Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържание


Подобряване качеството на атмосферния въздухстраница37/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Подобряване качеството на атмосферния въздух


Осъществихме контрол върху индустриалните източници на замърсяване на въздуха и бяха предприети адекватни, активни и последователни мерки за подпомагане на общинските власти в провеждането на дългосрочна устойчива политика за подобряване качеството на атмосферния въздух. Конкретните предприети мерки бяха:

 • За решаване на многогодишен, сериозен и пренебрегван проблем в България (наднорменото замърсяване с прахови частици, което създава сериозни рискове за човешкото здраве) бяха положени значителни усилия за подпомагане на общините при изготвянето на нови и актуализирането на вече действащи общински програми за качество на въздуха.

 • За преодоляване на друг, съществуващ от много години проблем, свързан с нивата на серен диоксид (в градовете Перник, Димитровград, Гълъбово и Кърджали) и олово (в Кърджали) в атмосферния въздух, бе прекратена дейността на ТЕЦ “Брикел” и на част от оловното производство на “ОЦК” АД, Кърджали до реализиране на мерки за привеждане на индустриалните източници на емисии в съответствие с нормативните изисквания.

 • За постигане на определени нива на емисиите на някои замърсители (серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, амоняк, олово, бензин, озон и въглероден окис), за подобряване качеството на течните горива и за постигане на необходимото качество на атмосферния въздух бяха изменени пет нормативни акта.

И
С цел осигуряване на достъп на страната до международната търговия с емисии на парникови газове и генериране на приходи от продажбата на свободни емисии бяха положени значителни усилия за създаване на необходимата нормативна база.
зменение на климата


 • Възстановена беше акредитацията на България за участие в международна търговия с емисии на парникови газове съгласно механизмите по чл. 6, 12 и 17 на Протокола от Киото, както и за пълното участие на българските компании в Европейската схема за търговия с квоти.

 • Стартира Националната схема за зелени инвестиции и бяха проведени преговори с купувачи на Предписани емисионни единици в рамките на схемата. Провежда се първата процедура за набиране на проекти в рамките на Националната схема за зелени инвестиции с цел да се оформи портфейл от проекти, които да бъдат представяни в процеса на преговори за продажба на предписани емисионни единици (ПЕЕ).

 • Прехвърлени бяха 1 832 820 единици редуцирани емисии по проекти, реализирани в България по механизма “съвместно изпълнение” на Протокола от Киото.

 • Успешно приключи проверката на нивото на сигурност на Националния регистър за търговия с емисии на парникови газове и бе възстановено нормалното му функциониране.

 • Приет бе Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, който транспонира в националното законодателство разпоредби от Директива 2009/30/ЕО относно намаляването на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на течните горива и от Директива 2009/29/ЕО относно търгуването на квотите за емисии на парникови газове през периода 2013-2020 г.

 • Сключен беше договор с Евроконтрол за предоставяне на статистическа информация за полетите във връзка с включването на сектор авиация в Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове след 2011 г. Тази информация бе изключително необходима за изпълнение на изискванията за мониторинг, докладване и верификация на емисиите от авиационни дейности.

Биологично разнообразие


Продължи преодоляването на забавеното в периода 2006-2009 г. разглеждане и приемане на планове за управление на природни паркове и изграждане на Националната екологична мрежа, състояща се от защитени територии и от защитени зони по Натура 2000. Резултатите бяха както следва:

 • Определени бяха 3 нови и разширени 26 съществуващи защитени зони за опазване на природни местообитания, както и 4 нови и разширени 2 съществуващи защитени зони за опазване на дивите птици. Общата площ на мрежата Натура 2000 бе увеличена с
  44 689 ха, с което покритието на мрежата от защитени зони е увеличено с 0.4% и достигна 34.3% от територията на страната. България увеличи от 89 на 98% територията на първоначално предложените зони за опазване на птици (т. нар. орнитологично важни места).

 • Стартираха процедури за обявяване на 33 нови защитени територии. Приети бяха 4 плана за управление на защитени територии – природните паркове “Златни Пясъци” и “Шуменско плато”, защитената местност “Кайлъка” и природната забележителност “Пещера Разбитица”.

 • С
  Разработен бе Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки.

  ъбрана бе актуална информация, необходима за изготвянето на заповеди за обявяване на 50 защитени зони за опазване на местообитания, които ще бъдат издадени до края на
  2011 г.

Секторни политики


Въведена беше насърчителна мярка за “зелени работни места”, която предвижда да се насърчават работодатели, които разкриват работни места в икономически дейности, подпомагащи опазването на околната среда. С мярката се насърчава преходът към “зелена икономика”, както и се подпомагат безработни лица.

Разработен беше Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки. Основна задача на плана е определянето на продуктовите групи, предмет на обществени поръчки, по отношение на които да бъдат заложени конкретни и измерими критерии за екологосъобразност.

 • Продължихме работа по премахването на бариери за развитие на бизнеса чрез намаляване на административната тежест, подобряване на контролната дейност и децентрализация на административните процедури. Резултатите бяха:

  • Облекчени бяха разрешителни режими за водовземане и ползване на водни обекти.

  • Облекчени бяха административни процедури по издаване на позволителното за събиране на билки.

  • Децентрализиран бе разрешителният режим за ползване на минералните води.

  • Модифицирана беше базата данни на регистъра на защитените територии, като са разширени възможностите за търсене, добавена е нова информация и карти на защитените територии и бяха включени защитените зони.

  • О
   Разработваме Информационна система за регистриране, мониторинг и контрол на разрешителните за използване на водите, включително разрешителните за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и таксите за ползване на воден обект, водовземане и заустване.

   сигурена беше нормативна база за съвместно произнасяне на органите по околна среда и здраве чрез процедурата по Оценка на въздействието върху околната среда, както и намаляване на тежестта на бизнеса при представяне на копия от необходимата документация за разглеждане от компетентните органи.

  • Децентрализирани бяха услугите по издаване на комплексни разрешителни.

  • Засилена бе контролната дейност чрез инспекции на място за спазването на законодателството от бизнеса и по-добър мониторинг и информация за състоянието на околната среда.

През 2010 г. с въвеждането на комплексния подход при извършването на проверки на обектите, за първи път беше представена по-пълна и по-ясна обобщена информация за степента на съответствие на обектите с изискванията на екологичното законодателство. По отношение на контролната дейност беше извършено следното:

 • И
  Извършени бяха проверки за проводимостта на речните корита.

  зцяло се прилага принципът на прозрачност и информираност
  като на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) са публикувани всички доклади от извършените комплексни проверки, както и месечните отчети за контролната дейност на РИОСВ и басейновите дирекции (БД). През 2010 г. е въведена практиката информация за всички извършени проверки и предприети мерки по подадени чрез “зелен телефон” и получени по електронна поща в МОСВ и в РИОСВ сигнали, да се публикува ежемесечно на интернет страниците съответно на МОСВ и на РИОСВ.

 • Значително бе засилена контролната дейност през отчетния период – бяха извършени проверки на 17 166 обекти и дадени 9268 броя предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Проверените обекти бяха с 3348 повече от същите за предходния отчетен период. За констатирани нарушения на екологичното законодателство бяха съставени 1 079 акта и издадени 965 наказателни постановления на обща стойност 2.1 млн. лв., което е с 0.7 млн. лв. повече от сумата за предходния отчетен период. Въведена беше и практиката да се уведомяват и канят за присъствие на проверките и жалбоподателите. В МОСВ на обявения “зелен телефон” за приемане на сигнали за замърсяване на околната среда и по електронна поща бяха приети, анализирани и обработени 165 сигнали.

 • През отчетният период бяха извършени 6 382 проверки, като за констатирани нарушения по Закона за водите бяха съставени 513 акта и издадени 237 наказателни постановления на обща стойност 224 461 лв.

 • Засилен бе и контролът върху дейностите, осъществявани в гори, земи и водни площи в защитени територии, ползването на природни ресурси – лечебни растения, плодове и гъби, както и дейностите, свързани с ползването на земи и лов, нарушената туристическа инфраструктура и др. За отчетният период бяха извършени 1 300 проверки, като за констатираните нарушения бяха съставени 161 акта и издадени 129 наказателни постановления.

 • Бяха извършени съвместни проверки на МОСВ с МИЕТ, МРРБ и МВР за проводимостта на речните корита, изпълнение на условията на издадените разрешителни за изземване на наносни отложения в речните корита, както и на потенциално опасни водни обекти, хидротехнически съоръжения и съоръжения от техническата инфраструктура с цел защита от вредното въздействие на водите. Изготвен бе доклад с изводи и предложения за последващи действия и изменения в нормативната уредба.

 • Извършени бяха проверки на обектите от Черноморското крайбрежие за спазване на изискванията за изпускане на отпадъчни води. За констатираните нарушения бяха предприети съответните административно-наказателни мерки.

 • Извършени бяха проверки на комплексните и значими язовири в България. Проверени бяха общо 1 000 обекта за спазване на екологичното законодателство. За установените нарушения бяха дадени предписания и бяха съставени актове.

 • Извършени бяха проверки на фирми, осъществяващи търговска дейност с черни и цветни метали и леярни. Проверките бяха за превенция на кражбите на компоненти и съоръжения от електропреносната система и далекосъобщителната мрежа на България, на магистрални кабели и елементи от обекти с национално значение, кабели от подвижни влакови съставки и временни връзки от системата на БДЖ.

 • Предприети бяха и принудителни административни мерки – спиране на дейности. Издадени бяха заповеди за спиране на незаконно извършвани дейности по: третиране и транспортиране на отпадъци; интензивно отглеждане на свине за угояване без издадено комплексно разрешително; производство на необработени метали от отпадъци от метали чрез металургични процеси (претопяване на отпадъчен алуминий без комплексно разрешително, керамично производство-изпичане на тухли) и др. В резултат на засиления контрол и предприетите принудителни административни мерки голяма част от фирмите предприеха необходимите действия по издаване на съответните разрешителни, което е един положителен резултат от извършваната от РИОСВ контролна дейност.

 • С цел засилване на контрола от страна на институциите, представляващи държавата, по сключените договори за програми за отстраняване на минали екологични щети, през второто полугодие на 2010 г. бяха разработени “Правила за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети”.

 • Успешно продължи процесът на усъвършенстване на мониторинга и информацията за състоянието на околната среда за осигуряване на навременна, целенасочена, подходяща и надеждна информация за околната среда. Предприети бяха следните мерки:

  • Актуализирана бе системата за мониторинг на качеството на атмосферния въздух и на оценката на нивата на замърсяване. Създадена бе система за прогнозиране нивата на озон в атмосферния въздух.

  • Р
   Приехме изменения на Закона за опазване на околната среда; Закона за водите

   и Закона за чистотата на атмосферния въздух.


   азработва се Информационна система
   за регистриране, мониторинг и контрол на разрешителните за използване на водите, включително разрешителните за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и таксите за ползване на воден обект, водовземане и заустване. Очаква се тази система да влезе в действие през следващата година и да облекчи както работата, така и прозрачността в разрешителния режим по Закона за водите.

  • Приета бе Наредба за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници.

  • Изградена бе многокомпонентна софтуерна система с възможност за въвеждане на данни от полевия мониторинг на 969 биологични вида и природни местообитания.

  • Осъществена бе годишна програма за вземане на проби за изследване наличието на генетично модифицирани организми в околната среда. Целта на тази първа програма бе да се използват реални проби за въвеждане и утвърждаване на международно установени стандарти и вътрешно-лабораторни методики за анализ.

  • През май 2011 г. успешно приключи първият етап на започналата в края на 2010 г. процедура за първоначална единна акредитация на лабораториите на ИАОС, включваща централната лаборатория и 15-те регионални лаборатории.

  • Чрез националните кампании, под надслов “Обичам природата – и аз участвам!” и “Зелена България”, както и активното включване на страната в международните кампании, свързани с околната среда, продължи политиката за активно формиране на обществено поведение за грижа към околната среда. Със средства от ПУДООС бяха одобрени 185 проекта на обща стойност 1.7 млн. лв., от които 120 проекта бяха на общини и кметства, 50 – на училища, 42 – на детски градини и 20 – на неправителствени организации за изграждане или възстановяване на зони за отдих, междублокови пространства, залесяване, озеленяване и засаждане на цветя, поставяне на кошчета за отпадъци и др.

 • Продължи добрият диалог с ЕК, в резултат, на което бяха закрити 6 наказателни процедури, като бяха приети съответните национални транспониращи актове по 6 директиви в областта на изменението на климата, управлението на водите и качеството на въздуха. Приети бяха изменения на Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за чистотата на атмосферния въздух и съответно са приети три нови наредби. За периода няма стартирали наказателни процедури за неправилно прилагане на законодателството в областта на околната среда. Предприети бяха действия за закриване на наказателни процедури в областта на Натура 2000, както и управлението на отпадъците и се очаква ЕК официално да закрие две процедури.
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ СА:

 • Подготовка на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС).

 • Завършване на следните обекти: регионалното депо Ботевград, канализацията на Вълчи дол, Главиница, кв. Меден рудник в Бургас, Попово и Търговище, ПСОВ - Вършец, лотове 3 и 4 на канализационни колектори в столичния квартал “Овча купел”, канализацията и ПСОВ в Лозница, финансирани от ОПОС.

 • Започване на изпълнението на проекти за подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в 35 агломерации. Обявяване на процедура по приоритетна ос “Води” на ОПОС за набиране на проектни предложения за изграждане на ПСОВ за агломерации между 2000 и 10000 е.ж.

 • Отправяне на покани по Приоритетна ос “Отпадъци” на ОПОС за проекти за регионални системи за управление на отпадъците, забавени по различни причини.

 • Откриване на процедури по Приоритетна ос “Биоразнообразие” на ОПОС.

 • Приключване на проекти, финансирани от програма ИСПА/КФ.

 • Изготвяне и приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор.

 • Разработване и приемане на Национална стратегия за адаптация към промените в климата.

 • Разработване на Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г.

 • Приемане на нов Закон за управление на отпадъците.

 • Разработване на Закон за дейностите по изменение на климата.

 • Засилване на контрола върху изпълнението на общинските програми за чистотата на атмосферния въздух в районите с нарушено качество на атмосферния въздух.

 • Предварителна оценка на риска от наводнения в речните басейни и прилежащите им брегови.

 • Обявяване на защитени зони от мрежата “НАТУРА 2000”.

 • Обявяване на защитени територии и разработване на планове за управление на защитени територии и планове за действие за растителни и животински видове.

Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница