.

(7) Програмата Eurostars-2 (наричана по-долу „Eurostars-2“), която е съгласувана със стратегията „Европа 2020“, съответната водеща инициатива „Съюз за иновации“25 и „Засилено партньорство в Европейското научноизследователско пространство за високи постижения и растеж“26, ще е насочена към подпомагане на МСП, извършващи научноизследователска дейност, чрез съфинансиране на техните пазарно ориентирани изследователски проекти в която и да е област. Като такава, и в съчетание с дейностите по целта „Водещи позиции при базовите технологии“, заложена в рамковата програма „Хоризонт 2020“, тя ще допринесе за постигане на целите по част „Водещи позиции в промишлеността“ от същата програма да се ускори развитието на технологиите и иновациите, които ще бъдат в основата на бъдещите предприятия, и да се подпомогнат иновативните европейски МСП, за да станат те водещи в световен мащаб. В рамките на подобренията от предишната програма Eurostars Eurostars-2 следва да доведе до ускореното предоставяне на безвъзмездни средства, по-дълбока интеграция и рационално, прозрачно и по-ефикасно управление в полза на МСП, извършващи научноизследователска дейност.

(8) Конференцията на министрите на EUREKA от 22 юни 2012 г. в Будапеща прие стратегическа визия за Eurostars-2 (наричана по-долу „Будапещенския документ“). Министрите се ангажираха да подкрепят продължаването на съвместната програма Eurostars след нейното прекратяване през 2013 г. за периода, обхванат от рамковата програма „Хоризонт 2020“. То ще представлява засилено партньорство в отговор на препоръките от междинната оценка на съвместната програма Eurostars. С „Будапещенския документ“ се определят две основни цели на Eurostars-2. На първо място, структурно насочена цел за задълбочаване на синхронизирането и хармонизирането на националните програми за научни изследвания в областта на финансирането — централен елемент към осъществяването на Европейското научноизследователско пространство от държавите членки. На второ място, свързана със съдържанието цел за подкрепа на МСП, извършващи научноизследователска дейност и участващи в транснационални проекти за научни изследвания и иновации. В „Будапещенския документ“ Съюзът се приканва да участва в програмата.

(9) Участващите държави възнамеряват да допринесат за изпълнението на програмата Eurostars-2 през предвидения за Eurostars-2 период (2014—2024 г.).

(10) По отношение на финансовото участие на Съюза в Eurostars-2 следва да се фиксира горна граница, която да е валидна за целия срок на изпълнение на рамковата програма „Хоризонт 2020“. В рамките на тази горна граница участието на Съюза следва да бъде равно на една трета от вноската на участващите държави, за да се гарантира критична маса, необходима за удовлетворяване на търсенето от проекти, заслужаващи финансова подкрепа, да се постигне силен ефект на лоста и да се осигури по-задълбочена интеграция на националните научноизследователски програми на участващите държави.

(11) В съответствие с целите на рамковата програма „Хоризонт 2020“ всяка държава членка и всяка държава, асоциирана към рамковата програма „Хоризонт 2020“, следва да има правото да участва в програма Eurostars-2.

(12) Финансовото участие на Съюза следва да е обвързано с поемането на официални ангажименти от страна на участващите държави за принос в изпълнението на Eurostars-2 и спазване на тези ангажименти. Финансовата подкрепа по Eurostars-2 следва да е главно под формата на отпускане на безвъзмездни средства за проекти, подбрани след провеждането на конкурси въз основа на пуснати по линия на Eurostars-2 покани за представяне на предложения. За да се изпълнят целите на Eurostars-2, участващите държави осигуряват достатъчно средства за финансиране на разумен брой предложения, подбрани чрез всеки конкурс.

(13) Съвместното изпълнение на Eurostars-2 изисква изпълнителна структура. Участващите държави постигнаха съгласие във връзка с определянето на секретариата на EUREKA (наричан по-долу „ESE“) като изпълнителна структура на Eurostars-2. ESE е международна асоциация с нестопанска цел по законодателството на Белгия и, от 2008 г. насам, отговаря за изпълнението на Eurostars. Ролята на ESE излиза извън рамките на изпълнението на Eurostars, като в същото време е и секретариат на инициативата EUREKA, със свое собствено управление, свързано с администрирането на проекти по EUREKA извън рамките на Eurostars. Съюзът, представляван от Комисията, е сред учредителите на инициативата EUREKA и пълноправен член на асоциацията ESE.

(14) За да се постигнат целите на Eurostars-2, ESE следва да отговаря за организирането на конкурсите въз основа на покани за представяне на предложения, проверката по критериите за допустимост, партньорската оценка, подбора и наблюдението на проекти, както и за разпределението на вноската на Съюза. Оценката на предложенията, постъпили по покани за тяхното представяне, следва да се осъществява централно от независими външни експерти под отговорността на ESE. Списъкът с класирането на проектите следва задължително да се има предвид от участващите държави при разпределянето на средствата от финансовата вноска от Съюза и от вноската на участващите държави.

(15) Като цяло програмата следва да демонстрира явен напредък към по-нататъшно съгласуване и синхронизиране на националните програми за научни изследвания и иновации в качеството си на действително съвместна програма, характеризираща се с по-задълбочена научна, управленска и финансова синхронизация. Чрез общото определяне и осъществяване на дейности следва да се постигне по-задълбочена научна интеграция, която да гарантира високи постижения и голямо въздействие на избраните проекти Управленската интеграция следва да гарантира по-нататъшно подобрение на високите оперативни резултати и отчетността на програмата. По-задълбочената финансова интеграция следва да се основава на адекватни като обща сума и по години финансови вноски от участващите държави в Eurostars-2, както и на високата степен на национална синхронизация. Това следва да се постигне посредством постепенно хармонизиране на националните правила за финансиране.

(16) Финансовото участие от страна на Съюза следва да се управлява в съответствие с принципа на доброто финансово управление и правилата за непряко управление, установени с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза27 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/201228.

(17) С цел да се защитят финансовите интереси на Съюза, Комисията следва да има правото да ограничи, временно да отмени или да прекрати финансовото участие на Съюза в случаите, в които Eurostars-2 се изпълнява неправилно, частично или със закъснение, или когато участващите държави не изплащат своята вноска от финансирането на Eurostars-2 или я изплащат частично или със закъснение. Тези права следва да се предвидят в споразумение за делегиране на правомощия, което трябва да бъде сключено между Съюза и ESE.

(18) Участието в непреки дейности, финансирани от Eurostars-2, е в съответствие с Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета от ... 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)29. Поради специфичните оперативни потребности на Eurostars-2 обаче е необходимо да се предвидят дерогации от посочения регламент [правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“] в съответствие с член 1, параграф 3 от него.

(19) С цел да се улесни участието на МСП, които използват предимно националните канали и които в противен случай биха извършвали научноизследователски дейности само на национално равнище, финансирането от Eurostars-2 следва да се предоставя в съответствие с добре познатите правила от националните програми на съответните държави и да се извършва посредством споразумение за финансиране, пряко управлявано от националните органи, като така се съчетава финансиране от Съюза със съответното национално финансиране. Поради това следва да се направи дерогация от член 14, параграф 5, член 16, параграф 1, член 19, [параграфи 1, 5—7] и членове 22—28 от Регламент (ЕС) № … [правилата за участие и разпространение на резултатите от рамковата програма „Хоризонт 2020“].

(20) Одитите на получателите на средства от Съюза, предоставени по Eurostars-2, следва да се извършват в съответствие с Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета от ... 2013 г. [рамковата програма „Хоризонт 2020“].

(21) Финансовите интереси на Съюза следва да бъдат защитени чрез прилагането на пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, включително чрез предотвратяване, констатиране и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, административни и финансови санкции в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

(22) Комисията следва да извърши междинна оценка по-специално за оценяване на качеството и ефективността на Eurostars-2 и на постигнатия напредък по отношение на поставените цели, както и заключителна оценка и да изготви доклад въз основа на тези оценки.

(23) При искане от страна на Комисията ESE и участващите държави следва да представят цялата информация, необходима на Комисията при изготвяне на докладите за оценка на Eurostars-2.

(24) Тъй като целите на настоящото решение, а именно да се подкрепят транснационалните научноизследователски дейности, извършвани от МСП с интензивна изследователска дейност, и да се допринесе за интеграцията, съгласуването и синхронизирането на националните програми за финансиране на научноизследователски дейности не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки поради липса на транснационално измерение и на взаимно допълване и оперативна съвместимост на националните програми и следователно, поради мащаба и последиците на действието, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:Член 1

Предмет

С настоящото решение се установяват правила относно участието на Съюза във втората програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия (МСП), извършващи научноизследователска дейност (наричана по-долу „Eurostars-2“) и условията за неговото участие.Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1. „МСП“ означава микро-, малки и средни предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/EО на Комисията в нейната версия от 6 май 2003 г.

2. „МСП, извършващо научноизследователска дейност“ означава МСП, което реинвестира най-малко 10 % от оборота си или посвещава поне 10 % от еквивалентите на пълно работно време(ЕПРВ) на научноизследователска дейност.Член 3

Цели

Eurostars-2 изпълнява следните цели:  1. насърчаване на научноизследователски дейности, които отговарят на следните условия:

а) дейностите се осъществяват чрез транснационално сътрудничество между МСП, извършващи научноизследователска дейност, или с други участници в иновационната верига (напр. университети и научноизследователски организации);

б) очаква се резултатите от дейностите да се пуснат на пазара в срок от две години след завършването на съответната дейност;  1. увеличаване на достъпността, ефективността и ефикасността на публичното финансиране за МСП в Европа чрез съгласуване, хармонизиране и синхронизиране на националните механизми на участващите държави за финансиране;

  2. насърчаване на участието на МСП, които нямат опит в транснационална научноизследователска дейност.

Член 4

Участие в Eurostars-2

1. Съюзът участва в Eurostars-2, осъществявана съвместно от Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство, както и Исландия, Израел, Норвегия, Швейцария и Турция (наричани по-нататък „участващите държави“), в съответствие с условията, определени в настоящото решение.

2. Всяка друга държава членка и всяка друга държава, асоциирана към „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), установена с Регламент (ЕС) №.../2013... (наричана по-нататък „рамковата програма „Хоризонт 2020“), могат да участват в Eurostars-2, при условие че отговарят на условията, определени в член 6, параграф 1, буква в) от настоящото решение. Държавите членки и асоциираните държави, които отговарят на това условие, се разглеждат като участващи държави за целите на настоящото решение.

Член 5

Финансово участие на Съюза

1. Максималният размер на финансовата вноска на Съюза, включително бюджетни кредити от ЕАСТ, в Eurostars-2 е в размер на 287 млн. евро30. Вноската се изплаща от бюджетните кредити на общия бюджет на Съюза, отпуснат за съответните части на специфичната програма за изпълнение на рамковата програма „Хоризонт 2020“, установена с Решение .../2013/ЕС в съответствие с член 58, параграф 1, буква в), подточка vi) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

2. Без да се надвишава максималната стойност, определена в параграф 1, вноската на Съюза е равна на една трета от вноските на участващите държави, посочени в член 7, параграф 1, буква а). Тя покрива административни и оперативни разходи.

3. Не повече от 2 % от финансовата вноска на Съюза могат да се използват за административни разходи на Eurostars-2. Участващите държави покриват всички други административни разходи, необходими за изпълнението на Eurostars-2.Член 6

Условия във връзка с финансовото участие на Съюза

1. Финансовото участие на Съюза зависи от следните условия:

а) доказване от страна на участващите държави, че осъществяват Eurostars-2 в съответствие с целите, определени в член 3;

б) назначаването от участващите държави или от организации, определени от участващите държави, на секретариата на EUREKA (международна асоциация с нестопанска цел) (наричан по-долу „ESE“) като орган, отговорен за изпълнението на Eurostars-2 и за получаването, разпределянето и наблюдението на финансовото участие на Съюза;

в) ангажимент от страна на всяка от участващите държави да участва във финансирането на Eurostars-2;

г) ESE да демонстрира способността си да изпълнява Eurostars-2, включително да получава, разпределя и наблюдава финансовото участие на Съюза в рамките на непрякото управление на бюджета на Съюза в съответствие с членове 58, 60 и 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

д) създаването на модел за управление за Eurostars-2 в съответствие с приложение II.

2. По време на изпълнението на Eurostars-2 участието на Съюза зависи и от изпълнението на следните условия:

а) изпълнението от ESE на целите на Eurostars-2, определени в член 3, и на дейностите, посочени в приложение I, в съответствие с правилата за участие и разпространение на резултатите, посочени в член 8;

б) поддържането на подходящ и ефикасен модел на управление в съответствие с приложение II;

в) спазването от ESE на изискванията за докладване, установени в член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

г) действителното плащане от участващите държави на финансовата вноска на всички участници в проектите по Eurostars-2, подбрани за финансиране след конкурсите въз основа на обявените покани за предложения по Eurostars-2, в изпълнение на ангажиментите, посочени в параграф 1, буква в);

д) разпределянето на средствата от националните бюджети за проектите по Eurostars-2 и на финансовото участие на Съюза в съответствие със списъците с класирането на проектите;

е) демонстрирането на явен напредък в научната, управленската и финансовата интеграция чрез установяването на минимални оперативни цели за изпълнение и основните етапи на изпълнение на Eurostars-2.Член 7

Вноски на участващите държави

1. Приносът на участващите държави се състои от следното финансово участие:

а) съфинансиране на избраните проекти по Eurostars-2 — предимно чрез отпускане на безвъзмездни средства

б) финансово участие в административните разходи на Eurostars-2, които не се покриват от вноската на Съюза съгласно член 5, параграф 3.

2. Всяка държава членка определя национален орган за финансиране за управление на финансовата подкрепа за националните участници в Eurostars-2 в съответствие с член 8.

Член 8

Правила за участие и разпространение на резултатите

1. За целите на Регламент (ЕС) № ... [правилата за участие и разпространение на резултатите в рамкова програма „Хоризонт 2020“] ESE се смята за финансиращ орган.

2. Чрез дерогация от член 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) №..... [правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“] ESE проверява финансовия капацитет на всички заявители.

3. Чрез дерогация от член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) №..... [правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“] споразуменията с бенефициерите за отпускане на безвъзмездни средства за непрякото действие се подписват от съответния национален орган за финансиране.

4. Чрез дерогация от член 19, параграфи 1, 5—7 и членове 22—28 от Регламент (ЕС) №..... [правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“] правилата за финансиране от участващите национални програми се прилагат по отношение на отпускането на безвъзмездни средства, управлявани от националните органи за финансиране.

Член 9

Изпълнение на Eurostars-2

1. Eurostars-2 се изпълнява въз основа на годишни работни планове.

2. Eurostars-2 предоставя финансова подкрепа най-вече под формата на безвъзмездни средства за участниците след конкурси въз основа на покани за представяне на предложения.

Член 10

Споразумения между Съюза и ESE

1. При наличие на положителна предварителна оценка от страна на ESE в съответствие с член 61, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 Комисията, от името на Съюза, сключва с ESE споразумение за делегиране на правомощия и годишни споразумения за превеждане на средства.

2. Споразумението за делегиране на правомощия, посочено в параграф 1, се сключва в съответствие с член 58, параграф 3 и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, както и съгласно член 40 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012. В него също така се определят:

а) изискванията за участието на ESE по отношение на показателите за изпълнението, посочени в приложение II към Решение (ЕС) № ... [специфичната програма за изпълнение на рамковата програма „Хоризонт 2020“];

б) изискванията за участието на ESE в наблюдението, посочено в приложение III към Решение (ЕС) № ... [специфичната програма за изпълнение на рамковата програма „Хоризонт 2020“];

в) специфичните показатели за изпълнението, свързани с функционирането на ESE;

г) изискванията за ESE по отношение на предоставянето на информация за административните разходи и на подробни данни за изпълнението на Eurostars-2;

д) договореностите относно предоставянето на необходимите данни, за да се гарантира, че Комисията е в състояние да изпълни своите задължения за разпространение на резултатите и за докладване;

е) задължението на ESE да сключи двустранни споразумения с националните органи за финансиране преди всяко превеждане на финансова вноска от Съюза, в които се определят минималните оперативни цели и основните етапи за изпълнението на Eurostars-2.

Член 11

Прекратяване, ограничаване или временна отмяна на финансовото участие на Съюза

1. Ако Eurostars-2 не се изпълнява или се изпълнява неправилно, частично или със закъснение, Комисията може да прекрати, пропорционално да намали или да преустанови временно финансовото участие на Съюза в зависимост от реалното изпълнение на Eurostars-2.

2. В случай че участващите държави не изплащат своята вноска от финансирането на Eurostars-2 или я изплащат частично или със закъснение, Комисията може да прекрати, пропорционално да намали или да преустанови временно финансовото участие на Съюза в съответствие с размера на финансирането, което участващите държави са отпуснали за изпълнението на Eurostars-2.

Член 12

Последващи одити

1. ESE гарантира, че последващите одити на разходите за непреки действия се извършват от съответните национални органи за финансиране в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) № ... [рамковата програма „Хоризонт 2020“].

2. Комисията може да реши да извършва тя самата одитите, посочени в параграф 1.

Член 13

Защита на финансовите интереси на Съюза

1. Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани по силата на настоящото решение, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез фактически проверки и, при установяването на нередности — чрез възстановяване на недължимо платените суми и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2. ESE предоставя на служителите на Комисията и на други упълномощени от нея лица, както и на Сметната палата, достъп до своите обекти и помещения, а също и до цялата информация, включително тази в електронен формат, необходима за извършването на посочените одити.

3. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета31 и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета32, с цел да се установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза, във връзка със споразумение или решение, или договор, финансиран съгласно настоящото решение.

4. Договорите, споразуменията за безвъзмездни средства и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящото решение, съдържат разпоредби, които изрично упълномощават Комисията, Сметната палата, OLAF и ESE да извършват такива одити и разследвания съгласно съответните им правомощия.

5. При изпълнението на Eurostars-2 участващите държави предприемат законодателните, регулаторни, административни или други мерки, необходими за защитата на финансовите интереси на Съюза и в частност за осигуряване на пълното възстановяване на всички суми, дължими на Съюза съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.Член 14

Съобщаване на информация

1. По искане на Комисията ESE изпраща цялата информация, необходима за изготвяне на докладите, посочени в член 15.

2. Посредством ESE участващите държави предоставят на Комисията цялата информация, изискана от Европейския парламент, Съвета или Сметната палата във връзка с финансовото управление на Eurostars-2.

3. Комисията включва посочената в параграф 2 информация в докладите, посочени в член 15.Член 15

Оценка

1. Срокът за провеждане на междинната оценка на Eurostars-2 от страна на Комисията е 31 декември 2017 г. Комисията изготвя доклад за оценката, който включва заключения и коментари от страна на Комисията. Най-късно до 30 юни 2018 г. Комисията изпраща доклада на Европейския парламент и на Съвета.

2. В края на участието на Съюза в Eurostars-2, но не по-късно от 31 декември 2022 г. Комисията провежда заключителна оценка на Eurostars-2. Тя изготвя доклад за оценката, в който са включени резултатите от нея. Комисията изпраща този доклад до Европейския парламент и до Съвета.

Член 16

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.Член 17

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница