Процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зопстраница1/6
Дата20.07.2018
Размер0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА


С ПРЕДМЕТ: „Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД, в участъка от резервоара до сградата на гас-хидрофор, УПИ І-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Предмет на поръчката и техническа спецификация

 2. Критерии за възлагане. Методика за оценка на офертите

 3. Указания за подготовка на оферта/ Условия за участие

 4. Приложение № 1 - Представяне на участник

 5. Приложение № 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от Закона за обществените поръчки

 6. Приложение № 3 – Декларация за срока на валидност на офертата

 7. Приложение № 4- Декларация за приемане на условията в проекта на договора

 8. Приложение № 5 – Списък на извършените СРР през последните пет години, еднакви или сходни с предмета на поръчката

9. Приложение № 6 - Декларация за запознаване с документацията и извършен оглед на обекта

10. Приложение № 7 – Предложение за изпълнение на поръчката

11. Приложение № 8 – Предлагани ценови параметри

10. Приложение № 9 – Проект на договор1. Предмет на поръчката и техническа спецификация
І. Описание на предмета на поръчката:

Настоящата обява за събиране на оферти е във връзка с извършването на подмяна на съществуващи водопроводи от съществуващата площадкова водопроводна мрежа на МБАЛ – Русе АД, в участъка от подземния резервоар за вода до сградата на ГАС-хидрофор – на територията на УПИ-І-5105, кв. 919 по регулационния план на гр. Русе. Новите водопроводи подменят съществуващи такива, като има частично нови участъци с ново трасе, различно от старото и останали участъци, които са в непосредствена близост до старото трасе.

Съществуващите водопроводи са един брой стоманен водопровод, който захранва с вода подземния резервоар и ниска зона на операционния блок и на хирургичния блок и два стоманени водопровода, които са гравитачни и захранват с вода помпите на съществуващата помпено-хидрофорна инсталация, чрез която се захранва само и единствено висока зона на хирургичния блок.

Подмяната на водопроводите става по ново трасе от подземния резервоар до пресичането на входа на лечебното заведение и от там до сградата на ТЕЛК – в непосредствена близост до старото трасе. След сградата на ТЕЛК реконструкцията е по ново трасе, като влизането в сградата на ГАС – хидрофора става на старото място и на същата кота, на която са съществуващите към момента водопроводи.

Предвидените реконструкции изискват детайлно проучване на проекта по всички части и внимателно планиране на строителните работи, заложените видове тръби и материали.


Обем и съдържание на поръчката:

Строително-ремонтните работи следва да бъдат изпълнени съгласно одобрен Технически инвестиционен проект, включващ следните основни части:
 • Геодезия

 • Водоснабдяване и канализация. Пожарна безопасност

 • Строителни конструкции

 • План за управление на строителните отпадъци

 • План за безопасност и здраве

 • Количествени сметки по всички части


Инвестиционният проект ще бъде предоставен на участника – определен за изпълнител.
Заинтересованите лица могат да се запознават с инвестиционния проект – всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа. в сградата на «МБАЛ – Русе» АД, гр. Русе, ул. «Независимост» № 2, Кабинет № 1 – „Секретар на изпълнителния директор”.

Оглед на обекта се извършва – всеки работен ден от 12:00 до 15:00 часа в присъствието на лице, определено от Възложителя.
Запознаването с инвестиционния проект и огледът на обекта са задължителни за участниците. Всеки от участниците удостоверява извършеното запознаване и огледа с подпис в нарочен списък на лицата, запознали се с документацията и извършили оглед на обекта и с декларация – приложение № 6 към настоящата документация.
Максимален срок за изпълнение – 45 работни дни, считано от датата на подписване на договора.
Прогнозна стойност – 158 000 /Сто петдесет и осем хиляди/ лева без ДДС. /Офертите не бива да надвишават предвидената прогнозна стойност. Участниците, предложили по-висока цена от прогнозната стойност ще бъдат изключени от участие./
ІІ. Техническа спецификацияПоз. ПСД

Наименование

Мярка

К-во

І

Част ВК1

Рязане на асфалт с машина

м

130,00

2

Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка /10см б.бал.+б см непл.+4 см пл.смес/

м2

162,50

3

Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка

м2

162,50

4

Разваляне и възстановяване на основен калдъръм

м2

162,50

5

Натоварване и извозване на строителни отпадъци от настилка до "Строителна инсталация Русе", вкл. такси

м3

97,50

6

Изкоп с ширина над 1,2 м в земни почви с Н=или>4 м -ръчен - 30,00%

м3

19,85

7

Изкоп с ширина над 1.2М в земни почви с Н-или<2м

м3

0,00

8

Изкоп с ширина над 1.2 м в земни почви с Н-или>2 м и < 4 м - ръчен

м3

786,48

9

Изкоп с ширина над 1.2 м в земни почви с Н-или>4 м и < 6 м - ръчен

м3

261,00

10

Машинен изкоп

м3

2444,12

11

Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с Н до 2.00 м

м2

580,00

12

Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с Н от 2,00 м до 4,00 м

м2

580,00

13

Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с Н от 4,00 м до 6,00 м

м2

130.50

14

Обратен насип ръчен

м3

1047,48

15

Обратен насип машинен

мЗ

2444,12

16

Извозване на излишна пръст от шахта, вкл.такси на сметище и Община Русе

мЗ

38,33

17

Извозване на излишна пръст от тръби, вкл.такси на сметище и Община Русе

мЗ

20,30

18

Трамбоване на Пластове ръчно

мЗ

1047,48

19

Трамбоване на Пластове машинно

мЗ

2385,49

20

Направа на връзка към същ. водопроводи

бр.

3,00

21

Направа на хоризонтапен сондаж за напорен водопровод в овс. Тръба ф 315

м

12,00

22

Направа на хоризонтапен сондаж за гравитачни водопроводи в овс. Тръба ф 250

м

24,00

23

Направа на арматурна шахта, включинелно кофраж, бетон, армировка, капак и стъпала - виж количествата от чертежа

бр.

1,00

24

Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф 200 – РN 10

м

300,00

25

Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф160 -РN 6

м

600,00

26

Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф 110 - РN 6

м

5,00

27

Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф 250 – РN 6

м

30,00

28

Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф 315 – РN 6

м

12,00

29

Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 200 – РN 10

м

10,00

30

Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 150 – РN 6

м

15,00

31

Доставка и монтаж на ТСК ф 80

бр

3,00

32

Доставка и монтаж на ПХ ф 80/70 - надземен

бр

3,00

33

Доставка и монтаж на ТСК ф 100

бр

3.00

34

Доставка и монтаж на СК ф 150

бр

1.00

35

Доставка и монтаж на СК ф 200

бр

1.00

36

Доставка и монтаж на НФ ф 200/100

бр

1.00

37

Доставка и монтаж на НФ ф 200/150

бр

1.00

38

Доставка и монтаж на НФ ф 100/80

бр

1.00

39

Доставка и монтаж на Св. Фл. Ф 80

бр

3.00

40

Доставка и монтаж на Св. Фл. Ф 100

бр

4.00

41

Доставка и монтаж на Св. Фл Ф 150

бр

8,00

42

Доставка и монтаж на Св. Фл. Ф 200

бр

4,00

43

Доставка и монтаж на пета за ПК-фланшова

бр

3,00

44

Доставка и монтаж на берт Ф 110

бр

3,00

45

Доставка и монтаж на берт Ф 160

бр

8,00

46

Доставка и монтаж на берт Ф 200

бр

3,00

47

Доставка и монтаж на ПЕВП преход Ф 200/ф110

бр

4,00

48

Доставка и монтаж на ПЕВП прехоД Ф 110/ф90

бр

3,00

49

Доставка и монтаж на електромуфа ПЕВП Ф 110

бр

6,00

50

Доставка и монтаж на електромуфа ПЕВП Ф 160

бр

16,00

51

Доставка и монтаж на електромуфа ПЕВП Ф 200

бр

6,00

52

Опорен блок за водопровод

бр

7,00

53

Разбиване на стари бетонни капаци на същ. колектор

мЗ

1,50

54

Пробиване на отвори в същ. бетонови стени на шахти и сгради

бр.

9,00

55

Промиване на водопроводи до ф200ММ

м

867,00

56

Дезинфекция водопроводи до ф100ММ

м

867.00

57

Укрепване на стоманени тръби ф 200 в шахти

бр.

6.00

58

Укрепване на стоманени тръби ф 160 в шахти

бр.

6.00

59

Фургони работници

бр.

1,00

60

Контейнер инструменти

бр.

1,00

61

Временна чешма

бр.

1,00

62

Временно ел. табло

бр.

1,00


63.

Химическа тоалетка

бр.

1,00

64.

Противопожарно табло

бр.

1,00

,


64.

Контейнер отпадъци

бр.

1,00

65.

Информационна табела

бр.

1,00

66.

Инвентарни мостчета

бр.

3,00

67.

Временна ограда

м

200,00


 1. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

За всяка подадена оферта, която отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената Комисия извършва оценка и класиране по критерия „Оптимално съотношение качество/цена“.


Отговарящите на техническите параметри оферти, ще бъдат оценявани по следната методика и показатели:
Показател А – срок за изпълнение – до 30 точки

Оценката по показател А се определя по следната формула:


А мин

А = ------------------ х 30

А предл.

където:

  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница