Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница39/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Международно осиновяване


Във връзка с провеждането на отговорна и прозрачна политика в областта на международното осиновяване и в изпълнение на планираните дейности през периода беше извършено следното:

 • Приехме изменения и допълнения в Семейния кодекс, свързани и с процедурата по осиновяване.

 • Приехме изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и МП за определяне размера такса за вписване – 100 лв.

 • Между МП и МТСП бе подписано Методическо указание за сътрудничество и координация при осъществяване на административните процедури по осиновяване в старата и чужбина.

Закрила на децата


Опитът на Министерството на правосъдието в работата по молби за връщане на деца, отвлечени в други държави от своите родители, международните изисквания, въведени чрез ръководства и препоръки от ЕС, както и натрупването на данни за прилаганите от държавите-партньори процедури за връщане на деца, потвърждават извода за необходимост от ясно и точно определяне на органите и техните функции в националната процедура, приложима в изпълнение на конвенциите за закрила на деца. За постигане на изискваните резултати бяха установени двустранни контакти с институциите, които подпомагат министерството в процедурата след получаване на молби за връщане на деца и основно с МВР, МВнР и Агенцията за социално подпомагане.

Установени бяха необходимите връзки и модели за действия на административните органи в изпълнение на международните задължения на България в областта на родителските отвличания, като най-важният резултат бе възможността да се постигат бързи и конкретни решения, съобразени със спецификата на всеки случай и със сроковете за предприемане на действия.


Реформиране и подобряване работата на съдебната система


П
Одобрен бе План за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на България към Шенгенското пространство.
о инициатива на министъра на правосъдието започна работа по изграждане на национален филтриращ механизъм за намаляване на недопустимите жалби до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Напредна обсъждането на въпроса за създаване на механизъм за периодично обобщаване на практиката на ЕСПЧ по отношение на България и за структуриране на административен орган за компенсиране на лица за прекомерна продължителност на съдебните процедури. Тази правителствена агенция ще изплаща обезщетения за забавени производства и ще представлява независим национален орган със собствен фонд. Разработват се съответните законови промени в Гражданския процесуален кодекс, Наказателния процесуален кодекс, ЗУДОФ и др.

Борба с престъпността и ограничаване на корупцията


През втората година на управление Правителството на европейско развитие на България реализира стратегически подход в планирането и управлението към сектора за сигурност и обществен ред. Чрез законодателни промени секторът за сигурност бе интегриран и бе създадена стабилна основа за работа на правоохранителните органи по изпълнение на политиките за противодействие и превенция на престъпността и корупцията. Постигнахме по-висока мобилност и рационално разпределение на ресурсите, премахнахме дублирането на функции, подобрихме възможностите за координация в дейността на структурите на Министерството на вътрешните работи (МВР) и с другите държавни и общински институции.

 • Извършихме значителна по обем работа за изпълнение на критериите за присъединяване на България към Шенгенското пространство.

Съдържанието на политиката за защита на националната сигурност в областта на охраната на границата и граничния контрол през периода се определя от усилията за изпълнение на критериите за присъединяване на България към Шенгенското пространство.

Оценявайки поетите отговорности, предизвикателствата от прилагането на разпоредбите на Регламент 343/2003 г. (Дъблин II) на Европейската общност и анализа на риска, България разви способности за гарантиране на ефективен граничен контрол за предотвратяване на незаконната имиграция. За изграждане на надеждна защита на външната граница бяха инвестирани общо 210 809 373 евро, от които напълно усвоени бяха 35 238 870 евро по програма PHARE и 129 640 000 евро по Инструмент Шенген. Споделяйки отговорността за общоевропейската сигурност, чрез бюджета на България в условия на финансова криза бяха инвестирани 45 930 503 евро, или близо 22% от всички финансови средства, предвидени за изграждане на надеждна защита на външната граница. Като резултат техническото осигуряване и въведените нови технологии в граничния контрол на България отговари на критериите за присъединяване към Шенгенското пространство. Изпълнението на значителна част от препоръките съответства на най-добрите практики от Шенгенския каталог.

И
България изпълни изцяло техническите критерии за присъединяване към Шенгенското пространство.
зпълнява се План за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на България към Шенгенското пространство и предостави допълнителни финансови средства в размер на 30 000 000 лв. за подобряване на инфраструктурата на ГКПП и в граничната зона и за осигуряване на допълнително техническо оборудване за охрана на външните граници.

Д


Оптимизирането на дейността по противодействие на конвенционалната престъпност доведе до намаляване на престъпленията срещу личността, убийствата и опитите за убийства, престъпленията върху собствеността на гражданите, грабежите и посегателствата върху моторни превозни средства.
о края на 2010 г. хармонизирахме изцяло повече от 10 нормативни акта, като съществени изменения и допълнения направихме в Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за МВР, Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест, Закона за чужденците в Република България, Наредбата за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система (Н.ШИС) и Правилата за работа на Бюрото за контакт с европейската информационна система (СИРЕНЕ) и потребителите с право на достъп до данните в Н.ШИС. Внесени бяха и съответни изменения във вътрешноведомствените нормативни актове на МВР за работа с Автоматизираната информационна система “Издирвателна дейност” като част от Н.ШИС.

В изпълнение на Решение за създаване на Европейска система за гранично наблюдение (EUROSUR) България се присъедини към Европейската система за наблюдение на външни граници с изграждане на единен Национален координационен център в София и Интегрирана система за наблюдение на черноморската ни граница.В резултат на провежданата от Правителството последователна и целенасочена политика успешно приключи оценката за техническата готовността на България за присъединяване към зоната Шенген.

 • Приехме Стратегия за развитие на Гранична полиция след присъединяването на България към Шенген (2011-2013 г.).

 • За реализиране на стратегически подход и формиране на политика в областта на миграцията през февруари 2011 г. от МС бе приета Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020 г.).

 • Разработен бе механизъм за реагиране при масово навлизане на нелегални имигранти на територията на България.

 • Разработен бе План за действие при възникване на кризисна ситуация вследствие увеличен миграционен натиск към Република България. Планът има оперативна връзка с разработения национален План за действие при временна закрила в Република България.

 • Утвърдена беше практиката за прилагане на системни действия за противодействие на престъпленията по линия на: акцизните стоки (цигари и алкохол без бандерол); стоковите борси и тържищата; усвояването на средствата, предназначени за справяне с бедствия, аварии и кризи; разпространението на винетни стикери; съхранението, търговията и износа на зърно. При противодействие на контрабандата МВР прилага последователни мерки за пресичане на контрабандата на цигари и алкохол. През периода юли 2010 – май 2011 г. бяха иззети 262 799 782 къса цигари и 162 261 л алкохол.

 • Прилагаха се действителни и системни мерки за противодействие на организираната престъпност, като постоянно се наблюдават лидерите на престъпни групи, въздейства се активно върху активния криминален контингент и се прилагат превантивни мерки за ограничаване дейността на организираните престъпни групи.

 • З
  Предприети бяха целенасочени и последователни действия за реализиране на цялостна реформа в сектора за сигурност и обществен ред.
  а повишаване на ефективността в процеса на разследване бе разработена комплексна програма за обучение на полицейските служители с разследващи функции. Акцент в обучението са делата с фактическа и правна сложност, икономическа, финансова и организирана престъпност. За периода май 2010 г. – май 2011 г. 3951 полицейски служители бяха обучени да извършват следствени действия по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

 • За разследващите полицаи бяха доставени съвременни технически средства – 949 броя компютърни конфигурации с принтери.

 • П
  Постигнахме по-голяма ефективност при разследването и съдебното преследване на случаите на организирана престъпност и корупция.

  Повишена бе ефективността при реагиране на сигнали на граждани, подавани на тел. 112 и 160.


  рез периода от юли 2010 г. – март 2011 г. Бяха проведени 41 специфични обучителни семинари, в които взеха участие общо 406 прокурори, следователи, експерти от МВР и др. Проведените обучения включваха занятия с практическа насоченост и обмен на добри практики със служби на други държави и партньорски организации по отношение укрепването на полицейските структури и използването на съвременните методи за работа на криминалната полиция.

 • През август 2010 г. Главна дирекция “Криминална полиция” съвместно с Генералната дирекция на полицията на Полша и Съдебната полиция на Португалия изготвиха Национална методика “Ръководство за разследване и разкриване на престъпления, свързани със злоупотреба с финансови средства, предоставени на Република България от Европейския съюз”. По методиката бяха обучени повече от 180 служители, включително и за придобиване качество на обучител.

 • Проведени бяха 8 двудневни семинара за ръководни служители на тема “Организация на разследващите органи в МВР за приложението на промените в Наказателно-процесуалния кодекс”.

 • В МВР регулярно се анализира ефектът от промените в НПК. Последните изменения на НПК оказаха положителен ефект върху работата на разследващите полицаи. Налице е следната тенденция:

 • намаля броят на делата, върнати за допълнително разследване от прокуратурата, поради допуснати процесуални нарушения или неизвършени процесуално-следствени действия в необходимия обем;

 • увеличи се броят на досъдебните производства, по които разследването е извършено пълно и всестранно;

 • намаля формализмът при воденето на разследвания;

 • необходимите процесуални действия във фазата на разследването, както и за приключване на досъдебното производство и внасянето на делата в съда се извършват в по-кратки срокове, с което може да се очаква общо съкращаване на времетраенето на наказателния процес.

 • Приключените през 2010 г. досъдебни производства (ДП) с мнение за предаване на обвиняемите лица на съд бяха 57 834 броя. За сравнение през 2009 г. броят им бе 51 690. Само за периода януари – февруари 2011 г. приключилите ДП с мнение за съд бяха 8017. Повишеният брой (с 14161 броя) приключени дела за съд за 2010 г. и първите месеци на 2011 г. бе резултат от позитивното влияние на промените в НПК в работата на разследващите полицаи.

 • След извършения цялостен функционален анализ на структурата на МВР бяха предприети целенасочени и последователни действия за реализиране на цялостна реформа в сектора за сигурност и обществен ред.

 • Националното законодателство бе реформирано чрез две последователни изменения на Закона за МВР (Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР от декември 2009 г. и Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР от октомври 2010 г.) и изменение на НПК (Закон за изменение и допълнение на НПК от май 2010 г.).

 • Приключи цялостната структурна реформа на службите с полицейски правомощия, най-важният резултат, от която бе изграждането и укрепването на капацитета на българската разследваща полиция. На компетентните полицейски структури в МВР с оперативно-издирвателни функции е възложено и правомощия по разследване. Осъществена бе специализация на разследващите полицаи и бе повишен цялостният капацитет за разследване на престъпления с правна и фактическа сложност. Оптимизиран бе процесът по събирането, съхраняването и използването на качествен доказателствен материал. Постигната бе по-голяма ефективност при разследването и съдебното преследване на случаите на организирана престъпност и корупция.

Посочената специализация на разследващите органи се осъществи по-конкретно чрез закриването на Главна дирекция “Досъдебно производство” (ЗИД на Закона за МВР, в сила от 01.01.2011 г.) и структурното приобщаване на разследващите полицаи към специализираните полицейски служби Главна дирекция “Борба с организираната престъпност”, Главна дирекция “Криминална полиция” и Главна дирекция “Гранична полиция”.

 • В Главна дирекция “Криминална полиция” бе създадено звено с методически функции по отношение на цялостната наказателно-процесуална дейност.

В резултат на предприетите действия по оптимизация на дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” значително намаля броят на горските и полските пожари. Повишена бе ефективността при реагиране на сигнали на граждани, подавани на тел. 112 и 160.

 • За по-добро административно обслужване на гражданите в интернет страницата на МВР бе осигурена възможност за: извършване на справка за издадени и неполучени лични документи; извършване на справка за валидност на документи; получаване на информация за често задавани въпроси, свързани с издаването на документи за самоличност.

 • С
  В годишния доклад на ОЛАФ за борбата с измамите България бе посочена като първата страна, въвела електронното докладване за предприсъедини-телните инструменти.
  приключване на проекта “Противодействие на престъпления, свързани със злоупотреба на финансови средства, предоставени на България от ЕС” бе повишен капацитетът на дирекция “Координация на борбата с правонарушенията засягащи финансовите интереси на Европейския съюз” (АФКОС). Наблюдава се значителен напредък в сътрудничеството и взаимодействието при осъществяването на проверките. На заседанията на Работна група “Борба с измамите” в Брюксел бе изразено становище за необходимостта българският модел на взаимодействие с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) да бъде нормативно регламентиран при изменението на Регламент 1073/1999 и Регламент 2185/1996, тъй като този модел е преди всичко изключително полезен и ефективен за ОЛАФ. Добрата практика касае проверките на място и съдействието, което оказват на ОЛАФ всички структури на МВР. В годишният доклад на ОЛАФ за борбата с измамите България бе посочена като първата страна, въвела електронното докладване за предприсъединителните инструменти.

Повишен бе административният капацитет на дирекция “Международно оперативно сътрудничество”. Стартира оперативната дейност на бюрото СИРЕНЕ с включването в експлоатация на националната шенгенска информационна система. Задълбочeн бе обменът на информация и сътрудничеството с почти всички аналитични работни файлове на Европол. Дирекцията бе утвърдена като национална точка за контакт и център за обмен на оперативна полицейска и съдебна информация.

За осигуряване на по-добри условия на труд бяха въведени в експлоатация нови сгради за Главна дирекция “Криминална полиция”, Главна дирекция “Борба с организираната престъпност”, Второ, Трето и Седмо районни управления при Столична дирекция на вътрешните работи, Първо районно управление “Полиция” и Пътна полиция в Областната дирекция на МВР Перник (ОДМВР), Второ районно управление при ОДМВР Стара Загора и дома за временно настаняване на чужденци в Любимец.

С цел създаване на компетентна криминална полиция, способна да прилага най-добрите европейски практики, общо над 900 полицейски служители преминаха обучение в Холандия, Германия, Швеция, Франция, Чехия, Италия и България във връзка с: финансовото разследване на организираната престъпност и тероризма; противодействието на прането на пари, на злоупотребите с еврофондове, на ДДС и застрахователни измами, на корупцията и др.ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ СА:


 • Приемане на Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпления или административни нарушения.

 • Приемане и изпълнение на Концепция за държавната политика в областта на правосъдието за детето.

 • Изработване на цялостна Концепция за съдебната експертиза и съдебните преводачи.

 • Приемане на интегралния проект на нов Наказателен кодекс.

 • Изработване на проект на Концепция за продължаване на реформата на административното правосъдие и правораздаване за периода 2011-2014 г.

 • Пълноценно участие в дебата за модернизиране на системата за университетско обучение по специалността “право”.

 • Осъществяване на мониторинг на приложението на новото законодателство – Закон за съдебната власт, Наказателнопроцесуален кодекс, Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и др.

 • Участие в организираните от професионалната общност и неправителствените организации дебати за усъвършенстване на структурата, управлението и законодателството за съдебната власт.

 • Създаване на комплексен механизъм за изпълнение на пилотните решения на Европейския съд за правата на човека срещу България с оглед преодоляване на причините за правосъдие в неразумен срок и изграждане на система от способи за адекватно компенсиране и обезщетяване на лица, пострадали от бавно правосъдие.

 • Целенасочено внимание и съдействие във връзка с обученията за квалификация и задълбочена специализация на магистратите за постигане на все по-добра съдебна практика и прилагане на новото законодателство.

 • Подобряване на материалните условия в затворите в съответствие с международните стандарти, включително започване на работа по изграждане на нов модерен затвор.

 • Ефективно противодействие на конвенционалната престъпност.

 • Разработване на Национална стратегия за превенция на престъпността.

 • Повишаване на ефективността на дейностите по разследване и развиване капацитета на разследващата полиция.

 • Оптимизиране дейността на Министерството на вътрешните работи.


Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница